t Nieuws- en Advertentieblad voor Veenendaal en Omstreken 16e Jaargang Zaterdag 4 Mei 1946 No 845 Uitgave: Drukkerij ,D Geldersche Vallei' Verschijnt 2 keer per week in i Stichts- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achte berg, Overberg, De Haar rieuvelsche oteeg, Groep, benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ed rveen, R nswoude, Scherpenzeel Een Jaar Bev rijd TWEE MEI-DAGEN Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losse nummers 6cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red. W. F. ter Hoeven VALLEI AD VER1ENTIES Gewone advertentieprijs per m.m. 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. Tyrannie, misleiding, massa-executies, mensenjachten, deportaties, concetratiekam- pen, plundering, vernieling, isolering, hon ger, scheiding, oorlogsgevaar en bezetting, hiervap werden wij, nu een jaar geleden, bevrijd. Nog dikwijls spreken wij over dit alles met elkaar en worden wij er aan herinnerd, door achtergelaten sporen; materieel, op ze delijk gebied', vernielingen en vooral door de in gezin en familie open gebleven plaats. Vooral de laatste weken hoorden we vaak: weet je nog van verleden jaar om deze tijd, van die granaten, die spanning, angst, geen water, geen eten en binnen blij ven. Iedere dag S.S. over de vloer, van dat evacuëren enz. En het ergste was wel dat we nog weken lang op het uiterste randje van nog niet bevrijd gebied moesten leven. Je kon de Tommies, die achteraf Canadezen bleken te zijn, met een verrekijker in Ede zien lopen, waar de vlaggen wapperden. De uren waren weken. Het is toen voor Veenendaal, propvol met evacuees, hoewel een groot verlies, met 35 doden, enige tientallen gewonden, zwaar en licht beschadigde huizen en gebouwen afgelopen. Want hoeveel geschutslopen wa ren niet op Veenendaal en omgeving ge- rricht, en wat zou het gewoden zijn als de capitulatie niet op tijd was gekomen, en deze hun vernieling zaaiende last op ons hadden afgeschoten? Vaaik ook is er, reeds nu na een jaar, ry concentratie nodig om rich nog eens goed te kunnen voorstellen, hoe en wat het in die vijf kneveljaren was en waar we aan top waren. Men gaat weer op in zijn werk, het her stellen, doen groeien en vooruitbrengen van gezin, de zaak en fabriek of de verkiezingen. Dit heeft ook terdege en meer dan ooit al onze arbeidskracht en intresse nódig. We moeten vooruit en bouwen. Doch- zou bij de opbouw en het herstel van onze nieuwe maatschappij de les van de oorlog in al zijn grondigheid niet goed 5 Mei 1945 Het rood-wit-blauw waait vrolijk van de toren. Er breekt een jubel les: ons Neerland is weer vrij! Een nieuwe tijd breekt baan, de dageraad zal gloren: De leeuw treedt udt zijn schild, verdrukking is voorbij. De stad, het dorp en 't land vertonen nog de sporen Van felle strijd en haat en oorlogsrazernij. Maar heel de aard' zal deez' belofte horen: -De wereld leeft en bouwt en Neêrland is er bij! 't Verdrukte volk heeft ketenen verbroken. Het werd geen slaaf, die bang de knieën boog. Het maakt de dijken weer, die werden doorgestoken; Het bouwt weer op en maalt de polders droog. Het land wordt weer geploegd, de schoorsteen zal weer roken En dankbaar blikt het vrije volk omhoog. 