RHENEN. Burgerlijke Stand. Geboren: Gerritje, d. v. D. Heikamp en R. van Kooten; Aart, z. v. J. Roelofsen en N. Franken. Gijsbert, z. v. G. Heikamp en G. van Manen; Barendina Adriana, d. v. B. van den Oosterkamp en Trijntje Toonen. Overleden: Arnoldus van der Meulen, 5 maanden, wonende te Ede. RENSWOUDE. Vergadering van de Chr. J. B. en T. B. @p Vrijdag 21 Dec. j.l. Spreker was de Heer Woudenberg die voor de Afd. Renswoude een lezing hield over de Zuivelbereiding. Nadat de vergadering op de gebruikelijke wijze geopend was kreeg de Heer Wou denberg gelegenheid om zijn referaat^ te houden. Volgens spr., zijn de vooruitzich ten niet gunstig wat de zuivelproducten be treft. Na vijf jaar oorlog bijna alles afge broken-, Nederland is totaal verarmd, veel koeien afgeslacht, in normale tijd export, thans import van melkpoeder enz. uit Ame rika, 100.000 H.A. land geinundeerd. Van volledige bedrijfsvrijheid kan geen' sprake zijn. De regering zal leiding moeten geven, volgens spr., doch zal dit moeten doen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De veestapel is nog lang niet op peil. Wat het melkvee betreft, er is meer jongvee dan in 1939. Consumptie melk is van groot be lang voor binnenlands gebruik en in de af gelopen oorlog dan ook zeer gewaardeerd. De export van boter is in de toekomst on gunstig. daar de kostprijs ver boven de bui tenlandse markt is. Meer vooruitzicht is er voor de kaas, hiermede hebben wij een voor sprong vanwege de kwaliteit in tegenstel ling met de boter. Spr. eindigde met de woonden, export moet er komen, al is het nog beperkt, voor een welvarend Nederland. Het grote vraagstuk is, waar moeten onze producten heen en wie nemen ze af voor een behoorlijke prijs. De Voorzitter brengt den spreker harte lijk dank voor zijn breedvoerige en duide lijke rede, welke met grote aandacht ge volgd was, waarna de heer Woudenberg deze avond eindigde met dankgebed. Woensdag 9 Jan. a.s. hoopt de Chr. J.B. ca T.B. Arbeid adelt" Afd. Rens woude een vergadering te houden in de Geref. Kerk. Aanvang 7.15 uur. Interessante onderwerpen zullen worden behandeld. Alle bezoekers zijn welkom, ook nieuwe leden. Burgerlijke Stand. Getrouwd: Willem Vermeer, 30 jaar en Louise Nijburg, 32 jaar. Rijk van den Brand- hof, 31 jaar en Elizabeth van Zanten, 32 jaar. Overleden: Teunisje van Ginkel, 79 jaren weduwe van Jan Pol. SCHERPENZEEL. Verloren aangegeven en tegen belo ning terug te bezorgen Dorpsstraat 57 •en rgwieltas, inhoudende regenjas en •en gouden broche. AMERONGEN. Geref. Kerk. Door de nieuwe lidmaten der Geref. Kerk alhier zijn dezer dagen gekozen voor Ouder ling in plaats van den Heer Moerman (af tredend) den Heer Joh. Alberts en in plaats van G. Drost (aftredend), den heer S. Bos en voor diaken in plaats van de» Heer H. Alberts (aftredend) den Heer G. Wilde man. Alten hebben hun benoeming aange- Burgerlijke Stand. Geboren: Marryanneke Amelia, d. v. M. van de Berg en A. Marretje. Ondertrouwd: R. van den Berg, 30 jaar en J. C. van Remmerden, 26 jaar. Overleden: Elbert van de Grift, 65 jaar. DISTRIBUTIEKRING DOORN. Brandstoffen voor kamer- en pension bewoners. Voor de twede periode 16 Jan. tot en met 30 April '46) van het stookseizoen 1945/46 kunnen de aanvraagformulieren MD 333-22 vanaf 7 Jan. a.s. bij de kanto ren te Doorn en Amerongen, Leersum en Maarn worden afgehaald. De indiening der formulieren kan alleen geschieden bij de kan toren te Doorn en Amerongen. De formulieren moeten door de kamerver huurders/pensionhouders worden ingevuld. Op dit formulier moet o.a. worden vermeld, •an hoeveel kamerhuurders/pensiongasten kamers zijn verhuurd. Hierbij mogen geen familieleden, (ook geen inwonende ouders) kostgangers, of inwonend dienstpersoneel worden opgegeven. Ieder huurder, die door den verhuurder •ls zodanig wordt opgegeven, dient op het formulier MD 333-22 op de daartoe be stemde plaats zijn/haar handtekening te stel len. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de groepen Haarden en Kachels" ©n ..Centrale Verwarming". Te« behoeve van pensions met 10 of meer f«sten mag geen formulier worden inge diend. Bij de indiening van het aanvraag formulier dienen de TD's van alle kamer huurders/pensiongasten te worden medege bracht. Voorinleveringsbonnen spijsolie. Zij, die niet in staat zijn geweest de voor- inleveringsbon voor spijsolie in te leveren en daardoor op de aangewezen koopbon geen spijsolie kunnen verkrijgen, kunnen bij de kantoren te Doorn en Amerongen den koopbon 368 en 468 ruilen tegen een bon ,een rantsoen spijsolie". PREDIKBEURTEN. Zondag 6 Januari 1946. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk (Oude Kerk) 9 u. Ds. Bakker. 10.30 u. Ds. de Bruin. 5 u. Ds. Bakker. Eltheto 9 en 5 u. Ds. v. Wijngaarden. Dijkstraat 2.30 u. dhr. Gaasbeek. Kade 2.30 u. dhr. v. Wakeren. (In alle diensten collecte voor de Kerk). Geref. Kerk. 9.30 en 5 u. Ds. van Enk. Ger. Gem. 9.30 en 5 u. Ds. Kok. Chr. Ger. Kerk. 9.30 en 5 u. Ds. de Bruin. Gebouw „Sola Fide". 10 u. Ds. H. van 't Hof van Tiel. Leger des Heils. 10 u. Heiligingsdienst. 12 u. Zondagschool. 7 u. Openluchtsamen komst Polstraat. 8 u. Verlossingssamen komst. Woensdag 2.30 u. Cezinsbondsamen- komst. 8 u. Verlossingssamenkomst Adj. v. Heygen. Ned. Prot. Bond. Geen dienst. RHENEN. Ned. Herv. Kerk. Onbekend. Ned. Herv. (Ger.) Evangelisatie. 10 en 3 u. dhr. J. O verweel van Dordrecht. Ger. Gem. 10 en 5.30 u. Leesdienst W. v. d. Vate. ELST. Ned. Herv. Kerk. 10 u. Ds v. Galen 6 u Ds de Bruin van Veenendaal. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. Leesdienst. AGHTERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 u. dhr van Viegen. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 10 u. dhr. Schinkel uit Scherpenzeel. 6.30 u. Ds. Jongebreur van Blijswijk. Geref. Kerk. 10 en 3 u. Ds. Bruins van Soest EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 9.30 u. Ds. de Jong. 2.30 u. Ds. H. Jongebreur van Blijswijk. AMERONGEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 u. Ds. van der Vlies. Geref. Kerk. 10 en 5 u. Ds. H. Brinkman. O VERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 u. dhr. J. van JjrSrt. 2 u. Zondagsschool. SCHERP^fZEEL. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 u. Ds. A. G. Westra Hoeksema. LAND- EN TUINBOUW. Meer misschien dan enig ander be toog heeft^|v opmerking in de Nota over ihet regeringsbeleid betreffende onze voedselvoorziening ons duidelijk gemaakt, dat 'het herstel van de voed selvoorziening méér is dan een nationaal vraagstuk. Het is een INTERnationale kwestie. Want het aanvoeren van vol doende levensmiddelen hangt niet alleen af van het weer op peil brengen van onze landbouwproductie, maar ook van het crediet, dat ons land in het buiten land heeft en van de voorraden, die het buitenland ter beschikking kan stellen. Hoe de financiële positie van Neder land is, weten we sinds de Millioenen- nota van Minister Lieftinck, n.l. bar slecht. J>e regering staat nu voor de ongeloofelijk moeilijke taak om tegelijk zowel het bestaan van de boeren als de voeding van onze burgers te organiseren en te garanderen, en dat alles met een lege portemonnaie Bij deze geweldig zware taak zijn ook lichtpunten aan te wyzen en die moeten er trouwens wel zjjn, want als er hele maal geen uitzicht was, zou zelfs de kundigste en moedigste minister deze taak