Nieuws- en Advertentieblad Brillen voor Veenendaal en Omstreken Fa. J. F. TAK Firma L. HEY Bekend om onze Kwaliteit Welke bons 7 7 Oplaag 6500 ex. IS Nov. 1940 14e JAARGANG No. 713 Verschijnt wekelijks in: Stichtsch- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuv. Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel uiu zenuwen en gesterkt en Uw Gemeente Nieuws DE ZAAK IS VERDUISTERD Zaterdags tot 8 u. G. A. Ultee DAMPO 1 Dionstregeling Nod* Spoorwegen. DÉ KLOMP richting Arnhem: 7.13, 8.15, 10.15, 12.15, 14.15, 16.13,18.15,20.15. DE KLOMP richting Utrecht: 6.48, 7.48. 9.48, 11.48, 13.48, 15.48 17.48, 19.48 Veenendaal (Kerkewijk) richting Rhenen. 6.21, 8.21, 10.21, 12.21, 14.21, 16 21, 18.21, 20.21 Veenendaal (Kerkewijk) richting Amersfoort: 6.50, 8.50, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 18.50, 20.50 VALLEI AutobusdienstenWed. A.W.deHaas Veenendaal Zeist V.V. (verder per tram naar Utrecht). Vertrek Veenendaal station: 7.15, 8.*45 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30- Vertrek Zeist: 8.15, 10.30 12.30 14.30 16 30 18.00 20.30 Veenendaal-De Klomp-Ede v.v. Vertrek Veenendaal station: 8.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17 00, 18 30. Vertrek Ede: 8.30, 12.45, 14.45, 16.45, 18.15, 20.45. Abonnementsprijs: 50 cti per kwartaal bij - vooruitbetaling. Franco per post 65 cti - Advertenties: per regel 15 et#, voorpagina 50 o/o meari Bij contract speciale condities Uitgave: Drukkerij „DE GELDERSCHE VALLEI" - Parallelweg 8 - Veenendaal - Telefoon 601 is lajhtrn over de bezorging van uit Blad gelieve rp-m te richten aan ons bureau Leveren wij ook op voorschrift van den oogarts. Goed en goedkoop. Vraagt eerst bij ons eens prijs. Het zal U beslist meevallen. Reparation vlug en billijk OPTIClEn Drogisterii - «potn. flss. Hooldstr. 118 - TSISl. 682 Iedere kooper kan gratie gewogen worden Predikbeurten ZONDAG 17 NOV. 1940. NED. HERV. KERK, Markt. ,v/m 9V2 uur ds. van Galen uit Den Bommel n/m 2V2 uur ds. v. Wijngaarden Heilige Doop IDEM JULIAN AKERK v/m 9Va uur ds. v. Wijngaarden n/m 2Vi uur ds. Mulder. Heilige Doop GEBOUW „ELTHETO" v.m. 10 uur ds. van Grieken uit Arnhem GEREF. KERK v/m 9V2 en u/m 2V2 uur ds. P. de Jong uit Bunschoten Spakenburg CHR. GEREF. KERK v/m 9V« uur en n/m 2Va uur ds. de Bruin. GEREF. GEMEENTE v/m 9Va en n/m 2Va uur ds. Kok. Leger des Heils (Stichter William Booth) Zondag bezoek van Majoor Clays en Br. Van Doesburg, v/m 10 uur Heiligingssamen komst. 's Middags Muziek- en zang uitvoering. '8 Avonds 6 uur Openlucht samenkomst aan de Heuvel, n/m 7 uur Verlossingsamen komst. Donderdagavond 7 uur Openbare samenkomst. Onder leiding van de kapiteines Kuilder en Aulman. OVERBERG Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 uur dhr. van Noort. RHENEN Ned. Herv. Kerk. (geb. Irene) v/m 10 u. ds. A. G. van Willensvt aard n/m 3 uur ds. J. van der Heide Cat. Zond. 3- Geref. Gemeente Donderdag 21 Nov. n/m 2.30 u. ds. Fraanje van Barneveld. ACHTERBERG Gebouw „Bethel". Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 u. ds. J. van der Heide n/m 2.30 u. dhr. C. van Viegen slaap wordt weer rustig door het ge bruik van milnhardt's Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten WINTERHULP Nederland. De Burgemeester der gemeen te Veenendaal maakt bekend,dat ia opgericht de stichting„W i n- terhulp Nederland" waar van het Hoofdbureau is geves tigd te 's Gravenhage, Hofweg 7 telefoon 182940 en 182941 De gelegenheid wordt open gesteld om zich op te geven als medewerker of medewerkster voor de Winterhulp en wel aan het plaatselijke bureau. Achter kerkstraat 85 alhier door op gave van naam, geboortedatum, adres en beroep en van de werk zaamheden, die de medewer- ker(ster) wil verrichten. Ook