DEN NIEUWEN BURGEMEESTER KONINGINNEDAG 1946 Nieuws- en Advertentieblad voor Veenendaal en Omstreken Veenendaal ontvangt PROGRAMMA 16e Jaargang Vrijdag 23 Augustus 1946 No 862 Uitgave: Drukkerij „De Geldersche Vallei" Verschijnt 2 keer per week inStichts- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuvelsche Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel Een indrukwekkend onthaal Met fraai en zonnig weer deed de Heer A. Bakker Dinsdagmiddag als Burgemeester dezer gemeente, zijn intocht door de met vlaggen versierde- en mensenmassa's gevul de straten van Veenendaal. De zo sympathieke Wnd. Bur gemeester van Schuppen nam af scheid. O a. de Wnd Commissaris der Koningin in Utrecht was bij de in stallatieplechtigheid aanwezig. De installatie. Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losse nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red. W. F. ter Hoeven DE VALLEI AD VER1ENTIES Gewone advertentieprijs per m.m. 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. Nadat een dichte menigte belangstellenden zich had verzameld bij de Grenspaal aan de Kerke wijk, arriveerde alhier te ongeveer 2.20 uur, de nieuwe Burgemeester met zijn vrouw en beide dochters, begroet door een ere-comité Bij monde van den heer J. Stip werd de burgemeester en zijn gezin in een korte toe spraak welkom geheeten en de wens uitge sproken dat de nieuwe burgemeester met Gods hulp boven alle principiële en partij-verschil len zijn werk* zal aanvaarden en dat Veenen daal onder zij,n leiding in een tjjdperk van nog grotere welvaart zal mogen komen dan dat nu reeds het geval is. Door kinderen van gevallen illegale strijders werden Mevrouw Bakker en haar beide doch ters bloemen aangeboden waarna het Volks lied ten gehore werd gebracht. De burge meester nam hierop plaats in het voor hem bestemde rijtuig en de stoet voorafgegaan door het Muziekgezelschap „D.S.geëscor teerd door ruiters, een afdeling van Sparta", Verkenners en het Pijpercorps, zette zich in beweging. Langs de gehele route stonden duizenden Veenendalers, om hun nieuwen Burgemeester te zien en van hun belangstelling blijk te geven. Om ongeveer 3 uur kwam de stoet vo.or het met bloemen versierde gemeentehuis aan. Langs een erewacht van het Brandweer corps, betrad de Burgemeester het bordes, waar staande het Wilhelmus, gespeeld door „Oaeoilia" werd aangehoord. Na een driewerf hoera, ging het burgemeestersgezin het ge meentehuis binnen. In buitengewone zitting van de Gemeente raad, onder voorzitterschap van Loco-Burgem. A. Middelhoven, in een geheel gevulde Raads zaal, had de insallatie van den nieuwen burge meester plaats. Onder de aanwezigen zagen wij o.a. den Waarnemend Commissaris der oKningin in Utrecht. Vele Burgemeesters uit de omliggende gemeenten. De gemeentesecretaris, Wethou ders en vele andere belangstellenden uit Olde- broek. Na voorlezing van het gebed, verzoekt de Voorzitter de Heren Joh. van HardeVeld als oudste lid en D. Blankespoor Gemeente secre taris, den nieuwen Burgemeester binnen te leiden. Hierna leest de Secretaris, op verzoek van den Voorzitter, het Koninklijk Besluit van 7 Augustus 1946, Nr. 15, houdende 'benoeming van den heer A. 