Nieuws- en Advertentiebiad voor Veenendaal en Omstreken 16e Jaargang Zaterdag 23 Maart 1946 No 833 Uitgave: Drukkerij „De Geldersche Vallei' Verschijnt 2 keer per week in t Stichts- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuvelsche Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel VEENENDAAL Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losse nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red. W. F. ter Hoeven VALLEI AD VER1ENTIES Gewone advertentieprijs per m.m, 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.3# van 1-20 woorden. Elk woord meer cent» De H.B.S. heeft haar gebouw Op 'de 19 'Maart j.l. gehouden vergade ring van de Ver. van de Qhr. Openbare Leeszaal alhier, werd besloten het gebouw Markt 21 (hieit huidige Politiebureau), te verkopen aan het voorlopig comité tot stich ting van een H.B.S. Hiermede is deze moeilijkheid van vesti- Qhig opgeheven en naar wij vernemen is dit comiité al doende met het oproepen van sollicitanten voor een directeur voor deze school, met de bedoeling zo mogelijk per i September a.s. nog met een of twee klas- sen te beginnen. Er komt dus schot in. Het genoemde comité maakt deze dagen een rondgang door het dorp om zoveel mogelijk geld bijeen te zamelen, teneinde een fonds te vormen om de eerste, vooral financieel moeilijke jaren te kunnen overbruggen. De medewerking van de bevolking hier in is totnogtoe buitengewoon groot, aldus een van de Comitéleden, ook verder belooft deze collecte een succes te worden. Alle wijken worden systematisch afgewerkt, zo dat een ieder in de gelegenheid is zijn bij drage voor dit doel af te leveren. Men verzocht ons nog te willen mede delen; dat leerlingen voor de eerste en twee de klas, alsnog kunnen worden opgegeven bij de comitéleden: de Heer G. C. van Schuppen, Hoofdstraat 84 en de Heer J. G. Tboomes, Hoofd der fJ.L-Q^t^chool aan de Kerkewijk alhier. >4 Vergadering^ Vrijdagavond j.l. had^in gebouw „Elthe- to" een vergadering plaats om te komen tot de oprichting van een vereniging Juliana- ziekenbuis alhier. Na opening door 'den voorzitter Dr. En gel, gaf deze een, overzicht van de gang van zaken en de werkzaamheden tot nog toe verricht voor bovengenoemd doel. Waarna gelegenheid werd gegeven tot het stellen van vragen, waarvan weinig ge bruik werd gemaakt. Een der aanwezigen stelde o.a. de vraag, waarom in Veenen daal geen Qhr. Ziekenhuis gebouwd werd. Voorzitter antwoordde, dat hier ter plaatse alleen een Ziekenhuis instand te houden is wanneer alle groepen dec 'bevolking een drachtig hiervoor samenwerken. Geen en kele groep in Veenendaal is in staat een Ziekenhuis geheel naar eigen wens en in zicht te bouwen en te exploiteren, ieder heeft dus slechte de keus tussen samenwer king of geen Ziekenhuis, aldus de -voorzit ter. Daarna bracht de voorzitter het voorstel ter sprake van het bestuur der stichting, om te komen tot de oprichting van een vereni ging voor Ziekenhuis verpleging. De bedoe ling van deze vereniging is het bijeen bren gen van gelden, noodzakelijk voor de ex ploitatie en om de verplegingskosten van haar leden in het Julianaziekenhuis te be talen. Uit de vergadering kwam geen ander voorstel en werd met algemene stemmen besloten tot het in leven roepen van ge noemde vereniging, en volgende personen als voorlopige bestuursleden te benoemen: Zr. Kloet, Kerkewijk; de Heren Slok, Wilhelminasstraat; Roor, Mulderslaan; v. d. Wal, Bergweg; Vaartjes, Bergweg; D. J. Anbeek, Julianastraat. Over bovengenoemd onderwerp