v\ I I brillen SI. Haas een Bill van BOeHS Renswoude Eist Ons Sportpraatje PRH61HAD? mrnmms is er goéd voor! n. van erk aankomende manl. en vrouwelijke krachten. Zetters en Drukkers Administratieve kracht 1 boereriHnecm PREDIKBEURTEN BONNENLIJST RHENEN Achterberg Binnenlands nieuws ROB DE AVONTURIER I HEBT U ZEEP TEKORT? Hennu Jansen adoih. flss. «r A. v. d. WEERD Ziehenlondsieverancier Ontvangen: Drukkerij De Geldersche Vallei Parallelweg 8, Tel. 601 Veenendaal voor Zandstraat 3 Tel. 217 Patrimoniumlaan 8 BETROUWBAARHEIDSRIT VOOR MOTOREN. RHENEN ELST WIJ KUNNEN U HELPEN MET flessen vloeibare shampoo (kunt U Pakjes en losse vaatwaspoeder VOORTS HEBBEN Wl J VOOR U: DROGISTERIJ JE GIJZEL" MUZIEKHANDEL uoor ^)a k e 1 a a r Spanzagen Prima Houthiepen Emaille gastafeltjes Springvormen KoienSepels A. u. Uiegen T. B. H. u. Rhee A. Soelen m. Riemsdijk Voorspoedige indiensttreding gevraagd Hoog loon - Tevens een Sollicitaties te richten aail leeftijd 16-20 j. W*d. A. van Hal Overberg D 11 Post V'daal en Nennetje Veenendaal 23 j. Frederik Hoef akker 36 j. en Teuntje Gerritsen 27 j. Jdhan Meijnen 40 j. en Juda van Weiden 34 j. Adrianus Fluit 38 j. en Ger ritje Keij 32 j. Petrus An toni us van Bouteljé en S. Leijenaar. J. van Raven horst en H. C. van de Pol. Overleden: B. van Drongelen 62 j. A. M. van tHardeveld 70 j. J. Bakkenes 94 j. H. Roelofsen 78 j. A. Roseboom 10 mnd. T, Blankespoor 81 j. J. B. Helms VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Oude Kerk 9.30 u. Ds. Bakker. 5 u. Ds. Posthumus-Meyes van Amersfoort. Julianakerk 9.30 u. Ds. v. Wijngaar den. 5 u. Ds. J. van der Haar van Kampen. Eltheto 9.30 u. Ds. v. d. Haar. Dijkstraat 2.30 u. Ds. Bakker. Veeneind 2.45 u. dhr. Gaasbeek. Woensdag Dankstond v. h. Gewas. Oude Kerk 7.30 u. Ds. Bakker. Julia nakerk 7.30 u. Ds. de Bruin. Geref. Kerk. 9.30 en 5 u. Ds. van Enk. Ger. Gem. 9.30 en 5 u. Ds. Kok. Chr. Ger. Kerk 9.30 en 5 u. Ds. de Bruin. Ge bouw „Sola Fide" 10 u. Dr. W. S. van Leeuwen van Rotterdam. Leger des Heils Zaterdag 7.30 u. Bidst. Zondag 10 u. Heilig.dienst. 7 u. Openl. sam.k. 8 u. Verl.samenk. Woensdag 7.30 u. Heilig.samenk. Maj. C. Kük, Donder dag 7.30 u. Gezinsbond. Vrijdag 7.30 u. Jeugdbond. Ned. Pot, B )r\d Convers.| Zaal '0 30 D.S. v. d. Leet' van Tiel. RHENEN. Ned. Herv. Kerk. 10 u. Ds. v. Galen van Eist. 5 u. Ds. v. d. Heide. Ned. Herv. (Ger. Evang.) 10 u. geen dienst. 6 u. dhr. M. de Vos van Ede. Ger. Gem. 10 en 5 u. Leesdienst. Oud Ger. Gem. 10 en 5.30 u. Leesdienst. Ned. Prot. Bond. Geen dienst. ELST. Ned. Herv. Kerk. 10 u. dhr. Haveman van Apeldoorn. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. Leesdienst. Oud Ger. Gem. Leesdienst. AMERONGEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 5 u. Ds. v. d. Vlies. Ger. Kerk. 10 en 5 u. Ds. H. Brinkman. O VERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 u. dhr. v. Noort. Oud Ger. Gem. 10 en 6 u. Leesdienst. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6.30 u. Ds. Hop. Ger. Kerk. 10 en 4.30 u. Ds. Molenaar. Woensdag Dank stond voor het gewas. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 9.30 en 6.30 u. Ds. de Jong. Ger. Gem. 2 u. Ds. Kok. ACHTERBERG. Gebouw „Eben Haë- zer. Woensdag 7.30 u. dhr. v. Wake ren. BONKAARTEN KA, KB, KC 47—1 brood, 800 gr. brood 47-2 brood, 400 gr. brood 47-1 boter, 125 gr. boter 47-2 boter, 125 gr. marg. of 100 gr. vet 47-3 boter, 250 gr. marg. of 200 gr. vet 47-1 melk, 4 liter melk 47-rl vlees, 100 gr. vlees 47-2 vlees, 400 gr. vlees 47-1 algem., 2C0 gr. kaas 47-2 algem 1O0 gr. zelfrijzendbakmeel 47-4B res. 1600 gr. brood 47-4C res. 800 gr. brood 47-5B res. 47-5C res. 3 liter melk 47—6B res. 10O gr. kaas 47-4 algem. 2 kg appels of peren BONKAARTEN KD, KE 48—1 brood, 800 gr brood 48-1 boter, 250 gr. boter 48-2 boter, 125 gr. marg. of 100 gr. vet 48-1 melk, 12 liter melk 48-1 vlees, 48-2 vlees, 100 gr. vlees 48-1 algem. 100 gr. kaas 48-2 algem. 100 gr zelfrijzendbakmeel 48-3 alg. 500 gr. bananen (voorinlevering) 48-lD res. 800 gr. brood 48-1E res. 250 gr. rijst 48-2E res. 300 gr. bloem 48-4 algem. 2 kg. appels of peren TABAKSKAARTEN ENZ. T 57 en X 57 2 rants, tabaksart. V 58 200 gr. choc, en/of suikerw. X 58 100 gr. choc, en/of suikerw. Voor da week van 17 t/m 23 Nov. zullen nog bonnen werden aangewezen voor tabak, suiker, koffie, thee en zo mogelijk cacaopoeder De uitslag van de sterrit, georgani seerd door de motorclub „Rhenen" over 60 k.m. luidt als volgt: 1. G. Lod der met 6 strafpunten; 2. J. D. de Bode met 10 strafpunten; 3. J. v. d. Horst met 10 strafpunten. GEVONDEN EN VERLOREN VOOR WERPEN: Gevonden1 rijwielslot; 1 actetasch inhoudende brood en een doosje ta bak. Verloren: 1 bril met hoornen mon tuur; 1 zwarte soldatenbaret; 5 tex- tielkaarten; 1 beige kinderschouder. tosch inhoudende portemonnaie met ƒ2.-; 1 donkerbruine lederen porte feuille inhoudende 5.- aan zilver bons en foto's met eenige brieven; 1 zilveren^ zakhorloge met ketting; 1 rood lederen kinderportemonnaie in houdende textielkaart; 1 gouden trouwring met inscriptie H.B. 29-9-41. Geboren: Nicolaas z. van C. van Vie- gen en N. Jansen. Leendert Jan z. van A. Wortman en M. M. van riattem. Gijsberta d. van J. van Tongeren en C. Reede. Jan z. van J. van der Voort en A. van der Burg. Gerard Martinus z. van J. Ph. van de Klift en H. J. Brouwer. Ondertrouwd: Reindert Heens en Ma ria van de Sdheur. Getrouwd: Peter van Ravenswaaij en Gerritje Ida Henzen. Overleden: Alexander Veenhof 46 j. geh. met A. M. Stoltenkamp. Jan Pieter Beelaerts van Bmmicihoven 73 j. wedn. van L. M. Bijstra. Adrianus Heijnekamp 88 j. wedn. van G. van Laar. LANDBOUWER BESTOLEN. In den nacht van Dinsdag op Woens dag werd de 75-jarige alleen wonen de landbouwer van D. te Achterberg door tot nu toe onbekende personen 's nachts om drie uur overvallen en van zijn rijwiel en een bedrag van ongeveer 1000.- beroofd. De politie stelt een onderzoek in. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerda, d. v. J. Vermeulen en J. van Bentum; Rosina Maria Ja- coba, d. v. J. van de Haar en R. M. J. Bosman. Getrouwd: Jan Wolfswinkel, 40 j. en Alida Lokhorst, 37 j. Overleden: Anna Catharina Siljee, 55 j., echtgen. van H. Motshagen. HET KERKKOOR HEEFT (BIJNA 100 LEDEN Het kort geleden alhier opgerichte Ned. Herv. Kerkkoor, onder leiding van den heer H. van Eek uit Veenendaal, is een geweldig succes geworden. Op twee of drie na, is dit koor thans 100 stemmen sterk, een zeldzaam groot aan tal dus. Tijdens de repetities is gebleken dat de geest goed is, het gaat er dan ook gezellig naar toe. Er wordt direct al flink aangepakt, want het ligt in de bedoeling dat het koor met Kerstmis in de kerk zal zingen en volgens den diri gent zal het beslist lukken. J.l. Woensdagavond is reeds 4e derde repetitie gehouden. Onze „brave" jeugd: I11 een Christe lijke H.B.S. te Groningen hebben een stelletje vandalen een paar les lokalen onder water gezet. OA We worden weer geteld: Het ligt in de bedoeling van de regering de volkstelling op 31 Mei 1947 te doen houden. Het is met de Nederlandse pers een eigenaardige geschiedenis: Vele be langrijke Nederlandse berichten wor den uit buitenlandse bron geput. De „Times" was over de in het geheim behandelde grenscorrec ties beter op de hoogte dan de grote Nederlandse bladen en over de Indo nesische onderhandelingen moesten diezelfde Nederlandse bladen het be langrijkste bericht van Associated of United Press ontvangen. Officieel werd uit Batavia geen enkel resultaat gemeld, doch de buitenlan ders berichtten, dat de Nederlanders er informeel in hadden toegestemd, de Indonesische Republiek, omvat tende: Java en Sumatra, te erkennen. Die Indonesische Republiek zou dan deel uit mogen maken van de fede ratieve Verenigde Staten van Indo nesië. Dat lykt heel goed te zitten. Maar nu komen de fijne kantjes: Daar is men het minder vlug over eens. Zal de verhouding met Neder land zo zijn, dat de Republiek slechts een déél zal uitmaken van de Ver enigde Staten van Indonesië of zal Nederland een verdrag aangaan met een Republiek, die de gehele archi pel omvat? Daar de Kroon hierbij in het geding komt, krijgen de onder handelingen een delicaat cachet. De positie der Kroon in de Nederlands Indonesische Unie wordt door de commissie-generaal van zo groot be lang geacht, dat de commissie daar in geen geval aan laat tornen. Dan ....gaat zij liever huis-toe! Zo, dat is mannentaal. Inmiddels werd de plenaire zitting der Nederlandse en republikeinse delegaties voor een bepaalde tijd uit gesteld, naar officieel verluidt, om dat zo'n voltallige zitting nog niet ge rechtvaardigd zou zijn. Sjahrir zal over de stand van zaken het binnen land willen raadplegen de Neder landers zullen wel weer met Engel sen verder overleggen. Gelukkig is nu ofnciëel het signaal: „Houdt op met dat vuren!" gegeven en het is te hopen, dat men zich daar - óók op Sumatra aan zal hou den. We hebben het wel moeilijk met de Oost. Wij zouden haast jaloersch worden op de West, op Curasao, waarvan de gouverneur dr. P. G. Kasteel, die met vacantie naar het vaderlgjjd kwam, verklaarde, dat zijn land, zelfs voor Canadees en Ameri kaan een paradijs is. Een paradijs! De bewoners van de Limburgse grensplaatsen hebben èn- dere gedachten over hun „vestiging". Zij worden door de luchtdruk haast uit hun huizen geblazen, doordat de Duitsers dicht in hun buurt by het onschadelijk maken van bergen mu nitie grote schade aanrichten. Pro testen zijn nu te bevoegder plaatse ingediend. „Veenendaal" heeft in Tiel tegen Theole een zware