Nieuws en Advertentieblad voor Veenendaal en Omstreken De Gemeenteraad van Veenendaal heeft vergaderd. m v.-' 16e Jaargang Zaterdag 5 Januari 1946 Uitgave: Drukkerij „De Geldersche Vallei' No. 811 Verschijnt 2 keer per week in Stichts- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuvelsche Steeg. GroepT-Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Êderveen, Renswoude, Scherpenzeel Benoeming Comm. van Bijstand van het Marktwezen, Financiën, Belasting en Volkshuisvesting. Verhoging van opcenten Personelebel. tot 150. Meer straatverlichting. DE NIEUWE BONNEN Voor de bonnenlijst zie pagina 8 bwepaan. Abonnementsprijs 1,30 per kwartaal Losse nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red, W. F. ter Hoeven, VALLEI A D V ERTEN TIES Gewone advertentieprijs per m.m, 15 cent. Minimumprijs per adver tentie f 3.-. Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk' woord meer 6 cent. Vrijdagavond 28 Dec. j.l. te ruim acht uur opende de Voorzitter, de wnd. Burgemees ter J. van Schuppen, deze tweede zitting van de noodgemeenteraad en deed voorlezing van het gebed. Afwezig is de Heer T. van Beek. Allereerst vindt de beëediging plaats als raadslid van den Heer H. C. G. van Schup pen, die bij de installatie van de gemeente raadnfegens ziekte verhinderd was. Staan- de/fioren alle Raadsleden allereerst de zui veringseed en daarna de ambtseed voor lezen, waarna de Heer Van Schuppen in handen van den voorzitter de eed af legt. Na de beëediging heet de voorzitter het nieuwe raadslid hartelijk welkom en dankt hem voor de bijzondere hulp die de voor zitter direct na de bevrijding van den Heer van Schuppen heeft ondervonden als Wet houder. (Zie voor een uitvoerig verslag pagina 3) HET JULIANA-ZIEKENHUIS. Zoals U reeds weet, heeft het bestuur der tichting „Algemeen ziekenhuis Veenen daal" het gunstig gelegen gebouw van pen sion Bergzicht aan de Cuneraweg gehuurd en we geven, met toestemming van H.K.H. Prinses Juliana, 'het ziekenhuis Haar naam. Ook is U bekend, dat alle medici hier ter plaatse, hun medewerking hebben toegezegd. Zij zullen samen vormen ,,DE GENEES KUNDIGE RAAD". Deze raad zal straks in zaken die de verpleging en behandeling betreffen, het bestuur adviseren. We zijn nu in het stadium gekomen, waar in we niet alleen vergaderen en praten, maar waarin bovendien aangepakt wordt en waarin werkzaamheden verricht worden, "waarvoor opdracht werd gegeven en die betaald moeten worden. Het is nu geen lief hebberij meer, het is nu ernst. U heeft dat kunnen merken door de ad vertentie voor een portier. Bovendien zal binnenkort het gebouw, dat in de oorlog geheel werd uitgewoond en zeer beschadigd, reeds schoongemaakt zijn. Timmerman, schilder en andere ambachts lieden staan gereed om hun werk te begin nen. Tegelijkertijd moet de vraag beantwoord: hoe moeten we de ruimten indelen? En ver volgens: hoe moeten we het huis inrichten? Wat is daar al niet voor nodig? Gordijnen, lopers, matten, vloerbedek king, tafels en stoelen, enz., enz. Een grote keukeninstallatie. Borden, le pels, vorken, messen, kopjes, schoteltjes enz. enz. Ledikanten, bedden, kussens, lakens, slo pen, dekens, enz. enz. En dan spreken we nog niet eens van de dingen, die de dokter en de zuster nodig hebben, het instrumentarium voor behande ling en verpleging. Ten slotte