voor Veenendaal en Omstreken Verschijnt wekelijks in: MOEDERS Fa. F. TAK HUT ELECIU S. BOS zoon Firma J. F. Tak i HUIZE SCHUURING lloor beter Rund- ol nensvieesch G.A. UL1EE Oplaag 6500 ex. 19 Juli 1942» 14e JAARGANG No. 696 <iu een. GLAHSVERF Hoofdpijn en Kiespijn Stichtsch- en Geld.Vaenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuv. Steeg, Groep Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpanzeel P.U.E.M. n.v. Gemeente Nieuws ingezonden mededeeiing. Amerongen. Dienstregeling Wed. Spoorwegen. Autobusdiensten Wed. A.Wdc Haas Uitgave: Drukkerij ..DE GELDtiRSCHE VALLEI" P.ndlelwa, 8 Veentnd,.! - Telefoon 601 maakt nu zelf WIET 0PEKTA OF PEHJEL Drogist - Apoth. ass. Hooidstr. 118 - Telef. 682 SIGAREMUMDEL H. GERRITSEN SPECIAAL DOOR SIGAREN PER HIST Predikbeurten ZONDAG 21 Juli 1940. NED. HERV. KERK, Markt, v/m 9V2 uur ds. Bakker n/m 5 uur ds. Mulder (Voorbereiding Ff. A.) IDEM JULIAN AKERK v/m 9Va uur ds. Mulder n/m 5 uur ds. v. Wijngaarden (Voorbereiding H. A.) GEBOUW „ELTHETO" n.m. 7 uur ds. de Vij Mest- dagh van Rotterdam. GEREF. KERK v/m 9V2 uur en nam. 5 uur ds. van Enk. CHR. GEREF. KERK v/m 9Va uur en n/m 5 uur ds. Sluiter van 's Gravenhage. GEREF. GEMEENTE v/m 9Va uur en n/m 5 uur ds.Kok Nederl. Protestantenbond Afd. Veenendaal Zondag 21 Juli v/m 10.30 uur ds. T. H. van Aalst. In het gebouw der Ritmeester. Leger des Heils (Stichter William Booth) Zondag 21 Juli 1940: v/m 10 uur Heiligingssamen komst. n/m 7 uur Verlossingsamen komst. Leidster. Kapiteine ter Marsch OVERBERG Geref. Gemeente. Donderdag 25 Juli, n.m. 7 uuf Ds. Fraanje. ACHTERBERG Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 uur ds. v. Willenswaard n/m 6.30 uur dhr. C. v. Viegen. H. Schurink uit Arnhem naar Hoofdstraat 116 - C. S. Wij* nands uit Utrecht naar Juliana- straat 31. Vertrokken Personen: M. van Deelen uit Haspel C 20 naar Amerongen - D. Lap en gezin uit Kerkewijk 69 naar Ede. ctie gaat J.HM HOOFDSTRAAT 91 Witte Vakkleeding voor Bakkers Slagers Kruideniers Kappers enz. koopt U natuurlijk in een speciaalzaak. Dan kunt U er va*n verzekerd zijn een jas te koopen waar model in zit. Voor Veenendaal en Omstr. is hiervoor het juiste adres D. v/d MEIJDEN, Zandstr. 9 Telefoon 491 dezelfde prima GRONDVERF Zenuwachtig Burgerlijke stand. Ondertrouwd C. L. Bruijs, 27 j. en A. J. van Barneveld, 26 j. Getrouwd: W. van Ginkel, 23 j. en J. Rijkse, 20 j, Geboren Jannie, d.v. A. v. d Weerd en G. van Geerenstein - Jaco- ba Wilhelmina Geertruida, d.v. C. G. Mater en B. ter Haar - Maria, d.v. K. v.d. Brink en H. A. Henke - Leendert Johan, z.v. F. H. Beckerman en G. K. van Beusichem. Overleden Geene. Ingekomen Personen: Johanna Hermanna Honders uit Lienden naar Achterkerk straat 28 - Albert Vos uit Ruinen naar Parallelweg 33 - Johannes Smit uit Amersfoort naar Middellaan B 113 - A. De Burgemeester der gem. Veenendaal maakt bekend, dat ten gemeentehuize terug te be komen zijn de navolgende, op den openbaren weg gevonden voorwerpen: 1 hamer, 1 kinderportemonnaie met inhoud, 1 gouden oorring, 2 stel nieuwe spatborden van een fiets, 1 roode portemonnaie met inhoud, 1 bruine ceintuur, 1 belastingmerk, 1 jongensfiets, Aangeloopen 1 Duitsche Herder. Dat als verloren aangegeven zijn: 1 bruine heeren portemonnaie metinhoud,l dameshandschoen, 1 damesportemonnaie met in houd, 1 blapw en groen étui met potlooden, 1 badpak {met badhanddoek, 1 bruin lederen damesportemonnaie m. zilveren ketting en hanger, 1 sleutel linnenkast, Veenendaal, 16 Juli 1940. De Burgemeester voornoemd Van KUYK. Zondagsdienst Doktoren. Zondag 21 Juli Dr. Kets en Dr. Remme Mijnhardt's Poeders Te Veenendaal verkrijgbaar bij: HOOFDSTRAAT 118 