ANT. DE RUITER'* 6ESLOTEM Pasfoto's NIC. BAKKER aVEENSCHE BANK verricht ai Uuie eanhzahen Hypotheken, Assurantiën en Levensverzekeringen WASCH FORNUIZEN WASCHMACHINES HUISUROUUIEII ADR. BAKELAAR Firma L. HEY Door snort en snol HElpl ler Haar U wel! Gymnastiekschoenen Wegens verplichte inventarisatie MANUFACTURENHANDEL Éi 3 stuks 30 cent. SPAARBANK 37. RENTE de oplossing van de distributie moeilijkheden nadert. Wat zult gij doen? Amerongen. GESLOTEN van 1-2 uur Maandag 3, Dinsdag 4, Woensdag 5, Donderdag 6 en Vrijdag 7 Februari Hoogstraat 12 - Telefoon 591 - Veenendaal WEER UIT VOORRAAD LEVERBAAR 100 - 120 - 150 Lt. met boven- en onderdrijfwerk. Indien U éón van deze artikelen noodig heeft, stelt het koopen dan niet uit. De Rycke Trek Verloting WINTERHULP. Geslaagd In cfefce cio»tkere winter/ ZARDSTRAAT 101 Peulvruchten Bekendmaking DISTRIBUTIENIEUWS. PER SPOOR REIST GU 'T VEILIGS T Wegens ziekte van diverse onzer ver koopsters zijn wij DEZE WEEK Avondsluiting op de gewone tijd, n.l. HALF ZEVEN. Weer ontvangen Zandstraat 70 EEN FAMILIE-ERFSTUK Belangrijk nieuws voor de jeugd. Beste jongens en meisjes Je mag deze keer zelf kiezen welk opstel je maken zult, 't geeft niet waarover, maar 't mag niet voor de nieuwe persoonsbewijzen' ingaande 1 Maart 1941, kunt U gewoon op Uw vorige pasfoto nabestellen. Dat is niet zoo duur als nieuwe, en heel eenvoudig voor U. Hoofdstraat 24 Telefoon 487 Trekking 21 Februari a.s. In verband met de vertraag de expeditie vooral met veraf gelegen kleinere plaatsen ziet het Comité der Rycke Trek Ver loting van de Ned. Ver. van Luchtvaart (afd. Zweefvlieg- sport) zich genoodzaakt de trek king instede van 31 Jan. te doen plaats vinden op Vrijdag 21 Febr. a.s. in het venduhuis der notarissen t. o.v. notaris J. C. J. Waldorp te Den Haag. Zie aankondiging volganda waak. De plaatselijk Directeur der Winterhulp Nederland deelt hierbij mede, dat hedenmorgen van het Provinciaal Bureau be richt is ontvangen, dat aan Veenendaal bij de 3e verdeeling een bedrag ad f2400.aan Waardebonnen is toegewezen. In totaal is aan deze gemeen te thans toegewezen een bedrag ad f3680.--, waarvan rond f1075 inmiddels reeds is uit gereikt. Ingezetenen van Veenendaal laat bovenstaande cijfers tot U spreken. Het groote bedrag, dat aan Veenendaal is toegewezen zal ongetwijfeld voor U een spoor slag zijn om op de lijstcollecte van vandaag en morgen met milde hand in te teekenen. Voor de verschillende er kende praktijkdiploma's Boek houden en Ned. Handelscor respondentie slaagden de na volgende leerlingen van het Accountantsbureau „Mercu- rius", Klomperweg lc, Lunteren en Verlaat 2, Veenendaal. Voor boekhouden de heeren'- W. Weigraven en J. van Manen Voor Ned. Handelscorrespon dentie de heeren: W. K^man en A. van de Broek. Jubileum Ned. Herv. Jongelings Vereen, op O.O. Pred. 12la te V'daal 1891-1941 Wij vestigen Uw aandacht op het Jubileum-Jaarfeest van bovengenoemde J.V. welke ge houden zal worden, ter gelegen heid van het Gouden Jubileum D.V. Vrijdagavond 7 Febr. om 6.45 uur precies in gebouw »,Eltheto" Deze vergadering zal staan onder leiding van den Voorz dhr. J. M. Meijer, terwijl Ds. J. Bakker,Oud Vcorz. deze feeste lijke herdenking met een slot woord zal besluiten. Dit jaarfeest zal voorafgegaan worden door een Oud Leden vergadering op Dinsdagavond 4 Febr. aanvang 7 uur eveneens in gebouw „Eltheto" De