Nieuws- en Advertentieblad voor Veenendaal en Omstreken 16e Jaargang Vrijdag 5 Juli 1946 No 855 Uitgave: Drukkerij „De Geldersche Vallei' Verschijnt 2 keer per week int Stichts- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, Heuvelsche Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel De Haar, VEENENDAAL De nieuwe Burgemeester DE NOOD-GEM. RAAD BIJ E E N Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losse nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red. W. F. ter Hoeven VALLEI AD VER1ENTIES Gewone advertentieprijs per m.m. 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. Zij, die dit artikel Hun aandacht schen ken, willen we dadelijk zeggen, dat we niet in staat zijn de nieuwsgierigheid van onze burgerij met beschikking tot de benoeming van een nieuwen burgemeester te bevre digen. Dat er een nieuwe burgemeester komt, weten we, wié hij echter zal zijn, is ons tot op dit ogenblik, onbekend. Het is nu evenwel de tijd iets over die 'benoeming naar voren te brengen. Is ze eenmaal geschied, dan heeft dit schrijven geen zin meer. Van meer dan één zijde werd ons de vraag gesteld, of het niet mogelijk zou zijn, dat de man, die thans als waarnemend bur gemeester fungeert, blijvend met dit ambt werd belast. Naar het algemeen oordeel heeft, de tegenwoordige functionaris blijk gegeven over de capaciteiten te beschikken, die een burgemeester bezitten moet om als een goed regent te boek te staan. En als dit zo is, waarom zouden we dan een Veenen- daler-van-huis-uit inruilen tegen een vreem de? Misschien wordt het juist als een ze- zwaar door sommigen gevoeld, dat de burgemeesterszetel zou worden ingenomen door iemand uit de eigen woonplaats. Zij kunnen daarbij wijzen op het feit, dat veel al bij benoemingen tot burgemeester plaats genoten worden gepasseerd. We moeten echter opmerken, dat het ze ker niet strookt met de bedoeling van de Grondwet als keer op keer een burgemeester van buitien wordt benoemd. In de Grond wet staat n.l.: De Voorzitter wordt door den Koning, ook buiten de leden van den Raad, gekozen". Wie deze bepaling goed leest, kan niet anders concluderen, dan dat 'het als regel zou gelden, dat de Voorzitter van de Raad, dat is de Burgemeester, juist wel uit de eigen gemeente, ja zelfs uit de eigen ge meenteraad zou worden gekozen. Slechts in bijzondere omstandigheden kon hij ,,ook buiten de leden van de Raad" gekozen worden. Dat we inzake de Burgemeestersbenoe ming van lieverlede ver van de oorspronke lijke bedoeling van den wetgever zijn afge daald, vindt voor een goed deel zijn oorzaak in de ontzaglijke uitbreiding, die de burge- meesterlijke taak in de loop der jaren heeft gekregen. De tijd dat het burgemeesters ambt als een ereambt gold, ligt al ver ach ter ons. Het is thans een ambt, dat de inzet van alle krachten vraagt en een omvang rijke studie vereist. Het zal dan ook wel hoge uitzondering blijven, dat in een plaats met geringe be volking, een man te vinden is, die in staat blijkt de omvangrijke taak te aanvaarden, waartoe tegenwoordig de burgemeester is geroepen. Wat de grotere gemeenten betreft, heeft de arbeid, die een burgemeester heeft tie verzetten zo'n omvang gekregen en vraagt die arbeid zulke bijzondere kwaliteiten, dat men daar in de regel mannen kiest, die reeds gedurende enige tijd in kleine plaatsen ervaring als burgemeester hebben opgedaan. Al moge dit alles waar zijn, en dus ook verklaarbaar maken, dat niet meer zo de hand wordt gehouden aan 'het bepaalde in de grondwet, dat mag toch niet betekenen, dat nu maar gedaan word talsof er nooit iets was geregeld, voorgeschreven in de Grondwet van ons Koninkrijk. We zouden zo menen, wanneer in enige gemeente de mogelijkheid bestaat een be kwaam en geschikt persoon uit de eigen be- volking met het burgemeestersambt te be giftigen, dat) er dan ook met de vinger bij het bewuste Grondwetsartikel op aange drongen mag worden, dezen man in aan merking te doen komen. Is er zo iemand in Veenendaal en die is er immers dan zou het te betreuren zijn, wanneer nieö naar de bedoeling van den Wetgever werd gehandeld. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Van Zaterdagavond 6 tot Zondagavond 12 uur, alleen voor dringende gevallen Dr. J. H. Kets, Hoofdstraat. De Raad dezer gemeente kwam j.l. Vrij dagavond te 8 uur, onder voorzitterschap van den Burgemeester in een openbrae zit ting bijeen. Afwezig was de Heer T. van Beek. Na 'het voorlezen van het gebed spreekt de Voorzitter een woord van welkom tot de aanwezige raadsleden H. C. C. van Schuppen en A. Diepeveen, die na een lan ge ziekte, thans voor het eerst weer de zit ting bijwonen. De ingekomen stukken worden evenals de notulen van de vorige vergadering goedge keurd. In stemming komt het voorstel van den Heer Van Hardeveld hetwelk in de vorige vergadering niet verder behandeld kon wor den, in verband meb staking der stemming. Thans werd dit voorstel verworpen met 8 tegen, 6 voor. Het voorstel van B. en W. werd hierna aangenomen zonder stemming, met een mededeeling van de fractieleider van de P.v.d.A. dat zijn fractie tegen was. De Zaterdag voor de Sport en de Zon dag als rustdag. Dat was het verzoek van het gemeentebestuur van Amerongen om adhaesie te betuigen aan een besluit van de Raad van Amerongen om de Regeering te verzoeken de geheele Zaterdag voor de sportbeoefening te bestemmen. B. en W. zijn van oordeel dat dit geen gemeente- kwestie is, hoewel zij de gedachte sym pathiek vinden. De Heer W. van Stempvoort is er wel voor, omdat het de Zondagsrust zal bevor deren. Nu Amerongen dit vraagt is hij er erg voor dit ite steunen. Het ligt inderdaad niet op de weg van de gemeente, maar het betreft hier alleen adhaesie te betuigen. En hierdoor wordt de Zondagsrust, bevorderd. Er zijn heel veel menschen die er op tegen zijn op Zondag te spelen, maar dit wel op Zaterdag zouden willen. Aangezien echter alle belangrijke wedstrijden op Zondag ge speeld worden, krijgen deze sportbeoefe naars geen kans. De Heer van Hardeveld vindt het fijn, dat er deze stemmen opgaan. Ook spreker wilde voorstellen adhaesie te betuigen. Men heeft van hoogerhand eenige verwachting gewekt, dat/ wij de Zaterdag zouden krijgen voor wedstrijd-program. Wanneer er nu po gingen worden gedaan, van welke instantie dan ook, om de aandacht hierop blijvend te vestigen, dan mag vooral Veenendaal niet achterblijven. Juisti onze gemeente leent zich er bijzonder voor om adhaesie te betuigen. De Heer H. C. G. van Schuppen acht het beter het voorstel van B. en W. te aanvaarden. De Regering zal deze zaak heus nieit vergeten. De Heer van Stempvoort vraagt stem ming over zijn voorstel. Het wordt aan genomen met 10 tegen 3. Tegen stemden de Heren de Ruyter, Middelhoven en Van Schuppen. Voor het leggen van een riolering in het laatst gedempte deel van de Bisschop Da- vidsgrift verleend de Raad de nodige vol- machitL De gemeente-rekening, dienstjaar 1944 wordt voorlopig vastgesteld. Aan de Marktcommissie wordt een bij drage gegeven1 voor het jaar 1946 van f 750. Besloten werd de jaarwedden van de wethouders te brengen op f 850.per jaar, hetgeen een verhoging betekent van f 150. De bewoners van Kamp Dijkstraat wordt een wekelijkse bijdrage opgelegd van f 0.50 voor electrisch licht. Bij de besprekingen over dit onderwerp blijkt), dat dit kamp ontruimd zou moeten worden, doch dat men niet weet waar de gezinnen onder te bren gen. Er zijn thans nog 17 gezinnen en er komen er niet meer bij. Alvorens aan de rondvraag te beginnen, deelt de Voorzitter mede. dat men voor het Nijverheids-onderwijs, waarvoor zoveel be langstelling bestond in de vorige raadszit tingen, thans een oplossing gevonden heeft. Men krijgt de beschikking over de boven verdieping van de Chr. U.L.O.