'Bakker tot Burgemeester dezer gemeente, voor. evenals een schrijven van den Commissaris der Koningin in deze provincie, van 17 Aug. 1946, 4e Afdeling Nr. 2770 Kabinet, houdende mede deling, dat de heer A. Bakker, benoemd tot Burge meester dezer gemeente, in zijn handen de eden heeft afgelegd, voorgeschreven bij artikel 71 der Gemeentewet. De Voorzitter neemt dan het woord en zegt o.a.: Nu dan het ogenblik is aangebroken, waarop wij kunnen overgaan tot de installatie van een nieuwen Burgemeester, zal het ongetwijfeld Uw aller instemming hebben, wanneer ik mij allereerst richt tot den afgetreden paatsvervangend Burge meester, den heer J. H. van Schuppen, die gedu rende het interim op zo voortreffelijke wijze het burgemeestersambt heeft waargenomen. Zeer geachte heer Van Schuppen. Toen U zich in 1935 bij de gemeenteraadsverkiezingen beschik baar stelde als lijstaanvoerder van de A.R. partij, kondt gij niet vermoeden, dat gij hiermede de eerste stap zette op de weg, die U brengen zou tot de waarneming van het burgemeestersambt onzer gemeente, gedurende meer dan 15 maanden. Uw bescheidenheid kennende vrees ik dat het an ders nog meer moeite gekost zou hebben U te overreden de Candida tuur te aanvaarden. Zonder U zelf op de voorgrond te plaatsen, hebt gij echter steeds in Uw werkzaam leven, wanneer eKrk of Maatschappij een beroep op U deden, aan die roepstem gehoor gegeven. De belangen, die U dan werden toevertrouwd*'behartigde gij immer op con- sdëntieuse en kundige wijze. Zo deedt gij als Raadslid in de periode tot 1940; zo deedt gij toen in Januari 1940, na het overlijden van Wethouder de Geit, voor de vervulling van diens vacature de keuze op U viel. Zo deedt gij in bijzone re mate toen in Mei 1945 de omstandigheden in onze gemeente zo waren, dat in de waarneming van het burgemeestersambt moest worden voorzier Ik kan mij voorstellen, dat gij tegen deze taak hebt opgezien. Ik zeg echter niet te veel, wanneer ik beweer, dat gij Uw ambt vervuld hebt op een wijze, die boven onze lof verheven is. Dat er in de moeilijke overgangsmaanden na de bevrijding in oo»e gemeente zoal geen fouten, dan toch aan zienlijk minder fouten zijn gemaakt dan op som mige andere plaatsen is te danken aan Uw ver standige leiding en de kalme rust die er van Uw optreden uitging. Van Uw representatieve pl.'ch- ten, vooral ook ten opzichte van onze geallieerde wapenbroeders ,die enkele maanden te (jast zijn geweest in onze gemeente, hebt gij U op bewon derenswaardige wijze gekweten. Als een goeó burgervader stond gij steeds klaar voor ieder die meende zijn belangen bij U te moeten voordragen. Vanzelfsprekend hebt gij niet aan aller wensen •kunnen voldoen. Maar in de 14 maanden, dat ik het genoegen had Uw medewerker te zijn, heb ik geconstateerd dat elke zaak en elke klacht door II nauwlettend werd onderzocht én behandeld. Het was een geruststellende gedachte te weten, dat in dien een, zaak eenmaal bij U aanhangig was ge maakt, gij die ook afwerkte. Geen moeite wa U teveel, geen reis U te groot, wanneer het ging om de behartiging van de belangen der gemeente. Voor dat alles is Veenendaal U veel dank ver schuldigd. Ik weet mij de tolk van de bevolking wanneer ik U die dank vandaag in het openbaar en van harte breng. Gij hebt U thans uit het zaken- en politieke leven teruggetrokken en U gevestigd in het lan delijke Lunteren. Geve God, dat U daar met w vrouw nog vele gelukkige jaren moogt doo^v.n- gen en gij beiden nog lange tijd getuige mogen zijn van het geluk en de voorspoed van Uw kin deren. Mijnheer de Burgemeester. Wanneer ik thans overga tot Uw installatie moge ik beginnen met U geluk te wensen met Uw benoeming en U en Uw gezin van harte welkom te heten in ons mid den. Het burgemeestersambt is in het algemeen geen sinecure en zeker niet in een zich gestadig en betrekkelijk 'snel uitbreidende gemeente als de onze. Wij zijn dan ook dankbaar, dat in U een burgemeester is benoemd, die al verscheidende jaren practijk achter de rug heeft en uit ervaring weet wat er in een gemeemtehuishouding omgaat. Toch zullen de vraagstukken, waarvoor U zich hier gesteld zult zien in veel opzichten van an dere aard zijn dan in Uw vorige gemeenten. Dra gen deze een overwegend agrarisch karakter, onze