en in 't filiaal: K. de Weijer, Patrimoniumlaan (Hoek Talmastr.) Iedere kooper .kan gratis gewogen worden Zooals uit een adv. in dit blad blijkt is Mej. Greet Hom mersom voornemens zich als Piano leerares in Veenendaal re vestigen. Haar buitengewoon «JegaaTa spe* en L et feit 3at we 'lier te doen hebben met een Rijksgediplomeerd leerares» wiens diploma, uitgereikt door het Ministerie van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen en geexamineerd door^Dr. Johan Wagenaar, Eduard v. Beinum en A. de Vogel, eigenlijk geen nadere aanbeveling behoeft, waarborgen U prettige studie en kundige voorlichting. Velen zullen juist in deze ontwrichte tijden het hoog staand genot van het Piano- en orgelspel waardeeren. Het zal voor velen een welkome afwis seling zijn hun studie weer op te nemen ia deze tijd van cul- tureele verzwakking. Ik weet bij ondervinding hoe moeilijk men van degroote wereldgebeur tenissen loskomt en weer aan de slag komt met zn liefheb berijen. Laten we echter niet stilzitten en het cultureele werk voortzetten, ieder naar zijn aa^d en aanleg, waarvoor U hier de gelegenheid ruimschoots wordt geboden. Ik meen Mej. Hommersom hiermede voldoen" de bij U te hebben geintrodu- ceerd en vertrouw er op dat een uitgebreide leerlingenkring haar in Veenendaal zal cmringen. Hoogachtend Adriaan P. de Kleuver, Jzn. Zandstraat 43, Veenendaal, Formulieren voor verloren geraakte rijwielen. De Burgemeester van Vee nendaal verzoekt den ingeze tenen, die in en door den oorlog één of meer rijwielen zijn verloren, hiervan voor 23 Juli a.s. opgaaf te doen aan het bureau van politie, waar voor aldaar formulieren ver krijgbaar zijn. Voor afgifte en inleveren van deze formulieren is het bureau geopend eiken werkdag van 19 tot 22 uur. (Voor ieder rij wiel een afzonderlijk formulier inleveren). Vorenstaande geldt niet voor hen die reeds een ingevuld formulier aan het bureau af gaven, met verzoek om aan de hand daarvan de ingekomen signalementslijsten te contro leeren. Veenendaal, 17 Juli 1940. De Burgemeester voornoemd, Van Kuyk. Wielrennen. Begunstigd door het mooie weer werd j.l. Dinsdag door de renners der Veenendaalsche Wieier Vereeniging de eerste étappe verreden van de zo mercompetitie. Er werd zeer hard gereden en fel om de zege gestreden. Eerst in de eindsprint pas wist de renner Van Barneveld een beslissing te forceeren door met een half wiel voorsprong als eerste de finish te bereiken. Geslaagd. Op het te Arnhem gehouden examen van de „Koninklijk Goedgekeurde Vereeniting-van Modevakscholen in Neder land slaagde 15 Juli j 1. voor het diploma Costumière de dames M. Kleijer en A. v. d. Na- dort, opgeleid aan de Mode vakschool Beatrixstraat 72 te Veenendaal. Ondanks alle Bedrijfsmoeilijkheden blijft ons Gebak EERSTE KLAS Uw slager G. A. ULTEE Ribstuk 60 ct. p. pd. Varkensfricandeau 60 ct. p. pd. Carbonade vanaf 55 ct. p. pd. Niervet 60 ct. p. pd. Ons eigen gesmolten vet 65 ct. p. pd. Gelderland 7 - Telef. 567 Burgemeester en Wethouders van Amerongen; Gezien hun besluit d.d. 27 November 1939 no. 1622/- 1.838.1, waarbij gedurende den tijd, dat ingevolge buitenge wone oproeping dienstplich tigen onder de wap?nen zijn, ontheffing wordt verleend van eenige bepalingen der Winkel sluitingswet 1930, Staatsblad 460; Overwegende, dat genoemde omstandigheden hebben opge houden te bestaan; Gelet op de Winkelsluitings wet 1930, Staatsblad 460; Besluiten: hun besluit d d. 27 Nov. 1939 no. 1622/1.8381 in te trekken Amerongen, 17 Juli 1940 Kostelooxe Rijwielplaatjes. De dienstgeleider der Be lastingen te Amerongen maakt bekend dat er op 22 en 29 Juli des nam. tusschen 7-9 uur in de openbare school te Ameron gen gelegenheid bestaat tot het doen van aangifte ter bekomirg voor een kosteloos rijwielmerk. De aandacht wordt er op gevestigd, dat: le. de aanvrager zich persoon lijk moet aanmelden. 