komt de grote kwestie: hoe zullen we slagen met het aan te steilen per soneel? Want na de behandeling zullen de zus ters en vooral de directrice de mensen zijn, die een stempel op de inrichting drukken. We streven naar een prima inrichting. Dus moeten ook de mensen die daar werken prima krachten zijn. We moeten onze eisen hoog stellen. We moetenmet niet minder tevreden zijn, dan dat iedere beschaafde in woner van Veenendaal en omgeving zich daar thuis gevoelt (voor zover dat in een ziekenhuis mogelijk is), en zich niet ergert aan dingen die het gevolg zijn van wanorde, gebrek aan toewijding, of een tekort aan beschaving en goede smaak. Zo spoedig mogelijk foopt 'het bestuur al de dingen, het ziekenhuis betreffende, pu bliekelijk te bespreken. Indien er soms din gen zijn die U niet begrijpt of anders zoudt gedaan hebben dan wil het bestuur U vra gen: Heb nog even geduld. Het bestuur streeft met grote ernst naar het éne grote doel, dat een groot gemeenschappelijk be lang voor heel Veenendaal is: n.l.: Een goed ingericht ziekenhuis. Van allen, voor allen. Zondagsdienst Doktoren. Van Zaterdagavond 6 tot Zondagavond 12 uur. Dr. W. Remrne. v Neemt de U.L.O.-School „Pro Rege" in gebruik? Burgemeester en Wethouders der cemeen- te Veenendaal; makeg bekend: dat de Raad dier gemeente in zijn op 28 December 1945 gehouden openbare verga dering heeft besloten aan het Bestuur der Vereniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs alhier, medewerking te verlenen tot het beschikbaar stellen van de beno digde gelden, in.' ^tolge artikel 72 der La ger Onderwijswet W20, voor het huren, ten behoeve van de Chr. U.L.O.-school alhier, van twee lokalen van 'het gebouw „Pro Rege", gedurende de maanden Januari tot en met April 1946; dat binnen dertig vrije dagen vanaf he den ieder ingez' Ae tegen dit besluit in beroep kan komliyjij Gedeputeerde Staten in deze provincie. Veenendaal, 2 Januari 1946. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. VAN SCHUPPEN, plv. Burgem. D. BLANKESPOOR, Secretaris. Benoeming door H.M. de Koningin. Als opvolger van wijlen den Heer G. H. van Leeuwen als voorzitter van ,,Het Veen- raadschap der Gelderse- en Stichtse Venen", is thans door H.M. de Koningin benoemd de Heer D. Sandbrink. Hierbij dient opgemerkt 'te worden dat de Duitse autoriteiten in 1944 de benoeming van den Heer Sandbrink als voorzitter van de Veenraad hebben verboden. Politienieuws. Een familie, welke destijds te Veenendaal onderdak gevonden had, nam geleend meu bilair mede naar haar oorspronkelijke woon plaats en liet niets meer van zich horen. Hiervan werd proces-verbaal opgemaakt. Een persoon, welke twee arbeiders in loondienst had kwam zijn verplichtingen vol gens de Arbeidswet niet na. Hem werd evenzo proces-verbaal aangezegd. G. B., R. E. en j. D. F. reden zonder licht; H. A. R. en H. N. hielden links. Zij werden allen bekeurd. Schadevergoeding „gevorderde goederen" De Burgemeester der gemeente Veenen daal vestigt er nogmaals de aandacht op, dat belanghebbenden, die schade hebben ge leden wegens op onrechtmatige wijze plaats gehad hebbende „vorderingen" door de Duitse weermacht, waarbij geen vorderings- bewijs werd afgegeven, en dus feitelijk van diefstal of plundering sprake is, zoals „vor deren" van fietsen, dekens, huisraad, vee enz., hun