voor Veenendaal en Omstreken Verschijnt wekelijks in: Firma J. F. Tak KOOKT ELECTRISCH G.A. UL7EE UIL ZWERM zoon BELANGRIJK Oplaag 6500 ex. 21 Juni 1940 14e JAARGANG No. 692 Hoofdpijn en Kiespijn RUND enUARKENSULEESCH BRANDT BRUIN TSCHANIBA-FII Stichtsch- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuv. Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel Mijnhardt's Poeders P.U.E.M. n.v. Predikbeurten Gemeente Nieuws Burgerlijke stand. Aan onze lezers[essen] Dienstregeling Wed. Spoorwegen, DE KLOMP richting Arnhem 7.15, 8.15, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15,18.15,20.15. DE KLOMP richting Utrecht 648, 7.48. 948, 11 48, 13.48, 1548 17.48, 19.48 Yeentndaal (Kerkewijk) richting Rhenen 6.21, 8.21, 10.21, 12 21, 14.21, 16 21, 18.21, 20 21 Veenendaal (Kerkewijk) richting Amersfoort: 6.50, 8.50, 10.50, 12.50, 14 50, 16.50, 18.50, 20.50 Autobusdi.nstenWed.A.W.deHaas Veenendaal - Zeilt v.v. (verder per trem naar Utrecht). Vertrek Veenendaal; 7 30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16 30, 18 00. 19.30. Vertrek Zeist: 9.00, 10,30 12 00 13.30 15.00 16.30 18 00 19 30. 21.00 Veenendaal-Fde v.v. Vertrek Veenendaal: 6 35, 8 05. 9 45, 11.15, 12 45' 14.15, 15.45, 17.15, 18 45, 20 15, 21 45. Vertrek Ede: 7.10, 8 40, 10 10, 11.40, 13.10, 14.40' 16.10, 17.40, 19.10, 20.35, 22.05. Abonnementsprijs: 50 cti per kwartaal bij - vooruitbetaling. Franco per poat 65 ct» - Advertenties: per regel 15 ct., voorpagina 50 meer. Bij contract speciale condities Uitgave: Drukkerij „DE GELDERSCHE VALLEI" - Parallelweg 8 - Veenendaal - Telefoon 601 lakten over de bezorgmg van uit rilad gelieve T^n te richten aan ons bureau zullen spoedig bedaren door Vraag Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders en Mijnhardt's Kiespijnpoeders en zie toe dat de naam Mijnhardt op doos en poeders voorkomt. Per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Te Veenendaal verkrijgbaar bij HOOFDSTRAAT 118 en in 'i filiaal: K. de Wei]er, Patrimoniumlaan (Hoek Talmastr.) Iedere kooper kan gratis gewogen worden is uw slager: O. A. ULTEE. Rundvleesch 60 ct p. pd. Varkensvleesch 60 ct p. pd. Ook uoor DIK SPEK (uersch 01 gerookt) Gelderland 7 - Telef. 567 ZONDAG 23 Juni 1940. NED. HERV. KERK, Markt, v/m 9V2 uur ds. Bakker, n/m 5 uur ds. v. Wijngaarden IDEM JULIANAKERK v/m 9V2 uur ds* v* Wijngaarden n/m 5 uur ds. Mulder In plaats van Gebouw „Eltheto" Fabrieksgebouw Ritmeester. (Kerkewijk 145) n/m 7 uur. ds. C. Bos v. 's-Gravenhage. GEREF. KERK v/m 9Vb uur en nam. 5 uur ds. van Enk. CHR. GEREF. KERK v/m 9Vb uur en n/m 5 uur ds. de Bruin. GEREF. GEMEENTE v/m 9 V2 uur en n/m 5 uur ds. Kok Leger des Heils (Stichter William Booth) Zondag 23 Juni 1940: v/m 10 uur Heiligingssamen komst. n/m 7 uur Verlossingsamen komst. Donderdag 27 Juni 1940 n/m 7 Vb u. Openbare samen komst, Leidster: Kapiteine ter Marsch. VeenmdoaL Ned. Herv. Gemeente. Zondag 23 Juni 1940. v/m 10 uur de heer J. v. Noort RHENEN Ned. Herv. Kerk. (Gebouw „Irene") v/m 10 uur Ds. de Bruin van Driebergen. n/m 6 uur dhr. C. van Viegen. ACHTERBERG Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 uur de heer C. v. Viegen n/m 6 30 uur wordt bekend gemaakt. Zondagsdienst Doktoren. Zondag 23 Juni Dr. Reijdon en Dr. Vergouwen Ondertrouwd: F. Meerveld, 21 j. en M. Mo lenkamp, 21 j. Getrouwd: Geene. Geboren Anthonia, d.v. H. L. Spies en D. v.d. Meijden - Teuntje Judith, d.v. M. C. v. Manen en J, Konstapel - Hendrik Ge- rardus, z.v. W. J. Meijer en S. H. v. Manen - Evert, z.v. E. Vos