T. v. d. kemp - üitvieiiiandei - Tel. 233 - Zandstr. 108 - neenendaai y. vide Moraal rrahtiit herval IS. L. SIJKSEK ui de Jong scnouie oer. oem. - Eist h KLEURCflRBOLiHElim Mej. A. Boezel Rhene n Corry v. d. Vendel Marinus Henzen 4». Siel niet uit „Het IJzerhuis" „uiai ook net geval is Henni/Jansenheetiaiies!" o. a. HEnnvjansEn-apotn.oss. gesloten J. Merkestijn naaisters en leerling naaisters Burgemeester van Rhenen gehuldigd door ambtenarencorps. ROB DE AVONTURIER Gerrit Jan VERLOOFD: TEUniS ROBBERTSEII JOnniGJE HEVKRIYIP Jan H. v. Hardeveld Rselamo tekenaar J. J. Th. Finkenfliigel TANDARTS t ALBERT VAN DEN HEUVEL H Vraag en Aanbod H Te rail aangeboden 1 paar zwarte sportschoenen gr. m. 40 en 1 paar molieres donkerrood 3/4 hak m. 39, beide zo goed als nieuw, voor l paar sport schoenen m. 39 zwart of bruin. Buurtlaan 17. Wij bieden weder aan Geurtje van Koofen Pairimoniumlaan 3 Telefoon 640 Ueenondaai DROGISTERIJ „OEUIJZEL" zandsir.il. Tel. 21S. ueenendaai Wegens vacantie is onze zaak van 2 tot 9 Sept. Woudweg - Eist verkrijgbaar bij: BOUWMATERIALEN Zandstr. 54a - Tel. 231 Veenendaal GEVRAAGD VAN LEIDEN RHENEN. Donderdagavond werd in de grote trouwzaal ten stadhuize door het ambtenarencorps dezer gemeente een afscheidshulde gebracht aan den aftredenden Burgemeester van Harden- broek. De gemeentesecretaris sprak bij deze gelegenheid namens de ambtena ren ter secretarie een afscheidswoord. Het is voor U vandaag een afsluiting van een gewichtig tijdperk in Uw leven, aldus spr. Drie en twintig jaren hebt gij het burgermeesterambt bekleed en slechts diegenen, die zelf tot dit ambt zijn geroepen geweest, kunnen beoor delen, wat dit zeggen wil. Doch ook als secretaris is men in staat menigmaal achter de schermen te kijken en krijgt men enig inzicht, welke eisen of dit stelt. Niet ten onrechte zegt het spreek woord „Hoge bomen vangen veei wind". En op die hoogte zou het wel eens een zaam kunnen zijn, als daar niet tevens was de secretarie en allen, die de ge meente in welke functie dan ook, die nen. Zij wijden zich allen aan een ge meenschappelijke taak en als zodanig zijn ze één. Ook U, aldus den gemeen tesecretaris, hebt dat gevoeld en daar om zijn wij U erkentelijk, dat U ons in de gelegenheid stelt, op deze wijze van U afscheid te nemen. Voorts gaf spre ker een overzicht van de groei van het ambtenarencorps en de uitbreiding van de bemoeiingen op het gebied van de gemeenteadministratie. Steeds weer bleek, dat ge grote belangstelling had voor allen en bleek het billijk dat de salarissen werden verhoogd of als er een betere vacantieregeling werd be pleit, dan konden zowel ambtenaren, als werklieden op Uw steun rekenen. Vervolgens memoreerde soreker de achterliggende oorlogsjaren, de vernie tiging van Rhenen en s elde vast, dat dit zeker geen gemakkelijke tijd voor den burgemeester is geweest. Tenslotte werd ook U, aldus spr. ontslagen door den bezetter, al bracht U dit geen rust en er bleef werk aan de winkel, al was het dikwijls illegaal. Voorts memo reerde spr. de dagen van na de bevrij ding, toen de burgemeester wederom in ere werd hersteld en zei dat het resultaat van het werk, hetwelk was verricht in de eerste maanden van na de oorlog, gezien kan worden. Meteen