5 Mei 1946 En zo herdenkt het volk dr,- Nederlanden Voor it eerst de dag, de schoonste dag van Mei. Dat, na een tijd van druk, verbroken zijn de banden: Dat het verlost werd uit de slavernij. Er zullen in het land weer vreugdevuren branden. Het schip van staat, hersteld van d'averij, Wordt weer bestuurd door koninklijke banden; Het houdt weer koers want Neêrland is weer vrij. iMaar volk van Neêrland, breek nu dan ook de keten Waarmee ge onbewust nog steeds gebonden zijt. O, hoor weer. naar de stem van uw geweten, Verbreek de band van hebzucht, haat en nijd. Werp af het knellend juk en strijdt venbeten. Totdat ge ook in wezen zijt bevrijd. ,qjn geleerd en worden vergeten, het leed dat is' en nog wordt geleden, de offers van ontelbare dure levens, het zal q^les vergeefs blijken te'zijn geweest. Dit kunnen en mogen wij' God, die ons de bevrijding schonk en hen die alles, hun leven daarvoor feil gehad en gegeven heb ben, voor een betere wereld, niet aan doen. Daarom is het goed in deze dagen onze bevrijding, in al zijn 'betekenis, met heel ons volk te herdenken. Zipn wij op het ach térons liggende jaar terug, boven verwachting veel is op alle gebied bereikt, hersteld èn verbeterd. Ook veelvuldig waren de teleurstellingen en ontgochelingen. Wij bemerkten, nog bevrijd te moeten worden van de hebzucht, de haat, nijd en wantrouwen.. Laat ons. ook vóór de bevrijding van deze keten en druk, geen ^moeite en offer teveel zijn. Hier kan geen regering of partij iets aan doen. Wij moeten daarvoor in de eerste plaats onszelf aanpakken. Niemand staat in de strijd voor deze be vrijding zonder taak. De nieuwe etappe die wij strraks begin nen, draagt ons allen deze taak op, in diep besef van verantwoordelijkheid. ,,Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid". Zullen we daaraan denken, nu we een jaar vrij zijn! Werkelijk vrij zijn we dan eerst, als de Geest van den Heere Jezus in ons woont, ons verlicht en vernieuwt, ops de weg wijst ook in alle politieke en maatschappelijke chaos. Hot is werkelijk om het uit te jubelen, dat we nu al een jaar lang die ontzettende vijand kwijt zijn. En waarom doen we het dan niet? Doen we 't al minder. Zijn er misschien andere vijanden, die ons bedrei gen of reeds bezetten? Ja,'nog eens: ja. Humanistische afgoderij. Zucht tot" staats- aanbidding. Politieke verblinding. Religieuze onverschilligheid. Verregaande genotzucht. Weer vurig-oplaaiende klassestrijd. Revolu tiegeest cp J.r tcrreJ.;;. f Volk van Nederland, tot de wet en lot de getuigenis op deze gedenkdag. Waar de Geest des Heeren is, aldaar, maar aldaar ook alleen is vrijheid. Daar is leven, echt leven, losgemaakt uit de boeien van allerlei zonden eil opbloeiend naar boven en naar alle kanten. \Vaar zijn die mensen, die echt vrij zijn, die Christenen, vraagt ge? Ontzet tende vraag, die veel schijnheiligheid striemt. Wie blij is op 5 Mei 1946, moet eigenlijk eerst vrij zijn, echt vrijgemaakt door den geest van den Heere Jezus. Ds. v. Enk. ZIJ DIE ONS BEVRIJDDEN De geallieerde soldaten en voor ons jie Canadezen waren het", die ons bevrijdden. Ontelbaar zijn alleen al in ons land de kruisen op de graven, van hen die daarbij het leven lieten in de strijd tegen een taaien vijand. En ook hoe hebben die ronde Canadezen ons na de bevrijding nog niet met alles ge holpen. Velen onder ons hebbe-n nog goede her inneringen aan hun Canadese boys en voeren nog regelmatig correspondentie met hen. Maar waren het niet onze eigen mensen, dié een groot anadeel in de strijd voor onze vrijheid hebben geleverd. Onze mannen van Mei 1940, onze koop vaarders, luchtmacht en legerafdelingen over zee, de mannen van onze Marine. En j ooral de illegale vechters, die met groot i ~~v9ar voor eigen leven, ons in die rao'ei- w-te Uil,-- fflOcU feil vbo/liijitiug ;JU- :-n. Het spionnagewerk deden en de dui- ndtallen van onderduikers onderbrachten verzorgden, een werk dat van onschat bare waarde as gebleken. Hoevelen moesten het niet met de