R voor Veenendaal en Omstreken Brillen IK1 zimmERmAn zoon Firma L. HEY Verschijnt wekelijks in: Fa. J. F. TAK BBBBBBBBOZEB 1 DIJKSTRAI Besluit 1940 met een Foto! Foto-Atelier HENK LAMME 1 VOOR DE FEESTDAGEN MAISON KRAMER HUIZE SCHUURING Profiteert nog Dames Japonnen Oplaag 6500 ex. 20 December!l940 14e JAARGAiw No. 718 Stichtsch- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, Oe Haar, Heuv. Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel Eind goed... Al goed!!! Dltnitrcgeling Ned. Spoorwegen. AutobusdienstenWcd.A.W.deHaas Uitgave: Drukkerij „DE GELDERSCHE VALLEI" - Parallelweg 8 - Veenendaal - Telefoon 601 ricg"".!,T,'bJ^u Goed en goedkoop. Reparatiën vlug en billijk OPTICIEH Drogisterij - epoth. oss. Hoofdstr. 118 - Teiet. 632 Predikbeurten Leger des Hells UIAIITEIT VOOR ALLES ERSTKRONSEN ERST BEBAX ERST TULBARD WEIHRACHTSTOLLER Zondagsdienst Doktoren. en... laat daze Uw wenschen vergezellen* Welke bons in deze week Zie hiervoor binnenpag. TWEEDE KERSTDAG ft BANKETBAKKERIJ HET KWALITEITSHUIS Burgers van Veenendaal. van onzen voorraad zuiveren wollen tricot DE KLOMP richting Arnhem: 7.15. 8.15, 10 15*, 12 15. 14.15*, 16.15,18.15,20.15. DE KLOMP richting Utrecht.' 6 48. 7.48. 9 48. 11.48', 13.48, 15 48*, 17.48, 19.48 lreenendaal (Kerkewijk) richting Hhenen 6.08,7.39+, 8.58. 11 58, 13.58, 15.35, 17.33, 19 58 21.32 Veenendaal (Kerkewijk) richting Amersfoort 7.12. 9.32§ 11.12. 13.12, 15.12, 17.32, 19 28 21.33 gemerkt met rijden niet op Zondagen, gemerkt met "f stopt niet te Rhenen. gemerkt met stopt niet te Woudenberg-Sch. VALLEI Veenendaal Zeilt v.v. (verder per tram naar UtrechtVertrek Veenendaal station: 7.15, 8.'15 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.3o. V-rtrek Zeist: 8.15, 10.30 12.30 14.30 16 30 18.00 20.30 Veenendaal-De Klomp-Ede v.v. Vertrek Veenendaal station: 8.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17 00, 18 30. Vertrek Ede: 8 30, 12.45, 14.45, 16.45, 18.15, 20.45. Nieuws- en Advertentieblad Abonnementsprijs: 50 ct« per kwartaal bij - vooruitbetaling. Franco per post 65 ct< - Leveren wij ook op voorschrift van den oogarts. ZONDAG 22 DEC. 1940. NED. HERV. KERK, Markt. v/m 10 uur ds. v. Wijngaarden n/m 3 uur ds. Mulder le Kerstdag v/hj 10 uur ds Bakker n/m 3 uur ds. van Wijngaarden In beide beurten Openschaal- collecte voor de Diakonie. 2e Kerstdag Interkerkelijke Samenkomst v/m 10 uur ds. v. Wijngaarden, ds. de Bruin en ds. Kok. IDEM JULIANAKERK v/m 10 uur ds. Mulder n/m 3 uur ds. v. Wijngaarden le Kerstdag v/m 10 uur ds. v. Wijngaarden n/m 3 uur ds Mulder In beide beurten Openschaal- collecte voor de Diakonie. GEBOUW „ELTHETO" n/m 3 uur ds. P. G. de Veij Mestdagh van 's-Gravenhage. le Kerstdag v.m. 10.30 uur ds. K. H. Gravemeijer van Den Haag. GEREF. KERK v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. van Enk. le Keistdag v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. van Enk. CHR. GEREF. KERK v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. de Bruin. le Kerstdag v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. de Bruin. GEREF. GEMEENTE v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. Kok. le Kerstdag v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. Kok. 2e Kerstdag Interkerkelijke Samenkomst v/m 10 uur ds. Bakker, ds. van Enk en ds. Mulder. Nederl. Protestantenbond. Afd. Veenendaal lste Kerstdag 