gemeente is hoofdzakelijk een industriegemeente. En wijij willen dat ook graag zijn. Het geraas der machines, de gil van stoomfluit en sirene, het den deren van de motorische voertuigen, die goederen af- en aanvoeren naar en van alle windstreken, zijn geluiden die in andere plaatsen vaak hinderlijk worden gevonden en zoveel mogelijk geweerd, maar die ons Veenendalers als muziek 'in de oren klinken. Omdat wij weten, dat industrie en handel de peilers zijn, waaróp ons economische leven rust. De behartiging van de belangen van industrie en handel is dan ook de voortdurende zorg ge weest van de opvolgende gemeentebesturen en zal ook Uw aandacht herhaaldelijk in beslag nemen. m i VERENIGING „ORANJEDAG" VEENENDAAL van de Feestelijkheden, ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin op Zaterdag 31 Augustus 1946 Feestterrein nabij de Vaartbrug 6 uur: Reveille door Herauten te paard. 8 uur: Officiële opening ten Gemeentehuize. 8.309.30 u.: Zingen van 3500 schoolkinderen op de Markt o.l. v. dhr. H. Wels De kinderen worden met muziek in optocht naar de Markt gebracht. Daarna tractatie op de scholen. 10.3012 uur: Grote-Oranje-optocht 1946". Historie Allegorie Reclame. Opstelling en keuring op het emplacement van de spoorwegen nabij het station, Kerkewijk. Route: Station, Kerkewijk, Bergweg, P. H. v. Rijn straat, naar de Sav. Lohmanstraat, Patrimoniumlaan, Kerkewijk, Hoofd straat, Hoogstraat, Prins Bernhardplein, Prins Bernhardlaan, tot de Büurtsteeg, Buurtlaan, Nieuweweg oversteken, Holleweg, Vendelsche- weg, Julianastraat, Zandstraat, Korte Molenstraat, Acchterkerkstraat, Markt, Kerkewijk, Station (ontbinding). Namiddag van 12 tot 2.00 Pauze. 2.305.30 uur: Uitgebreid middagprogramma op het feestterrein nabij de Vaart- brug. Optreden van o.a. de beroemde twee Allands, rijwielacrobaten. Groot komisch reknummer door de bekende Wilbury's. THE Broy- tons, Plastic-Acrobatiek. De drie Robbertis in hun bijzondere attractie- nummer. De gevierde accordeonisten Cor en Henny Ackma. De twee Cornells geven staaltjes van acrobatiek enz. enz. Verder zal de gymnastiekver. Sparta" met enkele, in de smaak val lende nummers, het programma verder opluisteren. Muziek op het ter rein van ,,D.S." en ,,Caecilia". 5.307 uur: Pauze. In de pauze heeft het publiek gelegenheid tot het bezoeken van de Voetbalwedstrijd, georganiseerd door de Voetbalver. „Veenendaal tussen Veenendaal I en D.O.S. I (Utrecht) op het terrein „De Sala mander". 7.30—9.00 uur: Conccert op de Markt door het Tambour- en Pijpercorps „Prins Bernhard". 910.30 uur: Grote openluchtbioscoopvoorsfcelling op het feestterrein. Programma: Journaal Oranjefilm en Komische films in 1 en 2 acten. 11 uur: Tot slot groot schitterend gevarieerd Vuurwerk op het feestterrein. Nieuwste vindingen op vuurwerkgebied. Enkele nummers uit het programma zijn: Opstijging van een grote Florentijnse Kunstbom, welke met iedere uitbarsting een Bouquet van sterren uitwerpt, direct gevolgd door een salvo kanonslagen, met tot slot, mijlenver hoorbare lucht-kannonades. Fraaie verlichting van het gehele feestterrein, door grote Oranje magnesiumzonnen. Saluutbommen, enz. enz. enz. Tot besluit schitterende slotdecoratieü HET BESTUUR. Kaartverkoop: Loketten nabij het feestterrein. Open namiddag 2 uur. Voor het avondprogramma open om 8 uur. Entreeprijs voor de middag f 1.Voor de avond (bioscoop en vuurwerk) f 1. - Burgemeester en Mevrouw Bakker bij hun aankomst in Veenendaal. Op ons nieuw uitbreidingsplan is een speciaal in dustrieterrein geprojecteerd. 