Nieuws- en Advertentieblad voor Veenendaal en Omstreken 16e Jaargang Vrijdag 12 Juli 1946 No 856 Uitgave: Drukkerij „De Geldersche Vallei" Verschijnt 2 keer per week int Stichts- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, Heuvelsche Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel De Haar, VEENENDAAL Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losse nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red. W. F. ter Hoeven VALLEI AD V ER1ENTIES Gewone advertentieprijs per m.m. 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. WIE HEEFT WOONRUIMTE OVER Het nijpend gebrek aan woonruimte wordt met de dag groter. Ruime aanbouw van woningen is nog niet te verwachten. Vele gezinnen zijn gehuisvest op een wijze, die uit een oogpunt van gezondheid en zedelijk heid nfet kan worden gehandhaafd. Hierbij komen nog vele gezinnen, die geheel dak loos zijn. In deze omstandigheden kan het Ge meentebestuur niet langer aanzien, dat er nog steeds in tal van middelmatige en grote huizen woonruimte over is. Het is dan ook alleszins gemotiveerd, dat spoedig overgegaan wordt, alle on gebruikte woonruimte op te sporen en voor bewoning van daklozen en onvol doend wonenden beschikbaar te stellen. Alvorens hiertoe over te gaan, in acht ne mende zijn bevoegdheid', doet het Gemeente bestuur een beroep op de inwoners, om overtollige woonruimte schriftelijk op te ge ven aan het bureau Gemeentewerken, Hoofdstraat 34, met opgaaf van bijzonder heden. De bedoeling is dan, om in onderling overleg, tot een zo min mogelijk bezwaren de oplossing te geraken. 3300 VEENENDAALSE KINDEREN Heden zijn de Zweed Andersen van het Zweedse Rode Kruis en medewerkers ge reed gekomen met het doorlichten van on geveer 3300 Veenendaalse kinderen. Woens dagavond j.l. 'had in het Groene Kruisge- bouw een bijeenkomst plaats, waar het be stuur van de afdeling Veenendaal van het J^ed. Rode Kruis, bij monde van Dr. Ver gouwen, den Heer Andersen en zijn team- workers, namens Veenendaal dankzegde voor het prachtige en zo noodzakelijke werk, hier verricht. Ook werd een woord van dank en hulde gebracht aan het Zweedse Rode Kruis voor het ter beschikking stellen van de wagens en apparatuur. Ook werd de dames-medewerkers wol en de heren rookartikelen en sokken aan geboden, afgestaan door verschillende fa brikanten hier ter plaatse. De heer Ander sen gaat nu met verlof een week naar Zwe den en hoopt hierna zijn gewaardeerd en belangrijk werk in de stad Groningen voort te zetten. COLLECTE RECLASSERINGSDAG Het plaatselijk uitvoerend comité, hetwelk deze collecte organiseerde deelt ons mede dat de opbrengst nog niet geheel bekend is, doch dat reed^ vaststaat dat deze de f 600 te boven gaat. Genoemd comité dankt de inwoners voor de nagenoge algemene medewerking. 60 JAAR GETROUWD Het echtpaar A. van HardeveklJ. van Hardeveld-jacobsen, hopen 24 Juli a.s. de dag te herdenken waarop zij, 60 jaar ge leden in 'het huwelijk traden. Een gebeurte nis, het vermelden zeker waard. Wij wensen bruid en bruidegom die een goede gezondheid genieten, samen nog vele en gelukkige jaren toe. De Heer van Hardeveld is voor Veenen daal als bestuurslid van het werkliedenver bond „Patrimonium'' en A.R. Kiesvereni ging, Notabel der Ned. Herv. Gem. en Schoolbestuurslid der Patrimoniumschool, geen onbekende. Allegorische Historische en Reclameoptocht Evenals dat vorig jaar het geval was, zal Vereniging „Oranjedag'' voor de aanstaan de Koninginnedag een