voor Veenendaal en Omstreken i S. BOS Verschlfnt wekelijks in: PËRNIO Fa. J. F. TAK De persoonsbewijzen gaan in. HENK LAMME - Hoofdstraat 90 Griep, Kou, Pijn. Welke bons 7 7 Oplaag 6SOO ex. 31 Januari 1941 14» JAARGANG No. 724 Stichtsch- en Qeld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuv. Steeg, Qraeo, Benedeneind, Kade, Maanderbiiurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel nog eenige voordeelige Polshorloges Dienstregeling Ned. Spoorwegen. Autobusdiensten Wed. A.W.deHaas Uitgave: Drukkerij ,JDE GELDERSCHE VALLEI" - Parallelweg 8 eenendaal Telefoon 601 Predikbeurten Leger des Helle Wij hebben Burgerlijke stand. Geslaagd. Denkt aan 1 Maart. 4 STUKS De behandeling der'bonnen „Een rantsoen scheerzeep", welke worden verstrekt aan kappers. SO CENT - BINNEN t DAG KLAAR altijd aen poeder oS cachet van Mij ohardt. Zondagsdienst Doktoren. Distributie Nieuws Oe behandeling der genum merde bonnen voor scheerzeep der extra bonnenkaart voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder blijft ongewijzigd. De grossier moet dus de van zijü afnemers ontvangen bonnen bij den distributiedienst tegen een toewijzing inwisselen. Bekendmaking in deze week Alg. Distributiebonboekje. hy DE KLOMP richting Arnhem: 7.15. 8.15. 10 15*. 12 15. 14.15*. 16.15. 18.15.20.15. DE KLOMP richting Utrecht 6 58. 7.48. 9 48. 11 48\ 13.48. 15 48*, 17.48, 19.48 Veenc-nd&al (Kerkewijk) richting Hhenen 7.39f, 8.57. 12 57, 17.22, 2141 Veenendaal (Kerkewijk) richting Amersfoort 7.12. 10 12§. 12 08 16.10. 20 08 gemerkt met rijden niet Op Zondagen gemerkt met *J" stopt niet t Rh nen. gemerkt met flopt niet te Woudenberg-Sch. VALLEI Veeaendaal Zeilt T.V« (verder per tram naar Utrecht.). Vertrek Veenendaal station: 7.15, 8.45 11.00. 13.00, 45.00, 17.00, 18.3o. V rtrek Zeist: *.15, 10.30 12.30 14.30 16 30 18.00 20.30 Veenendaal-De Klomp-Ede Vertrek Veenendaal station: 8.00, 11.00. 13.00, 15 00 17 00, 1*30. Vertrek Ede: 8.30, 12.45, 14.45, 16.45. 18.16, 20.45. Nieuws- en Advertentieblad Abonnementsprijs: 50 eti per kwartaal bij - vooruitbetaling. Franco per post 65 eti - Adverieuiesper regel 15 et», voorpagina 50 m~oP. Rij contract special-- eoodrn.s la over de bezorging van .it TO gebeve »r-»n te richten aan on- bureau Hebt U last van WINTER HANDEN of WINTER VOETEN. Wees er dan als de kippen bij, smeer 's avonds eti '8 morgens Uw handen of,voeten in m t dit is voldoende. Bij geen genezing geld terug ALLEEN DIJ: Drogisterij - epotn. flss. Idstr. 118 - Teiet. 