f Installatie Burgemeester EEN DRUKKE RECEPTIE Na de installatie, werd een receptie gehouden in de bovenzaal van Hotel „De Korenbeurs" aan de Markt. Volop in de bloemen gezet, ontving hier de burgemeester de zeer vele be langstellenden, die van de gelegenheid hun gelukwensen uit te spreken, ge bruik maakten. Tegen 6 uur werd door de verschillen de plaatselijke verenigingen, het Rode Kruis en de Brandweer gedefileerd een van de hoogtepunten van deze dag. Dit keurige en goede georganiseerde defile moeten den nieuwen burgemees ter, staande op het voor het Gemeen tehuis opgestelde podium, wel over tuigd hebben van het levendige ver enigingsleven hier ter plaatse. Ook het aangekondigde feestconcert op de Markt door »D.S.«, dat tot be sluit van deze dag om 8 uur begqn, trok buitengewoon veel aandacht Veenendaal heeft zijn nieuwen Burger vader waardig onthaald. Belangrijke Benoeming Den Heer A. Berens. Zoals wij vernamen is de Heer A. Berens Commies- Chef van Algemene- en Sociale Zaken ter secretarie alhier, met ingang van 15 Augustus j.l. voor lopig voor 1 jaar benoemd als Rijks- conculent voor Sociale Zaken, voor het district Utrecht, Gelderland en Overijsel te Den Haag en derhalve door de Gemeente Veenendaal, aldaar voor een jaar gedetacheerd. De Optocht op Koninginnedag Namens Ver. »Oranjedag« doen wij nogmaals een dringend beroep op alle inwoners van Veenendaal, om alle zeilen bij te zetten en de Allegorische- Historische Reclameoptocht in alle op zichten te doen slagen. De inschrijving mogelijkheid tot deelname blijft open gesteld tot 30 Augustus. Wil het aantal deelnemers van het vorig jaar gehaald worden, dan moe ten zich nog minstens 20 groepen melden. Er wordt op U gerekent. De Heer Dr. J. BAX, directeur der Chr. H.B.S. te Veenendaal woont vanaf 26 Aug. Markt 21B, Tel. 356. Over schoolaangelegenheden is hij steeds voor iedereen te spreken. Het bestuur. ACHTERBERG Naar wij vernemen hoopt de stich ting »Saambinding«, Ver. voor Inter kerkelijke Chr. Belangen aan het Veen- einde, Woensdagavond 28 Aug. a.s. om 7.30 uur haar gebouw te openen met een eerste dienst. In deze dienst zullen resp. voorgaan Ds. Bakker, Ds. v. d. Brink en de heer van Viegen. Met het door de stichting »Saam- binding^ gestichte gebouw hebben de daar gevestigde verenigingen een be hoorlijk onderkomen gekregen. Voorts hoopt men er a.s. winter er weer geregelde bijbellezingen te houden, terwijl er vanaf 1 September ook des Zondagsmiddags een door de Ned. Herv. Kerk van Veenendaal ver zorgde kerkdienst zal worden gehouden. t (Vervolg van pag. 1) Hooggeachte Burgemeester Bakker. Het heeft Hare Majesteit, onze geaerbiedigde Vorstin, be haagt U te benoemen als Burgemeester van Vee nendaal en ik wens U van harte geluk met dit Koninklkij vertrouwen, hetgeen onze Koningin in U gesteld heeft. Voor ons plaatselijk bent U Haar vertegenwoordiger en ik verwacht, dat onze be volking het zo zal zien. U staat op het punt Uw taak in onze gemeente te aanvaarden, een taak die zeer omvangrijk is en Uw gehele persoon zal op eisen. Een taak, die ook zeer vele moeilijkheden zal opleveren, maar voor U, die met werklust be zield bent, zal het ook voldoening kunnen schen ken. In «onze Raad is al eerder het woord „Groot Veenendaal" gebezigd. Ik geloof niet, dat dit woord gebezigd is in verband met de annexatie plannen, die al een halve eeuw bestaan, men heeft hier in hoofdzaak bedoeld de uitbreiding van de plaats zelf. Inderdaad biedt Veenendaal grote