Nieuws- en Advertentieblad voor Veenendaal en Omstreken 16e Jaargang Woensdag 13 Maart 1946 No 830 Uitgave: Drukkerij „De Geldersche Vallei" Verschijnt 2 keer per week in: Stichts- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuvelsche Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel ,SDE WAARHEID'' Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losse nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red. W. F. ter Hoeven VALLEI AD VERTENTIES Gewone advertentieprijs per m.m. 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. BINNENLANDS OVERZICHT een bijzondere dag zonder dat wij er veel van hebben gemerkt. En toch was er reden geweest, alom de vlag uit te steken, omdat de bijzondere staat van beleg voor geheel Nederland was opgehe ven, waarmede tevens bet Militaire Gezag, dat 4 Sept. '44 zijn intrede deed, doch dat uit de aard van zijn bestemming steeds „af brokkelde", de 4de Maart geheel was geli quideerd en officieel door het normale, bur gerlijke gezag is vervangen. Wij kunnen dit als een stap i de goede richting in de richting van gewone, nor male tijden (en laten wij hopen: ook rustige tijdenbegroeten. Een stap in de goede richting schijnt ook Sjalyir in Indonesië te hebben gedaan. Wij hebben er meer dan eens op gewezen, dat de Indonesiërs met de onderhandelingen geen haast hadden. De minister-president was niet ge machtigd, die onderhandelingen rechtstreeks fe voeren en hield steeds weer ruggespraak niet Djocjakarta, waar Soekarno de grote man achter de schermen is dezelfde Soe karno, met wien onze regering destijds per tinent weigerde te spreken, wijl hij niet van Japanse smetten vrij zou zijn. De Nationale Conventie heeft met grote meerderheid een motie van vertrouwen in Sjahrir aangenomen. Sjahrir is afgetreden als mi nister-president, doch heeft van die Conven tie onmiddellijk de opdracht ontvangen, een ♦hfaeuw kabinet op bredere basis te vormen. Hij heeft nu de volle bevoegdheid te onder handelen, zonder dat hij voor elk onderdeel Djoc jakarta met - Soekarno c:s. overleg, moet plegen. Nu is er tenminste kans op, dat ..die onderhandelingen geen 25 jaar zullen duren. Dat is zeer zeker pok een stap in de goede richting, al moe ten wij er nu weer niet uit concluderen, dat de Nederlandse voorstellen thans zonder slag of stoot zullen worden aanvaard. Neen, wij zijn er nog niet in Indonesië en wij durven er het optimistische „maar wij komen er wel!" inzonderheid wat Java betreft, niet eens op te laten volgen. Op Bali zijn we er. Daar nam de bevolking ten opzichte van de Nederlandse 'bezettingstroe pen een welwillende houding aan. In ande re delen van de Archipel bijvoorbeeld op Atjeh zijn de bewoners weer heftig tegen de Nederlanders gekant. Die moeten van onze voorstellen niets hebben. Ook op Hal- maheira was het verre van rustig. Het ware te wensen, dat men ook ten aanzien van het lossen van schepen uit Spanje tot zulk een professorale oplossing zou kun nen komen. Die „Spaanse" schepen hebben „appeltjes van Oranje" oftewel sinaasappe len aan boord, in hoofdzaak bestemd voor Nederlandse kinderen. De havenarbeiders zullen weigeren deze lading te lossen, zolang de Nederlandse regering de diplomatieke be trekkingen met Spanje niet heeft verbroken. Maar die sinaasappelen komen in ruil voor reeds geleverde pootaardappelenEn moeten de kinderen ze nu missen? Dat zou minder leuk zijn evenmin als het leuk is voor de Amsterdamse schoolkinderen die geen melk meer zullen krijgen, omdat hun portie per abuis naar andere landen werd getransporteerd. Melk op school en een sinaasappel zo nu en dan kunnen onze kinderen nog best gebruiken! Het Nederlandse Episcopaat heeft in alle