f" GEVESTIGD: "1 I Dl. H. l ZUIDERSMA, Apotheker. PAARDENMARKT Fa. B. van innen, iHeamMj „COII flfllORE" OPEHLUCHTSAmEKKOmST hezorger voor JE VALLEI" Openbare Aanbesteding CHAUFFEUR-MONTEUR Dansschool WIM SPAAN ATTENTIE Priisuraao uan net lied. Rode Kruis? En tol slot: Een gulden uoor.... een Hiel steunt net ned. Rode Kruis! uiordiud! Kleefsman's - Boekhuis een flinke Bediende (m. of vr.) AARDAPPELMANDEN Vakkundig Vlug Voordelig W. VAN BREDA DANSEN 0*08* M. H. L. ZUIDERSMA RHENEN- ACHTERBERG Bloemwerken Kleermakerij „de Ellemaet" KUNT U BOEKHOUDEN? „De Vergeet Mij Niet" DE FRISIA WOLSPINNERIJ N.V. OUWEHAND'S DIERENPARK Rhenen op den Grebbeberg Handelsinstituut van Rijswijk BEZOEKT DE TE VEENENDAAL DROGISTERIJDE GIJZEL" HEnnvjMSEn-Apoih.flss. CHRIST. GEM. ZflUBUEHEIHfilllG ■MJ4 ALUS VAK RIJSWIJK N, J. Hovestad en Co. 6EREF. GEMEEKTE EIST DS. T. DORRESTEIJR gaat van 19 t/m 24 Aug. met vacantie. Dan kunt U een belangrijke promotie maken D. P. de Ruiter (leraar M.O. boekhouden) Hoogstraat 18 - Veenendaal l D. Drost - Panhuis 1 - Tel. 708 VEENENDAALSE APOTHEEK IDag en nacht geopend OP WOENSDAG 28 AUG. 1946 zal namens het gemeentebestuur van RHENEN worden aanbesteed; Het bouwen van zes arbeiderswoningen te Eist gemeente Rhenen. Bestek en tekeningen verkrijgbaar aan het raadhuis te Rhenen a f 10.-, fr. p. p. f 10.25, restitutie f 5 - J. B. VAN DE HAAR, architect te Amersfoort GEVRAAGD BEKWAAM voor onmiddellijke indiensttreding. Sollicitaties met opgave van verlangd salaris aan TE VEENENDAAL Nu goot (teel het land Fred. v.d. Paltshof 33, Rhenen Moderne dansen Rhytmisch dansen Tapdansen Natuurlijk deze week op Uw bon P VOL KRACHT EN GEUR op Dinsdag 27 Augustus 1946 Prijzen worden uitgeloofd voor de beste paarden in verschillende rubrieken. Hebt U reeds nagedacht over de Is UW biljet ook reeds ingeleverd?? U hebt nog een kans! Na Zaterdagavond is het te laat! Vul nog direct'Uw biljet in en deponeer het met Uw contributie voor '46 in een der bussen! A.s. Zaterdag, op de grote Nationale Collectedag van het Ned. Rode Kruis. De kramen staan op het Stationsplein en op de Markt Nu is er weer zand8tr.ll.Tel. 215. Veenendaal Geld credieten f bod.- 5 pet heeft binnenkort plaats voor woor Winkel en Bibliotheek NU Koninginnelaan 7 Veenendaal hervat haar repetities van alle koren worden Uw schoenen gerepareerd bij: SCHOENHANDEL EN REPATIE-INRICHTING akfsrsjsisj3isrsrsJsisiSE!isrsrasi3JSjJ! GEBOUW „HET CENTRUM" RHENEN metmuziek van deden- derende Zaza Band Fam. KOEHOORN lijkt mooii maar verstandige ouders vragen eerst Psychotechnisch advies bij ons Adviesbureau. HANDELSINSTITUUT VEENENDAAL CONCIERGE GEVRAAGD voor de Chr. H. B. S. te Veenendaal Het beste adres voor vakkundige reparaties van GQud en Zilver is van Deventerstraat 15 - Rhenen Dinsdag D.V. 20 Augustus 's avonds 7 uur I VAN 0PHEUSDEN LUNTEREN APOTHEKER APOTHEKERS - ASSISTENTS EXAMEN Hoofdstraat 53 - Telefoon 790 - Veenendaal GEVRAAGD VOOR DE WIJK per 21 Augustus a.s. een Aanmelden Parallelweg 8 - V'daal De Ned. Associatie voor Practijkexamens heeft ingesteld het PRACTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE Aan dit examen, dat een belangrijke stap in de richting van het Staatspractijkexamen betekent, kan worden deelgenomen door bezitters van het Practijkdiploma Boekhouden van de Associatie of van een der bij de Associatie aangesl. verenigingen De studietijd bedraagt een jaar. Tevens opleiding voor: Praeiijkexamen Boekhouden - Handelskennis L.O. en Middenstandsdiploma Algemene Handelskennis. Club- en privélessen zullen gegeven worden te Veenendaal en Rbenen. Zij worden verzorgd door een leraar, voorzien van de vereiste M.