perspectieven en zodra de mogelijkheden weer aanwezig zijn, kan een geweldige groei verwacht worden. De ondernemingsgeest, die onze plaats bezielt en beheerst, zowel op industrieel- als handelsgebied, is een waarborg voor een Groot Veenendaal. Een Burgemeester die met werklust bezield is, kan" onder Gods zegen hier veel tot stand brengen. Mijnheer de Voorzitter. Sta mij toe nog een enkel woord te spreken bij mijn afscheid uit deze werkkring. In 1940 werd ik aangezoch-, door en kele raadsleden mij beschikbaar te stellen als Wet houder der gemeente in een vacature. Ik heb nooit een publieke functie gezocht of begeerd, ik meen te moeten wachten, tot de gemeenschap je roept. Door een bijzondere loop van omstandigheden kwam dit verzoek tot mij en ik heb gemeend het te moeten aanvaarden. Had ik toen de gevolgen hiervan kunnen overzien, ik zou het zeker niet gedaan - hebben. Déze functie bracht mij in de zorgen van de moeilijke oorlogsjaren ook al werd het leeuwenaandeel van de bezefctingsmoeilijkheden gedragen door Burgemeester van Kuijk, toch was het voor mij een tijd' van geweldige spanning. De capitulatie kwam en weer kwam tot mij het ver zoek mijn werk voort te zetten als waarnemend Burgemeester. Ik zag er als een berg tegenop,.toch heb ik in geloof mijn kracht mogen putten uit dit schriftwoord: „Als iemand wijsheid nodig heeft, dat hij deze van Mij begere". Ik zeg dit niet om daaruit de gevolgtrekking te maken, dat hier de zaken vrij vlot verlopen zijn. Ik zeg dit alleen omdat ik'er behoefte aan heb hier in het openbaar God te danken, dat hij mij daartoe lust en de kracht geschonken heeft deze taak te volbrengen. Mijn beide Wethouders waren eens op bezoek bij den Commissaris der Koningin in Utrecht. Zij kre gen daar te horen, dat hij zeer tevreden was over de gang van zaken in Veenendaal. Ik weet niet of die pluim voor mij bedoeld was, als het zo is, dan is het niet juist. De goede gang van zaken hier in het gemeentelijk bestuursapparaat heb ik te danken aan mijn Secretaris. Ik voel mij gedron gen U Mijnheer Blankespoor mijn oprechte dank te betuigen voor de grote steun, die ik van U ge-, had heb, gedurende mijn periode als waarnemend Burgemeester. Ik ben U dankbaar voor de toewij ding en zorg die U over mijn werk gehad hebt De pluim was voor het grootste deel voor U be doeld. Ik spreek mijn grote tevredenheid uit over het gehele personeel in gemeentedienst, in het bij zonder de Hoofden van dienst. Mijne Heren. Deze vergadering is het sluitstuk van mijn ambtelijk leven in deze gemeente. Mijn taak is hier teneinde; ik neem thans afscheid van U allen. Ik wens U Burgemeester met de Raad en allen toe voor Uw werk Gods nabijheid in Jezus Christus met de beste wensen voor onze gemeente Veenendaal. Hierna spreekt de nieuwe Burgemeester: Mijne Heren. Nu ik gereed sta het burgemeesters ambt in deze gemeente, tevens inhoudend het Voorzitterschap van Uwe Raad, heb ik behoefte hier uiting te geven aan mijn grote dankbaarheid voor de benoeming tot Burgemeester der gemeen ie Veenendaal. Dankbaarheid allereerst aan God, Die de raadslagen van mensen leidt en daarna óók aan Hare Majesteit de Koningin, Die mij heeft willen benoemen, aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandse Zaken voor Zijn voor dracht en aan den Heer Commissaris der Koning in in deze provincie, voor zijn aanbeveling tot deze, door mij zo zeer begeerde benoeming. Dat U, Mijnheer de Commissaris ,de buitengewone vergadering van de Raad, belegd voor mijne in stallatie, met Uw persoonlijke tegenwoordigheid vereert is mij en zonder twijfel ook de Raad en gans Veenendaal een bijzondere vreugde, en e.