schade kunnen aanmelden bij de Schade Enquete-Commissie te Wageningen, en wel uiterlijk tot 1 Maart a.s. Indien reeds aanmelding 'heeft plaats ge had bij de Schade-Enquete-Commissie voor noemd dan wel bij de afdeling Bezettings- schade te Amersfoort of Den Haag, behoeft niet opnieuw aanmelding bij de Schade-En quete-Commissie te geschieden. Veenendaal, 3 Januari 1946. De Burgemeester voornoemd, J. H. v. SCHUPPEN, plv. DE BESTE WENSEN. Mijn eerste rijm in 't nieuwe jaar Daar ben ik dadelijk mee klaar Ik wens aan allen die dit lezen Dat het een prachtig jaar mag wezen. De boer, de werker op het land Hij ploege voort, met vaste hand Hij oogste meer dan ooit tevoren Het land zal hèm weer toebehoren. Ook zij die voor de opbouw staan Die mogen rustig verder gaan In de fabrieken, in de steden Bekoort nu staken tot 't verleden. Hier komt de wens voor alle allemaal Wij zijn niet langer illegaal We werken mee, zo hard we kunnen Waarbij wij ieder 't zijne gunnen. De werker, die zijn plicht vervult Die worde niet alleen geduld Een goed bestaan zij de beloning, Een eigen huis een goede woning. Ik wens dus allen, groot en klein, Dat zij gelukkig mogen zijn Willen wij saam de vrede winnen Dan moeten wij met kracht beginnen. Van druk en dwang zijn wij bevrijd Voor werkers kome thans de tijd Wij willen zwoegen, werken sloven Zó komt ons land de „Krieg" te boven! (Nadruk verboden). HAD HITLER EEN ZOON? Volgens vrij vage Reutert «enten zou de Tsjechoslowaakse politie in bonemen een 12-jarige jongen hebben gearresteerd, die een zoon van Hitier zou zijn. Men heeft valse identiteitspapieren op hem gevonden. Zijn uiterlijk komt overeen met dat van den knaap, wiens foto in Tegerns'i^werd ge vonden. Hij zou bovendien W treffende gelijkenis met Hitier tonen. (Een ander be richt spreekt van een zoon van Bormann). Reuter meldt tevens, dat men thans de gang van zaken tijdens de laatste uren van Hitier vrij nauwkeurig heeft kunnen vast stellen. Op de avond van de 28e April kwam Hitier tot de conclusie, dat het einde in zicht was en dat er voor het belegerde Berlijn geen hulp meer mogelijk was. Op 29 April om 2 of 3 uur 's nachts trad hij in het huwelijk met Eva Braun; om vier uur 's nachts dicteerde hij zijn testament. Om 10 uur trof Hitier maatregelen om de ver zending der documenten te waarborgen: een boodschapper ging naar admiraal Dönitz, een tweede naar veldmaarschalk Schoerner, een derde stel documenten bleef in reserve achter. De boodschappers hebben echter hun doel niet bereikt. NEDERLANDSE SLEEPBOOT NAAR TROEPENSCHIP. De Nederlandse sleepboot „Theems" is uit Cohn in Ierland vertrokken om bijstand te verlenen aan het 7196 ton metende Ame rikaanse troepenschip „John B. Hood", dat zonder schroef ronddrijft bij de Azoren. CURASAO ADOPTEERT. Duizend peetkinderen. Het Cura<jaose Rode Kruis zal 1000 Ne derlandse kinderen adopteren. Het zal 30.000 ter beschikking stellen, waarvoor ten hoogste duizend pakketten ter waarde van 30.