Onze TAXI rijdt weer! I Jan Jansen voor Veenendaal en Omstreken Opening Natuurbad N.V. Bergbad 1 JUNI A.S. N.M. 2 UUR BRANDT BRUIN. SCHOONMAAK Bussen verf S. BOS VAKKLEEDING ANT. DE RUITER's ILV. UEEÜSCHE OLIEHANDEL Firma J. F. Tak zuinig met Eiectriciteit grootst mogelijKe zuinigheid Vooral Dij distributie L. HEY Oplaag 6500 ex. 31 Mei 1940 14e JAARGANG No. 689 met 1 cent wordt verlaagd Fa. J. F. TAK ïtfaierveri Behang 1940 Hoofdsto 118 hiaat da a ecu UW ADRES. Ook voor Asphalt- papier en Mastiek Hoofdpijn en Kiespijn SOLIDE KWALITEIT. BEZOEKT DEZE ZOMER HET MOOIE NATUURBAD BERGBAD De Veenendaalsche Melk- slijters, maken bekend, dat de melkprijs vanaf Maandag sur bel nu op 4-7-3 Uitgave: Drukkerij „DE GELDERSCHE VALLEI" Parallelweg 8 - Veeüendaal - Teletoon 601 Entree prijzen: Per persoonf 0.25 Per kind f 0.15 10 baden kaarten per persoonf 2 00 10 baden kaarten per kindf 1.25 Prijzen voor zon- en feestdagen Per persoonf 0.40 Per kind f 020 10 baden kaarten zijn voor Zon- en Feestdagen niet geldig Badpak en handdoek verkrijgbaar aan cassa, prijs 10 cent plus f 1.- statiegeld Mededeeling voor Abonnementhouders Seizoen 19 4 0 le persoon uit een gezinf 6 00 2e .f500 3e en meerdere personen uit één gezin. f 3 00 Kinderabonnementf 3 00 Ochtend Abonnement per persoon f 3.00 Avond Abonnementf 3.00 Stedelijke belasting bij wedstrijden enz. komen ten laste van Abonnementhouders. De Abonnementen zijn alleen verkrijgbaar aan cassa van N.V. Bergbad tegen directe betaling, vanaf 1 Juni a.s. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot de Badmeester der inrichting. DE DIRECTIE. Voor schoonmaakartikelen kunt U nergens beter en voordeeliger terecht. DROGIST APOTH.-ASS. TELEFOON 632 FiliaalK. DE WEIJER, Patrimoniumlaan, hoek Talmastr. in 52. kleuren voor de muren vanaf 15 cent per pak. hebben wij steeds voorradig. die qaattaug aw uitgevaardigd Verkoopgeschiedt uitsluitend op vertoon van de distributie stamkaart. Op deze kaart mag verstrekt worden één stuks van elk ar tikel per week. -T Het is verboden in dezelfde week gelijksoortige artikelen nogmaals aan het zelfde adres of elders te koopen. Het koopbriefje moet door de kooper tenminste 3 maan den worden bewaard. Het publiek dat tracht deze maatregelen te ontduiken, stelt zich aan strafvervolging bloot. PredikbenrM ZONDAG 2 Juni 1940. NED. HERV. KERK, Markt, v/m 9V2 uur ds. Bakker n/m 5 uur ds. Mulder (H. Doop.) IDEM JULIANAKERK v/m 9Y2 uur ds. v. Wijngaarden n/m 5 uur ds. Bakker. (H. Doop) GEREF. KERK v/m 9V2 uur en nam. 5 uur ds. van Enk. CHR. GEREF. v/m 9V2 uur ds. de Bruin. GEREF. GEMEENTE v m 9 V2 uur en n/m 5 uur ds. Kok KERK n/m 5 uur Juist in oorlogstijd moet U iets goeds koopen, daar U er niet van ver zekerd bent het benoodigde ten allen tijde te kunnen krij gen. Koopt daarom Uw werkklee- ding in een speciaalzaak, dan kunt U er van overtuigd zijn het allerbeste te ontvangen te gen de laagste prijzen. Voor Veenendaal en omstr. is hiervoor het aangewezen adres D. v/d MEIJDEN, Zandstraat 9 Tel. 491 In plaats van Gebouw „Eltheto" Fabrieksgebouw