voerde ook* nog het woord Mr. C. Stolk, Directeur van het Adviesbureau der Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland. Het bestuur kon niets bekend maken om trent verdere plannen. Zodra iets definitie is bekend is, zal de bevolking daarvan op de hoogte gebracht worden. Wat betreft de belangstelling voor dit voor allen zo belanglijke onderwerp, dit liet nog al te wensen over, „Eltheto" was nog lang niet vol en als wij Vrijdagavond als maatstaf nemen voor het medeleven voor deze plannen, maakt Veenendaal naar onze mening een slechte kans het zo broodnodige Ziekenhuis te krijgen. Om ongeveer tien uur werd deze matig bezochte en toch goed geslaagde vergade ring gesloten. Een gezellige bijeenkomst in het Oude liedenhuis Woensdagavond j.l. had de Ned. Herv. J.V. Pred. 12 1 a alhier, een avond geor ganiseerd waarop zij aan de „Oudjes" in heit Oudeliedenhuis een gezellige avond1 heb ben bezorgd. De voorzitter de Heer J. M. Meijer open de deze bijeenkomst en zette daarbij uiteen hoe de J.V. op het idee was gekomen om op deze wijze de oudelieden een gezellige avond te geven. Hij releveerde de noodtoestand waarin de J.V. was geraakt toen zij haar vergader lokaliteit zag ontnomen door de oorlogsom standigheden. Toen wij, aldus dhr. Meijer, een beroep dedlen op de regenten van. het Oudelieden huis, verklaarden dezen zich direct bereid om haar regentenkamer ter beschikking te stellen voor het houden van de wekelijkse vergaderingen der J.V. Vandaar dat wij als J.V. op goede voet gingen leven met de be woners van het Oudenliedenhuis. Toen de tijd aanbrak waarop wij ons jaarfeest zouden houden rijpte bij ons het plan om ook de „oudjes" hierin te laten delen. Direct werd door onze jongens met de voorbereiding hiervan begonnen. En zo zijn we dan vanavond als jonge en als oudé mensen bijeen om met elkaar, ondanks leef tijdsverschillen, ons te bezinnen op wat we als gemeenschappelijk bezit het onze mo gen noemen. Naar aanleiding van een door voor gelezen Schriftgedeelte accentueerde de Voorzitter dit ons gemeenschappelijk bezit. Deze gezellige bijeenkomst werd afgewis seld door enige voordrachten en diverse toespraken w.o. die van de plaatselijke pre dikanten en afgevaardigden van kerke- raad en college van regenten. fln Ock de Ere-voorziitter en de xieer J. Gaasbeek, G.-O., gaven in een korte toe spraak blijk van hun grote waardering voor het organiseren van déze gezellige avond. De commissie van voorbereiding had op een voorbeeldige wijze zorg gedragen voor uitgebreide tractaties. Zoals ons werd ge zegd, hadden hierin diverse winkeliers en grossiers en fabrikanten door hun medewer king ite verlenen veel tot het welslagen bij gedragen. Toen de 2e Voorzitter met een kort slot woord enige woorden van dank richtte tot hen die deze avond' hadden georganiseerd en nadat was gezongen „Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen" ging Dss. van Wijn gaarden voor in dankgebed, waarin hij den Xrever van alle goede gaven dank bracht voor Diens grote trouw aan ons allen be wezen. Hierna gingen de gasten voldaan huis waarts en trokken de oudjes zich terug in hun zit- en slaapkamer. Politienieuws Veel klachten komen binnen over het bal dadig optreden der straatjeugd. Dit betreft speciaal het stukgooien van lantaarns langs de wegen. Men maakt hiervan een sport momenteel. Echter kan men ervan verzekerd zijn, dat tegen de daders en tegen de ouders 'streng zal worden opgetreden. Terwijl bij vernieling der lampen uit baldadigheid geen