VEENENDAAL. DISTRIBUTIEKRING EDE Schoolbanken voor de Patrimoniumschool. Burgemeester en Wethouders der gemeen te Veenendaal; maken bekend: dat de Raad dier gemeente in zija op 28 December 1945 gehouden openbare verga dering heeft besloten aan het Bestuur der Patrimoniumschool alhier, medewerking te verlenen tot het aanschaffen van 50 school banken, 2 lessenaars, 2 bordstellingen, 2 stoelen, 2 boekenkasten, 2 kaartenkasten en 2 papierbakken; dat binnen dertig vrije dagen vanaf heden ieder ingezetene tegen dit besluit in beroep kan komen bi] Gedeputeerde Staten in deze provincie. Veenendaal, 2 Januari 1946. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. VAN SCHUPPEN, plv. Burgem. D. BLANKESPOOR, Secretaris. Het ijken van gewichten. De Inspecteur van Politie maakt bekend, dat alle maten en gewichten, in gebruik of voorhanden op plaatsen, genoemd in artikel 7 van de IJ'kwet 1937, (winkels, magazijnen, e.d.); vóór 1 October 1946 voorzien moe ten zijn van de ijkletter q (in de kleine, staande drukvorm). Is de laatste ijkletter niet de p of q, dan is de gebruiker of bezitter van die maten en gewichten reeds thans in overtreding van de IJkwet en strafbaar. Op het ÏJkkantoor in de Bakkerstraat 126 te Arnhem bestaat iederen Dinsdag en Vrij dag (behalve feestdagen) van 912J^ en 1416 uur gelegenheid tot herijk. De Inspecteur van Politie, P. E. VAN RIESSEN. DCSTRIBUTIEKRING VEENENDAAL. De Leider van de Distributiekring Vee nendaal maakt bekend, dat kamerverhuur ders en pensionhouders voor zover zij niet 10 of meer gasten herbergen met ingang van 7 Januari 1946 wederom aanvragen kunnen indienen voor^ rantsoenbonnen brandstoffen ten behoeve van hun kamer huurders resp. pensiongasten. Omwisseling rantsoenbonnen spijsolie. Zij, die niet in de gelegenheid geweest zijn de bonnen 368 en 468 als voorinleverings- bon af te geven voor spijsolie, kunnen thans deze bonnen omwisselen op het Distri butiekantoor tegen rantsoenbonnen spijsolie. Zeep vuile arbeid. In de week van 7 t.e.m. 11 Januari 1946 bestaat weder gelegenheid tot afhalen van formulieren voor zeep voor vuile arbeid, halsmede het weder indienen telkens van 9 tot 12 uur. Dit geldt zowel voor Veenen daal als Rhenen. Voor Renswoude bestaat gelegenheid tot afhalen op Dinsdag 8 Jan. a.s. en inlevering op Vrijdag 11 Januari a.s. Aanvragen schoenen, klompen, rijwielen en rijwielbanden. In de week van 7 t.e.m. 11 Januari 1946 bestaat weder gelegenheid tot afhalen en in dienen van aanvraag-formulieren voor schoenen, klompen, rijwielen en rijwielban den en wel: te Veenendaal, op het Distributiekantoor dagelijks van 9 tot 12 uur; 'te Rhenen. op het Distributiekantoor da gelijks van 9 tot 12 uur; te Renswoude, Café ,,'t Hofje", afhalen van formulieren op Dinsdag 8 Jan. a.s. en inleveren van formulieren op Vrijdag 11 Januari a.s. telkens van 9 tot 12 uur. De Leider van de Distributiekring Inlevering Detaillisten en Grossiers. H.H. Detaillisten en Grossiers dienen met ingang van Maandag 7 Jan. 1946 als volgt in te leveren: 1000 No.'s Maandag 7 Januari van 912 uur; 2000 No.'s Dinsdag 8 Januari van 912 uur; 3000 en 3100 No.'s Woensdag 9 Januari van 912 uur; 40005000 en 6000 No.'s Donderdag 10 Januari van 912 uur. Textiel (zowel detaillisten als grossiers) Vrijdag 11 Jan. van 912 uur. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede. dat de nog bij detaillisten aanwezige restantvoorraden Engelse biscuits zonder bon verkocht mogen worden. G. HENSEN. Arbeidsbeurs. Er bieden zich aan; Steenfabrieksarbei ders, grondwerkers, opperlieden, straatma kers, metaalbewerkers, textielarbeiders, sla gers; sigarenmakers; chauffeurs; kantoorbe dienden; 1 huisknecht. Er worden gevraagd: schilders, 1 meubel maker, 1 kapper, Joodgieiters, 1 machine bankwerker, bakkers, winkelbedienden, min derjarige textielarbeiders en -arbeidsters; dienstboden, werksters. Gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden: zilveren beurs; licht blauwen handschoen; rijksdaalder; sleutel; sjaal; tex- tieMcanrt; sleuteltasje van een fiets; kolen- kaart; boodschappentas; ceintuur; inlegvel; 70 meter vensterglas; portemonnaie; want; horlogeketting; geldkaart met namen G. Henken; paar wanten; 2 paardendekken; 3 hoeden en een pet; knipbeurs met inhoud; kinderschoentje; portemonnaie met inhoud; handschoen; enkele reepjes chocolade. Verloren: 2 snoep- en 2 tabakskaarten; vulpen; paar motor-handschoenen; persoons bewijs; inlegvel; 2 'bankbiljetten van f 10.