Ritmeester. (Kerkewijk 145) n/m 8 uur ds. de Groot, van Eek en Wiel inplaats van ds. Kalkman. De leden der vereen. word?n beleefd verzocht even na te blijven voor een korte bespre king. OVERBERG Ned. Herv. Gemeente. Zondag 2 Juni 1940. v/m 10 uur de heer J. v. Noort ACHTERBERG Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 en n/m 6 u. C. v. Viegen Zondagsdienst Doktoren. Zondag 2 Juni Dr. Remme en Reijdon. Bekendmaking De Burgemeester van Veenen daal herinnert de inwoners er aan, dat schade-formulieren we gens diefstal tijdens de oorlogs dagen, uiterlijk Maandag 3 Ju ni a.s. ter secretarie moeten wor den ingeleverd. Formulieren, die na deze da tum binnenkomen, worden on herroepelijk terzijde gelegd. HOOFDSTRAAT 91 Distributiemaatregelen voor Manufacturen. Het rijksbureau voor de dis tributie van textielproducten heeft de volgende maatregelen Denaturatie Aardappe len Afgeschaft. Het Rijksbureau Voedsel voorziening maakt bekend, dat het denatureeren van aardap pelen en met recht op steun is afgeschaft. Aanvragen tot de naturatie, welke reeds zijn in gediend, zullen niet worden af gewikkeld. Echter zullen voorj denaturaties, welke reeds zijn verricht, de daarvoor vastge stelde steunbedragen worden uitgekeerd. WIJ HEBBEN NOG EEN FLINKE PARTIJ tsgsn zsar voordssügc prijzen. Witte Jassen - Overalls - Broeken Werkpakken, enz. Profiteert hiervan, het is Uw voordeel. MANUFACTURENHANDEL P. H. van RIJNSTRAAT 58 - TEL. 272 - VEENENDAAL Mijnhardt's Poeders Te Veenendaal verkrijgbaar bij: HOOFDSTRAAT 118 en in 't filiaal: K. de Weijer, Patrimoniumlaan (Hoek Talmastr.) Iedere kooper kan gratis gewogen worden Met nadruk worden de electriciteitsverbruikers in de provincie Utrecht er nog eens op gewezen, dat zij er zoowel in het algemeen als in hun eigen belang goed aan zullen doen om de in het gebruik van electrische stroom te betrachten. Dit is noodzakelijk op grond van de wenschelijk- heid om thans tot een besparing op het kolen- verbruik te komen. De Directie der PROVINCIALE UTRECHTSCHE ELECTRICITEITS MIJ. N.V. AAGT is het verstandig, de voorkeur te geven aan KOOPT DAAROM BIJ: Wij kunnen HEDEN GEEN ZICHTZENDINGEN verstrekken. VERKOOP a CONTANT MET ONZE CASSABONS TER WAARDE VAN 5%. UALLEI Nieuwe weg 166 Veeafttdaal Nieuws* en Advertentieblad Abonnementsprijs: 50 cti per kwartaal bij - vooruitbetaling. Franco per post 65 et. - Advertentiesper regel 15 et., voorpagina 50 meer. Bij contract speciale condities ls lachten over de bezorging van dit Blad gelieve rren te richten aan ons bureau Koopt dan ook uw borstelwerk sponzen, zeemleer, ammo niak, zoutzuur en niet te ver geten de GROOTE DOOZEN WRIJFWAS merk DE VLINDER in de Drogisterij van de Zeer groote verscheidenheid in dl» verse prijsklassen. Ga ze zonden eenige verplichting zien bijl Hoogstraat 12 - Telefoon 501 - Veenendaal zullen spoedig bedaren door Vraag Mijnhardt's Hootdpijnpoeders en Mijnhardt's Kiespijnpoeders en zie toe dat de naam Mijnhardt op doos en poeders voorkomt. Per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1940 | | pagina 1