Nieuws- en Advertentieblad voor Veenendaai en Omstreken 16e Jaargang Vrijdag ^6 Augustus 1946 No 861 - S. O HET RODE KRUIS ROEPT U JA U! Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losse nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red. W. F. ter Hoeven VALLEI Uitgave: Drukkerij „De Geldersche Vallei" AD VER1ENTIES Gewone advertentieprijs per m.m. 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. Verschijnt 2 keer per week inStichts- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuvelsche Steeg, Groep. Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel RECHT OF BARMHARTIGHEID Het voornemen der Regering' 40000 politie ke delinquenten vrij te laten ondervindt zo wel waardering als felle critiek. In een herderlijk schrijven, dat in alle Rooms-Katholieke kerken is voorgelezen, spre ken de bisschoppen hun vreugde uit over de Regeringsmaatregelen ter oplossing van het probleem der politieke delinquenten en wor den de gelovigen opgewekt zich jegens de po litieke gevangenen te laten leiden door ge voelens van liefde en gerechtigheid. In den Haag wordt een protestvergadering gehouden van oud-illegale werkers, waar in striemende taal de barmhartigheid van mi nister Beel een farizees getuigenis wordt ge noemd en waar besloten wordt bij de mi nisterraad tegen de vrijlating te protesteren. Beide voorbeelden illustreren heel scherp hoe totaal verschillend geoordeeld wordt over de massale vrijlating van politieke ge vangenen. Zij, die zich fel kanten tegen de vrijlating menen dat te moeten doen terwille van het recht. Allen, die met den vijand hebben ge heuld, met hem hebben samengewerkt, allen, die behoorden tot de Mussert-kliek, het zijn landverraders en ze werden als land ver- radei's opgesloten en moeten als zodanig be recht worden. Van btfrmhartigheid kan eerst sprake zijn als het recht zijn Joop heeft ge had. Deze gedachte houdt feitelijk in, dat in de Regering èn allen, die het met haar eens zijn zich inzake de kwestie der vrijlating al leen laten leiden door overwegingen van barmhartigheid met terzijdestelling van het recht. We menen, dat zo niet gezien mag wordèn het al of niet partij kiezen voor de Regerings plannen, dat het onjuist is dit simpel te her leiden hot een kwestie van recht of van barm hartigheid. Er is niet één rechtgeaard Nederlander, die het niet zou hebben toegejuicht, dat na de massalle gevangenneming kort en snel was recht gesproken, zodat niet alleen ons volk in t:c' 'gevoel wa? bevredigd, maar ook .de gevangenen wisten waaraan ze toe waren. Van die snelle berechting is echter niets terechtge komen en enige tienduizenden wachten nu nog op de behandeling van hun zaak. Wanneer men nu aanneemt, dat het merendeel van de ge vangenen .behoort tot de misleiden, tot de kortz/ichhigen, diie zdeh vergaapten aan de schijn en aan schone leuzen, zonder zich aan directe landsverrraderlijke handelingen schul dig te hebben gemaakt, dan behoeft het rechts gevoel niet beledigd te zijn, wanneer zulke ge vangenen na meer dan een jaar opgesloten te zijn geweest, weer in vrijheid worden gesteld. Zeer juist achten we de opmerking van de bischoppen in hun herderlijk schrijven: „De massale gevangenneming as niet gevolgd door massale en snelle berechting. Wanneer deze niet mogelijk was, lag de fout in de massale arrestatie zelf en van die fout werden zij de gevangenen het slachtoffer. Natuurlijk blijft de vraag, wat gerekend moet worden tot de „lichtegevallen, die met een jaar vrijheidsberoving voldoende gestraft geacht moeten worden. Het antwoord op die vraag dienen we over te laten aan dc daartoe bevoegde rechtsinstainties. Wat niet bevredigt is de wijze waarop de thans