voor Veenendaal en Omstreken Brillen S. BOS ï.HIvHandwerken Firma L. HEY IÏIAIS0I1 KRAMER Fa. J. F. TAK GESLOTEN HEERLIJKE ARTIKELEN EEN 1941, EEN 1941, Welke bons Verschijnt wekelijks in: Oplaag 6500 ex. 27 December 1940 Stichtsch- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuv. Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel NIEUWJAARSDAG gelukkig Nieuwjaar Banketbakkerij J. R. Dijkstra Gemeente Nieuws Bii Ruwe handen PUROL zoo iederéén zou wenschen. met dankbaar - blijde wenschen 14 e JAA RGANG No. 719 Dienstregeling Ned. Spoorwegen. de klomp richting Arnhem: de klomp richting Utrecht: 6 48, 7.48. 9 48. 11.48', 13.48, 15 48*, 17.48, 19.48 Uitgave: Drukkerij „DE GELDERSCHE VALLEI" - Parallelweg 8 - Veenendaal - Telefoon 601 Goed en goedkoop. Reparation vlug en billijk Predikbeurten GEBOUW „EITHETO" Leger des Heil* (Stichter William Booth) Zondag 29 Dec. Ook wij wenschen U in alle opzichten een Goud - Zilver - Uurwerken Zondagsdienst Doktoren. Oudejaarsavond verhoogt de gezelligheid en bestelt bij ons Hoofdstraat 21 Telefoon 232 Burgerlijke stand. VRIJ VAN PUNTEN Wij ontvingen een'nieuw soort borduurgaren in alle mooie tinten. Juist nu PER SPOOR REIST GIJ 'T VEILIGST Onthaalt Uw gasten met Oud en Nieuw op onze KERKEWIJK 19 HENK LAMME en zijn Vrouw in deze week Alg. Distributiebonboekje. Br ó-£r 7.15. 8.15, 10 15*. 12 15. 14.15*, 16.15,18.15,20.15. Yeenendaal (Kerkewijk) richting Rhenen 6.08,7.39+, 8.58.11 58, 13.58, 15.35, 17.33, 19 58 21.32 Veenendaal (Kerkewijk) richting Amersfoort 7.12. 9.32§. 11.12. 13.12, 15.12, 17.32, 19 28 21.33 gemerkt met rijden niet op Zondagen, gemerkt met "f stopt niet te Rhenen. gemerkt met stopt niet te Woudenberg-Sch. Autobusdiensten Wed. A.W.deHaae Veenendaal Zeilt (verder per trsm naar Utrecht). Vertrek Veenendaal station: 7.15, 8/15 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.3o. V-rtrek Zeist: 8.15, 10.30 12.30 14.30 16 30 18 00 20.30 V eenend aal-De Klomp-Ede Vertr- k Veenendaal station: 8.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17 00, 18 30. Vertrek Ede: 8.30, 12.45, 14.45, 16.45, 18.15, 20.45. Nieuws- en Advertentieblad Abonnementsprijs: 50 ^cti per kwartaal bij - vooruitbetaling. Franco per post 65 ct. - Advertentiesper regel 15 ct», voorpagina 50 °lo meer. Rij contract speciale condities U^htcn over de bezorging van <Jit "TO gelieve iren te richten aan ons bureau Leveren wij ook op voorschrift van den oogarts. 0PTICIËH Drogisterij - spotn. ass. Hooidstr. 118 - Teiet. 612 ZONDAG 29 DEC. 1940. NED. HERV. KERK, Markt, v/m 10 uur ds. Mulder n/m 3 uur ds. van Wijngaarden Oudejaarsdag n/m 3-30 uur ds. Bakker. IDEM JULIAN AKERK v/bj 10 uur ds. Bakker n/m 3 uur ds. Westra Hoeksema van Scherpenzeel. Oudejaarsdag n/m 3-30 uur ds. Mulder Nieuwjaarsdag v/m 10 uur ds. v. Wijngaarden ZONDAGMIDDAG 3 uur ds. Gerritsen uit Arnhem OUDEJAARSDAG n/m 3>/« uur ds. de Groot uit Eek en Wiel NIEUWJAARSDAG v/m 10>/s uur ds. de Kluis uit Rotterdam. GEREF. KERK v/m 10 uur en n/m 3 uur Candidaat Bremmer van Utrecht Oudejaarsdag n/m 3-30 uur ds. van Enk Nieuwjaarsdag v/m 10 uur ds. van Enk. CHR. GEREF. KERK v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. de Bruin. Oudejaarsdag n/m 3-30 uur ds. de Bruin Nieuwjaarsdag v/m 10 uur ds. de Bruin GEREF. GEMEENTE v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. Kok. Oudejaarsdag n/m 3-30 uur ds. Kok Nieuwjaarsdag v/m 10 uur ds. Kok v/m 10 uur Heiligingssamen komst (soldateninzegening) n/m 7 uur Verlossingsamen komst. Onder leiding van de kapiteines Kuilder en Aulman. OVERBERG Ned. Herv. Gemeente, v/m 10.30 uur dhr. van Noort. Oudejaarsdag n.m. 6V2 uur in de Chr. School dhr. van Noort. Nieuwjaarsdag v/m 10V2 uur dhr. van Noort. ACHTERBERG Gebouw „Bethel". Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 uur dhr. C. v. Viegen v/m 2.30 uur dhr C. v. Viegen n/m Oudejaarsdienst. Nieuwjaarsdag v/m 10 uur dhr. C. v. Viegen HOOFDSTRAAT 91 RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk v/m 10 uur W. W. Bouwhuis van Lunteren. n/m 2.30 uur ds. J. Bakker van Veenendaal. 6.30 uur in het lokaal ds. Westra Hoekzema van Scjierpenzeel. Oudejaarsdag n/m 2.30 uur in de kerk en n/m 7 uur in het lokaal ds. H. S. J. Kalf. Nieuwjaarsdag v/m 10 uur in de kerk ds.H.S.J. Kalf, bevest. ambtsdragers. VEENENDAAL Zondag 29 Dec. Dr. Reijdon en Dr. Remme Nieuwjaarsdag Dr. Reijdon en Dr. Vergouwen RHENEN Zondag 29 Dec. Dr. Paris Nieuwjaarsdag Dr. Kerkwijk Geboren Evert Hendrik, z. v. J. W. H. Jansen en H. C. van Ginkel - Klazina Maria, d. v. P. v. Dijk en Drost - Hendrikus, z. v. H. Slok en C. Budding - Christiaan Johannes, z. v. 8. H. van den Bosch en J. G. van dar Vliet - Hendricus, z. v. H. Hardeman en L. Weppelman - Pieter Cornelis, z. v. K. Taois en D. K. van de Bovenkamp. Overleden Clara Woutera Stuivenberg, 63 j-, weduwe van Wouter Klumpenaar - Christina Bleij- enberg, 57 jechtgenoote van van de Weerd - Jacob Geertrui van Roekei, 71 j-, wee uwe van Hendrik Kool - Dirk van Maanen, 56 j., echtgenoot van Hendrika Weppelman - Ger- ritje Schoonderbeek,67 j-, echt genoot van Willem Jan van Hardeveld - Levenloos aange geven kind van het mannelijk geslacht van T. Verkuijl en echtgenoote. Ingekomen A. B. van Bekkum uit Leersum in Groen van Prinstererstr. 25 - H. van Scherrenburg uit Ede in P. H. van Rijnstraat 8 - D. van de Velde uit Bergam bacht in Spoorlaan 22 - G Verweij uit Amerongen in P. H. van Rijnstraat 8 - J. Dekker uit Ede in Panhuis 32 - J. de Jong en echtgenoote uit Putten in P. H. van Rijnstraat 21 - G. E. Dekker uit Amersfoort in Kerkewijk 14 - H. Huibers Appelbollen Appelbeignets Appelflappen Sneeuwballen Berliner bollen Botersprltsen enz. Onze Croquetten Ragou (broodjes Bitterbollen Saucijzebroodjes vallen zeer in de smaak Pasteitjes Ondertrouwd: E. van Wijk, 29 j- en A. van Ginkel, 28 j. - G. IJ. Demoet, 26 j. en C. J. Merlijn 20 j. - J. W. C. Lam, 28 j. en W. H. Weijers, 29 j. Getrouwd: M,1 Bouman, 25 j. en J. van Hardeyeld, 24 j. uit Ede in Zandstraat 60 - J. H. P. Weijers uit Voorhout in Hoofdstraat 38 - J. Rijks uit Amsterdam in De Sav. Lohmanstiaat 142 - H. van Ginkel en gezin uit Ede in Kostverloren 45 - N. Heems- bergen uit Barneveld in Middel- buurt A 12. Vertrokken: A. van Capelle uit Groen van Prinstererstraat 20 naar Hattem WINKELT S.V.P. BIJ DAGLICHT - T. A- Arnoldussen uit Ker kewijk 200 naarSprang-Capelle - S. H. Kattouw uit Zandstr. 11 naar Leek - J. F. Smetsers en gezin uit van de Polstr. 58 naar Veldhoven - M. Zand uit Panhuis 36 naar Ede - M. A. Schrijver uit De Savornin Loh- manstraat 24 naar Baarn - A. Boumaa en gezin uit Hoofdstr. 