agenda zal verzorgd wor. den door de Oud Leden, ter wijl aan de Oud Voorz. Ds. de Bruin van Rotterdam de leiding is toevertrouwd. Ook verwijzen wij u nog naar de predikbeurten opdevoorpag van dit blad, betreffende de Herdenkingssamenkomst op Zondag 2 Febr. a.s. Maar koopt hem in; een vcck.kuh.difl opticien GEDIPLOMEERD HORLOGEMAKER TELEFOON 389 VEENENDAAL Bonaanwijzing De Secretaris-Generaal van het Departement van land bouw en Visscherij maakt het volgende bekend. Gedurende het tijdvak van Maandag 27 Januari tot en met Zondag 16 Februari a.s. geefi de met „102" genummerde bon van het algemeen distributie bonboekje recht op het koopen van Va kg peulvruchten. In verband hiermede wordt er de aandacht op gevestigd, dat de Nederlandsche Inkoopcen trale voor akkerbouw producten behalve erwten, ditmaal ook bruine boonen, witte boonen en capucijners ter beschikking van den handel heeft kunnen stellen. De detaillisten hebben der halve met de reeds aan hen uit gereikte toewijzingen behalve erwten ook boonen en capu cijners van de grossiers kun nen betrekken, of zullen dir, voor zoover zij de toewijzin gen nog in hun bezit hebben, alsnog kunnen doen. Het pu bliek zal dus met den thans aangewezen bon 102 behalve erwten ook boonen en capu cijners, voor zoover voorradig, kunnen koopen. De prov. Voedselcommis- saris voor Utrecht maakt be kend In verband met het reeds ge publiceerde teeltplan Akker bouw 1941, vestigen wij nog maals de aandacht der haver- telers op de daarin vervatte be paling, dat de oppervlakte welke dit jaar met haver bebouwd kan worden in geen geval boven het gemiddelde der jaren 1938 en 1939 mag komen, dit echter met dien verstande dat voor ieder bediijf niet meer dan 15 °/o van de oppervlakt?, welke voor de oogst 1941 als bouwland in gebruik is dus eventueel te scheuren grasland inbegrepen - met haver be- teeld mag zijn. Ter uitvoering van deze be- pa'ing zal door ons voor ieder bedrijf worden vastgesteld, hoe veel ha. in 1941 met haver mag worden bezaaid, terwijl tevens zal worden opgegeven hoeveel haver hiervoor mag worden be houden uit eigen oogst. De reeds verstrekte vergun ningen komen hierdoor te ver vallen, terwijl de eventueel be schikbaar komende haver inge leverd zal moeten worden. Bij overtreding zullen strenge straffen niet uit blijven. De Geiftenfokvereeniging Eist en Omstreken Bovengenoemde vereeniging hield haar eerste jaarvergade ring ten huize van den heer J. Drost Jzn. aan de Fransche- weg. De voorz. de heer G. M. Gijsberts opende deze drukbe zochte vergadering en bracht vooial een wcord van dank aan de heer Jr. Zwierstra, de Rijks- veeteeltconsulent en de heeren Zwarts en Kok, voor hun moeite om de geitenhouders van Eist bij de laatst gehouden geiten keuring, een leerzame middag te verschaffen. Speciaal richtte hij het wootd, tot dhr. Kok om hem namens de leden dank te zeggen, voor al hetgeen deze ten bate van de vereeniging en bij het oprichten en daarna had gedaan. Tevens noodigde spr. hem uit om in het vervolg als adviseur der vereen, te willen op treden. De heer Kok bedankte voor de vriendelijke woorden en zou gaarne Eist met raad en daad zooveel in zijn vermogen was bijstaan. Uit het jaarverslag bleek, dat de vereen, er goed voor stond en reeds 43 leden telde, ter wijl dit aantal aanmerkelijk zou vermeerderen door de verplich te bokkenkeuring. Na inschrij ving werd de dekbok geplaatst bij den heer W. Henzen, aan de Schoolweg. Beslottn weid voorts in den vervolge de con tributie op f 1.