geldende richtlijnen voor de vrijlating zijn tot stand gekomen. Men wilde 4000 ge ïnterneerden ontslaan, stelde een lijst van lich te gevallen samen, maar bemerkte toen, dat men zo niet aan het vereiste getal van 40000 kwam. Daarop zijn opnieuw richtlijnen vast gesteld en daarbij heel wat gevallen, die eerst niet licht waren, nu wel als licht werden aan gemerkt. Maar zo worden er lichte gevallen „gemaakt" en dat achten we niet toelaatbaar. Daartegen komt ons rechtsgevoel in verzet. HET GEHEIM VAN DE KINDER VERLAMMING ONTDEKT? Volgens een bericht in het Journal of the American Dental Association houdt de kinderver lamming nauw verhand met de open gaten in niet verzorgde tanden en kiezen. In een der centra der kinderverlamming in Baltimore werd een nauwkeurig onderzoek ingesteld. Daarbij bleek, dat bij 70 procent der gevallen van kinderverlam ming de gaten in de kiezen en tanden van dien aard waren, dat zelfs het merg was aangetast. Bij de gezond gebleven kinderen hadden slechts 24 procent dergelijke tandde fecten. Hieruit heeft men de conclusie getrokken, dat de virus der kinderverlamming zich bijzonder sterk vermenigvuldigt in onverzorgde gebitten. VOORINLEVERINGSBON SINAASAPPELEN Zoals reeds is bekend gemaakt, zullen aan kin deren, geboren in 1942 of later 500 gram sinaas appelen worden verstrekt. In verband hiermede dient men bon 007 Algemeen bij een detaillist in groente enjoi fruit in te leveren uiterlijk op Don derdag 22 Augustus. Slechts voor registratie Binnenkort is ten behoeve der militaire admi nistrate een registratie te wachen van de Neder landers gebaren in de jaren: 1921, 1922, 1923 of 1924. ONZE NIEUWE BURGEMEESTER Met ingang van Dinsdag 20 Aug. a.s. is tot burgemeester van Veenendaal benoemd de Heer A. Bakker, Burgemeester va i Oldebroek. De heer Bakker werd geboren te Hoogt/ veer. op 1 Vlei ,189-8. Na het- einddipJoTi^ 5-jarige H.B.S. behaald te hebben, heeft h eerste Engelse taal en letteren gestudeerd (hij vertoefde gedurende eenige maand' 31 in Engeland), om nadien van koers te ver anderen en volontair te worden op de ge meentesecretarie van Ede. In 1927 werd de heer Bakker benoemd tot Burgemeester van Koudekerke (Z.), terwijl hij sedert 1 Nov. '34 Burgemeester van Oldebroek was. De nieuwe Burgemeester behoort tot de Anti-Rev. Partij en is lid der Ned. Herv. Kerk. Hij was lid van de Provinciale Staten van Gelderland, en werd dit jaar opnieuw als zodanig gekozen. Voorheen was de heer Bakker Res.- Officier bij het Regiment Jagers, terwijl hij vó-r de jongste oorlog de functie vervulde van secretaris van de Gewestelijke Land stormcommissie ,,De IJssel". De heer aBkker, die gehuwd is en twee dochters heeft, bekleed voorts verschillende functies: zo is hij lid van het Hoofdbestuur van de Chr. Boeren- en Tuindersbona, Vice-Voorzitter van de Afdeling Gelder land van de C.B.T.B., lid van de Commis sie Grondgebruik van de Stichting Land bouw, Secretaris van de Vereen, tot be vordering van Geref. Ziekenverpleging in Nederland, bestuurslid v. 't Chr. Sanatori um „Sonnevanck" te Harderwijk. Voorzit ter (tevens oprichter) van de plaatselijke Afdeling van de C.B.T.B., alsmede Ere- Voorzitter en mede-oprichter der plaatse lijke Oranjevereniging. Verder is hij bestuurslid van de Vereni ging van Burgemeesters, Wethouders en Gemeentesecretarissen van Calvinistische levens- en wereldbeschouwing „Groen van Prinsterer", en bestuurslid van het Prote stants Militair Tehuis te Legerplaats bij Oldebroek. Gedurende de bijna 12 jaren, welke de heer Bakker burgemeester van Oldebroek is geweest, zijn alhier vele wegen en rij wielpaden aangelegd en verbeterd, terwijl de vestiging van een Chr. Lagere Land