632 ZONDAG 2 FEBR 1941. NED. HERV. KERK, Markt, v/m 9-30 uur ds Bakker n/m 3 uur ds. van Wijngaarden en ds. de Geus IDEM JULIANAKERK v/m 9-30 uur ds. v. Wijngaarden n/m 3 uur ds. Mulder en ds. Fokkema Collecte Jongelingsvereeniging der Ned. Herv. Kerk. GEBOUW „ELTHETO" v/m 10 uur ds. C. G. H. Blok van Amersfoort. Extra Collecte voor Evangelie- satiearbeid. GEREF. KERK v/m 97t uur en n/m 3 uur ds. van Enk. CHR. GEREF. KERK v/m 9Vi uur en n/m 3 uur ds. de Bruin. GEREF. GEMEENTE v/m 9Va uur en n/m 3 uur ds. Kok. Nederl. Protestantenbond. Afd. Veenendaal Openbare Godsdienstoefening in hotel „De Roskam" (Kegel baan) op Zondag 2 Februari n/m 6 uur ds. Hylkema van Bussum. (Stichter William Booth) Zondag 2 Febr. 1941 v/m 10 uur Heiligingssamen komst. n/m 7 uur Verlossingssamen komst. Donderdagavond 7 uur Openbare samenkomst. Onder leiding van de kapiteines Kuilder en Aulman. AMERONGEN. Ned. Herv. Kerk. v/m lOVt uur ds. F. C. Willekes H.-A. OVERBERG Ned. Herv. Gemeente, v/m 101/* uur J. van Noort. n/m 2 uur Zondagschool. ACHTERBERG Gebouw „Bethel". Ned. Herv. Gemeente, v/m 10 uur dhr C. v. Viegen n/m 2.30 uur dhr. C. v. Viegen RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk v/m 10 uur en n/m 2.30 uur ds. J. H. F. Remme van Amsrerdam n/m 6.3O uur in het lokaal ds. J. Fokktma van Delft. ia m m r - Hoofdstr. 91 - Veenondaal Ondertrouwd: Geene Getrouwd: Teunis Gerrit Aalbers 31 j en Johanna Wilhelmina Willem- sen 32 j. Geboren Cornelia Adriana d. v. T. van Beek en G. M. Veldhuizen - Gerritje Neeltje d. v. C. Val kenburg en B. van Kalkeren - Johanna Helena d. v. J. Weisz en J. G. Vos - Wouter z. v. W. van den Brink en T. Adam - Hendrika d. v. J. van Nieuw- amerongen en H. K. van de Weerd - Wouter z. v. Egbert van Zuthem en J. Scholten - Harmania Cornelia d. v. H. J. Anbeek en J. M. de Vos - Leopoldined. v. A. Bovenschen en A. Türk. Overleden: Egberta Wilhelmina Nieuwen- hui8 70 j. echtegenoote van Gijsbert Snel - Jacob Cornelis Methorst 7 mnd. - Albertine van Engelenburg 4 j. en 3 mnd. Ingekomen J. van de Meent uit Zeist in Haspel C 3 - T. Verhoeven uit Leerdam in Kuyperstraat 10 - G. Schoenman en gezin uit Ede in Klein Schutje - A. van Erk en echtgenoote uit Ede in Pa trimoniumlaan 3 - A. Geijten- beek uit Ede in Hoofdstraat 50 - G. J. de Vries uit Rheden in Kerkewijk 149 - H Meer- veld uit Ede in Haspel C 4. Vertrokken J. Dillen naar Kampen uit de Sav.Lohmanstraat 134 - C. van den Brink- van Manen en doch ter naar Ede - J. H. Mulder naar Hilversum. Dezer dagen slaagde^» te Utrecht in het Gebouw ioor Kur.sten n Wetenschappen voor het erkende praötijk- diploma kantoortypist(e), uit gaande van den Centralen Bond van Leeraren en Leeraressen in Stenografie en Machineschtij- ven, onze plaatsgenooten de dames Tilly Alberti, Riek v&n Amerongen, Mies Bovenschen, Rie Huydink, Tini Prak, Gerda Roosenboom, Ada Scholtus, Ank Schurink, Maartje Stomp- horst, Koba Storm, Hans Ver- steegh, alsmede de heerenTeus van Beek, Gijs Bos, Jan Eps- kamp, Gert Hendriks, Henk Hulshof, Johan vau Ingen, Sander de Kleuver, Beb van Leeuwen, Johan de Man, Henk MeulemaD, B. Miché, G. Min nen, H. G. Mulder, Paul de Ruiter en Louis de Vree. Alle gediplomeerden werden opgeleid door het Handelsin stituut Van Rijswijk, Prins Bern- hardlaan te