Kleefsman's Boekhuis E C. s zn. CIR C U S-VARIETÉ BOLTINI „DE GELBERSCHE IMLIil" GESLOTEN ZULLEN ZIJN EEN FLINKE JONGEN V. d. de speciaalzaak voor Uw betere Herenmodes VEENENDAAL: Familieberichten WOUTER BRUIS Aan alle vrienden en DANKBETUIGING bekenden in het Vader land mijn vriendelijke groeten en tot weerziens A. ROELOFSEN •p weg naar Ned.Indië ELST, April 1946 Aan alle vrienden en bekenden in het Vader land mijn vrien.de ijke groeten en tot weerziens KE- S v. MANEN D. J. v. MANEN Ook gedurende de Boeken week van 4 t/m 11 Mei koopt U natuurlijk bij De zaak met steeds meer keuze in goede boeken. ZANDSTR. 3 - TEL. 217 PATRIMONIUMLAAN 8 Voor iedere werker een behoorlijk bestaan; Daarvoor zijn wij in de Partij v. d. Arbeid [gegaan. GEVRAAGD VOOR DIRECT voor werkzaamheden in de Melkinrichting een nette leerling Boveneind 34 Veenendaal RHENEN OEMEENTETERREIN Hiermede berichten wij onze afnemers dat onze magazijnen DINSDAG 7 MEI a.s. Fa. KRAAN VAN KUYK - Veenendaal verwaunaÉBfl aannemelijk kan worden ge- maak^ worden verzocht tussen 1 en 15 Mei a.s. bij de Plaatselijke Distributiedienst een formulier MD 393-05 af te halen en in te leveren. De Biraoctetoffencommi&sie heeft de ver bruikers tilt de groepen BI en B 2 gedeel telijk reeds in het 'bezit gesteld van een for mulier MD 393-05. Deze behoeven niet opnieuw aan te vra gen.. Verbrö&ers uit d B, C en D-groepen, die het voi^ge seizoen 'hun ruimten geheel of gedeeltelij^: met huisbrandolie hebben ver- warmd, asknede die verbruikers, die in 1946-1947 voor het eerst tot het verbruiken van dease brandstof zouden willen overgaan, dienen eveneens op de normale wijze eert formulier MD 393-05 in te vullen. Geen-aanvragen mogen worden ingediend voor: woninggo verwarmd door middel van een centrale verwarmingssintallatie (met uit zondering van medici), particulierre plan- r en verzamelaars (wenden tot brandstoffen- commissie), kantoren aan buis (zonder per soneel), Ambtswoningen van vooraanstaan de persanenen, studeerkamers (evenmin voor irrasid), maréchaussees, veldwachters e.d.^voor bet afnemen in hun woningen van verhoren en het opmaken van processen- verbaak werkkamers voor hoogleraren, le den der rechterlijke macht, burgemeesters, leskamers. les- en ontvangkamers van predi kanten (voor catechisaielokalen of kerke lijke vereaBgingslokalitedten mogen echter wel aanvragen worden ingediend), paska mers van detaillisten in medische bandages en ort'hqpaedhsdhe apparaten, vroedvrouwen, «nensencfcck-lerarenheilgymnasten, mas seurs, inrichtingen voor pedicure, manicure -e.d., kamer- en pensionbewoners. In de fcop van het seizoen zullen echter voor verschillende hier genoemde verbrui kers nog nadere regelingen worden ge troffen. Distributie van schoenen De Lefclbr van de Distri'butiekring Vee nendaal coedkt bekend, dat volgens onder staand schema de uitreiking zal plaats vin den van sdboenenibonnen aan diegenen, wiens TD als laatste cijfer het cijfer 9 (negen) dkaagt, mits hij/zij in Januari 1945 of later geen bon voor gewone of beroeps schoenen fceeft ontvangen. Aan kinderen ge boren na 31 Mbi 1944, die de leeftijd van 10 maanden hebben bereikt, kan onmiddel lijk een ben worden uitgereikt ongeacht het nummer ven hun stamkaart, indien blijkt, dat zij neg geen bon hébben ontvangen. Kinderen van 0 tot 10 maanden komen niet in aanmerking. A.s. fraoeders kunnen op de jjjwoe wifze aanvragen, doch niet eerder "a5jP"2rT7$*£en en niet later dan 