nederlaag moeten incasseren. Wij waren daar reeds bang voor. Veenendaal maakt op het moment een inzinking door, waaraan zij zich schijnbaar niet kan ontwor stelen. Het vertoonde spel in Tiel was dan ook alles behalve fraai. Dank zijl de doortastendheid van keeper Dillen en back A. v. d. Weerd- hof kon een grote nederlaag voor komen worden. Nu krijgt Veenendaal V.V.S.N. op bezoek. Dit is dan de kans vootr Veenendaal om zich te herstellen, hoewel V.V.S.N. natuurlijk alles op alles zal zetten om van deze inzinking van Veenendaal te profi teren. Een groot krachtsverschil zal er dan ook wel niet bestaan bij de wedstrijd van a.s. Zondag. Van de Zaterdagmiddag-competitie wist Dovo een flinke overwinning te boeken op Levu, n.l. met 81, ter wijl Veenendaal 4 een benauwde, maar verdiende 56 overwinning wist te boeken tegen Maarssen. Vee nendaal 5 wist D.O.V.O. 2 te winnen met 21, terwyl het derde elftal van D.O.V.O. met dezelfde cijfers won van Valkenheide 2. Tenslotte wist de Panter met 41 de baas te blijven over Wit-Rood. A.s. Zaterdag speelt Dovo 3 thuis te gen D.V.S. 3. Zaterdag had in Utrecht de korfbal wedstrijd plaats Terre Neuve I en de Vallei I. Reeds in de eerste mi nuten maakte mej. Drost, die geheel vrij stond het eerste doelpunt. Na enige mooi opgezette aanvallen bracht M. v. d. Bovenkamp de stand op 20. Het veld was er inmiddels niet beter op geworden. De speler(sters) had den moeite om op de been te blijven, hierdoor ging het vlugge spel geheel verloren. Het duurde dan ook ge ruime tijd voor Klumpenaar nummer drie voor zijn rekening nam. Na een goed samenspel wist Klumpe naar, even voor het einde, het vierde doelpunt te maken. Ook deze wedstrijd eindigde dan weer in een overwinning voor de Vallei. Ga zo voort. A.s. Zaterdag: Kameo Ide Vallei I en S.S.V.U. II—de Vallei II. WIT-ROOD„PANTER" Zaterdag j.l. is „Panter" op bezoek geweest bij Wit-lRood in Amersfoort. Deze uitwedstrijd eindigde met een over winning van 41 voor „Panter". In een door Rhoda te ruw gespeelde wedstryd wist Voorwaarts een 130 overwinning te behalen op eigen ter rein. Verschillende waarschuwingen moesten door den scheidsrechter aan de Schalkwijkers worden uitgedeeld, met het gevolg dat in de tweede helft twee spelers het veld verlieten. De doelpunten voor Voorwaarts werden gescoord door Vis, van Stokkum, Evers en Hoevelaken. AURORA-ORANJE-WIT 2—1 Op een glad, doch bespeelbaar terrein liet scheidsrechter van Ede aanvangen. Direct ontwikkelde zich een vlotte partij voetbal. Na 2 minuten scoorde Aurora reeds daar zij de O.W.-aöhterhoede overblufte door het gladde veld. Dit was en teken voor de O.W.'ers zich beter aan het veld aan te passen. Na enige wederzijdse aanvallen wist Oran je-Wit na een kwartier gelijk te maken door hun nieuwen midvoor van Dalen. Even later bewerkte een O.W.speler de bal mét de hand in het beruchte gebied en de scheidsrechter gaf terecht een strafschop waaruit Aurora doelpante 2—1. (Met Aurora in de meerderheid brak met deze stand de pauze aan. Na de rust kwam Oranje-Wit direct gevaarlijk opzetten, bezield óm zich toch maar zo niet gewonnen te geven. Helaas moest hun rechts-half uitval len, De invaller