-; 2 portemonnaies; nummer inlegvel; hoofd doek; portefeuille met inhoud; Giro groot f 21.- aangiften biljet in f 18.- aan contan ten; rol noodglas; dubbeltjes armband; een paar heerenwanten; pak met inhoud; hand schoen; polshorloge met band; stamkaarten; weggelopen: een zwarte kees; Distributie bescheiden; ring met 3 sleutels; tabakskaart; inlegvel; ceintuur. DISTRIBUTIE VAN VASTE BRAND STOFFEN aan verbruikers uit de groepen R. rood, B. la, B. lb, B. 2a, B. 2b, B. 2c, B. 3, X, Xla en XLc. Volgens onderstaand schema kunnen bo vengenoemde groepen verdere verstrekkin gen van periode-rantsoenen brandstoffen ontvangen voor verwarming van bedrijfs ruimte t.w.: Woensdag, 2 Januari 1946 de verbrui kers van 20 eenheden per periode of meer. Donderdag, 3 Januari 1946 zij, die over 10 tot 20 eenheden per periode kunnen be schikken. Daarna tot nadere aankondiging voor alle overige groepen minder dan 10 eenheden per periode. Leider Distributiedienst Ede: J. T. BAGCHUS. Bekendmakingen. Ede. KEURING HENGSTEN. Burgemeester en Wethouders der ge meente Ede; Gelet op de aanschrijving nr. 181 van Gedeputeerde Staten der provincie Gelder land d.d. 11 December 1945; maken bekend: dat de keuringen van tot dekking be stemde hengsten van het type trekpaard, welke niet zijn ingeschreven in een stam boek van een Stamboekvereniging, zullen worden gehouden op de dagen en plaatsen hieronder vermeld: HoofddoM-j Maandag 7 Jan. 1946; Zwolle: Zaterdag Ir. huari 1946; Rotterdam: Maan dag 21 Januari 1946; 's-Hertogenbosch: Dinsdag 22 Januari 1946; Goes: Dinsdag 29 Januari 1946. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat van het voornemen om een hengst,A—het type trekpaard, die niet is ingeschrSien in een stamboek van een Stamboekvereniging, op een van voornoem de dagen en plaatsen te doen keuren, ten minste drie weken vóór de datum der keu ring kennis moet worden gegeven aan den Directeur van het Veeteeltwezen (Afdeling V, der directie van de Landbouw, Bezui- denhoutseweg 30, 's-Gravenhage). De Burgemeester van Ede; maakt bekend: dat de eerstvolgende uitbetaling van dc vergoeding voor inkwartiering van gealli eerde militairen zal geschieden op 7, 8 en 9 Januari 1946. Belanghebbenden (d.w.z. personen, die gerechtigd zijn voor de ontvangst der gelden te tekenen) moeten zich op genoemde da gen met het inkwartieringsbevel vervoegen ter gemeente-secretarie van Ede, le afde ling, des voormiddags tussen 9 en 11.30 uur. Burgemeester en Wethouders der gemeen te Ede brengen ter algemene kennis, dat de verschillende functies door hen als volgt zijn verdeeld; Burgemeester: Financiën, Bedrijven (Gas- en Grondbedrijf), Openbare Veiligheid, Al gemene Zaken. Spreekuur Vrijdagmorgen van 10—12 u. Plaatsverv. Burgem. Wethouder J. C. J. Mens: Sociale Zaken, Volksgezondheid, Handel en Nijverheid, Openlucht-vergader- plaats. Spreekuur Vrijdagmorgen van 1012 u. Wethouder Z. de Nooij: Volkshuisves ting, Openbare Werken (ook Wegen), Hin derwet. Spreekuur Dinsdagmorgen van 1011 uur. Wethouder C. de Koning: Waterleidin gen, Landbouw, Vleeskeuringswet en On derwijs. Spreekuur Dinsdagmorgen van 1112 uur. Burgem. en Wethouders van Ede: MIDDELBERG, Burgemeester. O. R. BERGER, Secretaris. RHENEN. De Christelijke Bewaarschool in nood. Met dit opschrift zijn er circulaires rond gestuurd in onze gemeente. Twee vrienden der Bewaarschool hebben deze circulaires rondgebracht (die het doel hadden leden te winnen voor de School). Nu hei resultaat was verrassend. Zeer vele