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum. Be wijs van den geneesheer voor extra voe- dingsmiddèlen dient bij het aanvragen te worden medegebracht. Beroepsschoenen zijn vervallen en werkschoenen moeten op de gewone wijze worden aangevraagd. Schema: Maandag 6 tMei A, B en C Dtascfcg 7 Mei D, E, F en G Woensdag 8 Mei H, I, J, K en L Donderdag 9 Mei M t.m. Z 'RHENEN: Maandag 13 tMei A tan. K Woensdag 15 Mei L t.m. Z RENSWOUDE, 't Hofje: Vrijdag 17 Mei A t.m. Z ELST, bij Hensen, Franseweg: Dinsdag 14 (Mei A t.m. Z Voor deze uitreiking zijn de kantoren te Veenendaal en Eist geopend van 9.00 12.30 uur vjti. Voor Renswoude van 9.00 12.00 uur v.m. en te Rhenen van 10.00 12.30 uur v.m. en van 2.003.30 uur nam. Aangezien ter verkrijging van een schoe nenbon als tegenwaarde bon 614 van het inlegvel moet worden ingeleverd, moet zo wel de TD als het inlegvel 'bij het afhalen der schoenenbon worden medegebracht. Losse bonnen 614 van het inlegvel zijn on geldig. Men mag deze bon dus niet van het inlegvel verwijderen. Inlevering distributiebescheiden Personen, welke in de maand Mei en Juni 1946 in militaire dienst treden, moeten voor hun vertrek alle distributiebescheiden in leveren, w.o. stamkaart met inlegvel, bon kaarten voedingsmiddelen, textielkaarten, lederkaart, tabaks-, versnaperingen- of ge combineerde kaart. Hiervoor ontvangen zij een ontvangstbewijs, hetwelk aan hun com mandant moet worden afgegeven. Voor het inleveren van deze bescheiden 'bestaat uit sluitend gelegenheid tussen 2.00 en 4.00 uur nam. zowel te Veenendaal als te Rhenen. DISTRIBUTIEKRING EDE Distributie van schoenen Voor de maand Mei is er voor diegenen, wier stamkaartnummer eindigt op een negen (9) en die nog geen schoenen'bon na 1 Jan. 1945 ontvangen hebben, gelegenheid een schoenen'bon in ontvangst te komen nemen volgens onderstaand schema. Kinderen, géboren op of na 1 Juni 1944, die de leeftijd van 10 maanden hebben be reikt en na 1 Januari 1945 nog geen schoe nenbon hebben ontvangen, kunnen direct voor een bon in aanmerking komen, ook al is het laatste nummer van hun stamkaart nog niet aangewezen. De 2e distributiestam kaart met het bijbehorende inlegvel G 605 medebrengen. EDERVEEN, van 9.3015.30 dn Café v.d. Linden: Maandag 13 Mei L t.m. Z Maandag 20 Mei A t.m. K GELD. VEENENDAAL, van 9.30—15.30 in de openbare School: Woensdag 15 Mei L t.m. Z Woensdag 22 Med A t.m. K N.B. Diegenen, die om geldige redenen niet in staat zijn op de aangewezen dagen en uren de schoenenbon in ontvangst te ko men nemen, kunnen zich hiervoor wenden tot het Distributiekantoor te Ede, loket 5, vóór 26 Mei a.s. op de gewone uren. Na deze datum is de uitgifte van schoenenbon nen op het nummer voor de maand Mei (9) niet meer mogelijk, dan alleen aan hen, voor wien door het Centraal Distributiekantoor een uitzondering heft gemaakt, b.v. verblijf op zee of in het buitenland. Distributie van vaste brandstoffen voor Bedrijfsruimte verwarming 1946-1947. Uitreiking aanvraagformulieren MD 393-05 In het tijdvak van 6 Mei tot en met uiter lijk 18 Mei 1946 dienen zowel groot- als kleinverbruikers, die in het vorige seizoen een toewijzing brandstoffen hebben ont vangen, alsmede gevallen van nieuwe vesti gingen, een aanvraagformulir MD 393-05 bij mijn Dienst af te halen. Alle winkels, welke niet annex woonhuis zijn gelegen, als mede winkels, wél annex woonhuis gelegen, doch waarin tenminste twee, niet tot het ge zin behorende