R.K. Kerken een vastenbrief doen voorlezen, welke evenals in oorlogstijd meermalen het geval was, nogal wat stof deed opwaaien. De Katholieken wordt aangeraden, trouw te blijven aan hun eigen organisaties. Het lidmaatschap van de Eenheids Vak Centrale wordt voor hen verboden en ten aanzien van het lidmaatschap van socialistische ver enigingen wordt gezegd, dat de vroegere be palingen blijven gehandhaafd, totdat is ge bleken, dat haar streven niet meer in strijd is met de christelijke beginselen of met de christelijke geest. Wij kunnen in dit overzicht nog veel meer stof-opwaaiende gebeurtenissen memo reren. Te Leiden en te Amsterdam werden enige moorden gepleegd, die een politieeke VEENENDAAL INGEZONDEN De grootste leugens, staan in de „Waar heid" wordt weieens gezegd. Al is dit enig zins overdreven, toch 'mopht ik in de „Waar heid" van 6 Maart j.l. weer eens een ar tikeltje lezen wat niet vrij was van zoutloze fantasie, hierin werd o.m. verklaard: le. Er heerst grote ''ontevredenheid op de Ritmeester fabrieken 2e. De arbeiders eisen een fabrieksraad: 3e. De Directie weigert te onderhandelen en ziet een eventuële staking gaarne tegemoet; 4e. Het vervaardigen van exportsigaren vordert meer tijd. Over punt 1 kan ik zeggen, dat terwijl dit artikel wordt geboren (in de fabriek) de sigarenmakers zitten te werken onder het zingen van „In een blauw geruiten kiel een lied heel de week al in zwang en verder de populaire liedjes van ons aller Gradus, welke afkomstig zijn van de gezellige feest avonden, welke 4 en 5 Maart j.l. hebben plaats gehad en waar directie en personeel in broederlijk samenzijn het mooie program ma met belangstelling volgden en waar ce indruk van de „Waarheid" „dat de directie een wilde staking gaarne tegemoet zag werd gelogenstraft door de speeches en sa menspraken betrekking hebbende op de ver standhouding tussen directie en personeel. Punt 2 „Het personeel eist een fabrieks raad": Het personeel heeft nooit een fa brieksraad geëist en heeft deze niet nodig daar de fabriekscommissie (van elk der drie "bdndeiTeen afgevaardigde) de voorkomende geschillen met de bedrijfsleider bespreekt en tracht op te lossen. Punt 3: Ook de uitlating dat de directie weigert te onderhandelen is geheel ongegrond en ik kan niet anders zeggen dan dat de schrijver van genoemd artikel ook hier z<in fantasie de vrije loop heeft gelaten. Punt 4 „Het vervaardigen van export sigaren vordert meer tijd": Wij mensen van het vak weten, dat het maken van een si gaar model 147 export) niets meer tijd vor dert dan het maken van model 180 (geen export), daar deze modellen precies hetzeif de zijn, en ook model 143 (export) graag door de mensen gemaakt, al v alleen al omdat „die bol, er zo J^Kker in rolt". Het artikel besluit met de woorden: en daarom moet snel de fabrieksraad^ bijeen komen een raad van de „Waarheid maai niet uitvoerbaar daar deze raad niet bestaat en welks bestaan ook geheel overbodig is. Hieruit blijkt dat de „Waarheid" door 'haar verkeerde voorlichting een: „door de directie zo graag geziene wilde staking in de hand wilde werken, wat toch de bedoe ling van de „Waarheids"-lievende vrienden niet zal zijnMen bedenke hier echter dat de morele opvoeding van ons volk met dergelijk geschrijf niet gebaat is en alleen tweedracht zaait. En ook de toch al zo twijfelachtige populariteit van de „Waar heid" zou er onder te lijden hebben E. B. ondergrond schijnen te hebben; dan werd de burgemeester van Barneveldpolitiek vermoord dat wil zeggen, hij werd met groot verlof gestuurd. Men herinnert zich, dat in de Tweede Kamer over dezen terug gekeerden burgemeester werd gezegd, dat door zijn toedoen Joden naar