-school, zo dat de cursus voor het vaktekenen in het najaar kan beginnen, indien men er althans in slaagt de leerkrachten aan te stellen. Vervolg pag. 2 Kindermoord In de Van de Pollstraat alhier heeft een moeder haar -3 dagen oud zoontje van het leven beroofd,. De behandelende geneesheer deed hiervan aangifte bij de poltiie, waarna inbeslagname van het lijkje volgde. Nadat dit lijkje naar Utrecht was vervoerd voor sectie is het j.l. Vrijdagmiddag alhier ter aarde besteld. Proces-verbaal is opgemaakt. Tor arre statie kon men nog niet overgaan, omdat de moeder nog te bed ligt. Nieuwe Leider van het Leger des Heils in Nederland bezoekt Veenendaal A.s. Zondag hoopt de nieuwe leider van het Leger des Heils in Nederland Komman- dant Ch. Durman, voor de eerste maal een bezoek aan Veenendaal te brengen. Wij ver wachten, dat velen van deze gelegenheid om den nieuwen Kommandant te ontmoe ten, gebruik willen maken. Zondagmorgen om 10 uur zal de Kom mandant de Heiligingsdienst en 's middags in Prattenburg om 3 3uur een grote open- luch'tsamenkomst leiden. De Kommandant wordt vergezeld en ver taald door zijn secretaris, Majoor Ph. v. Dalen. Wij voegen hieraan nog toe, dat de Kom mandant reeds verschillende functies fti het Leger heeft bekleed. In 1940 werd hij be noemd tot leider van het Britse Red Shield Work in de nabije Oost, Italië, het vaste land van Europa en andere landen, welke functie hij tot op heden vervult. Aanrijding Een nog jeugdige knaap" van den Heer v. E. alhier reed met zijn vaders auto op de Nieuweweg, toen hij ter hoogte van de nieuwe Rijksverkeersweg een wielrijder aan reed. De man werd op de grond gesmakt en bleef daar met inwendige kneuzingen liggen. Geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse. De toestand van het slachtoffer is zorgwekkend. Een tweejarig kind, dat even eens op het rijwiel zat, kwam met de schrik vrij. Visakten De Burgemeester van Veenendaal deelt mede dat voor het dienstjaar 19461947 visakent kunnen worden aangevraagd ter gemeente-secretarie, afdeling Bevolking. De reeds aangevraagde visakten kunnen ter gemeente-secretarie worden afgehaald. Van een plaatsgenoot Door de Firma W. J. Thieme en Cie, boekdrukkerij en uitgeverij te Zutphen, is uitgegeven het door onzen plaatsgenoot, den Heer C. C. M. v. Rijswijk geschreven „Leerboek voor het Machineschrijven vol gens de nieuwste methode". Enkele jaren geleden werd de eerste op laag van dit leerboek gecyclostyleerd in de handel gebracht door de Firma S. W. Kleefsman, alhier. Gedurende de oorlogs jaren werd die eerste oplaag door den au teur geheel om- en bijgewerkt, aangepast aan de tegenwoordig gestelde eisen voor een kantoortypist, voorzien van foto- en tekenmateriaal en heeft bovengenoemde uit geverij onmiddellijk bereid gevonden de uit gave van het boek te verzorgen. INGEZONDEN Het is mij steeds een reden van ergernis geweest en nog, en ik meen van vele land bouwers met mij onder dé rook van Vee nendaal, dat de lieve jeugd van ons dorp en ook wel ouderen zich niét ontzien om het kostelijke graan, dienstig tot onderhoud van mens en beest te vertrappen om een bos bloemen. Hoe hebben wij in de jaren die achter ons liggen niet begerig uitgezien naar een hand vol graan, wat hebben wij het toen gewaar- déerd, en moeten het nog steeds waarderen. Moeten wij nu onze kinderen laten ver trappen, ook wat de landman met zorg en moeite bearbeidt en zaait, en waarover hij Gods zegen verwacht, opdat het tot was dom zal mogen komen. Ouders, waarschuwt uw kinderen toch, niet het graan te vertrappen om bloemen. Laat ze ze daar plukken, waar ze geen scha de kunnen berokkenen aan