T 9 voor Veenendaal en Omstreken Verschijnt wekelijks In: Consultatie Bureau Fa. J. F. TAK Besteedt iw laatste punten goed. Firma L. HEY POTTERS LIMA zimmEiiinAn s zoon Huisvrouwen, 9 Welke bons j. Kou-Griep-Piln. Oplaag 6SOO ex. 24 Januari 1941 I4e JAARGANG No. 723 S. BO Stichtsch- en Qeld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuv. Steeg. Qrcep. Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel eerepalm! Predikbeurten L.HEtV-^ Burgerlijke stand. aümr- wilt ge van uw distributie- zorgen af zijn in deze week Dienstregeling Ned. Spoorwegen. Autobusdiensten Wed, A.W.deHaas Uitgave: Drukkerij „DE GELDERSCHE VALLEI" - Parallelweg 8 - Veenendaal - Telefoon 601 Nutronalt, Dialonpoeder, Zinkoliepasta, Zoetstofta bletten, Arrowroot, enz. OPTICIEN Drogisterif - opoth. fcss. Hoofdstr. 118 - Teief. 632 De ZONDAG 26 JAN. 1941. NED. HERV. KERK, Markt, v/m 10 uur ds. v. Wijngaarden H. Avondmaal n/m 3 uur ds. Mulder Dankzegging IDEM JULIANAKERK v/m 10 uur ds. Mulder H. Avondmaal n/m 3 uur ds. Bakker Dankzegging GEBOUW „ELTHETO" n/m 3 uur ds. H. K. E. Gra- vemeijer van den Haag. GEREF. KERK v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. van Enk. CHR. GEREF. KERK v/m 10 uur en n/m 3 ds. de Bruin. GEREF. GEMEENTE v/m 10 uur en n/m 3 uur ds. Kok. Hoofdstraat Meurer uit Hoogeveen in Ro zenstraat 9 - C. J. Merlijn uit Barneveld in Panhuis Vertrokken E. Rijksen-Henken naar Wou denberg - P. J. t'Hoofd naar Alkmaar - J. H. de Pagter en gezin naar Almelo - A. J. S. Vergouwen naar Leiden - E- van de Lustgraaf naar s'Grave n- hage - T. Jonkers naar Rhenen - A. Brouwer-Arends naar Ede - A. Looije naar Rotterdam - G. Valkenburg naar Wagenin- gen. U SLAAGT BETEÊXBU "N WINKELT S.V.P. BIJ DAGLICHT Koopt de betere kwaliteit bij: Heden geen zichtzendingen. Voor PETTEN, JONGENS- KLETTERVESTEN OVERALS enz. naar D. v. d. MEIJDEN, Zandstr. 9 Bedrijfs- en Vakkleeding. uur Nederl. Protestantenbond. Afd. Veenendaal v/m 10.30 uur Vrijzinnige Zon dagschool in het schaftlokaal van de Newo. Leger des Hells (Stichter William Booth) Zondag 26 Jan. 1941 v/m 10 uur Heiligingssamen komst. n/m 7 uur Verlossingssamen komst. Donderdagavond 7 uur Openbare samenkomst. Onder leiding van de kapiteines Kuilder en Aulman. Ned. Herv. Kerk. v/m lOVi uur ds. F. C. Willekes Voorber. H -A. Ned. Herv. Gemeente, v/m 10y2 uur J. van Noort. n/m 2 uur Zondagschool. ACHTERBERG Gebouw „Bethel19. Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 uur ds. van der Heide bed. van het H. A. n/m 2.30 uur dhr. C. v. Viegen Ned. Herv. Kerk v/m 10 uur en n/m 2.30 uur ds. H. S. J. Kalf in de Kerk. n/m 6.30 uur in het lokaal ds. H. S. I. Kalf. Zondagsdienst Doktoren. Dr. Kets en Dr. Remme dr. Kerkwijk. Ondertrouwd: Geene Getrouwd: /Geene Geboren Tonia d. v. G. J. van Keulen en J. van den Berg - Cornelis Jo hannes z. v. G. J. Nouris en H. P. Duijts - Bastiana Neeltje d.v. T. A. Hoekwater en P. van der Peol - Arie z, v. H. J. Ursinus en J. J. van Laar - Pieter z. v. A. Wijn berger en J. van Kruis- tum - Willem z. v. G. ter Haar en J. Willemien - Cornelia d. v- A. van Dijk en G. Roor - Gerarda d. v. A. Turkesteen en J. Hardeman - Neeltje d. v. W. Hoogendonk en W. Visscher - Wesselina Gerdina d. v. P. Blom en G. van den Bovenkamp - Johaüna Anthonia d. v. W. Die- peveen en A. E. Ariesen. Overleden: Gerrit van der Poel 14 j. - Hendrijntje Schuilenburg 83 j. weduwe van Jacob van den Heuvel - Gerritje Verwoert 37 j" echtgenoote van Geurt van de Weerd - Jacobus Lorsé 2 V2 mnd - Jan Lefers 69 j. echtge noot van Hermina Aarnink - Johannes Franciscus de Wit 40 j. echtgenoot van Maria Hen- drika Weijers. Ingekomen J. T. van Scbagen uit Waalwijk in Verlaat 2 - A. Achterberg en echtgenoote in Beatrixstraat 40 uit Ede - J. C. ter A vest uit