en E. Kroesbergen. Overleden J. M. v.d. Keur, 8 mnd. Ingekomen personen: J. v. Buuren uit Assen in Kerkewijk 171 -R. v. Bohemen uit Hillegom in Parallelweg 1 - J. Hendrik«en uit Ede in Zand straat 121 - H. Hiemstra uit Hilversum in Hoogstraat 10 - K. v.d. Mei uit Gouda in Berg weg 8 - A. G. Verspuij uit Tiel in Gr. v. Prinstererstraat 28 - A. A. Vermeulen en ge zin uit Zutphen in Middellaan B 82 - A. L. v.d. Smit uit Jut- phaas in Kerkewijk 159a - A. v. Wakeren uit Maarn in Da- vidsstraat 29 - M. J. Rouw uit Ede in Patrimoniumlaan 66 - D. J. Wijgerse uit Arnhem in Molenstraat 41. Vertrokken personen: A. A. Suter uit Hoofdstraat 79 naar Doetinchem - J. M. v. Wijk uit Parallelweg 20a naar Ede - A. Schoeman uit Mun- nikenweg 2 in Ede - J. Wiers- ma uit P. H. v. Rijnstraat 64 naar Leeuwarden - H. v.d. Pol uit Hondzenelleboog D 28 naar Barneveld - P. Reebroek uit Groenelaan 55 naar Kampen - H. v.d, Stouwe uit Hoofdstraat 87 naar Zwartsluis - M. v. Brux- vooi t uit Gortstraat 17 naar Ede - A. E. H. de Ruiter uit Kerke wijk 161 naar Utrecht - H. W. J. lansen uit Parallelweg 11 naar Bergh - J. G. v. Overbeek uit Gr. v. Prinstererstraat 23 naar Rotterdam.-H. Sjoer uit Ach terkerkstraat 2 naar Goes J. J. v. Meel uit Hoofdstraat 49 naar Zutphen. Bekendmaking. Particulieren, wier woningen en inboedels zijn afgebrand en die nog in het bezit zijn van rekeningen van door plaatse lijke leveranciers op het ver strekte voorschot afgegeven goederen, moeten deze rekenin gen ten spoedigste indienen op het Bureau Gemeentewer ken (Oude Postkantoor, achter ingang). Winkeliers, die in de eerste dagen na de evacuatie levens middelen op bonnen hebben verstrekt, moeten hun rekenin gen mét die bonnen ten Ge meentehuize inleveren vóór of op 25 Juni a.s. Zooals U reeds bemerkt zult hebben is ons blad vorige week weer als gewoon op heel formaat verschenen, doch met meer uitgebreide inhoud. Onze geachte adverteerders zijn door de omstandigheden gedwongen het adver- teeren tot het minimum te beperken. Het gevolg van deze beperking is, dat er aan ons blad in half formaat minder werkzaamheden waren, dus voor ons personeel minder werk. Ook was door deze omstandigheden de opbrengst van ons blad zoodanig verminderd, datwilden wij met de uitgave van „De Valleidoor blijven gaan en werkeloosheid tegen te gaannaar andere middelen moesten zoeken. Daarom meenden wij ons blad weer in normale grootte te moetenla ten verschij nen, en de overgebleven ruimte zooveel mogelijk te vullen met actueel nieuws, verhalenpuzzles, enz. en tevens een rubriek voor vrouwen en meisjeswaarbij ook nog gedacht aan onze kleine lezers. Met een en ander zijn wij reeds begonnen en laten wij U met dit nummer ongeveer zien wat ons plan is. Dat dit veel werk eischt behoeven wij U niet nader te vertellen, en de kosten zijn daardoor aanmerkelijk hooger. Nu is het onze bedoeling ook van U een kleine bijdrage te vragen als tegemoetkoming in de kosten, na vele jaren van onze gratis verspreiding. Een van ons personeel zal dan maandelijks U een genummerde kwitantie aanbieden, ten bedrage van 10 ct. per maand - De verspreiding blijft des ondanks huis aan huis, dus ook voor de niet b et al en de lezers(essen)' Wij hopen dat ons blad voor al onze lezers aan aantrekkelijkheid gewonnen zal hebben, en onze lezerskring belangrijk uit zal breiden, Daarom ver trouwen wij, dat wij op uw volle medewerking kunnen rekenen. U krijgt daarvoor in ruil ons goed verzorgde blad, waaraan wij al onze aandacht zullen