het gewas. Dankend voor de verleende plaatsruimte, teken ik De M. 185 JAAR VEENSE RIJENMARKT De Grootste van Europa Ook dit jaar zal weer, de nu ongeveer 185 jaar oude en alom bekende Veense Bijenmarkt, aan de Nieuweweg worden ge houden. In afwijking van de oude traditie, op de tweede Dinsdag van Juli, zal zij ditmaal op Dinsdag 16 Juli plaats vinden, dit in ver band met het door ongunstige weersomstan digheden nog niet gereed zijn van de bijenvolken, met 'hun „3ouw en Broed". Het lijkt ons beslist de moei'te waard eens iets te schrijven over het ontstaan en de geschiedenis van onze bijenmarkt. De Marktmeester J. van Kessel ,die reeds 54 jaar geleden deze functie van zijn vader, W. van Kessel overnam die het van 1834 af was geweest, vertelde tijdens een gesprek hierover, het volgende: Ongeveer twee eeuwen geleden, het kan ook wel eerder geweest zijn, trokken ieder jaar tegen de heidebloeitijd, de boeren uit de Betuwe, het Land van Maas en Waal en andere streken, met hun bijen naar de Veluwe om daar hun korven te laten win nen. Zoals dat ook nu nog het geval is. Het vervoer in die tijd ging uitsluitend per paard en wagen. Hiermede nu was het onmogelijk de reis in een dag af te leggen en moest onderweg worden overnacht. Meestal kwam het zo uit, dat men hier voor het café, nu „De Bijenkorf" genaamd van Van Kessel aan de Nieuweweg ge bruikte. Na verloop van jaren werd dit café voor de trekkende bijenboeren de vaste pleister plaats. En als men hier soms met velen bijeen was, ontstond een levendige handel in bijen volken. Maar het waren niet alleen de bijenboe ren onder elkaar die 'hier zaken deden. Ook de schapenboeren van de Veluwe, die op de indertijd belangrijke wolmarkt aan De Klomp hun wol aan de Veense wolkammer- tjes kwamen verkopen en ook in „De Bijen korf" overnachtten, met hun van de ver kochte wol zware geldzakken, bleken ge willige bijenkopers. Zo ontstond hier dan de bijenmarkt, die in de jaren 18601870 haar hoogtepunt beleefde door de aanvoer van ongeveer 4000 volken. Het bleef niet alleen bij kopers en ver kopers van genoemde streken, hoewel deze altijd en ook nu nog het sterkst in getal aanwezig waren zijn. Uit het gehele land en van alle landen van Europa, w.o. een Engels groot-Industrieel, kwam men ieder jaar naar de Veense bijenmarkt, die voor zover bekend, de enigste z.g. zwermenmarkt ter wereld is. Aardig om nog te vermelden is, dat de imkers er volgens hét oude marktreglement voor moeten zorgen dat de op de markt te plaatsen volken, zuiver zijn, d.w.z. er mag geen kans van zwermen besaan, daar, zo di't zou gebeuren de andere volken hiervan schade zouden ondervinden. Gebeurt dit toch en hét komt nog wel eens voor, dan heeft de Marktmeester het recht de zwerm te scheppen en publiek te verkopen. De opbrengst wordt dan, als een soort straf voor den overtreder, in een algemene ar menkas hier ter plaatse gestort. De bijenmarkt die voor de oorlog sterk achteruit ging door de veel te lage prijzen, belooft nu weer in belangrijkheid te zullen stijgen. Dit jaar wordt een aanvoer van on geveer 1000 volken verwacht. De Markt-commissie bestaat uit de Heren J. van Amerongen, voorz.; W. Huibers, secr. en J. van Apeldoorn uit Kesteren. Verder zullen de volgende prijzen wor den uitgeloofd: Ia. Beste kast met volk en bouw f 5.idem b. f 2.50. II. Beste ronde korf met volk en bouw, a. f 5.b. f 4. c. f3.—; d. f2.e. f 1.-III. Beste boog korf met volk en bouw f 2.50. De Jury vormen de heren Dr. A. Minderhoud, bijen consulent te Wageningen. J. van Bemmel, Nederhemert. A. Blom en W. van Hees te Rhenen en G. Schrijver te Veenendaal. Wij hopen dat de Veense Bijenmarkt weer zal groeien en nog vele jaren lang met zijn oude tradities gespaard zal mogen blijven.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 1