allegorische histo rische en reclameoptocht organiseren. Zoals men ons mededeelde zijn ditmaal buitengewoon mooie prijzen hiervoor be schikbaar gesteld. Wij hopen dat deze optocht, die op Ko ninginnedag niet achterwege mag blijven en altijd een van de hoogtepunten van een feestdag is, in alle opzichten zal slagen en die van het vorig jaar nog overtreffen. MISLUKTE BRAVOUR Omstreeks het midden van de vorige maand werd de distributiedienst alhier opge beld door een persoon, die zich uitgaf voor inspecteur van het Centraal Distributie Kantoor te 's-Gravenhage en die deed we ten, dat hij een paar schoenen verstrekt wenste te zien aan het dochtertje van de familie W. Den aanvrager werd medege deeld, dat zulks niet mogelijk was zonder schriftelijke machtiging, waarop enkele da gen later zich aan 'het bureau een persoon vervoegde met een schriftelijk bewijs voor het verstrekken van een paar schoenen; een en ander voorzien van een moeilijk te ont cijferen handtekening, waarbij vermeld' was de toevoeging „Inspecteur C.D.K.". De betrokken ambtenaar vertrouwde het zaakje echter niet en gaf de „toewijzing' door aan de politie, die spoedig den dader van het gefingeerde stuk opspoorde. Het bleek te zijn de 23-jarige hulpboekhouder J. v. M. uit Leiden, die siids enige maanden bij een bedrijf hier ter plaatse werkzaam was. De jongeman, die inmiddels gearre steerd was, had zich dezer dagen voor den Utr. Politierechter te verantwoorden wegens valsheid in geschrifte. Het bleek, dat hij niet had gehandeld uit zucht naar winst bejag, maar dat men het gebeurde louter als 'n bravourstukje 'moet beschouwen. Hij zou het wel in orde maken. De Officier van Justitie eiste vijf maan den gev.straf tegen hem. Uitspraak volgt later. AANMELDEN DIENSTPLICHT De Burgemeester der gemeente Veenen daal maakt bekend: dat alle mannelijke personen, geboren in 1927 en die op 1 Juli j.l. in het bevolkings register dier gemeente stonden ingeschreven, zich vóór 22 Juli a.s. ter gemeente-secre tarie, Afd. Militaire Zaken, Hoofdstraat 100, moeten melden voor inschrijving voor de dienstplicht, lichting 1947. De Burgemeester voornoemd: (w.g.) J. 'H. van Schuppen, plv. OUDE MELKBONNEN KUNNEN NIET MEER AANGENOMEN Het Bestuur van de Veenendaalse Melk- slijters Vereniging verzoekt ons het publiek er op te wijzen, dat door maatregelen van het C.D.K. met ingang van heden, de melk- bonnen uitsluitend in de week van geldig heid, dus uiterlijk op Zaterdag kunnen wor den ingeleverd. DE BAKKER MET VACANTIE Zoals wij van de Bakkerspatroons ver nemen, zal de ene helft van de Bakkers zaken hier ter plaatse, in de week van 22 t.m. 27 Juli en de andere helft van 29 t.m. 3 Augustus, wegens vacantie gesloten zijn. Wij hopen dat de bakkers in deze wel verdiende week het weer zullen mee hebben. In ons blad van Vrijdag a.s., wordt een lijst opgenomen van bakkers die wel open zijn en waar men brood zal kunnen halen. Er zal niet bezorgd kunnen worden en het is namens alle Veenendaalse Bakkers dat Uw medewerking en clementie in deze wordt gevraagd. POGING TOT OMKOPING Een meisje uit Veenendaal, de 20-jarige E. v. E., die onlangs trachtte door aan bidding van 1 J^2 pond boter een ambtenaar van de C.C.D. van de vervulling van zijn taak af te houden, werd deswege door den Politierechter te Utrecht tot veertien dagen gev.straf veroordeeld. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Van Zaterdagavond 6 uur tot Zondag avond 12 uur Dr. W. Remme Markt, alleen voor dringende gevallen. RITMEESTER KAMPIOEN Zaterdagavond j.l. is de Veenendaalse zomeravond-competitie aan haar einde ge komen in de wedstrijd RitmeesterVeenen- daal-West, waarbij Ritmeester met een 50 zege en als kampioen uit het veld kwam. „Ritmeester", van harte geluk gewenst met het bezit van deze hard omstreden titel. HET JULIANA ZIEKENHUIS Directrice benoemd Het is reedis geruime tijd geleden dat wij voor het laatst iets van het Veenendaalse Julianaziekenhuis hoorden. Bij een bezoek dat wij aan het voormalig Pension Bergzicht aan de Cuneraweg brach ten, bleek ons dat men met de restauratie en de verbouwing hiervan reeds ver gevor derd is. Ondanks het groot gebrek aan werk krachten en de benodigde materialen waar mede men te kampen heeft en de wel zeer haveloze toestand waarin het gebouw nog einde vorig jaar verkeerde in aanmerking genomen, zijn hier bergen werk verzet. Behalve met het buitenwerk, is men nu met het breken, schilderen en stucadoren, geheel gereed gekomen. Over ongeveer twee maanden hoopt men voor wat het ge bouw en omliggende terreinen betreft, ge heel klaar te zijn. Wij hebben nog een kijkje genomen in de verschillende afdelingen en zijn werkelijk vol lof over hetgeen hier gepresteerd is en voorzover door een leek te beoordelen, over dé geschiktheid van 'het gebouw. Ook kregen wij een indruk van de bij uitstek gunstige omgeving waarin dit is gelegen. Het beddenmateriaal en andere verple- gingsbenodigd'heden zijn reeds aanwezig, maar, naar men ons, verzekerde, het bij el- kaarbrengen van de volledige inventaris en inrichting van het ziekenenhuis, zal nog wel vele hoofdbrekens en enige tijd vergen. Iets waarover het voorlopig bestuur zich wel de grootste zorgen maakt, is de fiïian- cieele positie van het Julianaziekenhuis. Volgens het bestuur is er bij lange na geen geld genoeg aanwezig om van een durende instandhouding en exploitatie van het ziekenhuis verzekerd te kunnen zijn. Veel meer mensen moeten of dbor een flin ke bijdrage of door zich op te geven als donateur, deze zaak steunen. Wij wensen het bestuur in haar moeilijke taak veel succes toe en hopen dat de moei lijkheden, die er zijn om overwonnen te worden, tezamen met de gehele bevolking ook overwonnen zullen worden. Dezer dagen werd Zr. K. Minnema uit Amsterdam, als directrice van het Julianaziekenhuis benoemd. Zr. Minnema heeft gedurende 6 jaar een leidende positie gehad in het Diaco nessenhuis te Eindhoven en is van 1942 af directrice geweest van het prot. Zie kenhuis in '8 Hertogenbosch DOCTORANDUS CHEMIE Onze plaatsgenoot C. van de Westeringh, slaagde dezer dagen aan de Universiteit te Amsterdam, als Doctorandus in de Chemie. Uitslag v. d. Postduivenver. „De Snelpost" Jonge Duiven: Concours Tilburg. Lossing 8.30 uur, eerste duif 9.13.19 binnen. C. van Ginkel le, 7e en 11e prijs, ereprijs; H. Spies 2e, 6e en 10e prijs, 3 ereprijzen; N. Nagel 3e, 8e en 9e prijs, ereprijs; A. v. d. Bovenkamp 4e en 13e prijs, ereprijs; G. G. Schot 5e prijs, ereprijs; G. de Geit 12e en 15e prijs; M. Lansing 14e prijs. Deze wedstrijd heeft als onderdeel van het concours van de Ned. Bond van Post- duivenli'efhebbers afd. B voor Veenendaal een buitengewoon resultaat gehad. „De Snelpost" alhier sleepte de eerste 8 prijzen van het concours in de wacht, terwijl ook nog verdér vele duiven werden geklasseerd. Ook bij de oude Duiven was het A. v. d. Bovenkamp die de eerste afdelingsprijs in de wacht sleepte. Deze wedstrijd stond in grote particuliere belangstelling, hetgeen blijkt uit het aantal ereprijzen. De schen kers van de ereprijzen namens de duiven- liefhebbers een woord van dank. IN 'T KORT Een mooie geste De Nederl. Spoorwegen hebben ten be hoeve van het fonds „Noodgebieden" f 10.000 beschikbaar gesteld. De „Zwarte dood" In de Staatsmijn Wilhelmina te Heerlen heeft zich een mijngasontploffing voorge daan, waarbij tot nu toe acht mijnwerkers om het leven kwamen. 