Veenendaal. AAN DE FOrO's HIF.Rv/OOR WORDEN STRENGE EISCHEN GESTELD - LAAT DEZE DUS BIJTIJDS MAKEN BIJ: ATELIER GEOPEND jongens van 15 jaar en ouder. Het is derhalve noodzakelijk, dat in de behandeling dezer beide soorten bonnen verschil wordt gemaakt. Van 27 Januari 1441 af geldt voorde behandeling van boven genoemde rantsoenbonnen de volgende regeling. De kapper levert de door hem ontvangen bonnen „Een van 10-6 UUR - 4s ZATERDAGS van 10-10 UUR Mijnhardt'9 Poeders per stuk 8 cent. Doos 45 cent. Cachets, genaamd ,.Mijnhardtjes" 2 st. 10"cr. Doos 50 et. VEENENDAAL Dr. Reijdon en Dr. Vergouwen RHKNEN Dr. Parit De leider der Distributie kring Veenendaal, maakt be kend, dat door een abuis ten Distributiekantore op Maandag morgen 27 Januari 1941 aan een aantal personen, oude in plaats van nieuwe vet-/boter- kaarten zijn uitgereikt. Zij. die een oude vet- of boterkaart hebben ontvangen, kunnen deze, mits in onge schonden staat, weder inwis selen tegen een nieuw exem plaar op Maandag 3 Februari a.s. ten Distributiekantore tus- schen 9 30 en 13-00 uur. De overlegging van alle S t a m k a a r t e n, waarop deze verkeerde kaarten zij a uitgereikt, is noodzakelijk. De leider van den Distributie kring Veenendaal maakt be kend, dat binnenkort twee soor ten scheerzeep in den handel zullen worden gebracht, nl. scheerzeep met een vetzuurge- halte van 60 bestemd voor kappers en scheerzeep met een vetzuurgehalte van 80 °/0, be stemd voor het publiek. De eerste soort scheerzeep zal kunnen worden betrokken op de bonnen „een rantsoen scheerzeep", welke aan de kap pers worden uitgereikt, terwijl de scheerzeep c(oor het rubliek in het algemeen uitsluitend zal kunnen worden gekocht tegen overgave van een der genum merde bonnen van de extra bonnenkaart voor mannen en rantsoen scheerzeep" in bij zijn leverancier. Doze levert ze op zijn beurt in bij zijn grossier. Tot zoover is de regeling gelijk aan de vorige. De grossier ech ter levert thans de bonnen rechtstreeksin bij den fabrikant De fabrikant levert op de bon nen „Een rantsoen scheerzeep44 scheerzeep met een vetzuurge halte van 60% af* De scheerzeep, welke op de ze bonnen en de daartegen af gegeven toewijzingen wordt af geleverd, behoudt het oude vetzuurgehalte van 80%. De leider van den Distributie kring Veenendaal, W. Visserman. De Provinciale Voedselcom- missaris voor Utrecht maakt het volgende bekend. In verband met het scheuren van grasland wordt de aandacht van de telers er op gevestigd dat zij hierdoor in aanmerking komen voor een aanvullenda toewijzing van kunstmest. Indien betrokken personen hiervan gebruik wenschen te maken, kunnen zij opnieuw een aanvrage indienen waarop dui delijk de groette van de ge scheurde oppervlakte is inge vuld. Broodbon 25 (broodkaart) geeft per bon recht op 100 gram brood of 1 rantsoen gebak van 27 J^n. tot en met O Febr. Bloomkaart. Bon 4 geeft recht op het koopen