(Vervo van raP 2) stuur een verzoekschrift ingediend om 2 lo kalen van Pro Rege gedurende de winter maanden te huren, waarmede een bedrag gemoeid is van 80.- per maand. Daar deze voordracht geheel voldoet aan de gestelde eisen kan de Raad dit voorstel in behan deling nemen. De Heer van Hardeveld kan in het alge meen niet met een dergelijke wijze accoord gaan. Spreker staateer op, dat dit in de toe komst niet meer voorkomt. De Raadsleden moeten gelegenheid hebben de stukken van te voren te bestuderen. De Heer van Har develd vraagt aan den voorzitter of het hier alleen de huur betreft en of er soms nog meer bij komt, o.a. de inrichting van beide leslokalen. De Heer Middelhoven wijst er op, dat in verband met de koude deze zaak met de meeste spoed afgehandeld dient te worden. Indien er een normale toestand heerste, was er al lang een verzoek tot de Raad gericht een nieuwe school te bouwen. Dit Is echter in verband met de toestand toch onmogelijk. Aanvankelijk had men gemeend verwar ming op de zolder van deze school aan te brengen, hetgeen dan een bedrag van on geveer 8000.- zou kosten, dus de gemeente was nu veel goedkoper uit. Wat de vraag van den Heer Hardeveld betreft of er nog meerdere kosten aan ver bonden was, deelde Wethouder Middelho ven nog mede, dat in 1944 reeds een ver zoek was gedaan tot de aanschaffing van schoolmeubilair en daar dit verzoek geheel aan de eisen door de Onderwijswet gesteld, voldeed, had de Burgemeester toen ter tijd reeds vergunning hiervoor gegeven, zodat deze kosten niet bij dit voorstel kwam. Hierna wordt ook dit punt zonder verdere aanmerkingen door de Raad ingewilligd. Rondvraag. De Heer J. Boers vraagt of zijn vermoe den juist is dat de gemeente van plan is de werkzaamheden aan de Kerkewijk voor eigen rekening uit te voeren. Spreker heeft reeds in de loop der vergadering naar voren gebracht, dat hij er tegen is, dat de ge meente alles in eigen beheer uitvoert. Laat de gemeente hier nu eens mee op houden. Dit werk moet door vakmensen gebeuren. Wat er aan de weg moet gebeuren, moet goed gebeuren en dat kan de gemeente met haar eigen personeel niet. De Voorzitter zegt toe dit punt in over weging te nemen. De Heer van Hardeveld brengt de annexa tie van de randgemeenten ter sprake In de loop van deze oorlog leek het, of het slechts een kwestie van tijd was. Men noemde zelfs een datum, 1 April en later 1 Mei. Deze dagen kwamen echter, zonder dat er wat gebeurde, en thans hoort men in dit ver band helemaal niets meer. De Heer van Hardeveld meende B. en W. te moeten aan sporen deze zaak weer eens actief aan te pakken en te trachten vóór de a.s. gemeen teraadsverkiezing tot grenswijziging te ko men, teneinde een gemeentera.ad te krijgen van groot-Veenendaal. De Voorzitter brengt in zijn antwoord naar voren, dat hij ook niet veel van deze zaak afweet. Wel weet hij te vertellen dat het enkele jaren geleden zover was, dat slechts de handtekening van den Secretaris- Generaal ontbrak. Deze heeft echter geaar zeld te tekenen, wellicht bevreesd voor de gevolgen in verband met de afwezigheid van H.M. de Koningin. De plannen zijn ech ter geheel klaar en spreker zegt de Raad toe alleste zullen doen om tot een einde van deze wantoestand te geraken. Of er echter zeer binnenkort resultaat te bereiken is, betwijfelt de Voorzitter ten sterkste, daar er thans grotere problemen aan de orde zijn. De Heer Bos vraagt meer licht, speciaal bij het kamp Dijkstraat en de Parallelweg, vooral de toestand bij het Arbeidskamp vindt de Heer Bos slecktt. Er worden daar thans ook godsdienstoefeningen gehouden en het is er soms een ware modderpoel. De Voorzitter zegt dat aan de P.U.E.M. een verzoekschriftt is gericht tot het bij- plaasen van een aantal lampen, waaronder ook de Dijkstraat en de Parallelweg. De Voorzitter heetf het vermoeden dat hier wel spoedig tot plaatsing van die lampen over gegaan zal