nieuwe leden zijn er gewonnen, veel geld is er opgehaald, doch nog niet voldoende. Daarom is het Bestuur van plan ongeveer half Maart een Bazar te houden. Zij doet dan ook nu weer een beroep op de weldadigheid van onze stadgenoten. Ieder die iets te maken, of te geven heeft kan zulks bezorgen bij onze Penningmees- teresse Mevr. Smit, Heerenstraat. Alles hoe klein ook is welkom. VoorwaartsWijk bij Duurstede 19. Zondagochtend was het nu niet bepaald voetbalweer en we vroegen ons reeds af of de thans aangekondigde wedstrijd van Voor waarts misschien zou moeten worden ge annuleerd. Tegen de middag klaarde het echter op en behoudens een flinke bries kon de wedstrijd om 2 uur een aanvang nemen. De belangstelling van de zijde van het pu bliek, vergeleken bij vorige wedstrijden, toen het veld nog op Remmerden was, was wer kelijk verrassend. Men heeft in Rhenen dan eindelijk weer de belangstelling voor den voetbal teruggevonden en we hopen, dat Voorwaarts op deze belangstelling mag blij ven rekenen, al is deze eerste wedstrijd mis schien dan ook bij menig toeschouwer enigszins tegengevallen. Men verlieze echter niet uit het oog dat het hier de allereerste wedstrijd betreft en op onbekend terrein. Wat de wedstrijd betreft, na aftrap bleef de strijd enige tijd op het middenterrein heen en weer golven en werd met wind tegen door Voorwaarts een behoorlijke partij voet bal ten beste gegeven. Na een klein half uur nam Wijk bij Duurstede na een hoek schop de leiding (01), met welke stand de "rust aanbrak. Na rust was Voorwaarts het weer die direct in de aanval overging, doch het succes kwam aan de andere kant, toen Wijk bij Duurstede foutief uitlopen van den Voorwaartskeeper afstrafte (02). Echter na enkele minuten zette de midden voor van Voorwaarts goed door en wist de stand terug te brengen op 12. Het leek er toen op dat Voorwaarts de achterstand zou inhalen, maar door herhaaldelijk falen van den keeper (hoewel we dit toch niet van hem gewend zijn) werd het tenslotte een 91 overwinning voor Wijk bij Duur stede. Geslaagd. Onze plaatsgenoot, de J|B r J. G. J. Hoff man alhier, slaagde voor_-t Staatsexamen Landbouwhuishoudcursus. Aanvangende Januari zal in onze ge meente een landbouwhuishoudcursus wor den gehouden, welke zal staan onder des kundige leiding en waar ÉCCes zal worden gegeven in de vakken^ïlbken, knippen, naaien, kinderverzorging, landbouw en tuinbouw. De cursus loopt 2 jaar, waar aan een einddiploma is verbonden en zal óf de gehele dag of twee halve dagen per week worden gehouden. Toegelaten worden meisjes vanaf 16 jaar, die het 8e leerjaar hebben doorlopen. De cursus zal kosten f 10.- per jaar. Wij vernemen dat een ieder die belangstelt in dit onderwijs zich kan aanmelden bij Zr. van Lonckhuijzen, wijk- gebouw alhier, waar men tevens nadere inlichtingen kan verkrijgen. Buurtvereniging „Oud-Vree wijk". De buurtvereniging Oud-Vreewijk" had Vrijdagavond j.l. een gezellige avond geor ganiseerd in het gebouw „Centrum" alhier voor haar leden en enkele genodigden. O.a. werd een revue opgevoerd onder leiding van F. Brouwers, aan welk stuk door niet min der dan 32 leden werd deelgenomen. Het ligt in de bedoeling deze revue binnenkort voor het publiek op te voeren. Voetbal. Zondag a.s. speelt Voorwaarts haar vier de competitiewedstrijd tegen Aurora op het terrein aan de Veerweg alhier. ZILVEREN JUBILEUM. 2 Januari j.l. herdacht de heer M. Ursinus te Remmerden, Rhenen, den dag, waarop hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de N.V. Steenfabrieken „Over-Betuwe" v.h. A. N. Costerus Co. te Remmerden, Rhenen, als machinist-timmerman. Een felicitatie is hier zeker op zijn plaats. Tentoonstelling kippen-, konijnen- en cavia fokvereniging „Rhenen". Opbrengst komt ten goede van het Neder landse Rode Kruis, Rhenen. In Juli van het vorig jaar is alhier op gericht de eerste Rhenense kippen-, konij nen- en cavia fokvereniging onder voorzit terschap van den heer P. J. Bosman. Wij vernemen, dat deze