personen in vaste dienst werkzaam zijn, mogen formulieren MD 393- 05 indienen. In de loop van het seizoen zullen echter voor verschillende hier genoemde verbrui kers nog nadere regelingen worden getroffen DISTRIBUTIEKRING DOORN Distributie van schoenen Personen, wier Tweede Distributiestam kaart als laatste djfer van het nummer een negen draagt, 'kunnen tegen overlegging van de stamkaart en tegen inlevering van de bon 614 van het bij de TD behorende inlegvel GA, GB, GC, GD of GE 605 op onder staande dagen een schoenenbon afhalen. AMERONGEN: houders van een stamkaart met nummer eindigende op negen en gelegen tussen: 7001 en 9000 op Maandag 6 Mei 9001 en 11000 op Dinsdag 7 Mei Alle overige nummers en de kinderen, ge boren na 31 Mei 1944, die de leeftijd van 10 maanden reeds hebben bereikt en nog geen schoenenbon hebben ontvangen op: Donderdag 9 Mei, telkens v. 9.3012 en 2—3 uur. Niet in aanmerking komen.- Ie. Zij, die dn Jan. Ir45 of later een bon voor gewone- of beroepsschoenen heb ben ontvangen; 2e. Kinderen van 010 maanden. Uitreiking toeslagkaarten wegens Bijzondere Arbeid De uitreiking van toeslagkaarten wegens bijzondere arbeid zal plaats hebben te: AMERONGEN op het Distributiekantoor op Woensdag 8 Mei van 912 en 1.30 3.30 uur; DOORN in Geb. Doornbos op Vrijdag 10 Mei van 912 en 24 uur. Na-Uitreiking bonkaarten en brandstoffen- kaarten De na-uitreiking van de bonkaarten K 606 en de Brandstoffenkaarten T 606 zal plaats hebben e Doom in gebouw Doornbos op Vrijdag 10 Mei van 912 en 24 uur. DE NIEUWE BONNEN 5de periode 1946 (28 April t.m. 11 Mei) Bonkaarten KA, KB, KC 604 221 algemeen 125 gram boter. 222 algemeen 125 gram margarine. 223 algemeen 50 gram thee. 224 algemeen 250 gr. jam, stroop enz. 225 algemeen 250 gr. waspoeder. Bonkaarten LA, LB, LC 604 118 vlees 100 gram vlees. A 29 melk 2 liter melk. B 29 melk 3J^ liter melk. C 29 melk 3V2 liter melk. - 12 aarcfeppelen- 2 kg. aardappelen. Bonkaarten KD, KE 604 724 algemeen 250 gr. jam, stroop enz. 725 algemeen 250 gram waspoeder. Bonkaarten LD, LE 604 C 29 melk 6 liter melk. E 29 melk 6 Mter melk. 612 aardappelen 1 kg. aardappelen. Tabakskaarten enz. T 26 2 rants, tabaksartikelen (geen import-dgaretten T 35 1 rants, import-dgaretten. V 26 100 gr. choc, of suikerwerken. X 26 100 gr. choc, of suikerwerken. X 35 1 rants, import-dgaretten. RHENEN De gróte zaal in „Irene" was op 30 April j.l. in alle hoeken gevuld, toen met trom geroffel en ontplooide vlaggen een afdeling van de Oranjegarde uit Utrecht verscheen, dien avond de gast van de Chr. Oranje Ver eniging, die deze Nationale Feestavond ter glegenheid van de verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana orga niseerde. Het toneel was zeer smaakvol met groen, bloemen en vlaggen verssierd en gaf al dadelijk een feestelijke stemming. Het programma werd vlot afgewerkt. De clamatie, koorzang en vólkszang wisselden elkaar af en de jeugd van Rhenen, die tal rijk tegenwoordig wa heeft, - onder leiding van den heer L. van Voorthuysen ge toond, hoe onze vaderlandse liederen moe ten worden gezongen. Doch de clou van de avond' was het declamatorium van de Oran je Gardde, waarbij de troep zidh met trom mels en vaandels fleurig had opgesteld. De strekking was een opwekking na alle ge weld, verraad en ontrechting, met volle kracht vooruit dn een bevrijd Nederland. Ook de Oranje Garde wil hieraan als ent housiaste groep van jongeren, een werk zaam aandeel hebben. Ze paart