-n reden tot diepe erkentelijkheid. Wij mogen uaarin zien Uw medeleven met de gemeenten in dit Gewest; een voorbeeld dat ons, gemeentèbe- stuurders, verplichtingen oplegt en dat door ieder weldenkend burger hoog zal worden gewaardeerd. Voor de gemeente Veenendaal en voor mijzelf is deze dag van bijzonder gewicht. Aan het lang durig interregnum van den waarnemend Burge meester, de heer Van Schuppen, komt een eind. Hij, die zo lang al zijn tijd en kracht wijdde aan de belangen der gemeente Veenendaal en die dat deed op een wijze, waaromtrent ik van meer dan één zijde niets dan lof hoorde, hij treedt terug. Ik weet, dat zeer velen bij hem het burgemeester schap in ze goede handen wisten, dat ze het er nog voor lange tijd blijvend hadden gewenst. Mijnheer van Schuppen, ik moge U grote dank baarheid betuigen voor de ijver ,de moed, de wijs heid en de besluitvaardigheid, die Uw burge meesterschap kenmerkte. Hoewel ik uiteraard geen opdracht tot dankbetuiging kan hebben, weet ik te spreken naar veler hart, als ik U verzeker, dat Veenendaal U bijzonder erkentelijk blijft voor al de arbeid, door U met liefde verricht. De ge meente maakt nu voor het eerst kennis i«et haar nieuwe Burgemeester. Wat mag ze van hem ver wachten? En zou hij een man zijn, die zijn ambt met ere zal vervullen tot welzijn van de gemeente en haar bevolking? Deze en meerdere vragen zul len bij velen rijzep. .Voor mij brengt de dag van heden de intrede in een nieuwe gemeende en ook aan mijn zijde komen tal van vragen op. Veie zaken zullen hier geheel anders zijn dan in mijn vorige gemeente. Waren daar landbouw en vee teelt hoofdbronnen van inkomen, hier vindt een grote meerderheid der bevolking haar bestaan in handel en industrie. Alleen reeds dit feit geeft een andere geestelijke instelling aan de bevolking. U, Heren leden van de raad, moge ik verzoeken om goede samenwerking, ook wanneer verschil van inzicht aan de dag treedt. Ik hoop, als Uw Voorzitter, strikt onpartijdig te zijn en, met be houd van eigen levens- en wereldbeschouwing, ieders eerlijke overtuiging te eerbiedigen, waar tegenover ik dan ook respect voor de mijne meen te mogen verlangen. Bij alle verschil dat in onze vergaderingen zou kunnen blijken, zo van prin cipiële als van praotische aard, is toch zeer vrucht baar werk mogelijk. Een enkel woord moge ik nog spreken over mijn verhouding tot de bevolking der gemeente. Het Burgermeestersambt is mij lief. Het geeft ge legenheid op velerlei wijze een gemeente en haar burgerijte dienen en het welzijn van de bevolking te bevorderen. Dat dienen kan soms geschieden in een vorm, die misschien, oppervlakkig bezien, weinig met dienstbaarheid gemeen heeft. Ik denk hier aan de handhaving van orde en gezag, waarvoor de bur gemeester krachtens wettelijk bestel, verantwoor delijk is en waarbij ijhij somtijds met gestrengheid moet optreden. Toch wordt ook zo het wezenlijk volksbelang gediend. Ik hoop, dat1 het mij gegeven moge worden recht en gerechtigheid te handhaven. Het gezag, dat in onze tijd dcor zeer velen wordt miskend, acht ik een kostelijk goed, den goeden ten goede, en het hoog houden en verdedigen van het1 wettig gezag acht ik een roeping, mij van Gods we ge opgelegd. De burgervaderlijke zijde van mijn ambt hoop ik eveneens te kunnen behartigen. Gaarne Zal