Duitsland waren overgebracht met alle gevolgen daarvan. Eigenaardig 'is, als die beschuldigingen waar blijken te zijn, dat zulk een man we derom als burgemeester werd geïnstallleerd. In een land, waar wij terecht trots zijn op onze „Weerbare Democratie" waarvan in de nationale kathedraal, de Nieuwe Kerk te Amsterdam thans een tentoonstelling wordt gehouden, moest zulk een Barneveldse ge schiedenis toch niet mogelijk zijn. Maar och, er zijn meer dingen, dje wij liever naar het rijk-der-onmogelijkheden zou den willen verwijzen: de Unilever-affaire, waarbij ook hoge ambtenaren niet vrij uit gaan ambtenaren, waarvan men zou kunnen zeggen, dat zij voor en ten behoeve va* de Unilever in de Distributie zitting KUN JE NOG ZJNGEN ZING DAN MEE! Voor Vrijdagavond j.l. had de Centrale Jeugdraad weer een ontpanningsavond ge organiseerd om, zoals zij zich dat ten doel stelt de Veense jeugd aangenaam en nuttig bezig te houden. Het was ons al geruime tijd bekend dat de Centrale Jeugdraad ook op haar pro gramma had staan „Volkszang". Dit is voor Veenendaal iets nieuws. Het verwonderde ons daarom niet, dat de jeugd op deze avond zo goed was Vertegenwoor- digs. Omstreeks half acht opende de heer Valk deze goed bezochte Volkszangavond en gaf na zijn openingswoord onmiddellijk aan den Volkszangleider de leiding over. Het bleek ons dat de keuze in den Volks zangleider, Jan v. d. Rovaart van Utrecht zeer goed geslaagd was. Al heel spoedig wist deze erde goeden stemming in te brengen. Wat werd er gezongen, het was iets waar de jeugd met hartelust aan meedeed» Kun je nog zingen, zing dan mee, 'inder daad de jeugd, ze heeft gezongen uif volle borst! Het was g#en verloren av*>nd. „We hebben ons op deze Volkszangavond echt vermaakt, dat moeten we de volgende keer weer bijwonen," zo hoorden we bij het uit*- gaan enige jongens en meisjes zeggen. Nu daarvoor krijgt ge al spoedig \ve<u*' de gelegenheid. De Centrale Jeugdraad zit niet stil, heel spoedig zal zij? met een der gelijke avond terug komen. Onze jongens en meisjes moeten een ontspanning hebben, die niet alleen aangenaam maar tegelijk ook nuttig is. Kun je zingen of kun je niet. Jan de Rovaart's naam is waarborg, hij zal het U leren. Het viel ons op dat de Jeugdraad voor deze avond geen entré heeft geheven. Bij navraag bleek ons dat zij er prijs op stelt om voor zo weinig mogelijk toch te geven wat goed en aangenaam is. Voorwaar een navolgenswaardig voor beeld! e vertrouwen dat de Centrale Jeugdraad aaar pogen, iets bij te dragen voor de ontspanning van de jeugd van Veenendaal, zal slagen. HET JULIANAZIEKENHUIS En nu komt het er op aan! Nu niet bij de deur van Uw huis, op straat of bij een kopje koffie, raden of phan- taseren of misschien nu al (of straks), rod delen over 'het ziekenhuis. A.s. Vrijdag grote vergadering in Eltheto. Volledige opening van zaken. Bespreking van alle punten. Beantwoording van alle vragen. Over voorgeschiedenis, plan, instal latie, leveranties enz. En over het oprichten van een vereniging tot bestrijding van de opnamekosten. We hopen en verwachten dat, evenals bij het Groene Kruis, iedereen in Veenendaal daar lid van wordt. Het is van 't hoogste belang, dat we nu doorzetten en slagen. Dan ook allemaal de schouders eronder, en allemaal Uw steentje bijdragen in de vorm van een paar centen per week. Indien U het aan een klein groep je overlaat, slagen we niet. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de hoogste levenswet. Een ziekenhuis van allen, vóór allen. Dus a.s. Vrijdag naar Eltheto om 8 uur present. C. P. E. Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden: een sjaal; dames portemonnaie met inhoud; padvindersriem; paar wollen kinderwantjes; portemonnaie; spiraal-over trek; vulpotlood: kinderschoentje; herenhoed; schrift"; aangelopen een dwerg keesje. Verloren: 'handschoen; twee wanten; 2 vulpennen; damesschoen; zakje met week loon; 2 rokerskaarten; 2 persoonsbewijzen; jongensschoen; een goud coujer met hanger; uurwerk van een heren horloge; 2 stam kaarten; portefeuille met inhoud; heren pan talon gestreept; weggelopen een klein zwart keesje. IN 'T KORT De Vrede-rechter in vredestijd Tegen den oud-Vrederechter Carp werd levenslange gevangenisstraf geëist. Voor de oorlogsslachtoffers Het s.s. Edam is op weg naar Nederland met een lading levensmiddelen, kleding, schoeisel en speelgoed-geschenken van het Amerikaanse volk voor de Nederlandse oor logsslachtoffers. Geen Aprilgrap Met ingang van 1 April zullen nieuwe schoenenbonnen in gebruik worden geno men. Let op uw gewicht Het vervoer van meer dan 10 kg. aard appelen moet door een geldig geleidebiljet zijn gedekt. Hoop doet leven .De Tribunalen te Amsterdam, die dezer ;q#$en hun. werkzaajnhedep zijn begonnen, hb'pen- per dag „10processen te kunnen be- ihondèlen. Weer terug Een Complete radiolampenfabriek, onge veer 1200 machines, toebehorende aan Phi lips, werd 'bij: ■■Hannover ontdekt en weer naar Eiijdhoven teruggebracht. „Hersteld Verband"Hervormd De. Gereformeerde kerken in Hersteld Velband zijn met de Nederl. Herv. Kerk herenigd. Verrader gevonnist De Bijzondere Raad van Cassatie te 's-Gravenhage bekrachtigde het doodvonnis tegen Sijmen Bakker uit Purmerend, die als medewerker van de S.D. vele van zijn plaatsgenoten had verraden en de dood in gejaagd. 't Is niet meer bij te houden Binnenkort opent de K.L.M. een dienst AmsterdamNew YorkCurasao. Naar betere banen Het hoofdbestuur der Vereniging van Distributiepersoneel in Nederland heeft in een telegram den minister erop gewezen, dat geschoold distributiepersoneel ontslag neemt als gevolg van het feit, dat men bij de distributie geen bestaanszekerheid heeft en dat er bij afvloeiing niet voor een behoor lijke regeling wordt gezorgd. Ze komen tóch! De verkiezingen vcor de Tweede Kamer zijn thans officieel vastgesteld op 17 Mei, voor de Provinciale Staten op 29 Mei, voor de Gemeenteraden op 26 Juli. Duurder brood? De Nederlandse Broodbakkerspatroons besloten in eert algemene vergadering er bij de regering op aan te dringen, de prijs voor het brood met 1 cent te verhogen. Communisten en de radio Er komt een nieuwe stichting „Radio Werkend Nederland", een communistische radio-omroep-organisatie. 't Kan ook weer gewoon Er kunnen ook brieven en briefkaarten per gewone mail naar Indonesië worden ge zonden. Hoeveel nemen er de benen? Het lid der Tweede Kamer, jhr. Van der Goes van Naters, heeft den minister ge vraagd, hoe groot het aantal ontvluchtingen is dat de laatste tijd uit interneringskampen heef plaats gehad. In en uit De regering is van plan in 1946 voor een bedrag van 3 milliard te importeren en voor 1 milliard uit te voeren. Melk wordt vetter Er wordt naar gestreefd, het vetgehalte van de melk- van 2.5 op 3.2 te brengen. Alles op de lat Een wetsontwerp voorschotten-aankoop van kleding, schoeisel en huisraad consu mentenkrediet) wordt voorbereid. Nederlandse radio in Indonesië Vrijdag 8 'Maart werden in Indonesië voor het eerst officiële Nederlandse radio uitzendingen gegeven. Ook weer terug De Raad voor de Scheepvaart is na vijf jaar te Amsterdam opnieuw ge ïnstalleerd. 'n Mins kan wat mitmoaken! Wim Kan en Corrie Vonk voor de oorlog voor een kleine tournee naar Indië vertrokken, zijn na vele wederwaardigheden dezer dagen in ons land teruggekeerd.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 1