PUDDING VAN REUTER IS PERFECTER ÜEDEHLAIIDS VOLKSHERSTEL UEEHENDML D. Hissink lil Kederlandse wolspinnerij UAAM WOLSORTEERDER PLUIMVEEHOUDERS! CREDIETEN II. 800.- PAnORAMA MOLEN k „Vrij en OnverveercT E. HASSELAAR, PARALLELWEB 98 AMERONQEN UEEHENDAAL-I T.E.C.-I uil Tlel Nico v. Hunnik Gon v. Hardeveld Theo Diepeveen Henny de Roos Geen spreekuur. B Familieberichten J JOKE Janny v. d. Loosdrecht en Gert Scholte 1 Januari 1946. Achterkerkstraat 6. Mulderslaan 12. en hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijkwaarvan de vol trekking D.V. zal plaats hebben op Woensdag 16 Jan. a.s. fabriek te veenendaal Staat ter dekking bij W. HDÊRTROUWD en Huwelijksvoltrekking D. V. 14 fan. a.ste Rhenen, om 1 uur door den Weleerw. Heer Ds. Joh Gerritsen Jr. Ned. Herv. Pred. te Arnhem. Te koop aangeboden twee pits gasstel, Konijnen, marterram Z.G. en martervoedster G. Hokken, een vier- en een drie delig. Verzendkisten, een twee- en een eendelige. Bergweg 46 Vanaf Vrijdag 4 Jan. 1946 wordt in „Luxor" ten bate van onze afdeling de beroemdefilm Chr. ULO.-School Veenendaal Handelsavondschool Veenendaal Kerstvacantie verlengd tot Dinsd. 15 Jan. a s. J. G. THOOMES CHIRURG Woensdag 9 Januari £_Vraag en Aanbod Schilders gevr. M. Rosbag Br. Ingscheweg 39 Rhenen. Te koop aangeboden: 1 Beinrich Rose, vraagt Aanmelden aan de fabriek. UEEEEI1DAAL E.K. I2J35 - V.B. 2332 5 pCt. zonder borgen o.d. RHENEN Het bestuur van de stich ting tot instandhouding van de Binnenmolen maakt bekend dat gelegenheid bestaat tot inschrijving voor exploitatie van de Thee- schenkerij. Biljetten vóór 25 Januari a.s. indienen bij J. Waiboer, alwaar alle gewenste inlichtingen te verkrijgen zijn. Degenen die in 1946 LEVERINGSTABAK wensen te verbouwen en op de planterslijst van 1945 nog niet voorkomt, worden verzocht hiervan voor 15 Jan. a.s. melding te doen aan den Ass. A. MEIJER, Betonweg C19, te Amerongen, waarna vanwege genoemde dienst grondenmon- sters zullen worden genomen, welke gratis wor den onderzocht. NeBeTa. Ook Uw buren kopen Manufacturen Bezoekt a.s. Zondag de VOETBALWEDSTRIJD TEGEN De strijd om de 3de [plaats AANVANG 2 UUR De Heer en Mevrouw VAN RIJSWIJK-STOORVOGEL geven met blijdschap en dank aan God kennis van de geboor te van hun tweede welgeschapen dochter, die de namen ontving Johanna Hélène Cornelia Adriana en genoemd wordt VeeDendaal, 31 Dec. 1945. Prins Bernhardlaan 126. VERLOOFD Veenendaal. 2 Januari 1946. Hoofdstraat 35- Hoofdstraat 31 Kerkelijke huwelijksinzegening in de Ned. Herv. Kerk (Markt) om 11.30 uur v m door dpn Weleerw. Heer Ds. S. C. v. Wijngaard >n. Toekomstig adres: Hoofdstraat 31- Veenendaal. Te koop 1 zwarte Herder, 8 maanden oud, teef. 1 zwarte Herder 10 maanden oud, teef Dijkstraat 24, Veenendaal. Te koop een Schrijfmachine tweedehands Joijst" Br. No. 510 Bur. v/d blad. van Beijnum, Mar9 24 te Lien- denGoedgekeurde M. R. IJ. STAMBOEKSTIER. Te koop 4 stoelen, 2 faute uils. Adres Groenelaan 35, Veenendaal. Te koop aangeboden Krui denierswinkel - inventaris best. uit Sigaretten- en Tabakskast, Bakken. Laden, opstand en Toonbank met Koffiemolen. Te bevragen G. Jacobsen, Nieuwe- weg 282. Geld -Veenendaal. A VeenendaalKerkewijk 1x8. Phenen, Grehheweg 40. 27 December 1945. Receptie Rhenen 4 Jan. van 8-9 uur Veenendaal. 9 Jan. van 8-9 uur. Bezorgers gevraagd voor eenige weekbladen Gunstige voorwaarden. Br. Berkhout, Ber kenlaan 18, Ede. Gevraagd in klein gezin een net Meisje niet ben. 16 jaar of een Werkster voor 2 dagen per week. Mevr. de Ruiter, Ju- lianastraat 17, Veenendaal Biedt zich aan net Meisje voor dag en nacht. Brieven aan Mej. B Hazeveld, Ericastr. 