voor Veenendaal en Omstreken Brillen Firma L. HEY Verschijnt wekelijks in: Fa. J. F. TAK Modeartikelen: Welke bons Oplaag 6500 ex. 8 Nov. 1940 14e JAARGANG No. 712 Stichtsch- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuv. Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel Gemeente Nieuws hoest en Dienstregeling Nod. Spoorwegen. AutobusdienstenWed.A.W.deHaas Uitgave: Drukkerij „DE GELDERSCHE VALLEI" - Parallelweg 8 - Veenendaal - Telefoon 601 Goed en goedkoop. OFTICIËII Drogisterij - Apoth. Ass. Hootdstr. 118 - Toiel. 682 Predikbeurten Log or dos Hoils Burgerlijke stand. Zondagsdienst Doktoren. VERKOUDHEID.' Stoffen met garneering Ceintures en kraagjes Groote sorteering knoopen Bekendmaking. Petton in deze week Alg. Distributiebonboekje. DE KLOMP richting Arnhem: 7.13, 8.15, 10.15, 12 15, 14.15, 16.13,18.15.2C.15. DE KLOMP richting Utrecht: 6.48, 7.48. 948, 11 48, 13.48, 1548 17.48, 19.48 \eenendaal ("Kerkewijk) richting Hhenen: 6.21, 8.21, 10.21, 12 21, 14.21, 16 21, 18.21, 20 21 Veenendaal (Kerkewijk) richting Amersfoort: 6.50, 8.50, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 18.50. 20JD VALLEI Veenendaal Zeist V.V. (verder per tram naar Utrecht). Vertrek Veenendaal station: 7.15, 8.'45 11.00, 13 00, 15.00, 17.00, 18.3o. V rtrek Zeist: 8.15, 10.30 12.30 14.30 16 30 18 00 20 30 Veenendaal'De Klomp-Ede v.v. Vertrek Veenendaal station: 8.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17 00, 18 30. Vertrek Ede: 8.30, 12.45, 14.45, 16.45, 18.15, 20.45. Nieuws- en Advertentieblad Abonnementsprijs: 50 et. per kwartaal bij - vooruitbetaling. Franco per post 65 et. - Advertenrieaper regel 15 ets voorpagina 50 °'0 meor. contract speciale mndirias K l* turn over de bezorging vanut Blad g. l eve n m te richten aan ons bureau Leveren wij ook op voorschrift van den oogarts. Vraagt eerst bij ons eens prijs. Het zal U beslist meevallen. Roporotiën vlug en billijk Iedere kooper kan gratis gewogen worden ZONDAG 10 NOV. 1940. NED. HERV. KERK, Markt, v/m 97* uur ds. v. Wijngaarden v/m 27t uur ds. Mulder. Dankstond voor het gewas. IDEM JULIANAKERK v/m 97» uur ds. Mulder n/m 27i u. ds. Bakker Dankstond voor het gewas. GEBOUW „ELTHETO" n.m. 3-30 uur ds. G. Bos van den Haag. GEREF. KERK v/m 97» ds. Meijster van Rhenen. n/m 27» uur ds. van Enk. CHR. GEREF. KERK v/m 97» uur en n/m 27» uur ds. de Bruin. GEREF. GEMEENTE v/m 97en n/m 27» uur ds. Kok. Nederl. Protestantenbond. Afd. Veenendaal Zondag 10 Nov. v/m 10.30 uur ds.J.H. Groenewegen v. Arnhem In het gebouw der Ritmeester. (Stichter William Booth) Zaterdag 9 Nov. 1940. 'a-Avonds 7 uur Openlucht samenkomst aan het Verlaat. Zondag 10 Nov. 1940: v/m 10 uur Heiligingssamen- komst. n/m 7 uur Verlossingsamen komst. OVKRBERQ Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 uur dhr. van Noort. n/m 2 uur dhr. van Noort Dankstond voor het gewas. In deze dienst de gebruikelijke collecte voor de onkosten. Geen Zondagsschool. RHENEN Ned. Herv. Kerk. (geb. Irene) v/m 10 uur de Heer Dj. A. G. v. d. Heide van Amersfoort, n/m 3 u. ds. A. G. van Willens* aard Cat. Zond. 2. ACHTERBERG Gebouw „Bethel". Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 uur en n/m 2.30 uur dhr. C. van Viegen De Burgemeester van Vee- lendaal vestigtnogmaals de aan dacht van het publiek op de bekendmaking voor het bezette gebied van 10 Mei 1940 (Heeresgruppen-Verordnungs- >latt für die besetzten Gebiete onder II) inzake het afscheu- en of beschadigen van „plak- rieven of bekendmakingen aangezien zulks de laatste tijd herhaaldelijk is voorgekomen. Deze daden worden n.l. als sabotage beschouwd en zullen zwaar worden gestraft. Aan de ouders wordt daarom verzocht hun kinderen op de rnst van een dergelijke balda digheid ol onvoorzichtigheid