nieuwe lampen meer zullen worden aange bracht. Meer en meer blijkt, dat de jeugd, welke zich gedurende de bezettingstijd bezighield met zwarte handel, zich thans, nu er niet zoveel zwarte handel meer is, overgeeft aan diefstal op fabrieken waar ze werkzaam is. Zo werden afgelopen week 4 personen ge arresteerd, welke zich aan bovengenoemd feit schuldig maakten. Te zijner tijd zullen zij zich voor de rechtbank hebben te verant woorden. Er wordt op gewezen, dat zulk een misdrijf een persoon gedurende zijn ge hele leven nadeel zal berokkenen. Laten de ouders in deze toch vooral toezien op hun kindéren en hen er op wijzen, dat zulke da den hen voor altijd brandmerken. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Alleen voor dringende gevallen van Zaterdagavond 6 uur tot Zondagavond 12 uur Dr. Engel, Sandbrinkstraat. DISTRIBUTIEKRING VEENENDAAL Uitreiking inlegvellen GA 605 t.m. GE 605, 1 extielkaarten VA 605 t.m. VF 605, als mede enquêteformulieren vaste Brandstoffen De Leider van de Distributiekring Vee nendaal maakt bekend, dat op onderstaan de date en plaatsen de uitreiking zal plaats nebben van bovengenoemde bescheiden, tel kens van 9.00—12.30 en van 14.00—16.30. ^^erda9 alleen van 9.00—12.00 uur). VEENENDAAL (Gebouw bij de Eierhal). Maandag 25 Maart A Dinsdag, 26 Maart Q Woensdag 27 Maart D,' E Donderdag 28 Maart F—H Vrijdag 29 Maart i__l Zaterdag 30 Maart JVJ, N Maandag 1 April OT Dinsdag 2 April Ti— 7 RHENEN (Distributiekantoor): Maandag 8 April A, B Dinsdag 9 April C—G Woensd'ag 10 April H—L Donderdag 11 April M—P Vrijdag 12 April Q—V Zaterdag 13 April W—Z RENSWOUDE ('t Hofje): Woensdag 3 April A—K Donderdag 4 April LZ ELST (bij Hensen, Franseweg): Vrijdag 5 April AL Zaterdag 6 April MZ De letters geven de beginletters der fa milienaam aan. Bij dé uitreiking dient te worden medegebracht: de Tweede Distri- butdestamkaart met inlegvellen van alle ge zinsleden. De aandacht van het publiek wordt er speciaal op gevestigd, dat niet tijdig af halen dezer inlegvellen grote moeilijkheden opleveren bij het in ontvangst nemen der volgende bonkaarten. De Leider v.d. Distrib.d. Vdaal; G. HENSEN. DISTRIBUTIEKRING EDE Uitreiking inlegvellen, textielkaarten en enquêteformulieren vaste brandstoffen In het tijdvak van 25 Maart tot en met 13 April 1946 zullen volgens onderstaand schema de volgende soorten bonkaarten worden uitgereikt: Inlegvellen en Textielkaarten Aan manl. pers. geb. in '25 of eerder, inlegv. GA 605 v. mannen en 1 kaart VA 605 Aan mannelijke pers. geb. in 1926 t.m. 1931, inlegvel GB en 1 kaart VA 605 Aan vr. pers. geb. in 1925 of 'eerder, inlegv. GA 605 voor vrouwen en 1 kaart VB 605 Aan vr. personen geb. in 1926 t.m. 193], inlegvel GB en 1 kaart VB 605 Aan jongens, geboren in 1932 t.m. 1941, inlegvel GC 605 en een kaart VC 605 Aan meisjes, géboren in 1932 t.m. 1941, inlegvel GC 605 en een kaart VD 605 Aan kinderen, geboren in 1942 t.m. 1944. inlegvel GD 605 en 1 kaart VE 605 Aan kindéren, geboren in 1945 of later, inlegvel GE 605 en 1 kaart VF 605 Enquêteformulier vaste brandstoffen Aan ieder hoofd van een gezin of samen woning c.q. alleenwonenden hoofdbewoner wordt gelijk met de uitreiking van inlegvel len en textielkaarten een enquêteformulier vaste brandstoffen afgegeven voor seizoen 1946—1947. In tegenstelling met vorige uitreikingen wordt bij deze uitreiking geen verschil ge maakt tussen Zelfverzorgers en niet-Zelf- verzorgers. Bovengenoemde Distributiebescheiden mo gen uitsluitend worden uitgereikt aan de