ANTI-VRIES mUZIEKUITUOERINB uan der zee ie luerkkitht 150 nieuwe Stoelen JAN KOOL Belastingzaken LEIIEnSPOSITIE SPINIÏIEESTER HEDLHIYIIDDAB KLEEFSfflftH'S boekhuis J. G. Th. uan Dolderen -•è GymnasiiekusreniDing „SPUW" voor leooriov non Gonlroctuarhens G. J. u. d. Bovenhamp Juliana ziekenhuis" LOEF GARAGE DE HAAS ULTEE's Op Donderdag 10 Januari a.s. MANDENWERK ,s bij B. VAN INGEN BOON W. v. Rijswijk. vertrouuiens levenspositie met hoog salaris No. 284 nederlandse flmateurtaDaKsuer. jat.". se. en iaetste inlevering dil seizoen IN 1946 BAKKERSN ACHTARBEID Maak er geen probleem van Gevraagd SPINMEESTER Hebt U wol op Uw punten gekregen, G. BOS !Z Het nieuwe jaar begonnen, Met ULTEE's vlees en vleeswaren veel [gewonnen. Gelderland 7 RUND- YARKENSSLAGERIJ Tel. 567 Veenendaal Door de Veenendaalse Harmonie „CAECILIA" 's avonds half acht in gebouw „ELTHETO" Bewijs van toegang f 1.- verkrijgbaar bij de V leden. Beneden 18 jaar alleen onder geleide. V HET BESTE ADRES VOOR ALLE SOORTEN Koninginnelaan 7 - Veenendaal KOMT U EENS ZIEN fe met kantoorervaring Leeftijd 19 20 jaar. Sollicitaties aan bureau van dit blad on der No. 509- Het Districtshoofd der Arbeidsinspectie in het 4e district brengt ter algemene kennis, dat door A. Kok, Rijksstraatweg 61 te Eist (gem. Rhenen) bij hem is ingediend een verzoek om vergunning, als be doeld bij art. 38 der Arbeidswet 1919, tot het ver richten van bakkersarbeid tuisen 8 uur n.m. en 5 uur v.m. in diens broodbakkerij, gelegen Rijksstraat weg 61 te Eist (Gem. Rhenen) Gedurende veertien dagen na heden bestaat voor belanghebbenden de gelegenheid te zijnen kantore te Utrecht, Trans 14, zowel mondeling als schrifte lijk tegen de inwilliging van dit verzoek bezwaren in te brengen. Te huur aangeboden BoekDoudingen - accountancy ACCOUNTANT Belasting Consulent. Fabriek in het noorden des lands. Vereist: Volledige ervaring in het opstel len en repareren van selfactings, assorti menten, twijn- en kruisspoelmachines, alles voor grove strijkgarens. Uw bezoek, Uw inkopen en bestellingen worden zeer gewaardeerd. De voorraad boeken is nog beperkt als gevolg van de omstandigheden, maar ons devies is: Steeds meer keuze in goede boeken EXPEDITIE Grebbeweg 9 - Rhenen is weer telefonisch bereikbaar onder Dinsdags en Vrijdags naajv Amsterdam - Zaterdags naar Utrecht/ Bestuur en leden brengen hierbij nog hartelijk dank aan allen, die gedurende de oorlogsjaren hebbe* medegewerkt, om de voor ons onmisbare werk tuigen^» laten on lerduiken. Onze wlrnes- en herenleden worden attent gemaakt op onze ledenvergadering welke zal worden ge houden op Woensdag 9 Jan. a.s. in Hotel de Haas Kegelbaan, Kerkewijk, (niet in Pro Rege), 's avonds 8 uur^ Trouwe opkomst zeer gewenst! Het Bestuur. rsrsrHTSJSfsrsrsLrsrs opgeven bij KERKEWIJK 37 gaat U dan naar Bos, die er kousen en sokken van breidt Rijnstraat 21 - Rhenen Pi deelt» met dank aan sollicitanten» mede, dat in de vacature van por tier en juffrouw voor de keuken is voorzien. De Secretaris kan Uw tuin er weer rustig en vredig uitzien. Op onze kwekerij hebben wij een grote sortering in bloemen en planten voor iedere omgeving TUINARCHITECT BOOMKWEKERIJ BIJ 't POSTKANTOOR IH.H. Automobilisten voorkom het bevriezen van Uw wagen. Wij hebban nog een beperkte voorraad Anti-vries van de oude samenstelling. AANBEVELEND: KERKEWIJK 113 TELEFOON 340 RUNDVLEES Doorregen lappen f 0.75 per pond Ribvleesf 0 80 per pond Beachermh. De Edelachtb. Heer Mr. J. J. P. C. van Kuyk HET BESTUUR Wij helpen U door de Hoedioza tijd heen. Uw oude Hoed binnen een week als nieuw terug De Speciaalzaak voor Uw betere Herenmodes Gevraagd op groot fahriekskantoor Het districtshoofd voornoemd: HUYGENS voor Bruiloften, Begrafenis sen. Buurtverenigingen enz Te bevr# bij Holleweg D 120 - Telefoon 566 VEENENDAAL Verzend Uw goederen PER EXPEDITIE VEENENDAAL-UTRECHT Buurtlaan 15 Neude 35 Tel. 380. Tel. 17605. Vertrek Woensdag en Zaterdag Lid Nat Ver. v. Acc. Lid N. I. v. B LUNTEREN - TELEF. 260 Sollicitaties met eventuele overlegging van ge tuigschriften, volledig handschrift, levensloop, foto, verlangd salaris, enz. Brieven onder no. 514 aan het Bureau van dit blad. (5 Jan.) om 2 uur OPENING van ons filiaal-Boekhandel in Patrimoniumlaan 8 SpAARBA BOEFJE H.H. Amateurtabakkers wilt U een goed afgewerkt product terug van Uw zelf geteelde tabak, be werkt door de fa. P. J. M. Albers te Dru- ten, brengt dan Uw tabak op DINSDAG 8 Januari a.s. n.m. van 1.30-5 uur bijL. v. d. BERpf p a. Gebr. d. Lustgraaf» Zand' •aat 123» te Veenendaal.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 3