67a naar Leeuwardeadeel. verzacht en geneest Doos 30, Tube 45 cl. Bij Apolh. en Drogislen. wenschen wij U in alle op zichten een gelukkig Nieuwjaar en hopen dat in 1941 Uw aller harte wensch vervuld zal worden. D. v. d. MEIJDEN, Zandstr. 9 Bedrijfs- en Vakkleeding. Atelier NIEUWJAARSDAG geopend uon 10-6 uur. Broodbon 20 (broodkaart) geeft per bon recht op 125 g~am roggebrood of 100 gram ander brood of 1 rantsoen gebak van 23 Dec. tot en met 5 Jan. BLOEMKAART. Bon 2 geeft recht op het koopen van de helft van bovengenoemd rantsoen bro^d per bon of 35 gram tarwebloem, tarwemeel, boek- weitmeel, roggebloem, roggemeel, zelfrijzend bakmeel of 7* rantsoen .gebak van 2 Nov. t/m 29 Dec. Bon 116 (extra bon, die gelijk met de texdel- kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is uitgereikt; niet dus bon 116 van het ah emeen distributiebonboekje!) 50 gr. scheerzeep van 31 Augustus tot en met 31 December. Vleosch Bon 12 vleeschkaart goeft recht op het koopen van 100 gram vleesch van 16 December t/m 29 December. Vleeschwaren Bon 12 (worst) geeft recht op het koopen van 75-150 gram vleeschwaren van 16 Dec. t/m 29 December. Petroleum voor verlichting Pz. per. C. geldig voor 2 liter petroleum van 16 Dec. tot en met 19 Jan. 1941. Petroleum voor koolcdoeleinden Pz. per. 7. geldig voor 2 liter petroleum van 4 Nov. tot en met 29 December. Boter bon 22 (Botorkaart), geeft recht op het koopen van 7i pond boter of margarine van 21 Dec. t/m 3 Jan. Margarine bon 22 (Vetkaart), geeft recht op het koopen van pond ooter of Margarine van 21 Dec. t/m 3 Jan. 0 Spijsolie bon 21 (Boter- en Vetkaart) geeft recht op het koopen van --en halve flesch spijsolie v.m. 14 December t/m 27 December. Brandstoffen. (Haarden en Kachels). Nos. 8 t/m 10 geven recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen van 15 Dec. t/m 31 Januari 1941. No. 11 t/m 19 geven recht op het koopen van 272 hl. kolenslik van 15 Dec. t/m 31 Januari. Cokes. (Centrale V rwarming), Nos 15 t/m 24 geven recht op het, koopen van één eenheid vaste brand stoffen van 15 Dec. t/m 31 Januari 1941. Bon 86 Eén kilo suiker van 21 Dec. t/m 3 Jan: Bon 49, 50, 62 en 63 100 gram kaas van 2 Dec. t/m 29 Dec. Bon 35 125 gram kaas van 16 Dec t/m 29 Dec. Bon 17 150 gr. eenheids toiletz. of 120 gr. huishoud zeep; of 200 gr. zachte zeep: of 250 gr. zeeppoe der; of 125 gr. zeepvlokken of 250 gr. zelfwerkende waschmiddelenof 200 gr. vloeibare zeep van 7 Dec. t/m 31 Dec. Bon 21 1 ei van 23 Dec. t/m 5 Jan. Bon 103 500 gram peulvruchten van 17 Dec. t/m 12 Januari 1941. Bon 18 250 gram kcffie of 75 gram thee van 21 Dec. t/m Vrijdag 31 Jan. a.s. Bon 43 250 gram rijst, gebr. rijst, rijstemeel, rijste bloem, rijstgries of gruttenmeel (gemengd meel), van 30 Nov. t/m 27 Dec. Bon 83 250 gram havermout, havervlokken, haver- bloem, gort, portmout, aardappelmeelvlokken, of grutten van 2 Nov. t/m 27 Dec. Bon 88 250 gram gort, gortmout of grutten van 2 Nov. t/m 27 Dec. Bon 93 100 gram maïzena, griesmeel, sago, aard appelmeel, puddingpoeder of puddingsauspoeder van 2 Nov. t/m 27 Dec. Bon 98 100 gram vermicelli, macaroni of spag hetti van 2 Nov. t/m 27 Dec.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1940 | | pagina 1