's middags half 3 Kerstfeest van de Vrijzinnige Zondagschool in het schaftlo kaal van de N.E.W.O. Openbare Godsdienstoefening op 2e Kerstdag des v/m 10.30 u. Spr. ds. F. H. van Aalst van Ede. In 't gebouw van de Ritmeester. (Stichter William Booth) Zondag 22 Dec. v/m 10 uur Heiligingssamen komst. n/m 7 uur Verlossingsamen komst. iH Groote sorteering BANKETBAKKERIJ Hoofdstraat 21 - Tel. 232 |L le Kerstdag v/m6 uur Kerstnacht-wijdings- dienst. v/m 10 uur Heiligingssamen- korr st n/m half 4 Kerstfeest voor jong en oud. n/m 7 uur Verlossingssamen komst. 2e Kerstdag n/m 7 uur Sluitingssamen komst. Alles onder leiding van de kapiteines Kuilder en Aulman. OVERBERG Ned. Herv. Gemeente, v/m 10.30 uur dhr. van Noort. le Kerstdag v/m 10-30 uur dhr. van Noort 2e Kerstdag n/m 2 uur Kerstfeestviering met de kinderen der Zondag school. Hoofdpijn on Kiespijn. Veilig en vlug als geen ander helpen hierbij altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijn- hardtjes" Doos 10 en 50 ct. EL8T. Oud Ger. Gem. v/m 10 uur en n/m 3 uur dhr. P. Beekman van Veenendaal. le Kerstdag v/m 10 en n/m 3 u. dhr. P. Beekman. RHENEN Geref. Gemeente 2e Kerstdag v/m 10 uur ds. Dorrenstein. ACHTERBERG Gebouw „Bether'. Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 uur dhr. C. v. Viegen n./m 2.30 uur ds. J. v. d. Heide le Kerstdag v/m 10 uur en n/m 2.30 uur dhr. C. van Viegen. 2e Kerstdag v/m 10 uur ds. v. Willenswaard n/'m Kerstfeestviering Zondag school. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk v/m 10 uur en n/m 2.30 uur ds. H. S. J. Kalf in de Kerk. n/m 6.30 uur in het lokaal ds. H. S. J. Kalf. 25 Dec. 10 u. Ds.H. S. J. Kalf 26 Dec. 10 u. Ds. H S. J. Kalf. VEENENDAAL Zondag 22 Dec. Dr. Engel en Dr. Kets. le Kerstdag Dr.Kets en Remme 2e Kerstdag Dr. Vergouwen RHENEN Zondag 22 Dec. Dr. Kerkwijk le Kerstdag Dr. C. H. Paris 2e Kerstdag Dr. Kerkwijk. In tubes vanaf 18 ct. per tube. Penseelsn - Schjlderllnnens SPIERAMEN Water- en Plakkaatverf in tubes DROGISTERIJ Kerkewijk 25 - Veenendaal Speciale briefkaarten met Kerst- of Nieuwjaars-groet 3 Stuks f 1.00 HOOFDSTRAAT 90 - Geopend van 10-8 uur, 's Zaterdags van 10-10 uur jMj-eede g£$amenCLj&e )3icUtond. KERSTFEEST 1940 in donkere tijden. In de Kerstgroet van 1914 klonk 't tot alle burgers"van Nederland: „Wen kan zich geen grooter tegenstelling denken dan de heilsbelofte Gods en het leed en de smart waaronder thans de wereld gebukt gaat. Doch nooit schitterde ons het licht dier eeuwige, ontfermende liefde helderder tegen dan op dit feest van onzen Heiland; immers ook om de ellende te dragen waarvan wij op dit oogenblik getuige zijn, nam Hij onze gestaltenis aan... Laten wij met de Herders gaan in het gebed naar de kribbe, naar het kruis met al onze nooden en vragen Tot tenslotte ons vragen verstomt en ons gebed en geloof overgaan in aanbidding. Zoo gaat ook onze oproep uit tot u allen. Laat ons samen vereenigd knielen rondom de kribbe. In schuldbe- lijden. Maar tóch ook opdat die onuitsprekelijke Gave ons aller hart stemme tot innige vrede en groote blijdschap. Wat deed uit s' Hemels zalen, O Heer der heerlijkheên, Op aard' U nederdalen? Uw groote liefd' alleen. Uw eindeloos erbarme Met onzen grooten nood, Dat als met zeeg'nend' armen En reddend ons omsloot. HERV. KERK (MARKT) 10 UUR Ds. S. C. van Wijngaarden: „Zijn komst in het vleesch' Ds. R Kok: „Zijn komst in het hart" Ds. P. J. de Bruijn: „Zijn komst op de wolken' GEREF. GEM. (STRAAT) 10 UUR: Ds. J. Bakker: „Zijn komst in het vleesch' Ds. W. Mulder: „Zijn komst in het hart'" Ds. D. van Enk: „Zijn komst op de wolken' Collecte voor een extra-gift aan onze armen, (verhoudings-gewijs tusschen de kerken verdeeld) alle soorten GEBAK zooals U gewend bent van ons van alleen de beste grondstoffen bereid Het is met hooge ernst dat Uw 6 predikanten zich weer tot U richten. Wat er 1. 