worden. De gasverlichting heef: veel vertraging gehad. Er waren meer dan 200 automaten stuk en ook de gaslevering 's avonds bracht moeilijkheden met zich mede, daar dan ook particulieren gas in hun toestel kregen. Thans schijnt men echter een oplossing ge vonden te hebben, want de directeur van de Gasfabriek 'had hem verzekerd, dat onge veer half Januari een 28 tal gaslampen zou den kunnen branden, hetgeen voor de ge meente weer een hele verbetering zal be tekenen. De Heer Slok brengt de toestand van de Wilhelminastraat ter sprake. Nog steeds is daar geen riolering aangebracht, hoewel de bewoners 7 jaar geleden reeds een dergelijk verzoek tot de Raad gericht hadden. De toestand is er werkelijk alles behalve pret tig, vooral wanneer het gevroren heeft. Dan moet men het water zelf in de tuin brengen. De Heer Slok meende verder dat de riool- put bij de Zandstraat slecht werd schoon gemaakt, daar het water soms de gehele Zandstraat overstroomt. Ook pleit spreker voor het aanbrengen van een trotto:r in deze sraat. De Voorzitter kent de moeilijkheden in deze straat en zegt een onderzoek toe, hoe wel het thans erg moeilijk zal zijn in ver band me de materiaal-schaarste hier spoedig verandering aan te brengen. De Heer Roelofsen vraagt naar de af watering van De Fluitersstraat, daar bij sterke regenval de tuinen onder water lo pen. Ook hier zal men een onderzoek in stellen. De Heer Plant meent te moeten opmerken en in overweging te geven, dat de gemeente zovel mogelijk het werk aanbesteed aan vak mensen in het vrije bedrijf werkzaam. Per soonlijk kan spreker niet erg sympathiseren met de werkwijze van de Ned. Heide Mij. en dergelijke instellingen. Wethouder Middelhoven meent naar aanleiding van de verschillende meningen die hij hierover reeds in deze vergadering gehoord heeft, dat het beter is, dat de Com missie van bijstand voor Openbare Werken zich eens uitspreekt over deze kwestie en wel op zeer korte termijn. Hiermede kan de Raad zich volkomen verenigen. De Heer Verkuyl vraagt of het juist is, dat het kamp Dijkstraat, waarin thans vele Veenendaalse gezinnen in ondergebracht zijn, binnenkort ontruimd moet worden en wat de gemeente denkt te doen met deze gezinnen. Tevens informeert de Heer Ver kuyl of het juist is, dat in dit barakken kamp verschillende huurprijzen worden be taald. De Heer van Stempvoort krijgt van den Voorzitter de gelegenheid op deze vragen te antwoorden. Als hoofd van de Evacuatie- dienst is door hem indertijd dit kamp met evacué's gevuld. Na de evacuatie kwamen verschillende Veenendalers bij hem, om daar een paar kamers te mogen bewonen. Bij elke toestemming is er bij'gezegd, dat de men- sèn er op moeten rekenen, dat dit kamp on verwachts ontruimd moet worden. Aanvan kelijk werd geen huur gevorderd, doch de mensen zijn dit uit eigen beweging gaan doen en het is ook zeer juist daar de gemeente, die thans dit kamp onder beheer heeft, toch ook kosten heeft gemaakt en wel zeer hoog. Wanneer dit kamp voor een jaar bewoond zal worden, zal het een financiële strop voor de Gemeente blijken te zijn. Dat er versd^hmde huurprijzen betaald worden klopt want er zijn personen bij die 2 kamers hebben met een keuken en er zijn ook bewoners, die slechts 1 klein kamertje hebben met een klein keukentje. De Voorzitter completeert deze uiteen- zettinojj/an den Heer van Stempvoort door verfcSen, dat hem over een ontruiming van era" kamp niets bekend is en hij kan dit ook slecht geloven. Wethouder de Ruiter merkt nog op, dat hij een bezoek gebracht heeft in Utrecht aan de instelling dit dit gebouw thans beheert. Aanvankelijk had men het plan deze barak ken naar de Betuwe over te plaatsen, doch bij nader inzien bleek, dat dit kamp wel af te breken was, maar niet meer op te bou wen. Vandaar dat de gemeente de beschik king over dit kamp gekregen heeft en ook hem lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat dit kamp ontruimd zou moeten worden. De Heer Slok verklaart, dat de bewoners zelfs persoonlijke aanzegging hebben gekre gen, dat zij binnen drie maanden dit kamp zouden moeten verlaten, doch wie deze aan zegging gedaan heeft, kan niemand vertellen. De Heer van Hardeveld meent te moe ten waarschuwen. Indien deze geruchten gaan, kan er wel eens iets aan de hand zijn, zonder dat B. en W. dit weten, en een andere instantie dit gebouw nodig heeft. Daarom verzoekt de Heer van Hardeveld nauwkeurig toe te zien en alsnog even te nformeren. Hiermede is ook deze Rondvraag afge handeld en blijkt er niets meer aan de orde te zijn. Te ruim 10 over elf sluit de Voorzitter deze openbare vergadering en wenst alle leden nog een gezellige Oudjaarsavond. Orgelconcert. Zaterdagavond 29 December j.l. gaf de Heer H. v. Eek, met medewerking van Me vrouw Elze Kettelarij-Hoekstra, zang een Orgelconcert in de Grote Kerk aan de Markt. Het was een avond met zeer weinig be langstelling. Het Orgelspel was mooi, doch de registratie van verschillende stukken liet nog wel wat te wensen over. De stem van Mevrouw KettelarijHoekstra kwam jam mer genoeg in de Oude Kerk met zijn botte accoustiek niet goed tot zijn recht. Concert. De Veenendaalse Harmonie ..Caecilia" geeft Donderdagavond 10 Januari a.s. een concert in gebouw Eltheto in de Fluisters- straat alhier. De Praatavond van de C.B.T.B. Woensdagavond 19 Dec. j.l. opende de voorzitter op de gebruikelijke wijze en heette allen hartelijk welkom. De notulen werden gelezen en goedgekeurd. Na behandeling van de ingekomen stuk ken, werd besloten te informeren naar de kosten en daarna event, te komen tot op richting van een centrale vereniging. De Heer Berenschot, welke hierna het woord kreeg, gaf een inleiding over „Mo derne bedrijfsvoering'' en beantwoordde, naar aanleiding hiervan, verschillende vra gen. Door tijdgebrek moest helaas onze inte ressante bespreking worden verbroken. Be sloten werd o.a. nog, om in samenwerking met de Jongeren, de film „Groenende wei den" hier te laten komen. De voorzitters van de C.B.T.B. en C.J.B.T.B. spraken enkele hartelijke woor den tot den scheidenden landbouwonder- wijzer, den Heer J. v. Bemmel, bedankten hem voor hetgeen hij voor onze verenigin gen heeft gedaan en boden hem een boek werk aan. De Heer van Bemmel bedankte voor de hartelijke woorden en het cadeau en wenste ons het beste voor onze verenigingen. De voorzitter sloot hierna de vergade ring. Een Boekhandel over het Spoor. De heer Kleefsman opent in de Patrimo niumlaan een filiaal van zijn zaak in de Zandstraat, waarbij zeer zeker in een grote behoefte wordt voorzien daar in deze wijk nog geen zaak in de boekhandelbranche gevestigd was. Wij feliciteren den Heer Kleefsman met deze aanwinst en wensen hem veel zaken- succes. Burgerlijke Stand. Ondertrouwd: Johan Markus, 32 jaar en Cornelia Aleida de Man, 26 jaar; Hendrikus van Burken, 23 jaar en Cornelia Versteeg, 20 jaar. Getrouwd: Roelof van Appeldoorn, 22 jaar en Johanna van Manen, 22 jaar. Geboren: Theodorus Pieter, z. v. W. A. van Ginkel en E. van den Heuvel; Lorenz, z. v. G. R. Tramarin en K. Keuken; Julius Johan, z. v. J. J. van de Bovenkamp en A. van Hardeveld; Anthonie, z. v. J. van de Haar en N. Diteweg; Anthonie Hendrikus, z. v. H. van der Sluis en N. Diepe veen; Elsje, d. v. W. Koenders en C. E. van der Poel; Gijsbert, z. v,_C. van den Bos en J. J. Heikamp; GerÉB d. v. W. van den Brink en G. van Appeldoorn. Overleden: Johannes Theodorus Fredeli- vius Jansen, oud dertig dagen, zoon van J. C. Jansen en O. M. Tilleman. Beren- dina van Ruiten, 74 jaar, weduwe van J. van Eist. V.V.S.N.Veenendaal 33. Veenendaal heeft in Nijmegen een punt verspeeld, wat eigenlijk niet had mogen ge beuren. Dit is van de zes gespeelde wed strijden de 4e, welke gelijk gespeeld werd, terwijl er een gewonnen werd en een ver loren. Aangezien Vitesse van