66, Assen. Wie heeft een 2 pers. spiraal matras te ruil of te koop voor een z.g a n. electr scheerapparaat kinderstoel of iets anders? Tevens een paar beste kinder schoentjes m. 23 te ruilen voor wol. Brieven onder letter A, Kleefsman's Boekhuis Gevraagd net meisje voor dag of d. en n. per 1 Febr. Mevr. A. W, de Haas, Markt 12 naast Maison Brunekreef Meegenomen door de S S. een grijze Stortkar met breed be slag. Tegen beloning terug te bezorgen Cuneraweg 134, Ach terberg. Voor zo spoedig mogelijk gevr. een winkeljuffrouw bij „Libelle", Hoofdstraat Gevraagd te Veenendaal of Rhenen 1 of 2 zonnige, desnoods ongemeubileerde. Kamers met eenvoudig middagmaal door oudere dame, Br. onder no. 513 bureau van «de Vallei». Woningruil. Ruime boven woning, Slotlaan. met huis in Veenendaal. H^^É f 35-, p. m. Br. onder No. 508^mr. v/d blad. Net meisje gezocht voor hal ve dagen, of een paar dagen in de week een werkster»» Br. onder No, 512 1^^. v/d blad. vertoond. Niemand verzuime deze film te gaan zien, die een nauwkeurig beeld geeft van Neder lands aandeel in de oorlogvoering in de vreemde. Zie nadere aankondiging in dit blad. In verband met het invallen van de vorst wordt de Te koop een paflWlieuwe v o. Schaatsen, m. 27, rondrijders. Te bevr. na 5 uur Savornin Lohmanstraat 164, Veenendaal. Verloren op de Cuneraweg te Achterberg op 15 Dec. 1945 I rol Mica (45 meter). Te gen beloning terug te bezorgen Talmaplein 15 Veenendaal of Boekh. C. Waiboer, Rhenen. Xe ruil een paar werkschoe nen m. 43 voor 40 of 41 en een paar bruine lage schoenen m. 43 voor 41 of 42. Talmaplein 7. kinderwagen, 1 box 1 radiotoe stel, pr. geluid te zien. Wevers straat. 22 Rhenen Wie ruilt: hoge bruine heren schoenen m 44 voor dito m. 42. Heerenstr. 110 Rhenen. Degene, die van mij een hoge hoed en handschoenen heeft geleend, wordt verzocht deze direct terug te bezorgen. E. J. van Dam, Remmerstein, Rhenen Te ruil aangeboden een prima Potkachel m. toebehoren voor een in goede staat zijnde Kinderwagen/ Aan hetzelfde adres te koop een 2e hands Kinderwagen. H. Fransen Hzn. Ds. Bergweg 3, Rhenen. Ondergetekende, door het Ned. Beheersinstituut benoemd tot beheerder over de vermogens van: Rudolf Strasser, voorheen Mariënhof te Ederveen, Artextief, voorheen Veenen daal. Rhenen en Loosduinen, H. J. Zimmerman Sr. voor heen Kerkewijk 25, Veenendaal, H. J. Zimmerman Jr. voor heen Patrimoniuml. 40, V'daal M. Zimmerman, voorheen Kerkewijk 25 Veenendaal Handelsvereen. H. J. Zim merman en Znvoorheen Kerkewijk 25 Veenendaal wijlen Gerrit Boonzaaijer, Geld.-Veenendaal Bocholt, Duitsland P. Rose, voorheen Patrimoni umlaan 12, Veenendaal K A. Blankenstein, voorh. Bièdelschelaan 19, Velp J van Rissen, voorheen van de Polstraat 11, Veenendaal Verzoekt allen, die iets te vor deren hebben van of verschul digd zijn aan genoemde firma s en personen of goederen, gelden en geldswaarden in hun bezit hebben of met genoemde firma's in enige rechtsbetrekking staan, voor 15 Januari 194b opgave te doen aan ondergetekende. Het niet voldoen aan deze op roep is strafbaar. H. BROUWER Kanaalweg 2 Veenendaal kunnen U leveren vanaf begin Maart tot 1 Juni a.s, R.I.R. - W.L. en P.L kuikens tegen regeringsprijs. Levert bij ons Uw bestelbon in en U ontvangt op tijd de gewenste kuikens. Beleefd aanbevelend Mevr. Cremer v. Stempvoort Bern. Weerd W Z 5, Utrecht, vraagt voor direct een net Meisje voor dag en nacht, zelf standig kunnende werken. Goed loon Aanmelden Patrimonium laan 53, Veenendaal bij A. v. Manen of te Utrecht, tel. 16140 Te koopin g. st. z. Bakfiets met luchtbanden,, open bak. J. v. Beek, Middellaan 93, V'daal. TE KOOP van particulier pr. eikenh. Dressoir, 4 stoelen, 2 fauteuils, nieuw 2 pers Ledi kant, alles v o. en 2 paar nieu we Schaatsen (Noren merk Nooitgedagt). Pr. Bernh. laan 147 Iedereen vrijbl. voorwaarden Br De Spaarcredietinstelling. Mathen. weg 110a, R'dam-W- Wie ruilt mijn radiotoestel en orgel (1 5/é spel). Beide in zeer goede staat, voor een zwaarder orgel Bevr. Slok, Sav. Lohman straat 50. Weggelopen 1 Ste Kerstdag een één jarige Jachthond, wit- bruin gevlekt. Luistert naar de k paar ijzeren schaatsen te maam Vie-dzjee' Tegen belo- loop aangeb. bij H. Haartman ning terug te bezorgenFred. Heerenstraat 135 Rhenen I v. d. Paltzhof 6, Rhenen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 2