bouwschool voor een zeer groot deel aan zijn ijveren hiervoor is te danken. Het ambtstijdvak van den burgemeester heeft zich gekenmerkt eerst door een peri ode van grote plaatselijke werkloosheid en later dogr den moeilijke bezettingstijd. In deze tijd trachtte de burgemeester de be langen der ingezetenen steeds zoveel mo gelijk te behartigen en steeds zoveel mo gelijk de Duitse voorschriften te saboteren; hij was hierbij een vraagbaak en adviseur voor velen en bood steeds de helpende hand aan onderduikers, Joden, enz. Gerui- men tijd is hij zelf ondergedoken geweest. om na de bevrijding zijn taak als burge meester opnieuw op te nemen. Vanmiddag om 2 uur zal burgemeester Bakker in een officieele raadsvergadering afscheid nemen. Welkom in Veenendaal, Burgemeester Bakker! i - -■■■ "f f PROGRAMMA Inhuldiging van den Burgemeester A. Bakker, op Dinsdag 20 Augustus 1946 2.00 uur: Aankomst van den Burgemeester en zijn familie aan de grens der gemeente aan de Kerkewijk bij de Bergweg. Ont vangst door een Comité. De Burge meester zal namens dit Comité worden welkom geheten door den heer J. Stip. Namens de Veenendaalse illegaliteit zul len bloemen worden aangeboden aan Mevrouw Bakker en de beide dochters. 2.103.00 uur: Rijtoer door de gemeente. De stoet zal als volgt zijn samengesteld: 1. Muziekgezelschap „D.S."; 2. Ruiters; 3. Een rijtuig met leden van het Comité; 4. Een rijtuig met den Burgemeester en zijn familie; 5. Een rijtuig met leden van het Comité; 6. Een gedeelte van de Veenendaalse Padvinderij; 7. Het Chr. Tamboer- en Pijperkorps „Prins Bern- hard"; 8. Een gedeelte van de gymna stiekvereniging Sparta". Route: Grenspaal, Bergweg, P. H. van Rijnstraat, Keucheniusstraat, Da Costa- plein, Kuyperstraat, Talmaplein, Talma- straat, Patrimoniumlaan, Kerkewijk, Markt, Achterkerkstraat, Beatrixstraat, Zandstraat, Hoogstraat, draaien; Hoog straat, Hoofdstraat, Gemeentehuis. 3.00 uur: Aankomst bij het gemeentehuis. De aldaar opgestelde muziekvereniging „Caecilia" zal een couplet van het Wil helmus spelen. Vóór de ingang van het Gemeentehuis wordt een erehaag opge steld, bestaande uit het personeel van de Vrijwillige Brandweer. 3.004.00 uur: Installatie van den Burge meester in een buitengewone zitting van de gemeenteraad. 4.005.30 uur: In de bovenzaal van het Hotel „De Korenbeurs" wordt aan ver enigingen, instellingen en personen ge legenheid gegeven bij den Burgemeester hun opwachting te maken. Degenen, die zich daartoe gedrongen voelen kunnen van tevoren een bloemetje zenden. 5.306.30 uur: Défilé van plaatselijke ver enigingen, door den Burgemeester af te nemen van een podium op het trottoir vóór de Amsterdamse Bank-Christelijke H.B.S., Markt 21-22. De regeling van dit défilé, dat te voet zal plaats hebben, is opgedragen aan een comité, bestaande uit de heren: E. van Asseh, Nieuweweg 206: G. van de Kraats, Gortstraat 144; A. van Manen, Patrimoniumlaan 53 en W. van Walsum, Julianastraat 21, ter wijl als secretaris is toegevoegd de heer W. van Offeren, Julianastraat 49. Dit Comité zal zitting houden in Hotel ..De Korenbeurs" op Maandagavond 19 Augustus a.s. van 7.00 tot 8.00 uur voor opgaven voor deelneming aan dit défilé. De route van deze stoet is als volgt: Tuinstr.. J. G. £andbrinkstr., Hoofdstr., Zandstraat, Julianastraat, Vendelseweg, Gortstraat, Korte Molenstraat, Molen straat. Achterkerkstraat, Markt. Kerke wijk, J. G. Sandbrinksraat, Tuinstraat (ontbinden) 6.308.00 uur: Pauze. 