daarbij F et nuttig aan he aangename. Kennis van de historie, onder erkenning van de leidinnm». Gods met ons land. Eerbied voor de tradi tie, doch tevens een open oog voor de nieu we tijd. Nederland is een jong volk met een oud en roemrijke traditie onder het Huis van Oranje. Nederland krijgt zijn kans en jong Holland zal hieraan meewerken. Na het declamatorium deelde de Voorzitter me de, dat ook in Rhenen een afdeling van de Oranje Garde zal worden opgericht. Jonge lui van 13 jaren en ouder kunnen zich daar toe reeds aamelden bij de bestuursleden \"an de Chr. Oranjevereniging. Begin Juni ver schijnt de Oranje Garde uit Utrecht tier weer met een historisch spel, getiteld „Als het lente wordt". Ongetwijfeld zal hiervoor de belangstelling weer groot zijn. Ook de declamatie van den heer C. M. Bos uit Zeist sloeg in. De „Huldegroet aan Prinses Juliana" paste geheel in het kader van deze feest viering, de eerste na vele bange jaren van geweld en onrecht. Vervolgens van Jan Prins de gedichten „Landjuweel" en „de Bruid" werden gevoelig en juist vertolkt. Tevens heeft bij er stemming in weten te brengen door een serie humoristische voor drachten, die vooral bij de jeugd zeer in de smaak vielen. De zangvereniging „Eben Haëzer" onder leiding van den heer van Voorthuysen komt zeker een woord van waardering toe voor de wijze waarop zij ook nu weer heeft willen medewerken. Al les tezamen genomen mag de Christelijke Oranje Vereniging weer terugzien op een geslaagde Nationale Avond. Maandag, Dinsdag en Woensdag a.s. zal het circus Boltind uiit Zeist alhier voorstel lingen geven op het terrein aan de Utrecht se straatweg onder aan het Paardenveld. Te oordelen naar recensies uit andere bladen blijken de voorstellingen zeer in de smaak te vallen. Het circus wordt aangevoerd in twintig wagens, waaronder zes automobie len. Indien wij goed zijn ingelicht, zal fcet drcus plaats kunnen bieden aan püm. 1000 personen. Dit circus heeft in 1944 het Rhenense en Veenendaalse Rusthuis geëvacueerd. Enige algemene kenniageving. Heden overleed te Beekbergen onze geliefde Broer, Zwager en Oom in de ouderdom van 76 jaar en 7 maanden. De begrafenis heeft plaats gehad op Woensdag 1 Mei te Beekbergen. Namens de fam. VEENENDAAL, 27 April 1946i J. BRUIS soldaat le klas Engweg 26 'Soldaat ©p weg naar Ned.Indië Veenendaal, 20 April '46 Patrimonium]aan 77 Hiermede wil ik hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling, die ik mocht ondervinden op de dag van mijn vertrek naar Ned.Indië, aan alle familieleden, buren, vrien den en bekenden die deze dag tot een onvergetelijke hebben gemaakt. Ik wil hierbij tevens allen hartelijk groeten en een tot weerziens toewensen. SOLDAAT Veenendaal, 20 April 19*16, Patrimoniumlaan 69. weer binnen een week als nieuw terug. Nu da grote Paasdrukte voorbij is, kunt U er op aan dat Uw oude Hoed weer binnen een week klaar is. DRUKKERIJ VRAAGT om in het vak te worden opge leid. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Maandag 6. Dinsdag 7 en Woensdag 8 Mei 19*16 Aanvang 8 uur - 1000 zitplaatsen Een feest en schouwspel van Internationaal formaat Plaats bespreken vanaf Zaterdagmorgen 10 uur aan de Kassa wagen a 10 cent, Prijzen f 3, f 2.50 f 2,-, f 1,50 Woensdagmiddag 3 uur Grote Kinder- en Familievoorstelling Kinderen betalen dan half geld. Rijwielstalling aanwezig. Laatste overtocht Rhenense veer 11,30 u,

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 3