niet aandurven. Een van die lichtpunten willen we deze week bespreken. Wij bedoelen het feit, dat de Directeur-Generaal van de Voedselvoorziening, Ir. S. L. Louwes een der voornaamste figuren is gewor den in de nieuwe internationale voe- dings- en landbouworganisatie, de F.A.O., een dochterinstelling van de Verenigde Volkeren. Deze nieuwe organisatie, die nog maar in opbouw is, zal de taak krijgen om overal ter wereld na te gaan wat de mensen er aan voedsel gebruiken, in hoe verre die voeding voldoende is en wat er aan gedaan kan worden om een even tueel onvoldoende voeding te verbete ren. In de eerste plaats zal men die ver betering zoeken door de voedselproduc tie van het eigen land of eigen streek te vergroten en voorts door van verder af gelegen streken in te voeren wat daar overtollig is. Ir. Louwes wordt dus een der voornaamste organisatoren van deze geweldige stichting en het behoeft geen betoog, dat onize land- en tuinbouw, ja, de gehele burgerij, het grootste belang hebben bij welslagen van zijn arbeid. Welk een markt moet er niet zijn voor groenten en fruit, zuivelproducten, vlees en eieren als een internationaal bureau er voor zorgt, dat de beschikbare pro ducten daar komen, waar er behoefte aan is. De bestaanszekerheid voor de Nederlandse agrariërs wordt dan veel en veel groter dan onze eigen 9 millioen verbruikers ooit kunnen garanderen en aldus zal een succes van de F.A.O. zo wel vooi de boeren als voor de burgers een opluchting betekenen die in de gehele samenleving zal worden gevoeld. Immers wanneer wy iAprt binnenland de verliezen op de agrariSne export niet meer behoeven op te brengen, komt er geld beschikbaar voor andere behoeften, waardoor het bedrijfsleven en de handel weer worden gestimuloeAaDe algemene levensstandaard stijgt dTK en het is be kend, dat bij een hogere levensstandaard de vraag naar de fijnere en duurdere land- en tuinbouwproducten toeneemt, wat weer een voordeel is voor onze ver- edelingsbedrijven. Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke organisatie niet in een handomdraai wordt opgebouwd. Dat zal nog heel wat voeten in de aarde hebbenMaar dat men het aandurft er mee te beginnen, is reeds tekenend. Trouwens in leidende kringen is men ervan overtuigd, dat we binnen enkele jaren weer in dezelfde omstandigheden zouden komen te ver keren, die in 1929 tot de wereldcrisis en indirect tot de oorlog hebben geleid als men er niet in slaagt om we reldproductie en wereldwelvaart met elkander in evenwicht te brengen. De F.A.O. mag dus niet mislukken L De zgn. „Atlantikwaï", waarmede de Duitsers hoopten de geallieerde invasie te kunnen stuiten, wordt geslecht Een verwrongen hoop ijzer en^ puin is alles wat er overblijft van de enorme betonnen gevaarten die op^ bo waren opgericht. VOOR DE ZONDAG. Het gras verdort, de bloe. valt af; maar het woord onz< Gods bestaat in de eeuwig heid. (Jesaja 40 8). Als er iets is, dat de jaarwisseling oi leert, is het zeker de vergankelijkheid alk dingen. Het is goed daarbij eens stil te staa De viering van oud- en nieuwjaar heeft zekr hare betekenis. Wij denken dan aan hen wi< leven als gras was; aan het verwelken va zoveel hoop en verwachting; aan moeilijkhei en strijd; aan eenzaamheid; dieper: aan oi levenstekort; het woord „zonde" spreekt da wel heel duidelijke taal. Inderdaad het gr; verdort, de bloem valt af. En hiermede hoi den alle mensenwoorden op. Doch, wanneer de mens zwijgt, begint Gc te spreken. Maar! Dit maar mist de wereld, bezit c gelovige. Maar het woord onzes Gods bc staat in der eeuwigheid. Wonderlijk, dit „maar" zegt niets va den mens. Het spreekt van God en Zij Woord. Vergankelijk is alles; zelfs