- en het dekgeld ook op f 1.- te stellen. Ook werd nog besloten van nieuwe leden f 0.50 inleggeld te heffen. De Secr. S. Drost. Rijksstraat (U A.) 161, Eist De leider van den Distii utie- diensr Ame ongen maakt het volgende bekend. Op Dinsdag 4 Februari 194L en Woensdag 5 Februari 1941 heeft de uitreiking plaats van extra zeep voor arbeiders, die tengevolge van hun werkzaam heden aan sterke vervuiling van lichaam of kleeding zijn bloot gesteld en voor melkers. Nogmaals wordt er de aan dacht op gevi stigd, dat melkers niet het aantal persoven moeten opgeven, maar alleen het aan tal koeien. De uitreiking heeft plaats in het distributiekantoor te Ame rongen van 9-30 uur - 12 30 uur voormiddag en van 2.C0- 4 00 uur namiddags. Voor de inwoners van O ver berg heeft de uitreiking plaats bij Regeling" op Donderdag 6 Februari 1941 van 9 30 uur - 12.30 uur voormiddag. Zij. die nog geen toeslagtex- tielkaart hebben ontvangen kun nen deze alsnog op Dinsdag 4 Februari 1941 op het distributie kantoor te Amerongen afhalen. De Leider van den Distributie- dienst te Amerongen. C. A. van Klinkenberg. vLAAGT BETER SU L.HEYK WINKELT S.V.P. BIJ DAGLICHT In de kindermaten slechts een beperkt aantal /au geslacht op geslacht blijft het een trouwe helper/ loo'n degelijke naaimachine van GKDOMEN ZANDSTR.72 VEENENDAAL TEL.353 Zooals wij al reeds eerder vermeld hebben is het onze bedoeling „De Valleisteeds aantrekkelijker te maken door het plaatsen van meer actueel nieuws. Htt ligt in onze bedoeling dit nog meer uit te breiden. Ook naar „De Vrouwging onze gedachten uit en zijn w j er in geslaagd zoo nu en dan een gedeelte van ons blad ook voor haar af te staan. En nu wat onze jeugdige lezer(s)lessen) betreft, ook voor hun hebben wij ons best gedaan en willen dit nog blijuen doen. Zoo hebbtn wij er nu weer een medewerkster bij die er voor zal zorgen, dat de tijd waarin zij zi h zullen vervelen, zich kunnen oefenen in het, opstellen maken, Puzzles oplossen, enz. enz Voor de beste inzenders zullen dan mooie prijzen beschikbaar worden gesteld. Verder geven wij het woord aan onze medewerkster Tante line, welke voor jullie nog onbekend is, maar door veel met haar te werken en goede oplossingen te Zenden, wel bevriend en vertrouwd zal worden. Lees maar eens wat zij jullie te vertellen het ft. langer zijn dan een vel van een groote schrijfblocnote, aan weerskanten dan. Natuurlijk doen jullie allemaal mee en doe maar goed je best hoor! Over 14 dagen, dus Zaterdag 15 Febr. moeten jullie je opstel ingezon den hebben. Zer maar op de enveloppe Tante Tine Bureau de Vallei Parallelweg 8 Veenendaal Jullie kunt je opstel daar be zorgen, 't kan natuurlijk ook per post. Doe je best en hartelijk ge groet van Tante Tine Voor jullie, als trouwe lezers en lezeressen van „Voor de Jeugd" hebben we een verras sing. We openen hierbij een »Puzzle'hoekje« en we beginnen deze maand met een opstellen wedstrijd, deze eerste keer voor de meisjes, de volgende le Za terdag van de maand voor de jongens van 10-15 jaa"- We hopen dat dit »Puzzle'hoekje« in jullie smaak valt, vertel ons dat eens als je je opstel instuurt? Wie het beste opstel inzend ontvangt een mooi boek.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1941 | | pagina 3