vereeningen, bonden, or ganisaties, stichtingen enz kun nen zich voor medewerking op geven aan bovenstaand adres. Reeds nu kunnen gelden wor den gestort bij den Gemeente ontvanger, te zijner kantore, die als pennigmeester optreedt. De Burgemeester der ge meente Veenendaal maakt be kend, dat op 29 en 30 Novem ber as. een landelijke collecte wordt gehouden voor de win terhulp Nederland, dus ook in deze gemeente. Hiervoor zijn collectanten (tri ces) noodig. Aanmelding hier voor kan geschieden bij het, plaatselijk bureau Achterkerk straat 85. Hij doet een beroep op de ingezetenen om met milde hand te offeren, daar het werk dei Winterhulp Nederland alleen kan slagen, indien de gehele bevolking daaraan haar me dewerking verleent, waarvan hij overtuigt is, dat dit het geva] zal zijn. Moge de zinspreuk van de Winterhulp Nederland be waarheid worden VOOR HET VOLK, DOOR HET VOLK! Veenendaal, 8 November 1940. De Burgemeester voornoemd, Van Kuijk. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk v/m 10 uur ds. Klomp van Barneveld. n/m 2.30 uur dhr. G. S. Schinkel van Scherpenzeel in de kerk. n/m 6.30 uur in het lokaal ds. Westra Hoekzema van Scherpenzeel. Zondagsdienst Doktoren. VEENENDAAL Dr. Engel en Dr. Kets. RHENEN Dr. C. H. Paris Burgerlijke stand. Ondertrouwd: G. van Manen 31 j- en G. van Erk 28 j. - M. van Kooten 20 j. en H. Baars 20 j. - F. van Voorst 27 j- en H. v. d. Weerd 26 j. Getrouwd: A. van Dam 23 j- en G. Gaas beek 22 j. - H. G. Jansen 27 j. en J. van de Kraats 27 j- Geboren Jan Hendrik, z. v. G. W. H. Barnard en J. G. Hart - Diana, d. v. H. van Kan en J. H. Strang - Hendrik Jan, z. v. J. van den Berg en E. de Ruiter - Hendrik z. v. E. Hasselaar en W. van Geerenstein. Overleden: Willem Roodbeen 57 j. Ingekomen: Jan van den Berg en gezin uit Rotterdam in P. H. van Rijnstraat 30 - H. Kulder uit Alkmaar in Fluiterstraat 11 - M. Verwoert uit Arnhe&' in Parallelweg 3 - K. van Wij nen uit Nieuw Lekkerland in Beatrixstraat 21 - W. J. Pxuijs- sers en gezin uit Amsterdam in Kerkewijk 9 - G. Scholten uit Ede in Gortstraat 100. Vertrokken: Randewijk-de Man uit de Sav. Lohmanstr. 114 naar Driebergen-Rijsenburg G. Need uit Groenelaan 45 naar Zeist - J. W. Wisse en echtgenoote uit Kerkewijk 82 naar Hilversum - G. Rijksen uit Parallelweg 137a naar Leer- sum - D. Baartman uit Hoofd straat 35 naar Uithoorn - Jm C. Alberti uit De Savornin Lohmanstraat 66 naar Amers foort W M de Wit uit De Sa vornin Lohmanstraat 31 naar 's Heerenberg - J. van der Reijden uit Dahliastraat 2 naar Rotterdam. Caagt beter bij ..HEYK WINKELT S.V.P. BIJ DAGLICHT en nu geopend: Andere dagen tot HALF ZEVEN. 1 zwarte tasch met inhoud, 2 toe- wijzingskaarten voor kolen, 5 belastingmerken, 1 huissleutel, 1 vulpen, 1 paar beige kinder kousen, 1 heerenbril, 1 linker handschoen, 1 paar heeren handschoenen, 1 rechter dames handschoen. Veenendaal, 12 Nov. 1940. De Burgemeester voornoemd, r VAN KUYK. Voor BETER VLEESCH UW SLAGERi Gelderland 7 - Telef. 567 Bent U groot en gezet l Geeft niets! D, v. d. MEIJDEN, Zandstr. 9 heeft een passende broek voor U Speciaal groote maten in Manchester-, streep- en blauw Simson broeken. Komt U eens passen Thans ook ruim gesorteerd in PETTEN. SLAAP UW VERKOUDHEID WEG .Wrljl rug «n borit In.rp.l Dampo. Dj b.nl U dm volg.nd.n morgan bal» 1.50 et Tuba 40 et Dooi 30. Gevonden en verloren voorwerpen. De Burgemeester der gem. Veenendaal maakt bekend, dat ten gemeentehuize terug te be komen zijn de navolgende, op den openbaren weg gevonden voorwerpen: 1 damesparapluie, 1 heeren- portemonnaie met inhoud, 1 armband, 1 motorhandschoen, 2 boter-, 2 vet- en 2 kaasbon nen, 1 rooden portemonnaie met inhoud, gevonden tusschen 14 en 20 September 1940, 1 helastingmerk, 1 sluitspeld, 1 portemonnaie