hartelijk afscheid besloot de gemeen tesecretaris zijn redevoering. Hierna nam de heer Souwerbren, gemeentearchi tect het woord, die sprak namens het gehele personeel van den dienst van publieke werken. Na een twaalfjarige samenwerking n et U als burgemeester, aldus de heer Souwerbren, valt het zeer moeilijk afscheid te moeten nemen, Ik dank U voor alle steun diè wij steeds van U mochten ontvangen. De arbei ders hebben mij speciaal verzocht U te willen dank zeg&en voor de door U aangebrachte sociale verbeteringen tij dens Uw burgermeesterschap van Rhe nen. Na nog enige feiten uit de achter liggende jaren te hebben gememoreerd, eindigde spreker met de hoop, dat de band. welke was gegroeid, nog vele ja ren zal mogen blijven voortbestaan. De Burgemeester werd door den secretaris namens het gehele personeel een staan de schemerlamp aangeboden, met op de kap van deze lamp drie geschilder de wapens, namelijk dat van de fam. Hardenbroek, de gemeente Rhenen en de provincie Utrecht. Diep geroerd door het bewijs van vriendschap, dankte de burgemeester allen en wees erop dat de band van vriendschap steeds zal blijven voortbestaan. Gij hebt mij steeds ti\ uw terzijde gestaan aldus de burge meester en zonder Uw hulp zou ik mijn ambt niet hebben-kunnen volbren gen Met de woorden: ,Dat het U al len wel moge gaan", besloot de burge meester de bijeenkomst, en werd aan alle aanwezigen de gelegenheid gegeven een persoonlijk afscheid te nemen van den burgemeeèter en van mevrouw van Hardenbroek. VOOR DE ZONDAG En de Apostelen zeiden tot den Heere: „Vermeerder ons het ge loof". Hoe goed kunnen wij deze bede verstaan! Jezus" kwam tot Zijne discipelen met de eis tot zevenmaal daags te vergeven, als ie mand tot zevenmaal daags tegen hen ge zondigd had en daarvoor berouw toonde. Ze gevoelden daartoe meer kradht nodiig te hebben dan ze bezaten; maar tegelijk, dat dit kwam doordat hun geloof te zwak was. Daarom: vermeerder ons het geloof. Wij zijn dankbaar, dat ook zij dit moesten vragen. Want ook wij, wanneer we gelo ven, moeten wel heel sterk gevoelen hoe zwak ons geloof is. Als Jezus ons roept Hem te volgen, geheel en in alles, dan heb ben wij toch we] een heel groot en sterk geloof nodig. Niet slechts liefde en gehoor zaamheid, maar de brond daarvan: het ge loof. Hoe vreemd klinkt ons niu het antwoord van Jezus toe! „Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt wonderen doen." Het is, alsóf Hij daarmee wil zeggen: Vraag niet in de eerste plaats naar een groot geloof, maar naar een echt, levend geloof. Want al zou uw geloof zo klein zijn als een mosterdzaadje, als het maar de kiem- kracht, de levenskracht van dit zaadje be zit, ge zult er wonderen mee kunnen doen. Wonderen van gehoorzaamheid en liefde. Daarom moeten ook wij leren bidden en er nimmer mee ophouden „Heer, geef mij een echt, een levend geloof." Als het echt en levend is, zal het vanzelve wel groeien. ■-jm 82 Het bootje werd door de dieren gegrepen en aan flar den gescheurd. De beesten zochten blijkbaar een surrogaat voor hun verdwenen prooi- aan de offerpalen en ze ver- nietigden het grondig. 