2e. Hij gez'nshoofd moet zijn, ten blijke waarvan een trouw- Bekendmaking. Burgemeester en Wethouders van Amerongen maken bekend, dat de inwoners van de buurt schap Overberg, die tengevolge van het verbranden of verwoes ten vanhun woning door schoots veldverruiming niet over goed drinkwater beschikken, drinkwa ter kunnen betrekken van de waterleiding aangebracht aan het gebouw der openbare lagere school in genoemde buurtschap. Amerongen, 17 Juli 1940 Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. v. d. Bosch, Burgemeester. F. C. Magendans, Secretaris. Hoofdpijn en Kiespijn boekje of een ander daartoe strekkend officieel stuk moet word *n overgelegd. 3e. Hij mag niet zijn of wor den aangeslagen in de Rijksin komstenbelasting voor het loo- pende belastingjaar. 4. Hij zijn rijwiel noodig moet hebben tot uitoefening van beroep of bedrijf, om naar zijn werk te gaan of om werk te zoeken. Werkloozen moeten meebren gen: Trouwboekje, eventueel Steunboekje en hun Rentekaart, Invaliditeitswet. Van vorenstaande voor waarden wordt in geen geval afgeweken. DE KLOMP richting Arnhem 7.15, 8.15, 10.15 12 15, 14.15, 16.15, 18.15,20.15. DE KLOMP richting Utrecht: 648, 7.48, 948, 11 48, 13.48, 1548 17.48, 19.48 Veenendaal (Kerkewijk) richting Rhenen 6.21, 8.21, 10.21, 12 21, 14.21, 16 21, 18.21, 20 21 Veenendaal (Kerkewijk) richting Amersfoort: 6.50, 8.50, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 18.50, 20.50 UflLLEI Veenendaal -Zeilt V.V. (verder per »r»m „.ar Utrecht;. Vertrek Veenpndaal: 7 30 9 00 10 30 12 00, 13 30, 15 00, 16 30. 18 03. 19.30 Vertrek Zei«»t 8 25, 10,30 12 00 13.30 15 00 16 30 18 00 19.30, 21.00 Veenendaal-Ede Vertrek Veenendaal: 6 35. 8 05. 9 10 11 15 12 45 14 15, 15.45, 17.15, 18 45. 20 15, 21 45! Vertrek Ede: 7 10. 8 40, 9 10, 11 40 13 10 1440 16.10, 17.40, 19.10, 20.35, 22.05! Nieuws- en Advertentieblad Abonnementsprijs: 50 ct. per kwartaal bij - vooruitbetaling» Franco per post 65 ct. - 5 1° mGGr' con»«ct speciale condities Pakjes vanaf 15 cent Ook voorHH. wederverkoopers VEENENDAAL FILIAAL: K. DE WEIJER Patrim.laan hoek Talmastraat. Iedere kooper kan gratis gewogen worden Zandstraat 39 - Telef. 619 Weer als van ouda U hiea over de bezorging van uit blad grieve Tan te richten aan ons bureau Ned. Herv. Gemeente. Zondag 21 Juli 1940. v/m 10 uur de heer J. v. Noort RHENEN RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk v/m 10 uur ds. H. S. Kalf n/m 6V2 uur ds. H. S. Kalf Zeer groot# verscheidenheid In 4b verse prijsklassen. Ga se xonds* •enige verplichting eUa Aft DROGISTERIJ Mijohartit'E. ZemiwtibTcttcc tdakaa V- spoedig weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent. Gevonden en verloren voorwerpen. zullen spoedig bedaren door Vraag Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders en Mijnhardt's Kiespijnpoeders en zie toe dat de naam Mijnhardt op doos en poeders voorkomt. Per poeder 8 ct. en per doos 43 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. Aan het kunstminnend publiek van Veenendaal. Ook nu maken wij de woorden van onzen grooten Coen ,,En De Despereerd Met" tot ons devies. P.S. Onze Croquetten, het neusje van den zalm DE ZAAK VOOR FIJNPROEVERS Veilig en vlug als geen ander helpen hierbij altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnbardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, gfnaamd „Mijn- hardljes" Doos 10 en 50 ct.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1940 | | pagina 1