'De aanleg van de no dige wegen daarvoor, de aankoop van de grond en alles wat met een dergelijke uitbreiding samen hangt, zullen in de naaste toekomst moeten wor den voorbereid en naar wij hopen ook uitgevoerd. De snelle uitbreiding van onze gemeente roept problemen op ten aanzien van de volkshuisvesting, die in deze tijd echter onoplosbaar lijken, maar waarvoor toch een oplossing zal moeten worden gevonden. Ook op onderwijsgebied is een grote achterstand in te halen. Zowel heet gewoon lager onderwijs, het voortgeze lager onderwijs en het nijverheidsonderwijs hebben dringend behoefte aan uitbreiding. Zodra de omstandigheden daarvoor gunstig zijn zullen meerdere schoolgebouwen moe ten worden gesticht. Het laat zicch aanzien, dat in de naaste toekomst de bemoeiingen van het Gemeentebestuur met de sociale gemeenschapszorg een sterke uitbreiding zullen ondergaan. Voeg daarbij de zorg voor de volksgezondheid en de be langen van de landbouw, die zeker niet vergeten zullen mogen worden en gij hebt een programma om des tijds wille ben ik nog zeer onvolledig geweest dat veel van Uw arbeidskracht en kunnen zal vergen, maar dat tevens rijke perspec tieven biedt voor een vruchtbare en voldoening schenkende ambtsperiode. Vol vertrouwen, maar ze ook ten zeerste bij U aanbevelend, leggen w«j de behartiging van al de£e belangen in Uw handen. Met de. bede, dat het Godc behagen moge U te stellen tot een rijke zegen voor ons goede Veen en dat gij ook persoonlijk veel voldoening in Uw nieuwe werkkring moogt ondervinden, verklaar ik, dat gij Albert Bakker zijt geïnstalleerd als Burge meester der gemeente Veenendaal en overhandig ik U de tekenen Uwer waardigheid, oenning en hamer. De Voorzitter hangt den Burgemeester hierna de ambtsketen met penning om en overhandigt hem dë Voorzittershamer, waarna de Burgemeester de Voorzitters zetel inneemt en het woord geeft aan den heer J. H. van Schuppen, den scheidenden plaatsvervangend Burgemeester. Deze spreekt als volgt: (Vervolg pagina 2) PLAN VAN UITBREIDING De Burgemeester van Veenendaal maakt bekend. dat het door Gedeputeerde Staten dezer provin cie 'vastgestelde plan tbt herziening van het plan van uitbreiding dezer gemeente, in uitvoerige kaar ten uitgewerkt, met bebouwingsvoorschriften, ter gemeente-secretarie (Hoofd-traar 100) voor een ieder ter inzage ligt van 26 Augustus t/m 9 Sertembe*" 1946. Dit herzieningsplan bestaat uit: le. het plan van uitbreiding in hoofdzaak voor het landelijk deel dezer gemeente; 2e. het plan van uitbreiding in onderdelen voor Veenen daa I-Noord; 3e. het plan van uitbreiding in onderdelen voor Veenendaal-Zuid; 4e. het plan in onderdelen voer het industrie terrein met aanliggende gronden in de ge meente Veenendaal, benoorden de spoorlijn AmersfoortKcsteren Belanghebbenden, die zich met bezwaren tot Ge deputeerde Staten hebben gewend, kunnen binnen 6 weken na afloop van voormelde termijn bij H.M. de Koningin bezwaren tegen het plan indienen. F 1010.72 VOOR HET NED. RODE KRUIS Bij de aZterdag j.l. gehouden straatcollecte voor het Ned. Rode Kruis, heeft voor Veenendaal een bedrag van f 1010.72 opgebracht ,een prachtig resultaat. ETALAGE- EN GEVELVERSIERING Ter gelegenheid van de viering van de verjaar dag va nonze Koningin op volgende week Zater dag, doet Ver. „Oranjedag" een beroep op alle winkeliers, ook aan hun étalages die dag extra aandacht en een feestelijk aanzien te geven. Ver der wordt ieder verzocht zijn gevel te versieren en onze driekleur te laten waaien. CHR. H.B.S. Daar de heer Venema wegens te bezet rooster zijn benoeming tot leraar tekenen heeft moeten af wijzen, heeft het bestuur hiervoor benoemd de heer S. Bosch leraar tekenen M.O. te Arnhem. Voor de behartiging van de lichamelijke opvoe ding der HB.S.ers is benoemd de heer J. v. d. Berg, leraar lchamelijke oefening M.O. te Drie bergen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 1