ik medeleven met wat er roert en beweegt in de ge meente, belangstelling tonen voor kerk en school, voor sociaal- en maatschappelijk leven. Het is mijn gewoonte alle ingezetenen van wat stand of rang, van wat kerk of kleur ook, ge lijkelijk te behandelen. Op mijn spreekuren, die ik spoedig hoop bekend te maken, wil ik gaarne, zover dat mogelijk is, met raad en daad helpen. Het is voor ons allen heerlijk, na jaren van ty- rannie weer in vrijheid te mogen leven. Op dit ogenblik gedenken wij nog met eerbied en dank baarheid hen, die viel en voor ons Vaderland. Zij hebben zich gegeven voor onze vrijheid. En nu geeft God ons de taak, -ieder op zijn plaats, mede tie werken aan de her bouw, geestelijk en materieel, van Neder land. Met de bede tot Hem, van Wien ik mij vo!- strekt afhankelijk weet, dat Hij ons allen bekwame en sterke, ons stelle ten zegen van Veenendaal, aanvaard ik mijn taak. Hierna spreken nog de Heren van Stempvoorc namens de A. R. Partij en de Ger. Gemeente en Joh. van Hardeveld voor de Partij van de Arbeid. De Gemeente-secretaris, de heer Blankespcor sprak nog namens het gemeentepersoneel. De Voorzitter Burgemeester Bakker, dankt hier na de sprekers voor het gesprokene en daar geen der leden in deze buitengewone vergadering het woord verlangt, sluit de voorzitter de vergadering. Vervolgens vraagt de Burgemeester of nog een der aanwezigen het woord verlangt. De heer Middelberg, Burgemeester der gemeeix- te Ede, dankt voor het feit, dat hi/ in de gelegen heid is gesteld om den nieuw benoemden Burge meester geluk te wensen. Veenendaal is een be langrijke gemeente, een nijvere gemeente, een groeiende gemeente. De grenzen van Veenendaal zijn nauw getrokken, zodat de energie van Vee nendaal zich buiten haar grenzen uitbreidt. Indien deze uitbreiding aanleiding zou geven tot contact met andere gemeenten, kunt U er van overtuigd zijn, dat zij zullen trachten de moeilijkheden op collegiale wijze te overwinnen. Ik wens U toe, mede namens l_Iw collega's uit andere in de om geving liggende gemeenten, dat het LI gegeven zij, spoedig die plaats in te nemen in de harten van de ingezetenen van Veenendaal, zonder welke het niet mogelijk zal zijn vruchtbaar werk te volbren gen. Ik hoop, dat U nog vele jaren Burgemeester van Veenendaal zult mogen zijn, dank van de zijde van de bevolking moge oogsten, en U zelf bevrediging moge schenken. De Burgemeester dankt zijn ambtgenoot te Ede voor zijn hartelijke, woorden, die hij mede na mens de andere collega's heeft gesproken. Het is hem een vreugde, er op te kunnen rekenen, dat de ge meente Veenendaal verzekerd mag zijn van een goede samenwerking met de omliggende gemeenten en vertrouwt dat het spreekwoord „een goede buur is beter dan een verre vriend" hiervan toepassing zal blijken te zijn. Mede namens zijn. gezin wil spreker tevens van de gelegenheid gebruik maken zijn erkentelijkheid uit te spreken voor de glorieuze entree, die hem door de bevolking is bereid. Vanaf de grens der gemeente tot aan het Gemeentehuis was het een zegetocht, ver boven de stand van een Burge meester. Spreker hoopt later hierop nog terug te komen, doch gevoelt behoefte dit reeds thans naar voren te brengen. Hierna sluit de Burgemeester deze bijeenkomst. De Voorzitter Burgemeester Bakker, dankt hierna de sprekers voor gespro kene en daar geen der leden in deze buitengewone vergadering het woord verlangt, sluit de voorzitter de vergade ring. P.V. DE „SNELPOST" VEENENDAAL Wedvlucht