houders van Tweede Distributiestamkaarien, voorzien van een contrólezegel en stempel van de Distributiedienst. Bij de uitreiking moet het omlijnde strook je GA, GB, GC, GD of GE 508, dat zich links bovenaan het 'thans in gebruik zijnde inlegvel bevindt, worden ingeleverd. Aanteekening op 2e Distributiestamkaart Voor de uitgereikte inlegvellen wordt in het vakje Inllegvellen Ac 'het cijfer 605 ge plaatst. Voor de textielkaarten zal in het vakje 5J1 c het cijfer 604 worden geplaatst. Schema uitreiking EDE (geb. „Ons Huis", telkens v. 915.30 uur, behalve Zaterdags van 9—11.30 uur): Maandag 25 Maart A :.m. 3e Dinsdag 26 Maart Bi t.m. By Woensdag 27 Maart C en D Donderdag 28 Maart E en F Vrijdag 29 Maart Q Zatérdag 30 Maart H t.m. H» Maandag 1 April He t.m. Hy Dinsdag 2 April I en j Woensdag 3 April K Donderdag 4 April L tm. Me Vrijdag 5 April Mi t.m. My, N en O Zaterdag 6 April p Maandag 8 April Q en R Dinsdag 9 April s Woensdag 10 April T en U Donderdag 11 April V Vrijdag 12 April W Zaterdag 13 April X, Y en Z GELD. VEENENDAAL (Openb. Lagere School Pr. Bernhardlaan v. 9.30—15.30 u.): Vrijdag 29 Maart A t.m. G Maandag 1 April H t.m. N Dinsdag 2 April O t.m. Z EDERVEEN (Café v. d. Linden v. 9.30 15.30 uur): Woensdag 3 April A t.m. H Donderdag 4 April I t.m. Z BENNEKOM (Verenigingsgebouw van 9.3015.30 uur): Vrijdag 5 April A t.m. D Zaterdag 6 April E t.m. I Maandag 8 April J t.m. M Dinsdag 9 April N t.m. Z Het pubb'ek wordt er op attent gemaakt, alvorens men het uitreiklokaal verlaat de ontvangen Distributiebescheiden nauwkeurig te controleren. Reclames zijn daarna niet mwelijk. Ook dient men zich stipt aan de 'W ng in dagen, uren en letters te houden. Distributiedienst Ede. Textiel Distributie In verband met de op handen zijnde reor ganisatie van mijn Dienst verzoek ik ieder, die in het bezit is van textielformulieren, welke op of na 1 April a.s. moeten worden ingeleverd, voor het in ontvangst nemen van punten of vergunningen, deze formu lieren volledig ingevuld aan mijn Dienst op t ezenden vóór 1 April a.s. Nummer van, eerste en tweede Distribu tiestamkaart moeten duidelijk worden inge vuld. In het vakje „reden van verzoek" moet vermeld worden voorraad van het aangevraagde artikel. Formulieren, welke niet duidelijk of volledig zijn ingevuld kun nen niet in behandeling worden genomen. Bovendien vestig ik er nogmaals de aan dacht op, dat alleen aangevraagd mag wor den voor personen, die na 1 October 1945 geen punten of vergunningen hebben ont vangen. IN 'T KORT Kranig In de Amsterdamse haven zullen binnen kort weer 10 nieuwe 6-tons kranen worden geplaatst. Bank-activiteit Te Batavia werdén weer enige Neder landse banken heropend. Hoge belangstelling Minister Drees liet zich persoonlijk in lichten over de fraude bij de H.A.R.K. Los de Spaanse schepen De burgemeester van Rotterdam riep vrij willigers op, om een schip beladen met Spaanse sinaasappelen te lossen. Meer zegeltjes plakken! Een wetsontwerp is ingediend om de loongrens voor de Invaliditeitswet te bren gen van f 3000.tot f 3750. De Jaarbeurs te Utrecht zal 2 April in bijzijn van Prinses Juliana, Prins Bernhard en vele autoriteiten plechtig worden geopend. Voor Philatelisten Met 1 April zullen aan de postkantoren in beperkte mate 'bevrijdingspostzegels, in Engeland herdrukt, verkrijgbaar worden gesteld. Karei Doorman 'Het nieuw Nederlandse vliegdekschip zal naar den 'held van de Javazee „Karei Door man" worden genoemd.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 1