vereniging, welke zich ten doel stelt „het Nederlandse hoen op Ne derlandse bodem" en reeds ruim 100 leden telt waarbij een junioren afdeling, het plan heeft opgevat op 16 Januari 1946 een ten toonstelling te organiseren in gebouw „Irene" aan de Grutterstraat. De tentoonstelling, welke van 67 uur 's nam. door het pu bliek kan worden bezocht, belooft zeer in teressant te worden. De meest uiteenlopende soorten pluimvee enz. zullen worden aan gevoerd, zoals Nederlandse sabelpoten, zwart-wit kuiven e.d. Ook de Nederlandse uilenbaarden, een 5-tal hennen met haan in zilver en zwart (een zo goed als uitgestor ven ras) zal tentoongesteld worden. Voorts is het de bedoeling na afloop van de tentoonstelling een propaganda-avond te geven, waarin een bont programma zal wor den opgevoerd. O.a. zal worden vertoond de Hoenderfilm van het Rijks Instituut voor de Pluimveeteelt te Beekbergen, welke film in Rhenen voor de eerste maal wordt ge presenteerd. Voor deze avond is medewer king verkregen van de Nederlandse Hoen derclub en zal een Amerikaanse verkoping worden gehouden van levende dieren. De opbrengst van de tentoonstelling e» de propaganda-avond komt in zijn geheel ten bate van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Rhenen. „Bruine Eng" Dinsdagavond 18 Dec. hield de buurt vereniging „Bruine Eng" een gezellige avond in 't gebouw ,,'t Centrum". De „Bruine Eng" is (zoal* uoveel buurtverenigingen) verelden jaar bij de viering van het bevrydingsfeeafc opge richt en 'heeft nadien „goed" werk ver richt. Zij heeft reeds 2 kinderfeesten en een feest voor de groten gegeven. En nu, Dinsdagavond, was de tweede leden- avond er? Om kwart voor acht opende de voor zitter de avond met een rede, waarin het doel en de tot nog toe bereikte re sultaten der vereniging uiteenzette. Hierna bracht de toneelgroep een komisch toneelstukje „De oom uit Ame rika" ten tonele. Verschillende spelers hiervan gaven verdienstelijk spel te zien. Na wat dansjes en koffie met gebak kwam de stemming er al aardig in. Zang, muziek en toneel volgden elkaar afwisselend op. Even nog vermelden wij het „dubbel mannenkwartetwaar „braaf" om gelachen werd en de liedjes van de heer de Jong, die ons even in een andere sfeer plaatsten. Hierna werd een komische éénaeter opgevoerd waarin wederom goed gte- speeld werd. Om 12 uur konden, dank zjj de *oyal« gift van een buurtbewoner, belegde broodjes rondgediend worden. Als laatste „attractie" waren er nog twee verlotingen met prachtige prjjzeu in huishoudelijke artikelen. Groot was de teleurstelling voor ve len, toen bekend werd gemaakt, dat de zaal om 2 uur gesloten moest worden. Ze hadden al op 4 uur gerekend! De Bruine Eng kan op een geslaagde avond terugzien, die er niet weinig toe bij zal dragen, het buurtverband te ver sterken, zodat tenslotte de „Bruine Eng" één grote familie ie! Men zal proberen deze winter nog een avond te geven. J. P. Het Wapen van Hardenbroek. Het Hotel van den Heer Hendrik Laheij heet thans definitief „Het Wapen van Har denbroek". Onder grote belangstelling is het wapen, hetwelk is aangebracht boven de hoofdingang van het hotel Dinsdagmiddag j.l. door Mevrouw van Hardenbroek ont huld. SPORT. FortissimoV oorwaar ts 121 Zondag j.l. speelde Voorwaarts haar der de wedstrijd van de voetbalcompetitie tegen Fortissimo in Cothen, welke afliep met eem nederlaag van 12 tegen 1. De grootste han dicap voor Voorwaarts was het zeer gladde terrein, waaraan de spelers nog steeds maar niet kunnen wennen. Het enige doelpunt van Voorwaarts kwam van van Ewijk. Van de tweede wedstrijd, een week eerder, tegen Austerlitz uit, waarvan ons niets werd ge meld, vernemen wij eerst thans, dat deze een 42 overwinning heeft opgeleverd voor onze Rhenense ploeg. De spelers Hun- telerslag, Evers en van den Oosterkamp zorgden hier voor de doelpunten. Van de drie wedstrijden die thans achter de rug zijn, zijn er twee verloren en één gewanne*.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 4