voor Veenendaal en Omstreken Verschijnt wekelijks In: MOEDERS Fa. J. F. TAK non ELECTN S. BOS Firma J. F. Tak *hlawi Hoofdpijn en Kiespijn 14e JAARGANG No. 695 Oplaag 6goo ex. 12 Juli 1940 Stichtsch- en Qeld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heu». Steeg, Groen Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel IA M met opekta U HM 0F PEHJEL Predikbeurten P.U.E.M. n.v. dxut eat die gaat tang nat Gemeente Nieuws Burgerlijke stand. Mijnhardt's Poeders Dienstregeling Ned. Spoorwegen Autobusdiensten Wed. A.W.de Haas Uitgave: Drukkerij „DE GELDERSCHE VALLEI" - Parallelweg 8 - Veenendaal - Telefoon 601 maakt nu zelf Pakjes vanaf 15 cent Ook voorHH. wederverkoopers Drogist - Apotn. ass. Hooidstr. 118 - Telef. 682 ZONDAG 14 Juli 1940. NED. HERV. KERK, Markt, v/m 9V2 uur ds. Mulder n/m 5 uur ds. Bakker. IDEM JULIAN AKERK v/m 9V2 uur ds. Bakker n/m 5 uur ds. v. Wijngaarden. GEBOUW „ELTHETO" n.m. 7 uur ds. Kamsteeg van Gorssel. GERFF. KERK v/m 9V2 uur en nam. 5 uur ds. van Enk. CHR. GEREF. KERK v/m 9Vi uur en n/m 5 uur ds. de Bruin. GEREF. GEMEENTE v/m 9 Va uur en n/m 5 uur ds.Kok Leger dee HeUe (Stichter William Booth) Zondag 14 Juli 1940: v/m 10 uur Heiligingssamen komst. n/m 7 uur Verlossingsamen komst. Leidster: Kapiteine ter Marsch. OVERBERG Ned. Herv. Gemeente. Zondag 14 Juli 1940. v/m 10 uur de heer J. v. Noort ACHTERBERG Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 uur ds. v. Willenswaard (Bed. H. A n/m 6.30 uur dhr. C. v. Viegen. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk v/m 10 uur ds. W. W. Bouwhuis uit Lunteren n/m 6V2 uur ds. H. S. Kalf HOOFDSTRAAT 91 Ondertrouwd J. DiepeveeD, 23 j. en J. v. Ginkel, 23 j. - H. Dillen, 23 j. en W. v. lngen, 21 j. - H v. Veenendaal, 28 j. en v. d. Bovenkamp, 29 j- Getrouwd F. v. Meerveld, 21 j. en M. Molenkamp, 21 j. den in Prattenburgscheweg 1 - G. v. Kooten en echtgenoote uit Ede in Wilhelminastraat 52 - D. Valkenburg uit Barne veld in Kostverloren 50 - T. A. den Teuling uit Ede in Pa trimoniumlaan 51. Vertrokken Personen: E. van 't Voort uit Gortstr. 18 naar Haarlemmermeer - J. van Eist uit Boschlaan 97 naar Kesteren - P. J. Ebben uit Pdtrimoniumlaan 46 naar Schie dam - J. J. Stoel uit Hoofd straat 18 naar Ede - R. G. v. Stuijvenberg uit Kerkewijk 22 aaar Deventer - J. W. v. Swig- hem uit Hoofdstraat 87 naar Middelburg - H. Waaijenberg en gezin uit De Sav, Lohman- straat 108 naar Ede. Onrustige zenuwen Geboren Chris tiaan Klaas, z.v. J. W. v. Hardeveld en Chr. M. Bos. Overleden Geene. Ingekomen Personen: A. Reiber uit Utrecht in Middellaan B 84 H. van den Boogert uit Ede in Kerkewijk 82 - H. v. Beusichem uit Lien" De nieuwe Rijwielplaatjes. Vanaf heden zijn de nieuwe rijwielplaatjes verkrijgbaar en op denzelfden dag kan men weer zijn rij kielplaat je koop en en tegelijk laten afstempelen met naam en adres aan een der tem j es der Vereeniging „Arbeid voor onvolwaardigen (A. V. O.)", staande in de na bijheid der postkantoren in meer dan 40 groote Gemeenten des lands. Die afstempeling is noodig om zichzelf te verzekeren tegen diefstal en verlies van het rij wielplaatje. En ze is dubbel noodig om deze Vereeniging te helpen in haar taak aan on volwaardige arbeidskrachten zooveel mogelijk passende ar beid te verschalfen. Wat de diefstal en het ver lies van het plaatje aangaat, nu het aantal fietsen zoo enorm is toegenomen en vele menschen weer fietsrijden, die het jaren ontwend waren, is de kans voor de zwijntjesjagers om tegen on beheerde rijwielen op teloopen sterk gestegen. De leefregel dezer heeren: Ga je weg of ik neem je weg, geldt zoowel voor de fiets, als het plaatje als beide. Maar die leefregel faalt als fiets en plaatje het adres van den eigenaar vermel den. Althans de ervaring van Zondagsdienst Doktoren. Zondag 14 Juli Dr. Vergouwen en Dr. Engel De Burgemeester der gem. Veenendaal maakt bekend, dat ten gemeentehuize terug te be komen zijn de navolgende, op den openbaren weg gevonden voorwerpen: 1 portemonnaie met inhoud, 1 bankbiljet van f. 10.