te wijzen. Veenendaal, 6 Nov. 1940 De Burgemeester voornoemd, Van Kuyk. Ondertrouwd: J. Laros oud 33 j- en Maria van Engelenburg oud 31 j- - S. de Kleuver oud 29 j. en E. van de Kraats oud 27 j- - J. van Leeuwen oud 29 j. en M.E.A. Pilon oud 26 j. - Getrouwd W. J. van Manen oud 28 j. en G. Kalter oud 24 j. - H. Ran- dewijk oud 29 j. en J. de Man oud 26 j. Geboren Cornelis Marinus z. v. C. M. Smit en N. Koops - Martinus z. v. M. Nouria en P. Wanrooi - Hendrik z. v. W. v. d. Hoef en van H. van Beusichem - Hendriku8 z. v. H. van der Poel - Overleden Jannigje van Gulijk oud een en tachtig jaar en elf maanden weduwe van Breunis van de Pol - Karstina Pöppinghaus oud 10 maanden - Ingekomen personen: J. Smaling en gezin uit Dode waard in De Sav. Lohmanstr, 142 - J. Looijen uit Barneveld in Patrimoniumlaan 42 - C. de la Mar- Borst uit Ede in Kerkewijk 133 - W. Visser man uit 's-Gravenhage in Berg weg 59 A. Ton uit Ermelo in Oranjestraat 1 - Vertrokken personen W.J.L. Boogaard uit Hoofdstr. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk v/m 10 uur, Dankstond voor 't gewas, en n/m 2.30 uur ds. T. v. d. Hee, van Genemuiden in de kerk. en n/m 6.30 uur ia het lokaal ds. T. v.d.Hee,van Genemuiden VEENENDAAL Dr. Reijdon en Dr. Vergouwen RHENEN dr. Kerkwijk. 25 naar Ede - J G. G. van Doorn uit Hoofdstr. 20 naar Dordrecht - J. W. van de Burg uit Hoofdstr. 75 naar Rhenen (U) - J. H. Honders uit Ach- terkerkstr. 28 naar Leersum - G. Kattenberg en echtgenoote uit Pelikaanstr. 16 naar Drie bergen-Rijzenburg - M. ter Marsch en J. P. Bijl uit Fiui- terstr. 11 naar Amsterdam - G van de Scheur uit Kerkewijk 162 naar Zeist - M. van Cam- pen-van Ginkel uit Achterkerk- str. 88 naar Arnhem - G. C. Clements uit Hondzenellen boog D 48 naar De Bilt. Dan rug en bor»t inwrijven met Dempo.WonderlijkiooeUdèthelpÜ Pot 50 c<- Tuba 40 et Doo»30ct. WINKELT S.V.P. BIJ DAGLICHT Govondon tn vorloron voorwarpen. De Burgemeester der gem. Veenendaal maakt bekend, dat ten gemeentehuize terug te be komen zijn de navolgende, op den openbaren weg gevonden voorwerpen: 1 portemonnaie met ritssluiting en geldbedrag, 1 belastingmerk met riempje, 1 winterdas, 1 ceintuur, 1 zwarte ceintuur, 1 damesportemennaie met inhoud 1 polshorloge No. 5834 87, 1 rechter dameshandschoen, 1 ring met sleutels. Dat als verloren aangegeveö zijn: 1 bankbiljet van f. 10,-, 5 be- lastingmerken, 1 schortje, 1 kin derhandschoen, 1 zwarte bood- schappenta8ch, 1 stamkaart met foto, 1 ring met sleutels, 1 bood- schappentasch inhoudende 1 paar handschoenen, 1 Identi teitsbewijs, 1 bruine damespor- temonnaie met inhoud. Veenendaal, 5 Nov. 1940, De Burgemeester voornoemd, VAN KUYK. De Burgemeester der g meente Veenendaal, Rhenen e Amerongen maakt het navol gende bekend: Het is de Duitsche weer macht bekend, dat zich onder de burger- en boerenbevolking nog paarden bevinden, die af komstig zijn van de Holland sche of Duitsche Weermacht. Voordat de Duitsche Weer macht ertoe overgaat, de „Ge heime Staatspolizei" met het onderzoek hiervan te belasten wil zij voor de laatste maa de personen, die zulk een paard bezitten, in de gelegen heid stellen die paarden vóór 10 November 1940 aan de Doelenkazerne te Leiden in te leveren. Nogmaals wordt ervoor ge waarschuwd de ernst hieivan in te zien om op deze manier aan de buitengewoon onaange- name gevolgen te ontkomen. Niet bedoeld zijn de paar den, die van de Beutepferde Sammestelle 3 gekocht zijn die de Opbouw in bezit en gebruik heeft en die de Duit sche Weermacht in bezit en gebruik heeft. Veenendaal, 2 Nov. 1940. De Burgemeester der gem. Veenendaal maakt bekend, dat Reichsarbeitsdienst, voor zoo ver deze niet bij de organisatie van de opbouwdienst is betrok ken, bij de „Luftwaffe" is inge deeld en mitsdien totde'Duitsche Weermacht kan gerekend wor den te behooren. Leveringen of verrichtingen ten behoeve van de Reichs arbeitsdienst zullen worden ver goed op de voet van de Ver ordening van den Rijkscommis saris no. 49/1940 (R-verrich tingen). Thans vindt U behalve alle soorten Werkkleeding bij ons ook een uitgebreide sorteering Petten. Prima kwaliteiten. Lage prijzen. D. v/d MEIJDEN - Zandstr. 