besteden. DE REDACTIE. heid vastgestelde prijsverorde ring, ten aanzien van alle goe deren en diensten verboden is de prijzen boven het peil van 9 Mei 1940 te verhoogen. Dit geldt ook met betrekking tot huren. Een ieder, wien zulks aangaat, is opgedragen hieraan ten strengste de hand te hou den. Veenendaal, 10 Juni 1940 De Burgemeester voornoemd, Van KUYK Verbod huurverhooging en verplichting tot huurbetaling. De Burgemeester van Vee nendaal vestigt er, voor zoo veel noodig de aandacht op dat het noodzakelijk is dat aan gegane huurverplichtingen ook in de tegenwoordige omstandig heden stipt worden nagekomen en dat de huren op tijd worden betaald. Het is in algemeen be lang te achten, dat ook in dit op zicht de normale verhoudingen zooveel als doenlijk is worden gehandhaafd. Hierbij wordt in heiinneiing gebracht dat het volgens door de Duitsche over- U koopt Manchester- B Streep- R Rij- O Bakkers- E Jongens- K Blauw keper- E Blauw simson-N en alle soorten Werkkleeding beter en veel voordeeliger bij D. v/d MEIJDEN - Zandstr. 9 Telefoon 491 SPARTA. Na negen maanden rust. Langzaam keeren onze ge dachten terug naar de werkelijk heid, die ons de laatste weken een boozen droom geleken heeft. Diep en schrijnend is het leed dat vele van ons getroffen heeft. In de allereerste plaats gaan onze gedachten uit naar de mannen die gevallen zijn bij de vervulling van hun plicht voor het Vaderland. Zij ruste in vrede. Op ons die in gezondheid zijn gebleven rust de taak, de handen aan de ploeg te slaaD en werken aan de opbouw van ons Land en Volk. Ook Sparta heeft haar werk weer aangevat, dat meer is als sportmaniak spelen. Ons werk: de behartiging der lichamelijken opvoeding. We moeten en kunnen door systematisch oefenen komen tot, flinke gezonde menschen. Door zoo te oefenen, eerst dan krijgt onze lijfspreuk haar volle beteekenis. „Mens Sana in Corpore Sano" dit is, „Een gezonde geest in een gezond lichaam". Een onzer Bonds Best schreef deze dagen: Slechts in het gezonde SIGAREMHAflDEL H. GERRITSFH Wepr als van ouds SPECIAAL UOOR SIGAREII PER KIST gezonde Slechts ziel lichaam zal een kunnen wonen, öleciits een volk van mannen en vrouwen met een gezonde geest in het gezonde lichaam zal in de toe komst nog als een waardefactor van beteekenis worden be schouwd". Het was altijd de eeuwen dooreen gezonde geest huizend in een gezond lichaam, kon de nood der tijden doorstaan en overwinnen. Zoo is het ook nu en zoo zal het altijd blijven. Helpt ons bij het kweeken van die gezonde geest en staat met ons op de bres voor de lichamelijke opvoeding van ons volk. Ouders stuurt uw kinderen niet naar Sparta, omdat u of uw kinderen het leuk vinden, maar geeft ze ons met de over tuiging, daar wordt nuttig werk verricht, daar wordt saamhorig heid en kameraadschap ge kweekt. Leden onze lessen gaan op de gewone uren door, we reke nen op u allen. Werkt mee aan de uitbouw van ons mooie werk. Brengt vrienden en vrien dinnen mee ter kennismaking. De lesuren zijn Donderdag 81/»-®/* Mannen Vrijdag 6*/b 7Vb Jongens 1114 7Vi-8Vb 15-17 8V2-IO Mannen Zaterdag 2V2-3V2 Jongens 610 34Vb Meisjes 6-10 Dinsdag 6!/i 7'/t 11-14 7 Vb-8 Vb 15-17 8Vb-98/4 Dames Bestuur en Leiding, Eef van Asselt. UALLEI Nieuws- en Advertentieblad Verkrijgbaar bij Uw Drogist. VOOR EERSTE KWALITEIT HET ADRES: met Het eenige doeltreffende middel tegen zonnebrand PER FLESCH 60 CENT Drogisterij Veenendaal i Zandstraat 39 - Telef. 619

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1940 | | pagina 1