met ritssluiting met inhoud, 1 huissleutel, 1 zwarte tasch met inhoud. Dat als verloren aangegeven zijn: 1 winterjas met inhoud, 1 kolen- bon, 1 bruin kinderschoentje, Wielrennen Zaterdagmiddag 2 Novem ber werd door de renners der Veenendaalsche Wielervereeoi^ ging de laatste rit verreden der herfstcompetitieover een afstand van 40 Km. Deze werd op schit terende wijze gewonnen door den momenteel zeersterken ren ner van Barneveld. Hij vestigde in dezen rit tevens een nieuw re cord door deze afstand te rijden in 1 uur, 4 min. 14 sec. De eindstand van deze compe titie luidt; 1. Ter Haar 63 pnt. 2. Van Barneveld 55 3. Van Surksum 4. Van Manen 5. Bouma 6. Pietersma 7. Slagmolen 8. Van Ginkel 9. Uges 10. Wien 11 Muller. Jr. 36 33 14 8 7 5 4 3 0 In zeven ritten is er in totaal afgelegd 400 km. in den tijd van 10 uur, 51 min. 23 sec. Het afgeloopen zomerseizoen (wat betreftde wielersport) heeft bewezen dat ei nog verschil lende goede renners zitten in Veenendaal, waar men in de toekomst meer van gaat hooren. in deze week Broodbon 15 (broodkaart) geldig van 18 Nov. tot en met 24 Nov. (niet gebruikte tot en met 26 Nov.) recht geveade per bon op 125 gram rogge brood of 100 gram ander brood. Voorts zijn de niet gebruikte bons 14 nu nog geldig tot en met 24 Nov. a.s. voor een rantsoen gebak. BR.OEMKAART. Bon 1 geeft recht op het koopen van de helft van bovengenoemd rantsoen brood per bon of 35 gram tarwebloem, tarwemeel, boek- weitmeel, roggebloem, roggemeel, zelfrijzend bakmeel of 7, rantsoen bakkerijproducten van 4 Nov. t/m lDec. Bon 116 (extra bon, die gelijk met de textiel- kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is uitgereikt; niet dus bon 116 van het algemeen distributiebonboekje!) 50 gr. scheerzeep van 31 Augustus tot en met 31 December. Vleosch Bon 8 vleeschkaart geeft recht op het koopen van 100 gram vleesch van 11 November t/m 24 November Vleeschwaren Bon 8 (worst) geeft recht op het koopen van 75-150 gram vleeschwaren van 11 Nov. t/m 24 November Petroleum voor verlichting Pz. per. B. geldig voor 2 liter petroleum van 11 Nov. tot en met 15 Dec. Petroleum voor kookdoeleinden Pz. per. 7. geldig voor 2 liter petroleum van 4 Nov. tot en met 29 December. Boter bon 16 (Boterkaart), geeft recht op het koopen van 7s p^nd boter van 9 Nov. t/m 22 Nov. Margarine bon 16 (Vetkaart), geeft recht op bet koopen van 72 pond Margarine van 9 Nov. t/m 22 Nov. Brandstofion. (Haarden en Kachels). Nos. 4 t/m 7 geven recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen van 1 Nov. t/m 30 Nov. Nos. 8 t/m 11 geven recht op het koopen van één eenheid turf van 1 Nov. t/m 30 Nov Cokes. Nos 7 t/m 14 (Centrale Ver warming),geven recht op het koopen van één eenheid vaste brand stoffen van 1 t/m 30 November. Alg. Distributiebonboekje. Bon 25 100 gram kaas van 11 Nov. t/m 24 Nov. Bon 29 150 gr. eenheids toiletz. of 120 gr. huishoud zeep; of 200 gr. zachte zeep: of 250 gr. zeeppoe der; of 125 gr. zeepvlokken; of 250 gr. zelfwerkende waschmiddelenof 200 gr. vloeibare zeep van 13 Nov. t/m 6 Dec. Bon 38 1 ei van 11 Nov. t/m 24 Nov. Bon 42 Eén kilo suiker van 26 Oct. t/m 22 Nov. Bon 81 250 gram koffie of 75 gram thee van 9 Nov. t/m 20 Dec. Bon 82 250 gram rijst, gebr. rijst, rijstemeel, rijste bloem, of gruttenmeel van 2 Nov. t/m 29 Nov. Bon 83 250 gram havermout, havervlokken, haver- bloem, gort, gortmout, aardappelineelvlokken, of grutten van 2 Nov. t/m 27 Dec. Bon 88 250 gram gort, gortmout of grutten van 2 Nov. t/m 27 Dec. Bon 93 100 gram maïzena, griesmeel, sago, aard appelmeel, puddingpoeder of puddingsauspoeder van 2 Nov. t/m 27 Dec. Bon 98 100 gram vermicelli, macaroni of spag hetti van 2 Nov. t/m 27 Dec.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1940 | | pagina 1