W.A.V.V. gewonnen heeft, is de stand nu als volgt: Vitesse, W.A.V.V., waarna Veenendaal en S C H. volgen met evenveel punten. De opstelling van Veenendaal, waarin Noordman ontbrak, geeft nogal critiek en zal waarschijnlijk weer herzien worden voor de wedstrijd, welke a.s. Zondag wordt ge houden tussen VeenendaalT.E.C. uit Tiel, welke strijd gaat om de 3e plaats. Over de wedstrijd het volgende: De eerste aanvallen zijn voor V.V.S.N. en Dillen moet direct al handelend optre den, een corner wordt achter geplaatst. Veenendaal gaat aanvallen, wat een straf schop veroorzaakt, die door Kroesbergen goed wordt gezet en door Sukkel onhoud baar ingeschoten, 01. Dit was na 15 min. spelen, terwijl na 25 min. na goed werk van Vermeer en Da velaar, v. d. Weerdhof met een fraaie kopbal er 02 van maakt. Dan komt V.V.S.N. geweldig opzetten. Veenendaal wordt geheel in de verdediging gedrongen waarbij Dillen eenmaal reeds ge passeerd is, maar Takken, die een goede partij speelde, redde schitterend. Snel op elkaar volgen drie cornerballen op het Veenendaal-doel maar leveren niets op. Een minuut voor de pauze geeft Teu- nissen een kogel, welke onder tegen de lat in het doel springt, 12. Na de rust komt V.V.S.N. geweldig op zetten, Veenendaal moet alle zeilen bijzetten om erger te voorkomen, doch na zes minu ten geeft de linksbinnen een kalm schot op het doel en Dillen, die deze middag niet erg intact is, grijpt mis en het is gelijk, 22. Er wordt nu hard gevochten om de leiding, met V.V.S.N. het meest in de aan val. Na dertig minuten stopt Dillen een corner-bal, trekt Veenendaal ten aanval, daarbij weet v. d. Weerdhof de leiding weer aan Veenendaal te geven, maar twee minuten voor het einde komt een achter speler van V.V.S.N. met de bal naar voren en weet een schot te geven, wat goed houd baar was, maar onder de handen van Dillen toch in 't doel beland. De stand is nu weer gelijk 33, wat de verhouding tamelijk weergeeft. De leiding van den Scheidsrechter was goed. Vooral ook Teunissen bleek een schut ter van klasse te zijn. IN 'T KORT. Het wordt te duur. Uit bezuinigingsoverwegingen wij moeten in ponden betalen zullen er geen kinderen meer naar Engeland worden uit gezonden. Het geld komt los. Colonel G. Weir is in opdracht van zijn regering naar Nederland gekomen om de betaling van de inkwartiering der Cana dezen te regelen. Nu is het uit. Als Piet van Egmond, door de ereraad voor muziek tot 5 Mei 1948 als dirigent geschorst nog eens zal optreden, dan zal hem dit „door de sterke arm" worden be let. Het lieve leven. Mussert heeft tegen zijn doodvonnis cas satie aangetekend. Snel te snel. De humorist Hans Snel vertelde voor de radio zo vlug een minder oirbare mop, dat de controleur er paf van zat en hem ver gat af te sluiten. Omgekeerde wereld. Te Amsterdam stonden de groetenhande- laren zelf in de rij voor de kerstsurprise van hun organisatie: 4 kilo lof en 4 kilo spruit jes voor eigen gebruik. Wij zijn er vlug bij. Het economisch herstel gaat in ons land vlugger dan in enig land dat aan de oorlof heeft deelgenomen (Minister Lieftinck voor de radio). Geen inflatie te duchten. Het gevaar voor inflatie is afgewend, ver zekerde de minister van financiën. Zij hebben een schreefje voor. Uitsluitend voor zieke kinderen zal deze winter nog roomboter beschikbaar worden gesteld. Het voor en tegen. De radio voert een nieuwe rubriek in: het radio-debat, waarin een onderwerp door verschillende sprekers van meer dan één kant zal worden „belicht". De kleine leiders aan de Beurt. Binnenkort zullen Mr. Zondervan, leider der W.A., Van Geelkerken, plv. leider der N.S.B. en Ir. Huygen, secr.-generaal der N.S.B. terechtstaan. ,S-y-.-~.ih Het palingseizoen is ten einde en thans is de snoekbaarsvisserij weer begonnen De vloot van Volendam vaart het IJselmeer op, om de netten uit te gooien.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 6