DE WILDE OPENING OPENING KEES TEUNISSEN Rijdt op HUDORA Schaatsen IEHA De Manufacturiers van de nieuwe kaart Hoest, Griep en uerkoudheid Meekkantoor brouwer Drog. „het üÜUDEH KRUIS" „De Hoop" Boekhandel Kleefsinan BROOD-, BESCHUIT- en BAHKETBAKKERIJ Uit voorraad kunnen wi) U nog T- mogen in Februari GEEN oude textielpunten aannemen. De verkoop begint dus 1 Febr. UITSLUITEND op textiel punten „VETHO' HyDQtheehoeiden bescüüaar. HOEST- HRTIKELEil t Vraag Aanbod Aanbesteding UEENENDML VRIENDELIJK VERZOEK aan onze bibliotheekkianten ÜÜT OP ZATERDAG ZOO VROEG MOGELIJK! CREDIETEN Haast UDe meeste artikelen kunnen niet worden aangevuld Citymag P. J. SCHOEMAKER S. W. KLEEFSMAN I. Fa. Uled. l. ld. de HAAS. lel. 330 J. ui. uan ELSI. Tel. 293, veenendaal Drog. VIJZEL9' Henny Jansen Apoth.-Ass. van f5.000- tot f50,000, 47rente 65% van geschatte waarde Familieberichten. CORNELIS 1916 - 1941 GIJSBERIUS V. d. HAAR GERRITJE II. d. BOUCHKAfïlP Een ruime keuze in Hfiïicj 3&' Tf-tfll K'rkken vindt U bij HORLOGERIE - HOOGSTR. 8 RUIME SORTEERING oonoooooooooooooooooooog oooooooooqoqööüoooüoöooo oooooooooooooooooooooooo CORNELIS DIEPEVEEN JACOBA ROOR GEEHTRUIDA JÜHAHH6 UIEIJERS Fennetje Geertruida van den Bosch Huis met tuin en schuur Eikenstompen Aanmaakspanen •en auto onderstel hot bouwen van een Woonhuismet schuurtje aan de Trambaanweg alhier. ZIT KïET SM DE PUT WIJ LEERES IItl V RAS T KA* /.I IMOER MET CAS net Meisje een flinke adm.kracht (m) Burgermeisje eenige nette Meisjes Ceöp. Zuivelfabriek Bennekom - Telefoon 278 II. ii. t. ontkenners, Prins Bernhardl. 237 Tevens herinneren we er nog even aan, dat onze zaak op Zater dagavond om half 9 en de andere dagen om half 8 gestoten wordt. Beleefd aanbevelend. leveren» ondanks schaarschte elders. KNIP DEZE ADVERTENTIE UIT!! Wederom nieuwe voorraad ontvangen tegen oude prijzen. nr. 60 scnoenmaat 35 40 1 3.50 nr. 65 met tandjes 35-42 1 5.00 idem vernikheid 17.25 nr. 167 met tandjes - 40 43 1 5.50 Profiteert van deze gelegen heid. De volgende partijen zullen niet meer vernikkeld zijn. Zandstraat 3 - Telef. 217 PATRIMONIUMLAAN 21 Ingevolge voorschriften Comm. Verg. Pers. vervoer wordt de Auto busdienst VEENENDAAL-DE KLOMP v.v. met ingang van Maandag 3 Febr. a s. STOP GEZET. Zoodat wij ingaande dien datum de dienst ALLEEN zullen onderhouden met de PAARDENTRAM. ,L De paardentram geeft aansluiting op alle treinen NAAR UTRECHT en WACHT op alle treinen UIT UTRECHT. (Dus hierdoor vervalt de dienst op de treinen naar en van ARNHEM) 7.15 Vertrekuren uit Veenendaal vanai Holl.Spoor worden: 9.15 - 11.15 - 13.15 - 15.15 - 17.15 - en 19.15 UUR De Ondernemers: Veenendaalsche Textielhandelaren Organisatie geneest men het vlugst met middelen van: ZANDSTRAAT II - TELÜFOON 215 - VEENENDAAL Vijzels Hosstdrank par flacon vanaf 40 cant - Vljzala Qrlappoedara vanaf 5 cant Vijzels Varkoudhsidszalf vanaf 25 cent Desgewenscht voor 5 jaar vast Kanaalweg 2 - Tel. 290 - Veenendaal Heden verblijdde ons de Heere met de geboorie van onzen Zoon C. HUTING C. HUTING-v Ginkel Veenendaal, 30 Jan. Nieuweweg 15. CXX5ÖOOÖOOOOÖOOGOöCCfiOOOOQ O Zoo de Heere wil en zij le .-en hopen onze geliefde ouders en op 12 Fel»r. den dag te herden ken dat zij voor 25 jaar in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen Kees en Jans J«n Corrie en Jan Jansje Geld. Veenendaal. Emmalaan 34 PAUL GROENE^ELO Qedipl.Orogial Patrimoniuml. 6 - Tel. 557 - V'daal Zoo de Heere wil en zij leven v hopen on?e geliefde Ouders q Jan Cornelia Versteeg en Neeltje Slok op Dinsdag 4 Febr. den dag van hun 12Vj jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hunne dankbare kinderen Kees Willy Bertus Jan Veenendaal, 31 Januari 1941 Molenstraat 67 Zoo de Heere wii en zij leven, hopen onze geliefde Ouders en op Zaterdag 15 Februari den dag te herdenken, dat zij voor 45 j^ar in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Veenendaal, 1 Februari 1941. Kerkewijk 118. Gelegenheid tot feliciteeren Woensdag 12 Febr. a s. van 7-9 uur. Hiermede vervul ik den treu- rigen plicht U kennis te geven, dat na een zeer kortstondige ziekte is overladen mijn innig geliefde Vrouw geb, Epskamp, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den leeftijd van 51 jaren. J. J. WEIJERS Geld.