was echter geen ver zwakking want hij loste al spoedig een hard schot op het doel waar de Aurora keper alle moeite mee had. Oranje-Wit blijft doorzwoegen. Tal van corne's worden genomen, maar zij weten de stand niet gelijk te maken. Aurora moest steeds alle zeilen bijzetten om een doelpunt te voorkomen. Hardnekkig bleven zij verdedigen, waarmee zij suc ces boekten en Oranje-Wit met 1 punt naar Eist terug stuurden. A.s. Zondag speelt Oranje-Wit weer een thuiswedstrijd tegen Wijk bij Duur stede. Jammer, dat de keper en links buiten deze week in militaire dienst ge gaan zijn. Maar Oranje-Witters, speelt sportief want voetballen is voetballen. Een nieuw portret: De Wassenaarse schilder Sierk Schroder werkt op het openblik aan een portret van de Koningin. mm 97. Terwijl de muur langzaam daalde begon de koningin te spreken, en van deze tocht vol verrassingen was wel de grootste dat de vorstin hun taal sprak. „Luister, honden," sprak zij. „Ik ken ,je bedoeling. Jullie bent van een volk, dat lang geleden ook het volk van mijn voorvader was. Hij kwam hierheen, gedreven door gouddorst en hij werd koning van dit volk. Steeds wenden er in ons geslaccht kinderen geboren met een blanke huid en zij alleen mogen regeren." 98. ..Ik haat jullie, ellendige goudwolven. Want jullie zult terugkomen met je machtige wapens en mijn volk ten onder brengen. Ik zou je graag in de mijnen als slaven laten wer ken, maar 5k vrees je vreemde vogel in de lucht. En ik wee: dat je mijn dochtertje Sheeba het leven hebt gered. Daarom mag je gaan. En kom maar terug, als je durft, om daar be neden in de vergiftige vallei, onze tempel haar schatten te ontroven." 99. „Zeg Sheeba, die bij je vrienden is daarboven, zoals mijn verspieders mij gemeld hebben, dat ze heel gauw naar mij toe moet komen, want de priester wil haar doden, om dat ze vriendschap met de vijanden van haar volk heeft ge sloten. Ga nu heen, en als je terug komt, zal je in de ver giftige vallei aan de gevolgen stérven." Met een gébaar gebood de vorstin haar krijgslieden de blan ken weg te brengen, en enige minuten later stonden ze weer onder aan de trap, waar een boot gereed lag. Chem. reinigen Ontvlekken Verven en De fijne wasch. .r- Fabriek en Kantoor: THORBECKEGRACHT 27 TELEF. 5060 - ZWOLLE Filiaal 13. v. d. Meyden Zandstraat 9 Veenendaal Wilt U fiets of t arken kwijt. Vraagt V 'n auto of 'n geit, Plaais dan een V. en A.-tje dan heeft U altijd succes. zelf verdunnen 1:5) Rolfilms (in hoofdzaak voor hen die kin deren in Indië hebben) Pakkan Doxtro- puren Doosjes Saccharinetsbletjes (Suiker- vervangmiddel) Gummis luierbroekjes (rekbaar) Tubes lijm Wrljfwas, Zwar te-en bruine schoencrême Worst en vieeskruiden Brandspiritus Bleekwater- en poeder Zandstr. 11 - Tel. 215 - V'daal Beatrixstraat 60, Veenendaal Het van ouds bekende adres voor schoonma ken en repareren van orgels. Alle soorten draadnagels „HET IJZERHUIS" TEI. 640 - Veenendaal OOK DIT SEI ZOEN WORDT GESLACHT a f. 7 50 Beleefd aanbevelend Groothandel in Levensmiddelen vraagt voor haar kantoor Brieven onder no. 831 bureau van dit blad fik. Gevraagd

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1946 | | pagina 3