- zullen worden samengesteld, die aan duizend kinderen worden uitgereikt, via het Nederlandse Rode Kruis. VEEL RUITEN VERNIELD TE SCHEVENINGEN. Naar nader is gebleken zijn 'bij de ont ploffing in een bunker te Scheveningen ver moedelijk geen slachtoffers te betreuren: er is althans niemand als vermist opgegeven. Wel is de aangerichte vernieling groot; honderden woningen, nauwelijks hersteld van de oorlogsschade, zijn opnieuw onbe woonbaar geworden door het verlies van alle ruiten. IN 'T KORT. Dr. Van Mook gaat alleen. Minister Logemann zal Luit. Gouv. Gene raal Van Mook, die 5 Januari weer naar Batavia vertrekt, niet naar Indonesië ver gezellen. Terug naar het oude. De Universiteit van Batavia zou 1 Janu ari voor een deel weer worden geopend. Onderwijzers-eenheid. Ook het Nederlands Onderwijzers Ge nootschap (N.O.G.) besloot tot fusie met de Bond van Nederlandse Onderwijzers. Nieuw Nederlands bezit. Schiermonnikoog, sinds 1892 particulier bezit van een Duitse graaf, is krachtens het besluit vijandelijk vermogen weer Nederland® eigendom geworden. Vrij verkrijgbaar. Met ingang van het nieuwe jaar zijn t^I van levensmiddelen zonder bon verkrijgbaar gesteld. Bezwaren tegen de begroting. Hare Majesteit de Koningin heeft bezwa ren tegen de begroting van Curasao. Nieuwjaarscongres. Te Amsterdam werd de laatste Zondaf van het jaar het Nieuwjaarscongres der S.D.A.P. gehouden. Nederlandse filmindustrie. In Gilse-Rijen zou een bescheiden beght worden gemaakt met een Nederlandse film industrie. Effectenbeurs gaat open. De Amsterdamse effectenbeurs zal 7 Ja nuari weer worden gehouden. En naar de studeerkamers. Voor oud-B. S.-ers worden onder 'bepaal de voorwaarden studiebeurzen beschikbaar gesteld. jp. Letterkundige geëerd. Teun de Vries werd een regeringsprijs van f 1000.- toegekend. Heen en terug. De spoorwegen stellen weer retourkaaxtjes verkrijgbaar. Voorts zullen K.L.M. en de Spoorwegen gecombineerde luchtvaart- spoorbiljetten uitgeven. Philips gaf loonsverhoging. Voor bepaalde categorieën werknemers werden de lonen bij Philips verhoogd. Secretaresse veroordeeld. Een 23-jarige secretaresse van graaf Mar- chaut et dAnsembourg werd door het Tri bunaal te Maastricht tot vijf jaar interne ring veroordeeld. Het jaar begint goed. De verkeersbrug over de Moerdijk zal deze we_'k worden opengesteld. Na Nederlands Indonesië. De R.A.F. heeft voor Nederlandse kam pen op Java voedselpakketten uitgeworpen. Geen natte voeten meer! In 1946 zouden paar maand 600.000 paar schoenen kunnen worden afgeleverd. Good bye! De Canadezen namen te Amsterdam, waar generaal Simmonds de autoriteiten een maaltijd aanbood, officieel afscheid. De Pers had het gedaan. Dat de onderhandelingen tussen N.V.V. en E.V.C. werden afgebroken, schreef de voorzitter van de E.V.C. toe aan foutieve berichten in „Het Parool" en het „Amster damse Dagblad". De N.S.B.-kindertjes. Er zal een wetsontwerp worden ingediend, dat de rechtspositie van minderjarige N.S.B.- kinderen regelt. Voor Limburg. Van de regionale zender Beek (L.) uit worden van Maandag af ook eigen radiö- uitzendingen voor Limburg verzorgd. Walcheren bijna droog. Het gehele westelijke deel van Walche ren zal, ondanks de tegenslag in twee of drie weken droog zijn. De leeftijd der sterken. De bekende toneelspeler Jan Musch werd 70 jaar. Maak dat U er bij komt! Vóór 15 Januari moeten degenen die zulks kan aangaan een buitengewoon aan giftebiljet bij den inspecteur der belasting®* hebben aangevraagd. Bedelaar af. De periode van het hand-ophouden is voor ons land voorbij, verklaarde Minister Lieftmck voor de radio.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 1