9 Aangezien de termijnen, ge noemd in par. 3 dezer Veror dening in vele gevallen reeds verstreken zullen zijn, moeten ten aanzien van alle R-verrich- tingeD, die tot en met 31 Oc tober 1940 ten behoeve van dezen dienst zijn geschied, dej verzoeken om vergoeding in den tijd van 1 tot en met 30 November worden ingediend. Op later ingediende verzoeken wordt geen acht geslagen, Ten aanzien vanR-verrichtingen, die na 31 October 1940 zijn geschied, moet het verzoek om vergoeding worden ingediend op de wijze, zooals in par. 3 4e lid der Verordening van den Rijkscommissaris no. 49/ 1940 is bepaald, dus uiterlijk op de 15e van de maand die volgt op de maand, waarin de verrichting of levering ge schiedde. Veenendaal 6 Nov. 1940. De Burgemeester voornoemd, Van Kuyk. Broodbon 14 (broodkaart) geldig van 11 Nov. tot en met 17 Nov. (niet gebruikte tot en met 19 Nov.) recht gevende per bon op 125 gram rogge brood of 100 gram ander brood. Voorts zijn de niet gebruikte bons 13 nu nog geldig tot en met 17 Nov. Bon 116 (extra bon, die gelijk met de textiel- kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is uitgereikt; niet dus bon 116 van het algemeen distributiebonboekje50 gr. scheerzeep van 31 Augustus tot en met 31 December. Vloosch Bon 6 vleeschkaart geeft recht op het koopen van 100 gram vleesch van 28 October t/m 10 November Vloosch Bon 7. vleeschkaart geeft recht op het koopen van 100 gram vleesch van 4 Nov. t/m 17 November. Vleoschwaren Bon 6 (worst) geeft recht op het koopen van 75-150 gram vleeschwaren van 28 Oct. t/m 10 November Vlooschwaren Bon 7 (worst) geeft recht op het koopen van 75 150 gram vleeschwaren van 4 Nov. t/m 17 November. Potroloum voor verlichting Pz. per. A. geldig voor 2 liter petroleum van 9 Oct. tot en met 10 Nov. Potroloum voor kookdooloinden Pz. por. 7. geldig voor 2 liter petroleum van 4 Nov. tot en met 30 December. Botor bon 15 (Botorkoart), geeft recht op het koopen van 7» p.^nd boter van 2 Nov. t/m 16 Nov. Margarine bon 15 (Votkaart), geeft recht op het koopen van V» pond Margarine van 2 Nov. t/m 16 Nov. Bon 42 Eén kilo suiker van 26 Oct. t/m 22 Nov. Bon 52 100 gram kaas van 4 Nov. t/m 17 Nov. Bon 55 150 gr. eenheids toiletz. of 120 gr. huishoud zeep; of 200 gr. zachte zeep: of 250 gr. zeeppoe der; of 125 gr. zeepvlokken; of 250 gr. zelfwerkende waschmiddelen; of 200 gr. vloeibare zeep van 19 Oct. t/m 12 Nov. De boa geldt ook voor gezins- wasch per acht K.G. droog waschgoed. Bon 65 1 ei van 4 Nov. t/m 17 Nov. Bon 82 250 gram rijst, gebr. rijst, rijstemeel, rijste bloem, of gruttenmeel van 2 Nov. t/m 29 Nov. Bon 83 250 gram havermout, eort, havervlokken of grutten van 2 Nov. t/m 27 Dec. Bon 88 250 gram gort en grutten van 2 Nov. t/m 27 Dec. Bon 93 100 gram, maïzena, gri*smeel, pudding poeder of puddingsauspoeder van 2 Nov. t/m 27 Dec. Bon 98 100 gram vermicelli, macaroni of spag hetti van 2 Nov. t/m 27 Dec. Bon 114 250 gram kcffie of 75 gram thee van 28 September, tot en met 8 November a s. Brandstofion. Nos. 1, 2 on 3 geeft recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. Nos. 4, 5 on 6 geeft recht op het koopen van één eenheid turf. (Haarden en Kachels). Cokos. Nos 1 t/m 6 (Centrale Verwarming), geeft recht op het koopen van één eenheid vaste brand stoffen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1940 | | pagina 1