Wageningen in Verlaat 2 - M. J. Verdam uit Ede in Gort straat 76 - Elizabeth Bos uit Ede in Middelbuurt A 7 - A. W. T. Wijdemans uit Haarlem in Spoorlaan 42 - C. Stadig uit Amersfoort in Kerk ew ijk 198 - Janna Gijsbcrtsen uit Ede in Munnikenweg 2 - Jan Johannes ERASMIC TANDZEEP ZEEMLAPPEN en SPONSEN in oude kwaliteiten en onveranderde prijzen bij Winterhulp Nederland De Burgemeester van Vee nendaal, plaatselijk Directeur voor de Winterhulp roept drin gend collectanten(trices) op voor de te houden lijstcollecte op 31 Januari en 1 Febr. a s. Steunt dit werk, door U in grooten getale aan te melden bij het Bureau Achterkerkstr 85 houden de volgende regeling in. Iedere georganiseerde is verplicht, telkemale direct na de invulling van deregistratiekaart in het veeboekje de aantallen door hem in voorraad gehouden runderen, varkens, paarden en schapen naar waarheid in te vullen. Uit den aard der zaak zullen, indien de invullingen juist geschieden, de registratie- kaart en het boekje achter de éVereenkomstige rubrieken ge lijke cijfers vertoonen. Behalve tot deze vierwekelijksche invul ling, is de georganiseerde boven dien verplicht, van iedere wij ziging, welkezichin zijn veestapel door.koop en verkoop, door geboorte of door bet sterven van vee voordoet, aanteekening Let dan op de adver tentie van a s. week Veeboekje Naar het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oor logstijd ons mededeelt, is tot invoering van een zoogenaamd veeboekje overgegaan. Dit boek je, dat aan iedereen bij een landbouw-crisis-organisatie ge organiseerde is uitgereikt en dat bestemd is om te allen tijde den stand van zijn veestapel te doen blijken, heeft betrekking op rundvee, varkens, paarden en schapen. De rubrieken rundvee, var kens en paarden zijn gelijklui dend aan de overeenkomstige rubrieken op de vierwekelijk sche registratiekaart. De desbetreffende bepalingen te houden. Deze wijzigingen moeten op den dag zelf, waarop zij plaatsvinden aangeteekend worden. Het veeboekje, dat eigendom blijft van het Rijks bureau voor de Voedselvoor ziening in Oorlogstijd, ook nadat het aan den georganiseerde is uitgereikt, moet door dezen zorgvuldig op zijn bedrijf worden bewaard en bij controle ter inzage worden verstrekt. De georganiseerden zijn ver plicht, de veeboekjes, welke dienen ter vervanging van vol geschreven boekjes bij den plaatselijken bureauhouder af Ite balen. Van dat tijdstip af dienen alle aanteekeningen in het nieuwe boekje te worden voortgezet, zoodat dus geen gebruik meer zal mogen worden gemaakt van nog nietbeschreven kolommen van het oude boekje. Bovendien is bepaald, dat het oude boekje naast het nieuwe moet worden bewaard en op eerste aanvrage van de bevoegde ambtenaren moet worden over gelegd. Tenslotte wordt de aandacht van de belanghebbenden er op gevestigd, dat niet naleving van deze bepalingen strafbaar is ge steld, terwijl dan bovendien kan worden overgegaan tot inbeslag neming van den veestapel van den georganiseerde, die in overtreding i:. Broodbon 24 (broodkaart) geeft per bon recht op 100 gram brood of 1 rantsoen gebak van 20 Jan. tot en met 2 Febr. BLOEMKAART. Bon 3 ^eeft recht op het koopen van de helft van bovengenoemd rantsoen brood per bon of 35 gram tarwebloem, tarwemeel, boek- weitmeel,roggebloem, roggemeel, zelfrijzend bakmeel van 30 Dpc. t/m 26 Jan. Boiw ï17 (extra bon, die gelijk met de textiei- kaart aan mannelijke personen boven 15 jaar is uitgereikt), 50 gr. scheerzeep van 1 Jan. t/m 30 April. Vleesch Bon 15 vleeschkaart geeft recht op het koopen van 100 gr. vleesch van 16 Jan. t/m 29 Jan. Vleeschwaren Bon 15 (worst) geeft recht op het koopen van 75-150 gram vleeschwaren van 16 Jan. t/m 29 Jan. Petroleum voor verlichting Pz. per. D. geldig voor 2 liter petroleum van 