- Dat als verloren aangegeven zijn: 1 linker heeren handschoen. Weggevlogen: 2 kanaries (een pop en man, 2 wirte dui ven. talloozen, ook van de po litie autorireiten, is wel deze dat vele malen diefstal werd voorkomen, tijdig ontdekt en zelfs weer ongedaan gemaakt als den dief of de politie bleek, van wie de bewuste eigendom men waren. De centrale recher che in Amsterdam b. v. heeft de stempeling in der tijd pu- blieklijk aanbevolen. Plaatjes (met naam en adres) die ver loren werden en door den vin der in een stukje papier in een brievenbus worden gedepo neerd, brengt de Post tegen brievenporto op het juiste adres terug. De vroegtijdige uitgifte der plaatjes heeft nog dit voordeel, dat men meer op zij a gemak zichvaneenrijwielbelasiingmerk kan voorzien en de groote personelen van kantoren, fa brieken en werkplaatsen alsme- c^3 de bevolking van onderwijs- én verplegingsinrichtingen, col lectief, zonder er zelf moeite voor te doen, een gestempeld plaajt kunnen bekomen als via het hoofd dier persoaelen en bevolking den collectieve lijst van namen en adressen aan den plaatselijken vertegenwoor diger der A. V. O. wordt ge zonden. En wat de zoo ongezochte gelegenheid betreft om een paar honderd onvolwaardige arbeidskrachten eenige maan den aan nuttigen arbeid te helpen, het zal wel weinig be toog behoeven hoe noodzake lijk het is ook weer dit jiar om deze menschen, die als re gel buiten het gewone produc tieproces vallen, door eigen arbeid wat te laten verdienen. Zij boeken naast een behoor gestempelde herkenningsplaat jes (bij evacuatie, enz. noodig) en andere adresplaaijes beschik baar. Deze zijn te bekomen aan het Gemeentehuis bij de Bode HOOFDSTRAAT 1X8 en in 't filiaal: K. de Weijer, Patrimoniutnlaan (Hoek Talmastr.) Iedere kooper kan gratis gewogen worden Klettervesten De ideale dracht voor fiets en kampeertochten, voorradig in alle Heeren- en Jongensmaten. Voorts kaky kampeerbroek- jes, sportriemen, trainingspak ken enz. bij D. v/d MEÏJDEN, Zandstr. 9 Telefoon 491 Speciaal adres voor alle soor ten Vak- en Werkkleeding. lijke verdienste een groote mo- reele winst. Uit hoofde van al deze over wegingen ondervindt de A. V. O. bij dit werk allerwege me dewerking, niet alleen van het Departement van Financiën en het Bestuur der P. T. T. maar ook van de plaatselijke politie autoriteiten en allerlei sociale instanties, zooals armbesturen, arbeidsbeurzen, enz. en niet het minst van werkgevers en hun organisaties, die hun tus- schenkomst verleenen voor het collectief stempelen voor hun personeel. Naast gestempelde rijwiel plaatjes stelt de A. V. O. ook Voor Zomersche dagen Het aardige meiske op dt voorpagina van het Juli-nummei van Beijer's Mode iür Alle mei het fal-rcod 3 blousje en vroo- lijk geruite rokje trekt al direc de aandacht, zoodat een iede zijn verwachtingen voor dei, inhoud hoog gespannen heef En als wij het blad doorbladerei worden wij niet teleurgesteld maar ontdekken al gauw, dat Beyer's Mode für Alle" juist dat bevat, wat wij noodig heb ben om onze zomer- en vacan- tiegarderobe aan te vullen. Voor elke omgeving is iets te vinden: voor zee vlotte strand- nakjffs, voor bosch en hei fleu rige j urkjes. Aan de ongewensch- te regenbui, die ons kom» overvallen, is ook gedacht, Wdn> velschillende regenmantels tref fen we in dit nummer aan o.a 3/4 jasje met aangeknoopte capuchon, dat gemakkelijk is mee te nemen. Ze fs voor den heer des huizes kunnen we dit keer iets maken, nl. een sportjasje met korte broek, dai in de vacmtie ongetwijfeld zeer practisch zal zijn. De middagjurkjes vertoonen al een nazomersch tintje. Heel practisch is het. wanneer men deze van wat donkerder zomer stof maakt. Nu is deze nog vrij, en wanneer men gedekte tinten kiest, kunnen deze ja ponnen gemakkelijk in het na jaar doorgedragen worden. Op koude dagen doet men er dan zoo'n gezellig, gebreid vestje overheen. Een snoezig voorbeeld hiervan geeft het handwerkboekje, waar men bovendien nog een alleraardigst gebreide