van de he.ft van bovengenoemd rantsoen, of 35 gram tarwebloem, tarwemeel, boekweitmeeJ, rogge bloem, roggemeel, zelfrijzend bakmeel van 27 Jan. t/m 23 Febr. Bon *17 (extra bon, die gelijk met de textial- kaart aan 'mannelijke personen boven 15 jaar is uitgereikt), 50 gr. scheerzeep van 1 Jan. t/m 30 April. Vloosch Bon 16 (vleeschkaart) geeft recht op het koopen van 100 gr. vleesch van 27 Jan. t/m 9 Febr. Vloosch waren Bon 16 (worst) geeft recht op het koopen van 75-150 gram vleeschwaren van 27 Jan. t/m 9 Febr. Potroloum voor verlichting Pz. per. D. geldig voor 2 liter petroleum van 20 jun tot en met 24 Febr. Petroleum voor kookdooleinden Pz. per. 8. geldig voor 2 liter petroleum van 30 Dec. tot en met 23 Febr. Boter bon 27 (Boterkaart), geeft recht op het koopen van 7t pjnd margarine, l/« pond boter, of 200 gram vet van 25 Jan. t/m 7 F<.br. Margarine bon 27 (tfetkaart), geeft recht op het koopen van pond Doter, 7» pond Margarine of 200 gram vet vanaf 25 Jan. t/m 7 F»br. Brandstofion. (Haarden en Kachels). Nos. 8 t/m 10 geven icchi op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen van 15 Dec. t/m 14 Ftbr. Brandstoffen. (Haarden en Kachels) No. 11 t/m 13 geven recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen van 25 Jan. t/m 28 Febr. No. 11 t/m 21 (Haarden en Kachels) en No- 25 t/m 36 (Centrale Verwarming) geven recht op het koopen v. 5 hl. kolensiite van 25 J*n. t/m 28 Febr. Cokes. (Centrale Verwarming), Nos 15 t/m 24 geven recht op het koopen van één eenheid vaste brand stoffen van 15 Dec. t/m 14 Febr. Cokos. (Centrale Verwarming), No. 25 t/m 32, geven reent op het koopen vaa één eenheid vaste brand stoffen vanaf 25 Jan. t/m 28 Febr. Bon 91 Eén kilo suiker van 18 Jan. t/m 14 F. br. Bon 19, 32, 45 on 58 100 gram kaas van 27 Jan. t/m 23 Febr. Bon 113 120 gr. huishoudzeep, 150 gr. eenheids toiletzeep, 150 gr. zachte zeep, 300 gr. zachte zeep- pasta, 250 gr. zeeppoeder, 600.gr. waschpoeder (alleen voor wasscherijen), 125 gr. zeepvlokken 250 gr. zelfwerkende waschmiddelen 200 gr. vloei bare zeep of 200 gr. zachte zeep (samenstelling van voor 1 Jan. 1941) van 1 Jan. t/m 31 Jan. Bon 46 1 ei van 20 Jan. t/m 2 F«br. Bon 59 1 ei van 27 Jan. tot en met 9 Februari. Bon 92 250 gram rijst, gebr. rijst, rijstemeel, rijste bloem, rijstgries of gruttenmeel (gemengd meel), van 25 Jan. t/m 21 Febr. Bon 18 250 gram kcffie of 75 gram thee van 21 Dec. t/m Vrijdag 31 Jan. a.s. Bon 57 250 gram havermout, havervlokken, haver- bloem, gort, gortmout, aard^ppelineelvlokken, of grutten van 28 Dec. t/m 21 Febr. Bon 44 250 gram gort, goitmout of grutten van 28 Dec. t/m 21 Febr. Bon 87 100 gram maizena, griesmeel, sago, aard appelmeel, puddingpoeder of puddingsauspoeder van 28 Dec. t/m 21 Febr. Bon 31 100 gram vermicelli, macaroni of spag hetti van 28 Dec. t/m 21 Febr.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1941 | | pagina 1