83 Rob en zijn makker, die zich de terugweg afgesneden zagen, moesten haastig vluchtten voor een derde exem plaar, dat op hun toestormde met een snelheid, die respect afdwong en de blanken noodzaakte heel snel weg te hollen. n het ouder Achterhoeksche stadje Lichtenvoorde, dat zijn 1000- jarig bestaan viert, zijn nog (alrijke oude gebuiken in zwang en men vindt er veie folk leristisch interessante plekjes. Met dankbaarheid en vreugde geven wij kennis van de voor spoedige geboorte van ons Zoon tje en Broertje D. v. Asselt W. v. Asselt-Gerritsen Fietje Veenendaal, 18 Aug. 1946 Patrimoniumlaan 87. en Frarxsewe 2 Franseweg 27 Eist 24 Ai/g. 194Ó Receptie 's avonds vanaf 7 uur Franse wee, 2 Eist. Zo de Heere wil en zij leven hopen onze gelief de ouders en op 2 September de dag re herdenken dat zij voor 35 jaar in het huwelijk zijn getreden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinde ren, behuwd- en kleinkin deren en verloofde 1 Veenendaal, Aug. 1946 Y Middellaan B 119 y Voor de vele bewijzen van belangstelling voor en op 8 Aug. j 1. zeggen de Heer en Mevrouw PRINS- STESNSMA van harte dank. Aan boord van de Kota Intin naar Indie wens ik mijn Clientele, Padvinders (sters),Zwemclub Fam. le den en vrienden een hartelijk vaarwel en tot weerziens ïnplaats van kaarten Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan allen voor de betoonde belangstelling on dervonden bij het overlijden van onzen geliefden Man en Vader Uit aller naam Wed. Fiinkenflügel en Kinderen Heden overleed lot onze diepe droefheid, na een ge duldig gedragen lijden,, zacht en kalm, onze geliefde Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, Broe der, Behuwdbroeder en Oom. in de ouderdom van ruim 72 jaar Uit aller naam, I. van den Heuvel- van Soest. Geen bloemen. RHENEN, 21 Aug. 1946 Lijn weg WZ. 5. De teraardebestelling zal plaats vinden op Maandag 26 Augustus a.s.; vertrek van het sterfhuis v.m. 11'uur. Te koop een wi&kelpui hoog 3.10 m. breed 2.60 m. met bij behorend spiegelruit bij N. v. d. Brink, Franseweg 22, Eist (U). Te koop gevraagd i.g.st z. pot kachel* Cuneraweg 391, even voorbij het Bergbad. Te koop 3 glasruiten dubbel dik. waarvan 2 stuks 1.29x74 cm. 1 stuks 1.15x74 cm. Aan het zelfde adres te ruil aangeboden schoenen m. 27 voor kindersch m. 19-20. Pelikaanstr. 22. Te koop aangeboden z.g.a.n. padvindersh. Kerkewijk 190. Te koop z.g.a.n. donkerblauwe mantel m. 40. Br. pnder. No. 760 bur. v. d. blad Te koop een prima zeilboot 5 in. lang. prijs f 300.-. Prins Bernhardlaan 23, Veenendaal Te koop een 5 jarig werkpaard met een z.g.a n. luchtbanden wagen laag model, met reserve wiel. Tevens een accordeon 5 rijen. Ant. v. Merkestijn, Woud weg 7, Eist, Rhenen. Te koop aangeboden z.g.a. Amerikaans orgel en buffet. Br. onder No. 764 bur. v. d. blad Te koop pracht witte keeshond lief dier om met kinderen om te gaan. Te bevr. Groenelaan 76. Gevraagd een net meisje voor d.e.n. of d. Hoog loon, goede behandeling. Mevr. Ooiman, Grebbe 2, Rhenen. Biect zich aan halfwas tim merman* Loon nader overeen te komen. Br. onder No. 763 bur. v. d. blad. Gevr. flinke wandeiwagen in ruil voor een zwarte winter mantel m. 42 met Persianerbont opgewerkt of eventueel voor iets anders. Cuneraweg 391. E- ven voorbij het Bergbad. ameublementen met crapeauds en fauteuils, dressoirs en linnen kasten, theemeubels, was- en