vanaf Vilvoorde (België) Duiven los 10.15 uur. Ie duif binnen 12.40 uur. C. G. Schct le en 12e prijs; D. G. Scnans 2e prijs; A. v. Barneveld 3e en 16e prijs;' G. de Geit 4e prijs; H. Spies 5e pr.; G. v. Barneveld 6e pr.; J. de Jong 7e en 9e pr.; A. v. d. Bovenkamp 8e pr.; C. v. Ginkel 10e en lie pr.; J. A. Boom 13e pr.; J. Geerestein 14e pr.; M. Lansing 15e pr.; v. Oostrum 17e prijs. BEEEDIGD TRANSLATEUR de Arrondissements-Rechtsbank te Arnhem werd de Heer C. C. H. van Rijswijk, alhier, be ëdigd als vertaler voor de Engelse taal. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Van Zaterdagavond 6 uur tot Zondagavond 12 uur Dr. J. P. Vergouwen, Kerkewijk, alleen voor dringende gevallen. INGEZONDEN MEDEDELING Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden, armbandje; damesrijwiel; 2 zilver bons; kinderjasje; huissleutel; kindermuts; aange lopen een poes. Verloren. 9 zilverbons; zeeuwsche broche; heren schoen; 3 portemonnaies; capuchon; polshorloge; koffertje; regenjas; zadeldekje, weggelopen een hond; en jong hoedje, d. br., w. gevl. Burgerlijke Stand Geboren: Piet, z. van H. van Maanen en G. Voonneveld; Dirkje ,d. van C. van de Loosdrecht en J. D. Weijers; Maria Hendrika, d. van G. van Nieuw Amerongen en H. Schotsman; Adriana, d. van H. J. van Asselt en A. van de Bovenkamp; Gerrit Jan, z. van. D. van Asselt en W. Gerritsen, Berend, z. van J. K. Eddnk en J. Vinke; Hendrikus, z. van G. J. van Holland en H. Jansen; Hendrik, z. van A. van der Klift en C. Sdhoeman. Ondertrouwd: Anthonie van de Weerd, 35 j. en Clara Helena den Heijer, 27 jaar; Otto Comelis van der Bruggen, 26 j. en Grietje Verkuijl, 25 j.; Frans Leejnan, 28 j. en Mijntje Dirkje Groeneveld, 28 j.; Dirk Jan Bouman 24 j. en Doetje Steffers, 22 j.; Jacob Budding, 23 j. en Wijntje de Koning, 22 jaar. Getrouwd: Jan Dirk de Haas en Geurtje Haze- leger; Gerrit van den Bnandhof en Janna Middel hoven; Gerrit Blanken spoor en Willemina Baren- dina Alberti; Frederick van Immerzeel en Jansje Alberta de Ruiter. GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU Bijkantoor Veenendaal Er worden gevraagd binnen het gewest: 20 bak- steenfabr.arb.; 2 stoffeerders; 4 opperlieden; 11 meubelmakers; 3 kleermakers; 3 automonteurs; 6 loodgieters; 2 smeden; 3 halfwas-broodbakkers; 3 kantoorbedienden; 2 leerling steenhouwers; jeug dige sigaren- en textielarbeiders; 6 landarbeiders; 2 radiomonteurs; bediende voor benzinepomp en licht administratiefwerk; 1 fabrieksmonteur; 1 eleotriciën; 1 carrosseriewerker. Vrouwen: ,1 kousenreperatrice; textiel- en sigaren- fabrieksarbeidsters; dienstmeisjes en werksters; 1 kantoorbediende Er bieden zich aan binnen het gewest: grond werkers; 1 bankwerker; sigarenmakers; 8 chauf feurs. Vrouwen: 3 winkelbedienden; 2 naaisters. Er worden gevraagd buiten het gewest: leerling verpleegsters en verplegers; 1 constructietekenaar. PREDIKBEURTEN ZONDAG 26 AUG. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk, Oude kerk 9.30 uur Ds. Bakker, 5 uur Ds. Wijngaarden (H. D.). Julianakerk 9.30 uur Ds. de Bruin, 5 uur Ds. Bakker (H.D.). Eltheto 9.30 uur onbekend. Dijk- straat 2.30 uur Ds. Bakkey. Ger. Kerk 9.30 en 5 uur Ds. van de Brink. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds. Kok. Chr. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds. A. Dubis van Gouda. Ned. Prot. Bond geen dienst. Gebouw Sola Fide 10 uur Ds. H. J. van Schap pen van Lunteren. Leger des Heils Zaterdag 7.30 uiir Bidstond. Zondag 10 uur Heilig.d., 7 uur Openl.samenk., 8 uur Afsoh. Cand. Veentrof. Maandag 7 uur Jeugdbond. Woensdag 2.30 uur Gez. Bond, 8 uur Soldatensamenkomst. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 10 uur Ds. J. van der Heide, 5 uur Ds. Bos van Driebergen. Ned. Herv. (Ger.) Evangelis. 10 en 6 uur dhr. D. Dek ker van Epe. Ger. Gem. 10 en 5 uur Leesdienst W. van de Va te. Ned. Prot. Bond geen dienst. ELST. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur Ds. van Tijldngen van Delft. Ger. Gem. 9.30 en 6 uur Leesdienst. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur dhr. van Viegen. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 uur dhr. van Noort. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur Leesdienst. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 9.30 en 6.30 u. Ds. de Jong. Ger. Gem. 2 uur Ds. Kok. RENSWOUDE PRACHTIG WERK VOOR HET NED. RODE KRUIS De vorige week ook hier ter plaatse gehouden Ledenwerfactie voor het Ned. Rode Kruis, begon met een aantal van 16, en eindigde met 117 leden, een wel buitengewoon goed resultaat. Stappen worden dan ook ondernomen om te komen tot de oprichting van een plaatselijke zelf standige afdeling Transport Colonnisten. OVERBERG De collecte alhier gehouden Zaterdagmiddag j.l. voor het Rode Kruis, bracht f 42.44 op. DISTRIBUTIEKRING DOORN Indiening aanvragen voor zware arbeid en zeep voor vuile arbeid Degenen, die in de week van 19 tot 24 Aug. geen naamlijst of eventueel nieuwe aanvraag voor toeslag wegens zware arbeid hebben ingediend kunnen dit alsnog doen in de week van 26 tot 30 Augustus a.s. en wel te Doorn op 26 Aug., Maam 27 Aug., Leersum 28 Aug. en Amerongen op 29 Augustus. Tevens kunnen dan de 3-maandelijkse aanvragen voor zeep voor „vuile arbeid" worden ingediend. Kantooruren: LEERSUM: Woensdag van 912 en 23,30 uur, gebouw Rehiobatih. AMERONGEN: Donderdag van 9.3012 en 23.30 uur gebouw Lievendael. De inwoners van de buitengemeenten worden er voor de goede orde op attent gemaakt, dat op de bekend gemaakte kantoordag alle distributiezaken worden behandeld, o.a. ook de uitgifte van stam kaarten en bescheiden bij geboorten. Een ieder wordt echter dringend verziodht zich bij het ontvangen van een oproepkaart aan de op gegeven uren te houden. DISTRIBUTIEKRING EDE Bijzondere arbeid De indiening van naamlijsten voor de voortge zette aanvragen met daarbij behorende toeslagbe- 'wijzen voor zware .langdurige .giftige en vuile ar beid -voor de 610e periode 1946 zal plaats hebben volgens onderstaand schema, onder bijvoeging van de desbetreffende stamkaarten. Werkgevers .gevestigd in Ede: A trni. D op Dinsdag 27 Augustus. E t.m. J op Woensdag 28 Augustus. K t.m. P op Donderdag 29 Augustus. Q t.m. Z op Vrijdag 30 Augustus. Werkgevers gevestigd in: EDERVEEN: Mandag 2 September. VEENENDAAL: Woensdag 4 September. De toeslagibonnen kunnen de daarop volgende week worden afgehaald, eveneens volgens genoemd schema. Men wordt verzocht, ter bevordering van een spoedige behandeling er voor zorg te dragen, dat de ondertekende' naamlijsten in duplo aan de voor- en achterzijde nauwkeurig volgens de oude copie-naamlijst Zijn ingevuld in alfabetische volg orde. Leider Distributiedienst Ede. ATOOMWOLK BOVEN FRANKRIJK Het observatorium op de Puy de D Omebij Clermont- F errand bij Frankrijk heeft? gemeld, dat er boven Midden-Frankrijk een radio-active wolk. drijft ,op een hoogte van ongeveer 7 km.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 2