8.0010.00 uur: Concert, te geven door het Muziekgezelschap „D.S.", onder leiding van den heer F. de Goeij, in de gemeente muziektent op de Markt. Algemene oproep aan de bevolking Een ieder wordt dringend verzocht door het uitsteken van de vlaggen het feestelijk aanzien van de gemeente te verhogen. Pas sende versieringen zijn overal welkom, in het bijzonder in de straten, waar de stoet van 2.00 tot 3.00 uur zal passeren. BUITENGEWONE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD Ter gelegenheid van de installatie van den nieuw benoemden Burgemeester, de Ge meenteraad Dinsdagmiddag in buitengewone vergadering bijeenkomen. PRACHTIG RESULTAAT VOOR „HER VORMD EVANGELISATIE ZANGKOOR" Vanwege de Ring Utrecht van de Konink lijke Bond van Zang- en Ora<toriumvereiiigm- gen in Nederland, werd Woensdag 7 Augustus j.l., te Zeisft een Nationaal oCncours voor Christelijke Gemengde- en aMnnenkoren ge bonden. Ons Veenendaals Hervormd Evangelisatie Zangkoor heeft daar ook aan deelgenomen. Genoemd koor kwam uit, onder leiding van haar dirigent, den Heer G. vaai Zanten, met de nummers Ps. 138 van J. P. Sweelinck en Ecce Qumado Moritur van Jacob Handel. Bij de uitslag werd bekend gemaakt dat het Zangkoor uit Veenendaal geplaatst was in de t f:rsl f a'f'Jv rin Ju310 papt*: p_ eerste prijs had behaald, waardoor zij bij een volgend concours in de afdeling uitmuntend heid uitkoant. Brave Zangeressen, Zangers en Dirigent. Ga zo voort. NOG EENS: Als U dit leest, zijn alle Rode-rKuis-men- sen in het hele land hard aan de gang om te proberen het aantal leden van het Ned. Rode Kruis te brengen op één millioen! Dat kan! Stellig! Maar... dan moet U allemaal mee doen! Dus lid worden en mededingen naar de prijzen van de prijsvraag! Wij, die gezond zijn, Moeten helpen, allen, die gewond zijn! En die gewonden vindt men overalLangs de wegen, via verkeersongelukken; ook daar voor werkt ons Rode Kruis! Maar die ge wondheid vindt men vooral ook in de door oorlog geteisterde gebieden, waar héél velen van alles te kort komen! Ook daarvoor werkt ons oRde Kruis! Om niet tevergeten, dat er nog steeds landgenoten in kommervolle om standigheden in Oost-Indië (thans Indonesië geheten verkeren. En óók vooral voor hen moet het Rode Kruis blijven werken! Och ons Rode rKuis werkt overal en op allerlei gebied, met als inzet: hulp aan hen, die het nodig hebben! Dus de vraag: Gaat U meehelpen aan ons Rod e-Kruis-werk Doe het en: doe het nu! DISTRIBUTIEKRING VEENENDAAL Vergoeding handelsverlies Vboter, margarine en vet De Leider van de Distributiedienst Veenendaal brengt ter kennis aan H.H. Detaillisten dat in de week van 1824 Aug. handelsverlies zal worden verstrekt voor bovenstaande artikelen. Voor de artikelen boter en margarine dient op de oppiakvellen elk 10e voor vet elk 20ste vakje onbeplakt te blijven. Aanvraag Petrolenmk aarten Aan ben, die bij gebrek aan voorraad van bo venstaande formulieren nog niet in de gelegenheid waren deze in t edienen wordt hierbij medege- deld, dat afhalen en indienen wederom mogelijk is t.m. 23 Aug. 1946. Aanvragen klompenbonnen 'De Leider van de Distibuüedienst Veenendaal maakt bekend dat in de week van 1924 Aug. 1946 gelegenheid bestaat tot het indienen van aanvragen van klompenbonnen. Hiervoor komen in aanmerking personen, die een beroep uitoefenen volgens beroepenlijsten, voorzover men na 30 April 1946 geen bon voor klompen heeft ontvangen. Indienen aanvraagformulieren Nogmaals wordt in herinnering gebracht dat aanvraagformulieren welke niet aan de loketten te Veenendaal en Rfcenen, of op de zittingsdagen e Renswoude en ELst aan de betrokken ambte naren zijci afgegeven, in geen geval in behandeling worden genomen. Reeds eerder werd dit gepubliceerd, doch nog steeds worden genoemde formulieren per post of cp andere wijze toegezonden. Deze worden niet behandeld.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 1