nachtkastjes, divans, schuif- en andere tafels, stofzuigers, naai machines, tafelbiljart, piano (Duitser), enige wollen dekens, spiegels, lampekappen en ande re allerlei kleine meubilaire goederen, alles in prima staat. Nieuweweg 60, Veenendaal. Biedt zich aan flink meisje voor de morgenuren of enige dagen per week. Br. onder No. 759 bur. van dit blad. Te ruil of te koop prima kin derstoel. G. Hament, Kerke wijk 98. Woningruil. Wie ruilt te Veenendaal of omgeving zijn woning voor woning in Scher- penzeel? Adres te bevr. bij Boekhandel, Fa. Jac. v. Harde veld, Hoofdstraat 64, Veenen daal, Tel. 424. Vermist sinds 31 Juli kleine zwarte Groenendaler witte borst en tenen. Tegen sigaretten be loning terug te b «zorgen. Korp. de Jong, Kaderschool, Eist. Wie kan net persoon helpen, aan net kosthuis* Br met in lichtingen onder No. 761 bur. van dit blad De N.V. ATO v. Gend en Loos vraagt met spoed loopjongen. Leeft. 16-20 jaar. Kerkewijk 35 Heden overleed na een geduldig gedragen lijden, onze lie ve zorgzame Moeder, Behuwd-Groot-en Overgrootmoeder Wed. van Johannes v. d. Haar *n de ouderdom van 76 jaar en 10 maanden. De Heere trooste ons in dit smartelijk verlies Uit aller Naam. G VAN DE HAAR. RHENEN. 15 Aug. 1916. Cuneraweg 334 De begrafenis heeft plaats Maandag 19 Augustus 1946, gehad te Veenendaal op Te koop z g.a.n. Kinderwa gen. Grintweg 66 naast Bergbad Gevraagd bekwame bakkers knecht bij M. Koster, Achter berg. Gevraagd een meisje voor de morgenuren of werkster Mevr. C. Goote, Julianastraat 61. Net meisje gevr. v.d.e n met huisel. verkeer C. v Barneveld, Luxe Bakkerij, Bergweg 64. Zeist. Mevr. Visscher. Heerenstr 94, Rhenen vr. wegens huwelijk der tegenw. een dienstmeisje v d e n. Bekwame schilders gevr. Loon volgens Rijksregeling m verg. v. reiskosten, reisuren, kostgeld e. d Schildersbedr. J. A. v. d. Grift, Dipl. Nat Schildersschool Spoorbaanweg 9* Rhenen. Meisje gevr. v.d.e.n. werkster en huisnaaister gevr. Mevr. Koekoek, Grebbew. 47, Rhenen Gevraagd net tweede meisje voor hele of halve dagen. Hen- ny Jansen, Drog. »de Vijzel* Zandstraat 11 Biedt zich aan een nette werk" Ster leeftijd 24 jaar. Brieven onder No. 762 bur. v d. blad. Ruilen een kinderbadje voor 1 pond donkerblauwe wol. Een lichtgrijze pantalon nieuw voor pantalon grore maat. T. Vervat. Franseweg 75a. Eist. tot morgen, maar knip direct van Uw bonkaarten de nummers SO& en O06 algemeen af!! Iedere!, bon is 2 punten waard, voor aankoop van e m a i 11 e. Wij hebben voor U prima pannen voor 10-12—14 en -16 pnt. Ook alle andere artikelen, zoals: Fmcuers. waskitten afwasbakjes enz. enz. Dus U komt ook naar (Wij zijn open van 9-12 en van 2-6 uur.) Woensd.middag gesloten P.S. Zaterdag 24 Aug. a s. om 9 uur v.m. verkopen wij emaille (licht beschad.) zonder punten, voor verminderde prijs. Ook wat inmaakpotjes6-8 -10L. Prima Levertraan voor kinderen enz. met en zon der Sinaasappelsmaak. Levertraan voor Honden, Varkens enz. Beenderenmeel Boter* en Kaas Thermo meters. Week Thermometers. Flesjes Ouderwets vlek kenwater, Luieibroekjes (geheel Gummi.) Levantse Sponsen, enz. Kanaalweg 18, Veenendaal D.V. Donderdag 29 Aug. n.m. 3 uur en des avonds 7 uur

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 3