Ó. bevoegdheid. Alle gewenste inlichtingen worden geheel vrijblijvend verstrekt. De aanmelding kan geschieden tot 3 September a.s. Bloemenmagazij n Uw speciaal adres voor alle voorkomende Beleefd aanbevelend, Allopathische en Homoeopathische genees- middelen. Verbandstoffen en Verplegingsartikelen. I e Opleiding van Apothekers-assistenten, Laboratorium voor chemisch-, klinisch- L bacteriologisch onderzoek. Hoofdstraat 53 - Tel. 790 - Veenendaal. I é0b- ROODMERK - BLAUWMERK - ORANiEMERK GREBBEWEG 17 TELEFOON 480 - RHENEN In September beginnen onze nieuwe cursussen in: Steno Typen, Boekhouden, Middenstand Algemene Handelskennis Nederlands en de Moderne Talen. De lessen worden gegeven door bevoegde en ervaren leraren. Ons Instituut boekte sinds 1930 1250 geslaagden voor de praktijkexamens. Aanmelding op Vrijdag 30 Aug. en Maandag 2 Sept. a.s avonds om 7 uur. Prospectus gratis DEZE BEVINDEN ZICH: D. J Anbeek Koofdstr. 73 A. L. v. Beek Jul'anastr. 69 J. H. Slik P. H. v. Rijnstr. 29 G. v. d. Haar Gresnelaan 32 J. v. Doorn Boveneind 2 J. v. d. Bosch Kerkewijk 1 C. de Haas Nieuweweg 94 A. Gerritsen Buurtlaan 115 J. Bouman Dijkstraat 20 D. v. Beek Sav. Lohmanstr 94 W. Hoogendonk Zandstr. 26 Bleekwater Bleekpoeder Geblokt Kastpapier (Rood en Groen) Losse Kastrandjes Bruine Schoencrême Wrijf was Kippen- en Hondenlevertraan Levertraan met sin ia8appelsmaak KRACHTVOER voor Honden en Pluimvee Wormmiddelen v. dieren enz. enz. Zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJF ALL^N Br. porto antw. Spaarcred. inst. Mathen.w. 110, R'dam-W. BIJZONDER STERK - ALLE MATEN BIJ Gem. Koor Donderdags 's avonds 7.30. uur Meisjeskoor Vrijdags 's avonds 7 uur Kinderkoor Zaterdagmiddag 24 Aug. Ie klas 2-3 uur 2e klas 3-4 uur en 3e klas 4-5 uur. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Voor Gem. Koor liefst zo spoedig mogelijk in verband met a s. uitvoering Alle repetities worden gehouden in de Gelderse School Prins Bernhardlaan HET BESTUUR ACHTERBERG Hi Dinsdags van 2-6 uur Fred. v. d. Paltshof Rhenen op ZATERDAG 17 AUG. tot 12 uur Ook voor uw Bruiloft, Partijtje en Avondje BIER MET PLEZIER K. WESTERHUIS - Rhenen - Tel 275 <2$ jT SINDS 1030 Opleiding voor de erkende praktijkexamens in Nederlandse- Duitse- Engelse- en Franse taal en handelscorrespondentie, boekhouden - middenstand algemene handelskennis - steno grafie en machineschrijven. TNSCHRITVING: Donderdag 29 Aug. 1946, des avonds tussen 7-9 uur aan de Nieuweweg 10 Telefoon 523 Voorlopig halve dagen. Schriftelijke sollicitaties aan den directeur Markt 21 Veenendaal Trouwringen meten zonder inlevering van oud goud OPLEIDING VOOR HET Aanmelden van leerlingen voor de nieuwe cursus vóór 1 September a.s. a s. Zaterdag 17 Aug. 's avonds half acht in de J G. Sandbrinkstraat uitgaande van de Evangelisatiekring Nicasiusstraat 4 - Amersfoort.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 4