20 Jan. tot en met 24 Febr. Petroleum voor koolcdoeleinden Pz. per. 8. geldig voor 2 liter petroleum van 30 Dec. tot en met 23 Febr. Boter bon 26 (Boterkaarf), geeft recht op bet koopen van Vj p >nd boter of pond margarine, van 18 Jan. t/m 31 Jan. Margarine bon 26 (Vetkaart), geeft recht op bet koopen van V2 pond boter of 7* pond Margarine van 18 Jan. t/m 31 Jan. Vet bon 25 (boter en vetkaart) geeft recht op het koopen v. 200 gram vet van 11 Jan. t/m 24 Jan. Brandstoffen. (Haarden en Kachels). Nos. 8 t/m 10 geven recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen van 15 Dec. t/m 31 Januari 1941. No. 11 t/m 19 (Haarden en Kachels) en No. 26 (Centrale verwarming), geven recht op bet koopen van 272 hl. kolenslik van 15 Dec. t/m 31 Januari. Cokes. (Centrale Verwarming), Nos 15 t/m 24 geven recht op het koopen van één eenheid vaste brand stoffen van 15 Dec. t/m 31 Januari 1941. Alg. Distributiebonboekje. Bon 91 Eén kilo suiker van 18 Jan. t/m 14 Febr. Bon 47, 48, 60 en 61 100 gram kaas van 30 Dec. t/m 26 Jan. Bon 113 120 gr. huishoudzeep, 150 gr. eenheids- toiletzeep, 150 gr. zachte zeep, 300 gr. zachte zeep- pasta, 250 gr. zeeppoeder, 600 gr. waschpoeder (alleen voor wasscherijen), 125 gr. zeepvlokken 250 gr. zelfwerkende waschmiddelen 200 gr. vloei bare zeep of 200 gr. zachte zeep (samenstelling van voor 1 Jan. 1941) van 1 Jan. t/m 31 Jan. Bon 111 1 ei van 13 Jan. t/m 26 Jan. Bon 46 1 ei van 20 Jan. tot en met 2 Februari. Bon 18 250 gram kcffie of 75 gram thee van 21 Dec. t/m Vrijdag 31 Jan. a.s. Bon 108 250 gram rijst, gebr. rijst, rijstemeel, rijste bloem, rijstgries of gruttenmeel (gemengd meel), van 28 Dec. t/m 24 Jan. Bon 57 250 gram havermout, havervlokken, haver- bloem, gort, gortmout, aardappelmeelvlokken, of grutten van 28 Dec. t/m 21 Febr. Bon 44 250 gram gort, gortmout of grutten van 28 Dec. t/m 21 Febr. Bon 87 100 gram maizena, griesmeel, sago, aard appelmeel, puddingpoeder of puddingsauspoeder van 28 Dec. t/m 21 Febr. Bon 31 100 gram vermicelli, macaroni of spag hetti van 28 Dec. t/m 21 Febr. DE KLOMP richting Arnhem 7.15, 8.15, 10.15*, 12.15, 14.15*. 16.15,18.15,20.15. DE KLOMP richting Utrecht. 6 48, 7.48. 9 48. 11 48', 13.48, 15 48*, 17.48, 19.48 >eenendaal (Kerkewiik) richting Khenen 7.39f, 8.57. 12 57, 17.22, 21 41 VeenencSaal (Kerkewiik) richting Amersfoort 7.12, 10.12§. 12.08 16.10, 20 08 gemerkt met rijden niet op Zondagen, gemerkt met "j" stopt niet te Rh^nen. gemerkt met stopt niet te Woudenberg-Sch. UALLEI Veenendaal Zeilt T.T. (verder per tram naar Utrecht). Vertrek Veenendaal station- 7.15 8 45 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30. V rtrek Zeist: 8.15, 10.30 12.30 14.30 16 30 18.00 20.30 Veenendaal-De Klomp-Ede Veenendaal station: 8.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17 00, 18.30. Vertrek Ede: 8.30, 12.45, 14.45, 16.45, 18.15, 20.45. Nieuws- en Advertentieblad Abonnementsprijs: 50 cti per kwartaal bij - vooruitbetaling! Franco per post 65 cti - 50 ln meen Rij contract speciale condities lachten over de bezorgmg van üit Blad gelieve *r ^n te richten aan ons bureau Moeder koopt voor Uw baby: VEENENDAAL wjfc- Junghunsklok- JyxL ken dragen den jFjf\ eerepalm weg Y| Prachtig van model en afwerking; spreekwoordelijk solide gebouwd - het wereld,, vermaarde kwaliteits uurwerk Onze nieuwe J unghans-collectie itaat wederom vrü ter "ïzichtiging. AMERONGEN. OVERBERG RENSWOUDE VEENENDAAL RHENEN DROGISTERIJ Kerkewijk 25 - Veenendaal aoBBBni Door hun kou, koorts en pijn- uitdrijvende werking helpt hier bij altijd veilig en vlug een poeder of cachet van Mijnhardt te Zeist. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijn- hardtjes" Doos 10 en 50 ct.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1941 | | pagina 1