voor Veenendaal en Omstreken r.r-r^~s,^,:=r. Brillen Firma L. HEY Kerstvacantie. Kerstvacantie met één week wordt verlengd. Verschijnt wekelijks in: Fa. J. F. TAK Wapent U tegen de koude! Welke b ons 7 7 Oplaag 6SOO ex. 3 Januari 1941 14« JAARGANG No. 720 Stichtsch- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuv. Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpsnzeel S. BOS Gemeente Nieuws dus tot 14 Januari a.s. Dienstregeling Ned. Spoorwegen. Uitgave: Drukkerij „DE GELDERSCHE VALLEI*' - Parallelweg 8 - Veenendaal - Telefoon 601 Goed en goedkoop. Reparation vlug en billijk Predikbeurten Zondagsdienst Doktoren. De eerepalm! Voor alle Drukwerken De Geldersche Vallei Burgerlijke stand. Bekendmaking. KNIEWARMERS SPORTKOUSEN SHAWLS HANDSCHOENEN De hoofden van de onderstaande scholen: Chr. Ulo School Patrimoniumschool Ned. Duitsch Herv. School Vrije Chr. School, Nieuweweg Openbare lagere school maken bekend, dat op voorstel van den Heer Inspecteur van hèt lager onderwijs de Als Zondag is! in deze week Alg. Distributiebonboekje. DE KLOMP richting Arnhem: 7.15. 8.15, 10 15*, 12 15. 14.15*, 16.15,18.15, 20.15. DE KLOMP richting Utrecht 6 48, 7.48, 9 48. 11 48', 13.48, 15 48*, 17.48, 19.48 Veencndaal tKerlcewijlc) richting Bhenen 6.08, 7.39+, 8.58. 11 58, 13.58, 15.35, 17.33, 19 58 21.32 Veenendaal (Kerkewijk) richting Amersfoort 7.12, 9.32§ 11.12. 13.12, 15.12, 17.32, 19 28 21.33 gemerkt met rijden niet op Zondagen, gemerkt met "j* stopt niet te Rhenen. gemerkt met stopt niet te Woudenberg-Sch. AutobusdienstenWed. A.W.deHaas Veenendaal Zeilt (verder per tram naar UtrechtVertrek Veenendaal station: 7.15, 8/45 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.3o. V rtrek Zeist: 8.15, 10.30 12.30 14.30 16 30 18 00 20.30 Veenendaal-De Klomp-Ede v.v. Vertrek Veenendaal station: 8.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17 00, 18 30. Vertrek Ede: 8.30, 12.45, 14.45, 16.45, 18.15, 20.45. Nieuws- en Advertentieblad Abonnementsprijs: 50 cti per kwartaal bij - vooruitbetaling! Franco per post 65 ct# - 8 la :nirn over de bezorging van oil Blad g<]<eve n ^n te richten aan ons bureau Leveren wij ook op voorschrift van den oogarts. OPTICIËN Droglsterll - Apotlt. Ass. Hoofdstr. 118 - Teiel. 632 ZONDAG 5 JAN. 1941. NED. HERV. KERK, Markt, v/m 10 uur ds. v. Wijngaarden n/m 3 uur ds. Mulder IDEM JULIANAKERK v/m 10 uur ds. Mulder Bevestiging Ouderlingen en Diakenen. n/m 3 uur ds. van Wijngaarden In beide beurten en beide kerken collecte voor de Kerk voogdij. GEBOUW „ELTHETO" n/m 3 uur ds. Hoen van Bussum GEREF. KERK v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. Impeta van Kampen. CHR. GEREF. KERK v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. de Bruin. GEREF. GEMEENTE v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. Kok. Leger des Helle (Stichter William Booth) Zondag 5 Jan. 1941 v/m 10 uur Heiligingssamen komst. n/m 7 uur Verlossingssamen komst. Donderdagavond 7 uur Openbare samenkomst. Onder leiding van de kapiteines Kuilder en Aulman. AMERONGEN. Ned. Herv. Kerk. v/m IOV2 uur ds. F. C. Willikes. Openschaalcollecte voor de Kerkvoogdij. OVERBERG Ned. Herv. Gemeente, v/m 10.30 uur dhr. van Noort. ACHTERBERG Gebouw „Bethel". Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 uur dhr. C. v. Viegen v/m 2.30 uur dhr C. v. Viegen RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk v/m 10 uur en n/m 2.30 uur ds. H. S. J. Kalf in de Kerk. n/m 6.30 uur in het lokaal ds. H. S. I. Kalf. VEENENDAAL Dr. Engel en Dr. Kets. RHENEN Dr. Paris .1 unghans klok ken dragen den eerepalm weg Prachtig van model en afwerkin spreekwoordelijk soli_ gebouwd - het wereld,, vermaarde kwaiiteits- uurwerk! Onze nieuwe J u n gh a n s-co 1 lec tie I staat wederom vrü ter I bezichtiging. IK Hoofdstraat 91 U 270 A naar Drukkerij Paral lelweg 8 Telefoon 601 Veenendaal Ondertrouwd: W. Slotboom 26 j., en P. v. d. Haar 21 j. Getrouwd: J. Bouman 23 j-, en H. Hartog 21 j. Geboren Willem Gerard z. v. W. de Kruiff en G. van Barneveld - Ida Emma d. v. J. H. Roks en E. A. H. Hubert - Wilhelmus Johannes z. v. M. van de Weerd en T. Thijssen - Gerrit z. v. G. Pol en G. Bolderman - Teunisje d. v. P. Klumpenaar en J. Hasselaar - Cornelis z.v. S. de Kleuver en A. van Vie gen - Maagje d v. C. J. Gaas beek en Janna van Dijk. Overleden: Evertvan de Hoef, 83 j- weduwnaar van Jannetje van Ree. Ingekomen P. A. van Eek van der Sluijs en gezin uit Utrecht in P. H. van Rijnstraat - C. Wijnands en echtgenoote uit Leersum in Zandstraat 35a - B. van Drenth en gezin uit Wymbrit- seradeel in Molenstraat 4. Vertrokken Cornelis Prins uit De Savornin Lohmanstraat 86 naar Ede. De Burgemeester der gem. Veenendaal maakt bekend, dat de Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij heeft bepaald, dat in het geheele land gedu rende het tijdvak van 1 Januari 1941 tot en met 31 Januari 1941; I. behoudens het bepaalde sub II, de jacht op fazanten hanen, ganzen, alle soorten eenden (behalve berg een den en eidereenden), water snippen, meerkoeten en goudpluvieren zal zijn ge opend; II. a. het vangen van ganzen, alle soorten ^A-nden (be halve bergeenden en eider- eenden), watersnippen meerkoeten en goudpluvie ren door middel van netten, waarvan het gebruik is geoorloofd, zal zijn toege staan; b. het vangen van allesoorten eenden (behalve berg een den en eidereei den) door WINKELT S.V.P. BIJ DAGLICHT middel van eendenkooien zal zijn toegestaan, en dat de Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij heeft bepaald, dat in het geheele Rijk, gedurende het tijdvak van 1 Januari 1941 tot en met 31 Maart 1941, de navolgende vogels niet zullen behooren tot de beschermde vogels in den zin der Vogelwet 1936: Schollevaar, blauwe reiger, sperwer, mantelmeeuw, zilver meeuw, kokmeeuw, houtduif, ekster, Vlaamsche gaai en bonte kraai. Veenendaal 30 December 1940. De Burgemeester voornoemd, Van Kuyk. polshorloge, 1 damespolshorloge 2 bankbiljetten van f 10.-, 1 stamkaart met foto, 1 rijwiel- merk aan een riempje, 1 bruin wollen handschoen, 1 kosteloos rijwielmerk, 1 heerenhand schoen, 1 roode kinderporte- xnonnaie met inhoud 1 hand- kap van een rijwiel. Veenendaal, 31 Dec. 1940. De Burgemeester, voornoemd, Van Kuyk. Gevonden en verloren voorwerpen. De Burgemeester der gem. Veenendaal maakt bekend, dat ten gemeentehuize terug te be komen zijn de navolgende, op den openbaren weg gevonden voorwerpen: 1 zakschaartje, 1 paar jongens handschoenen, 1 portemonnaie met inhoud, 1 bruine linker glacé handschoen, 1 werkboek rijtijdwet, 1 belastingmerk in etui, 1 stamkaart met foto, 1 tasje met identiteitsbewijs en inhoud, 1 blouse en 1 dames handschoen, 1 snoer kraleD met zilveren sluiting, 1 koffer. Dat als verloren aangegeven zijn: 1 grijze dameshandschoen, 1 bruine kinderportemonnaie, 1 vleeschkaart, 1 gouden heeren- In de Veenendaalsche kerken, [kun je merken Dat de winter is in 't land! Hoor dat hoesten en dat [proesten 't Klinkt luid-op van alle kant. Een begint en - and'ren volgen Buurman links en buurvrouw [rechts, 't Psalmvers wordt ons voor tgelezen Enk'le klanken hoor je slechts. Plots is iedereen verkouden, Aan 't rumoer komt haast [géén eind, En de dominee denkt: „Menschen, 't is te wenschen Dat die „storing" vlug verdwijnt! Zóó bekeken is mijn preeken Ploegen op een rots - En dam 't Spreken is mij haast [onmoog'lijk. Hoest dus niet! als 't even kan!' Als wij allen hieraan denken Aandacht schenken Aan 't tot ons gesproken Woord Willen wij én onze kindren Nóóit meer hind'ren! Afgesproken dus? - Accoord! de V. van B. J. Broodbon 21 (broodkaart) geeft per bon recht op 100 gram brood of 1 rantsoen gebak van 30 Dec. tot en met 12 Jan. BLOEMKAART. Bon 3 geeft recht op het koopen van de he.fc van bovengenoemd rantsoen brood per bon of 35 gram tarwebloem, tarwemeel, boek- weitmeel, roggebloem, roggemesl, zelfrijzend bakmeel of 1/2 rantsoen gebak van 30 Dec. t/m 26 Jan. Bon 116 (extra bon, die gelijk met de textiel- kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is uitgereikt; niet das bon 116 van het algemeen distiibutiebonboekj 50 gr. scheerzeep van 31 Augustus tot en met 31 December. Vleesch Bon 13 vleeschkaart geeft recht op het koopen van 100 gram vleesch van 26 December t/m 8 Jan. Vleeschwaren Bon 13 (worst) geeft recht op het koopen van 75-150 gram vleeschwaren van 26 Dec. t/m 8 Jan. Petroleum voor verlichting Pz. per. C. geldig voor 2 liter petroleum van 16 Dec. tot en met 19 Jan. 1941. Petroleum voor koolcdoeleinden Pz. per. 8. geldig voor 2 liter petroleum van 30 Dec. tot en met 23 Febr. Boter bon 23 (Boterkaart), geeft recht op het koopen van Vs pond boter of margarine van 28 Dec. t/m 10 Jan. Margarine bon 23 (Vetkaart), geeft recht op bet koopen van l/2 pond boter of Margarine van 28 Dec. t/m 10 Jan. Vet bon 23 (boter of vetkaart) geeft recht op het koopen van 200 gram vet of 250 gram (oude verpakking) vet van 28 Dec. t/m 10 Jan. Brandstoffen. (Haarden en Kachels). Nos. 8 t/m 10 geven recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen van 15 Dec. t/m 31 Januari 1941. No. 11 t/m 19 (Haarden en Kachels) en No. 26 (Centrale verwarming), geven recht op het koopen van 2V2 hl- kolenslik van 15 Dec. r/m 31 Januari. Cokes. (Centrale Verwarming), Nos 15 t/m 24 geven recht op het koopen van één eenheid vaste brand stoffen van 15 Dec. t/m 31 Januari 1941. Bon 86 Eén kilo suiker van 21 Dec. t/m 17 Jan. Bon 47, 48, 60 en 61 100 gram kaas van 30 Dec. t/m 26 Jan. Bon 20 125 gram kaas van 30 Dec t/m 12 Jan. Bon 17 150 gr. eenheids toiletz. of 120 gr. huishoud zeep; of 200 gr. zachte zeep: of 250 gr. zeeppoe der; of 125 gr. zeepvlokken of 250 gr. zelfwerkende waschmiddelenof 200 gr. vloeibare zeep van 7 Dec. t/m 31 Dec. Bon 34 1 ei van 30 Dec. t/m 12 Jan. Bon 103 500 gram peulvruchten van 17 Dec. t/m 12 Januari 1941. Bon 18 250 gram kcffie of 75 gram thee van 21 Dec. t/m Vrijdag 31 Jan; a.s. Bon 108 250 gram rijst, gebr. rijst, rijstemeel, rijste bloem, rijstgries of gruttenmeel (gemengd meel), van 28 Dec. t/m 24 Jan. Bon 57 250 gram havermout, havervlokken, haver- bloem, gort, eortmout, aardappelmeelvlokken, of grutten van 28 Dec. t/m 21 Febr. Bon 44 250 gram gort, gortmout of grutten van 28 Dec. t/m 21 Febr. Bon 87 100 gram maïzena, griosmeel, sago, aard appelmeel, puddingpoeder of puddingsauspoeder van 28 Dec. t/m 2L Febr. Bon 31 100 gram vermicelli, macaroni of spag hetti van 28 Dec. t/m 21 Febr.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1941 | | pagina 1