alle heerlij] heid des mensen. Maar God blijft met Zij Woord in eeuwigheid. Wat kan de tijd ons dan schaden, als c eeuwigheid met ons is? Dat Woord Gods is vlees geworden i Jezus Christus. Het Woord van het Kers feest, vol van genade en waarheid, waa: heid en genade, 't Verkondigt de waarhei< dat het gras verdort; de genade, dat fcc Woord Gods blijft. Dat Woord begint altijd, waar wij mei sen ophouden. Dat spreekt in het oude ja; van 's mensen vergankelijkheid; predikt 't nieuwe jaar 't Goddelijk welbehagen. Hc jaar des heils. M. J. B. ERESCHULD EN DANKBAARHEID. Natuurlijk, wij weten het nog best, d; het pas een kleine zes jaar is geleden, d; ons kleine land van vrede en vrijheid doe den valsen, overmachtigen vijand werd aai gevallen. Door het grote proces te Neurer berg zijn wij er weer aan herinnerd. Oo u heeft die stralende Meidagen meegeleel met onze eigen jongens, die dapper tegc de overmacht de strijd aanbonden. W leefden mee met Grebbeberg en Rotterda: en, nu, na jaren, weten wij hoe grote dan wij de jongens van 1940 verschuldigd zij de jongens, die eenvoudig hun plicht dt den omdat het vaderland dit van hen eist< Neen, de dapperen van 1940 zijn niet i het vergeetboek geraakt. Alleen wij ma ten er toch eens aan herinneren, dat er ee Comité Ereschuld en Dankbaarheid bestaa ot steun van Nederlandse oorlogsgewonder Ereschuld en dankbaarheid Wij, derlanders, hébben een ereschuld ten oj~ zichte van die jongens die in de moeilijk Meidagen van '40 hun plicht tot het uitersi deden een schuld, zó groot, dat wij di ons hele verdere leven eigenlijk niet kunne inlossen. Maarwij zullen er een pogin toe doen. Dat spreken wij af! Daarom g< ven wij eerst het adres van den penning meester: J. Klaufus, Radioweg 12, Amstei dam-Oost en daarna, nadat u om te begii. nen dit adres heeft genoteerd het koo. dadelijk van pas! vertellen wij, dat een radio-kerstuitzending van uit het hospitaal te Utrecht waar 30 oorlogsgewonden werden verpleegd, d stoot gaf tot het oprichten van het Comité dat zijn zegenrijke werk voor weduwer wezen, invaliden en oorlogszieken uit d Meidagen van 1940 geheel belangloos ver richt. U wist nog niet, dat er over het ge hele land 2000 mensen zijn, die van „Ere schuld en Dankbaarheid" hun aanvullend steun ontvangen en dat er daartoe per jae niet minder dan f 300.000.- nodig is. Het adres van den penningmeester wee u al, maar u kan ook overschrijven op post rekening 1142 der bankiersfirma Pierson Co., Herengracht 206/214, Amsterdam, me vermelding: ten behoeve van het Hoofd comité „Ereschuld en Dankbaarheid". Houders van geblokkeerde tegoeden kun nen die rekeningen vrij maken, door het op rekening van „Ereschuld en Dankbaarheid over te schrijven. De mooiste gelegenheid geld vrij te maken voor het beste doel da men zich kan denken, wordt aldus geboden Maar er is meer! E. en D. is ook een uit stekend object voor clubs en verenigingei die iets voor een goed doel willen doen die gelden van een of ander avondje ovei hebben en daar een bestemming voor zoe ken. De kas van Ereschuld en Dankbaar heid roept niet alleen particulieren op, tc geven, te geven en nóg eens te geven E. en D. wendt zich ook tot alle grot bedrijven èn tot de kleinere zaken. Ereschuld en Dankbaarheid richt zich oo1. tot de kerken aan de jongens, die legaal in 1940 voor on land streden voor een, zij het dan kleir gedeelte af te lossen. De Kerstboodschap van 1940, die de op richting van E. en D. ten gevolge had, were door ons volk verstaan. Laten wij dan el het eerste Vredeskerstfeest eveneens begrij tonen voor hetgeen de verdedigers van on vaderland toekomt.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 5