jurk aantreft. Voor de kinderen kunnen we galukkig nog wel steeds iets maken, daar deze kleertjes maar weinig stof vragen. Een voorname rol speelt de over- gooier. Van een stevige stcf gemaakt, kan deze langen tijd mee, terwijl bijbehoorende blousjes dikwijls van restjes gemaakt kunnen worden. Ook dit keer geeft „Beyers Mode für Alle" weer aardige snufjes. Het maken van een groote, cretonnen tasch met bijpassende ceintuur zal voor niemand een moeilijke taak zijn, evenmin als die aardige pantoffeltjes, welke in de kof fer weinig plaats innemen, zoo dat ze gemakkelijk mee op reis genomen kunnen worden. En het is misschien verwonderlijk, maar aan de hand van de be schrijving kunnen wij zelf zo merschoenen maken met houten zolen. „Beyer's Mode für Alle" is overal verkrijgbaar a 55 ct. per nummer, cf in abonnem nt a f 1.50 per kwartaal. Proef nummers worden gratis verstrekt door N.V. W reldmode, Prins Hendrikkade 173 Amsterdam-C tegen vergoeding van 10 ct. portokosten. Intercommunale Arbeidsbemiddeling. De Agent der Intercommu- uale arbeidsbemiddeling aihier naakt bekend, dat op Zater- iag 6 Juli 1940 het na volgend aantal personen als werkzoekend stond ingeschre ven: 6 timmerlieden i2 metselaars 15 opperlieden 3 betonwerkers 23 grondwerkers 4 voegers 2 stucadoors 2 siraaimakers 3 steenzttrers 1 meubelmaker 1 stoffeerder 3 machinale houtbewerkers 1 stoelenmaker 1 rietmeubelmaker 3 kleermakers 1 kdpper 1 electricien 1 tlectiisch las^cher 2 metaalbewerkers 1 meraalslijper 1 machinist-stoker 1 hulpmonieur 1 graveur 1 rijwielhersteller 1 Cirosseriebouwer 1 electro-monteur 24 katoenwevers 3 bandwevers 8 katoenververs 4 katoendrukkers 1 katoenwosscher 3 katoenmeteis 1 ka toen droger 1 katoenspinner 1 haspelaar •1 stukoproller 1 harsdrukker 3 stukkenopmakers 2 handdrukkers 4 wolspinneis 1 wolverver 2 wolwasschers 2 wolkammers 1 sajetoverjager 1 sajntwijner 1 8ajetgladmaker 2 sajetdrogers 1 kousenperser 1 spoelenafzetrer 1 kun«t?ijdetvtijner 1 kunstzijdemenger 2 kunstzijdewasschers 1 kunstzijd ebleeker 1 walsenslijper 1 plaatsnijder 5 sigarenmakers 1 tabaksbewerker 1 bakker 1 banketbakker 1 poelier 2 tuinlieden 2 landarbeiders 2 handelsreizigers 1 kellner 9 chauffeurs 1 magazijnbediende 1 transportarbeider 1 kantoorbediende 1 portier 77 losarbeiders 1 katoenweefster 1 katoenspinster 1 wolspinster 1 tabakstripster In toraal waren ingeschreven 279 personen. DÉ KLOMP richting Arnhf m 7.15, 8.15, 10 15 12 15, 14.15, 16.15, 18.15,20.15. DE KLOMP richting Utrecht: 648, 7.48, 948, 11 48 13.48, 1548 17.48, 19.48 Veenendaal (Kerkewiilc) richting Rhenen 6.218.21, 10.21, 1221, 14.21, 1621, 18.21, 2021 Veenendaal (Kerkewijk) richting Amersfoort: 6.50, 8.50, 1050, 12.50, 14.50, 16.50, 18.50, 20.50 Veenendaal-Zeilt v.r. (verder per rrs>m n»ar Utr» ch< Vertrek Ve«nend^»l: 7 30 9 00 10 30 12 00, 13 30, 15 00, 16 30 18 0). 19.30.' 8 25, 10,30 12 00 13 30 15 00 16 30 18 00 19 30. 21 00 Veenendaal-Ede v.v. Vertrek Veenendaal: 6 35 8 05 9)0 11 15 14 15, 15.45, 17 15, 18 45. 20 15, 21 45' Vertrek Fde: 7 10. 8 40. 9 10, 11.40 13 10 16.10, 17.40, 19.10, 20 35, 22.05! 12 45, 14.40 Nieuws- en Advertentieblad Abonnementsprijs: 50 cti per kwartaal bij - vooruitbetaling! Franco per post 65 cti - Advertenties: per regel 15 ct„ voorpagina 50 °/ft meer. Rij contract speciale condities VEENENDAAL FILIAAL: K. DE WEIJER Patrlm.laan hoek TalmaetraaL Iedere kooper kan gratis gewogen worden U :nien over de bezorging van oit Öiad gel eve m<>n te richten aan on* bureau flrootc verscheidenheid in dfc prijsklassen, Ga se tonde? Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent. Gevonden en verloren voorwerpen. zullen spoedig bedaren door Vraag Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders en Mijnhardt's Kiespijnpoeders en zie toe - dat de naam Mijnhardt op doos en poeders voorkomt. Per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. Te Veenendaal verkrijgbaar^bij

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1940 | | pagina 1