dood "f verminking "voor het verdere leven be talen. Wij denken aan de invaliden, de vrouwen n kinderen die achter bleven, en voelen I. ons direct tegenover deze mensen iets ver plicht. Het mag hen aan niets ontbreken. Zij rijn van ons afhankelijk. In ons vorig nummer hebben wij een en andder gepubliceerd over hst 'Cofciité „E»c- J schuld en Dankbaarheid Eeji comité dat geheel belangeloos, al tijdens de bezetting veel heeft gedaan voor de oorlogsweduwên en -wezen en -invaliden van Mei 1940 en dat steeds blijft doen. Uit een van de omliggende plaatsen kwam i mand bij ons om even te praten over dat artikel in De Vallei. Na zich bekend ge maakt te hebben, vertelde deze man oor- j logs-in valide te zijn uit de Meidagen van 1940 en gevochten had op de Grebbeberg. Hij.kon nog heel lichte werkzaamheden doen. Deze man had tijdens zijn invalidi teit, nog geen, voor hem geschikt werk, kunnen vinden. Niemand had hem nog kun nen gebruiken. Op onze vraag of de staats- uit cering nogai voldoende was, zeide deze, ik krijg ongeveer ƒ90.— per jaar. Hij was Het groot gebeuren, de ondertekening van het Capitulatieverdrag, speelde zich dicht in onze omgeving, in Hotel „De Wereld" te Wageningen af. Links Generaal Foelkes, rechts Generaal Blaskowitz. MEI-DAGEN 1940: A. Bosma A. van da Bovenkamp T. Schot ILLEGALITEIT W. van Barneveld van Buuren W. van Doorn A. B. van Doorn A G. van Doorn Engelaan R. van Ginkel C. van Hardeveld S. de Kleuver W. Koen9 Koene P. Koene J. van de Loosdrecht A. van 't Riet De Veenendaalse gevallen ïit ijü«I'S VOCTi *riy Wij gedenken hen met diepe eerbied, dankbaarheid en trots. Ereschuld en Dankbaarheid dankbaar, dat hem col; tijdens de oorlog en zelfs nr, de oorlog reddende hulp qeboden heeft. De regering is bezig al deze uitkeringen en pensioenep te herzien, maar het duurt te j lang. Hulp van- onze zijde is. zolang men van staatswege jh^cbreke blijft, voor Ere schuld en Dankbaarheid in haar moeilijk" werk, hard. nodig. j Ten'batq vair! dit acbnpB, worden in deze bevrijdingsmaand collecten gehdud.en in alle kerken. Van degenen die de merkdiensten waarin gecollecteerd wordt voor „Êre^buld en Dankbaarheid" niet kunnen bijvvoneij, zijn alle bijdragen welkom aan het adres van de Penningmeester, dhr. Klaufus. Radio- weg 12, Amsterdam-C. Voor de nabestaanden van .gevallen- en voor de invalide oud-illegale wenkers, is er de nu alom* bekend geworden ..Stichting 1940—1945". Veenendaal heeft deze stichting met haar zo mooie, maar moeilijke taak, tot nog toe goed bedacht, want een bedrag van ruim 120.000 werd hier bijeen gebracht. Een bedrag waarmee Veenendaal naar verhou ding van bet aantal inwoners aan de kop staat van alle plaatsen io ons land. .Stich ting 194Ö'45 is deze dagen weer aan het collecteren. Dehk er aan, Veenendaal moet aan de kop blijven. Maar wanneer ge geeft, geef niet zo weinig en onbewust, maar met het doel voor ogen, dan doet ge het met plezier. Vorstelijk bezoek aan het Stadionspel Bij de opvoering van 't „Spel der öevri)- ding" te Amsterdam, zal het prinselijk ge zin aanwezig zijn. Zij worden niet wijzer Duitse marinemannen vonden het nodig op de verjaardag van Hitier de vlaggen - was" te drogen. Oorlogsinvaliden en de kunst In de Bijenkorf te Amsterdam wordt een tentoonstelling gehouden van kunst-Jiljver heidsproducten, door oorlogsinvaliden ver vaardigd. Onze vloot Voor het bemannen der vloot zai in de toekomst meer gebruik woorden gemaakt van dienstplichtigen; daarom stelt de regering voor, de dienstplicht voor de zee-milStie te verlengen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 1