1. Zater dagmiddag gebeurde, moet ons allen ten zeerste bedroeven In deze zware en donkere tijd is'i heel moeilijk om de juiste weg te wijzen en te vinden. Maar, burgers van Veenen daal, zóó mag 'tin geen enkel geval. Zóó dient ge Uw zaak niet. Daarmee helpt ge evenmin Veenendaal en uw vaderland. Begrijpt't toch dat zulke ge beurtenissen als er dien mid dag voorvielen, niets goeds uit werken; integendeel,alleen maar kwaads. Moeten er dooden val len? Ons hart beeft als't er aan denkt dat Uw man, Uw jongen, misschien wel Uw meisje dat er toevallig langs kwam, getrof fen werd. Straks staan we bij de scherven van wat nu nog heel is maar dan is het bitter te laat. Metmoed heeft zulk een ge vecht weinig of niets te maken; het zijn veeleer hartstochten als boosheid, drift, woede enz. die ons opzwiepen. Ge maakt 't Uw plaatselijke gezagdragers ook zoo moeilijk. En dit is toch wel zeker dat God zijn Zegen daar over niet geven kan. Wat is altijd de kenmerken de houding van hen die 't recht en 't gelijk aan hun kant heb ben? Dat ze rustig en kalm en vol vertrouwen de dingen on der oogen zien. Dat ze heele- nlaal geen behoefte hebben aan lawaai en fanfares. Iemand die zichzelf beheerschi it sterker dan die een stad inneemt of de straten van die stad levensge vaarlijk maakt. Hoe was de hou ding van den Heere Jezus, op wien men ook aanvloog en dien men molesteerde en tena kwam en spuugde (en 1 Petr. 2 noemt hem U tot een voorbeeld): „Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor U gele den heeft en U een vooib^eld heeft nagelaten opdat gij in zijn voetstappen zoudt tredt n; die, als Hij uitgescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt. Komt, burgers van Veenen daal, laat ons allen de orde be waren. Zulks heeft niets met lafheid en slapheid te maken. Ons ad vies is: blijft allen thuis. Thuis blijven kan van meer moed en van meer innerlijke kracht ge tuigen dan wel de straat opgaan en 't gevaar zoeken of veroor zaken. Wij roepen Uw aller me dewerking in, van ouderen en j mgeren. Het is onze hoop dat deze oproep in Uw aller hart het vaste vcornemen heeft ge vestigd thuis te blijven; althans aan dergelijke gebeurtenissen noi it meer mee te doen; nog minder ze uit te lokken of Uzelf Voor de Kerstdagen naar Uw Banketbakker voor een fijne Weihnachtstolle vanaf f 0.75 - Kersttaarten - Kerstgebak Zwaar gevulde Kerstkransen DE ZAAK VOOR FIJNPROEVERS Tolefoon 634 - Hoofdstraat 87 Bostol S.V.P. vroegtijdig WINKELT S.V.P. BIJ DAGLICHT te laten uitlokken. In Gods kracht een kalm en beheerscht en rustig Veenendaal Dan zul len we voor veel leed bewaard blijven. Ook voor veel zonde. En wat van 't hoogst belang is? De naam van God wordt niet gelasterd maar geprezen. Uw 6 predikanten: J. Bakker P. J. de Bruijn D. van Enk R. Kok W. Mulder S. C. van Wijngaarden

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1940 | | pagina 1