-Veenendaal, 28 Jan. 1941 Prins Bernhardplein 235 De plechtig gezongen H. Mis van R> quiem zal plaats hebben op Zaterdag 1 Februari a.s. 10.30 uur v.m. in de Kerk van de H. Willibrordus te Rens- woude. Daarna begrafenis. Ver trek sterfhuis 9.45 uur. Heden ontsliep, in de vaste hope des Eeuwigen Levens, na een langdurige ongesteldheid, zacht en kalm, onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante iu den ouderdom van ruim 65 jaar. Veenendaal Wed. G. v. d. Bosch-Vroon G. H. v. d. Bosch J. v. d. Bosch-Ravenhorst Zeist G. J. v. d. Bosch W. H. v. d. Bosch Schimmel H. J. v. d. Bosch en Neven en Nichten. Zeist, 26 Januari 1941 Woudenberg8cheweg 24 Prifst 2-5 regels 80 eest. Klke re»el n«cr 16 TE KOOF bevattende kamer en suite, 3 slaapka mers, keuken en zolder, groot ongev. 7.70 are. Wordt verhuurd voor f 4.- per week.Te bevragen bijL. v. LAAR Palmstraat 276 - Amersfoort TE KOOP kachel klaar f 2.62'/« per 100 kg. be lasting inbegrepen, Dennen takken bossen 4 ct. per bos. Groenelaan 35 Veenendail TE KOOP per zak, bij K. NAGEL Holleweg D 114 50 ct. TE KOOP *n goede staat zijnde, prima banden Bij B. VINK, Cuneraweg 286. Gem Rhenen TE KOOP 1 Heerenrijwiel,1 Dcmesrijwiel 1 Jongensrijwiel en 1 Transportrijwiel Koorjes. Prima in orde. R. v. d. GARDE - Groenelaan 35 Veenendaal Op Vrijdag 7 Februari a.s u m. 5 uur zal in Café„'t Viaduct41 te Rhenen voor rekening van de N. B. M. te Zeist worden aanbesteed Bestek en teekening verkrijg baar f 3.-, Rest. f 1.- bij den Architect A. A. van Ommen, Grebbe weg 62, Rhenen, tel. 320 over d* rail taoeaee ruis WQ helpen U Eet t*J ran wenken. Er knn nog op hel gasverbruik bezuinigd worden Wjj loonen U dit jaarne aan op ome kook demonstraties GEVRAAGD nette Meisjes en Jongens Bij NOLEN en van BOCHOVE, Ederveen TF. HUUR GEVRAAGD nette Woning voor klein gezin. Aanbiedingen, Patrimoniumlaan 5, Veenendaa' VOOR DIRECT GEVRAAGD Meisje of Jongen leeftijd 16 - 17 jaar, voor kantoor en winkel, goed handschrift vereischt. Eenige kantoorroutine en machine- schrijven geeft voorkeur. Persoonlijke aanbieding 's avonds tusschen 7 en 8 uur bij ZIMMERMAN 8 Zn. Kerkewijk 25 Veenendaal GEVRAAGD alleen voor de morgenuren. No. 927 a/h bur. v/d blad Brieven GEVRAAGD met zakelijk inzicht, die dagelijksche leiding van klein kantoor op zich kan nemen en genegen is door flink aan pakken dit op te werken, waardoor een goede toekomst te verkiijgen is. Brieven met opgave van leeftijd, vroe gere werkzaamheden en verlangd salaris, ondc-r No. 928 a/h bur. v/d blad. GEVRAAGD 15 - 18 jaar, voor het uitvoeren der ccrrespondeniie. Gewenscht, Mulo, opleiding en roachineschrijven. L. HEIJ - Hoofdstraat 43 Sollicitatie's worden ingewacht, direct schriftelijk of persoonlijk. Maandag a.s. 11-12 uur v/m. GEVRAAGD van 14-16 jaar. Stoomwasscherij J. v. d. CRAATS Zn., Beatrixstr 43 Vraagt Uw leverancier onze PRIMA ROOMBOTER Grossier voor Vesnondaal: Brieven antw. porto ONDERLINGE. Mathenesserweg 110, Rotterdam (W) in bedr. v. f 900,-5zonder borgen. Elk doel. Iedereen vrijbl. de voor- waardon. ZATERDAG 1 FEBRUARI opening van de van NIC. BEETSSTRAAT 6 - VEENENDAAL Door levering van goede kwaliteit Brood, het verwerken van de beste grondstoffen in onze koekjes en gebak, en door goede bediening hopen wij 'het vertrouwen te winnen bij het geachte publiek van Veenendaal en Omstreken. Houten Pijpen, Doorrookers, Duitsche Pijpen, Por- temonnaies, Portefeuilles, Sigarenkokers, Distribuiie- mappen, Schilderijen, Lijsten Schilderstukken, Huwelijksteksten, Scheermesjes in overgroote keuze, Zakmessen, Kammen, Lepels en Vorken, Scharen, Broodzagen, Treksluiting en beugehasschen, Luxe tasschen, Actetasschen, Koffers, HondenartikeDn, Serviezen, Koffie- en Theepotten, Kop en Schotels, Melkstelïen, Bloempotten, Vazen, Kunstbloemen. HOOFDSTRAAT 47 - VEENENDAAL Een boek uit onze bibliotheek brengt niet alleen gezelligheid, maar ook licht in donkere tijden. L k

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1941 | | pagina 2