4 Dreigende staking Indien niet sp-oedig een gunstiger indeling der lonen in de meelindustrie wordt bereikt, zal een algehele staking in de Nederlandse meelindustrie niet voorkomen kunnen wor den. Nederlanders keren terug Een 100-tal Nederlandse jongens zal de zer dagen uit de Russische bezettingszone van Oostenrijk naar Nederland terugkeren. Ging het te vlug? Het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam besloot, in het vervolg slechts één dag in de week aan collaborateurs te besteden. „Karei Doorman" aangekomen Het eerste Nederlandse vliegdekschip, de „Karei Doorman" is in ons land aangeko men. Afkomstig van de „Tegelberg" C.C.D.-ambtenaren spoorden bij een huis zoeking 524 kilo boter, 120 kg. spek, 60 blikken comedbeef, 210 kg suiker en 35 blikjes melk op; levensmiddelen, bestemd voor repatrieërenden. Wees voorzichtig Bij het maaien reed in d ebuurt van Waalwijk een maaimachine op een S-mijn; tengevolge der ontploffing werden twee broers gedood. Gerucht Daar het nieuwe kabin<_i reeds doende ia de opdracht voor prof. Schermerhorn te formuleren, moet het bericht, dat de com missaris-generaal niet naar Indië zou gaan als een proefbalonnetje worden beschouwd. Kom maar terug! Op voorstel van mr. Roosjen (a.r.-kamer- lid) om vacantiegangers bij volmacht te la ten stemmen, werd door den Minister af wijzend beschikt. Een dagje naar Londen H.M. de Koningin zal 30 Juli a.s. een ééndaags bezoek aan de Britse koninklijke familie brengen. Drie tegelijk Het echtpaar C. van Paasen-Barendse te Kwintsheul werd verblijd met de geboort van een drieling, n.l. twee meisjes en één jongen. Gelukkig Binnenkort zullen de legerauto's die door de N.S. voor passagiersvervoer werden gebruikt, door nieuwe bussen worden ver vangen. Curasao komt voetballen De Curagaose Voetbal Bond heeft in be ginsel de uitnodiging aanvaard, om in ons land enige wedstrijden te komen spelen. Fruit blijft duur Tengevolge van de verwoestingen in de Betuwe en Zeeland is er weinig fruit en zal het fruit daarom ook duur blijven. Oude samenstelling? De fietsbanden, die thans worden ver vaardigd, zijn ongeveer van dezelfde kwali teit els die van vóór de oorlog. Weinig hoopvol Door de trage leveringen uit het buiten land van essentiële onderdelen, schommelt onze binnenlandse rijwielproductie tussen 2000 en 4000 per week. De Witte Pest In Amsterdam is het sterftecijfer door t.b.c. driemaal zo groot als in 1939; ook in andere grote steden steeg dit cijfer tot 11 per duizend t.b.c.-patiënten. WEER „HEIDEWEEK" TE EDE Zoals dat ook voor de oorlog het geval was, hoopt men ook dit jaar weer de ver maarde „Heideweek" te Ede te vieren en wel van 26 tot 31 Augustus. Op- de eerste dag van deze week zal de Heide koningin haar intocht houden. In het openluchttheater op de Klinken berg worden prachtige openluchtspelen op- ge\oerd en verschillende demonstraties ge geven. Tevens zal een belangrijke schilde rijententoonstelling worden georganiseerd.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 1