Nieuws- en Advertentieblad voor Veenendaal en Omstreken Ons Kerstnummer De Gelderse Vallei. Het Weihnachts-oratorium van J. S. Bach. 36e Jaargang Vrijdag 12 December 1947 No 930 Uitgave: Drukkerij „De Gelderse Vallei" Whijnt 2 keer per week inStichts- en^«„endaal Amero.gen, Ek, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuvelse Steeg Groep benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel Reeds sedert eeuwen is de Gel derse Vallei een voorwerp van aan houdende zorg geweest in verband met de afwatering. De Provinciale Besturen van Gelderland en Utrecht hebben meermalen overleg gepleegd hoe men gezamenlijk een regeling voor dit vraagstuk kon treffen. De Gelderse Vallei heeft een op pervlakte van ongeveer 900 km, oostelijk begrensd door de Velu- wezoom en westelijk door de U- trechtse heuvelrug. De zuidelijke grens wordt gevormd door de Rijn tussen Wageningen en de Grebbe, terwijl de noordelijke grens langs het IJselmeer loopt van het Gooi tot Nijkerk. De afwatering heeft hoofdzake lijk plaats door de rivier de Eem en de bij Amersfoort daarin vloeien de Barneveldse en Lunterse beek. Ede, Wageningen en Veenendaal zijn van het overige deel' der vallei ge scheiden door een „Slaperdijk". Het uiterste zuiden der vallei be staat uit rivierklei, dit is dus in de omgeving van Wageningen. Verder noordwaarts, in de richting Veenen daal ligt ter weerszijden van de Grift een veenstrook. Voor het overige bestaat de grondsoort tot Amersfoort toe over wegend uit zand, dat, vooral langs de beken, een meer veenachtig ka rakter heeft. Tussen Wageningen en Veenen daal komen verschillende terreinen voor weke in biologisch opzicht van veel belang zijn. Enkele natuurre servaten, o.a. „De Hel" zijn aan de Ver. tot Behoud van Natuurmonu menten in Nederland overgedragen. De geschiedenis van de Gelderse Vallei is doorweven van dijkdoor braken en overstromingen. De geschiedenis vermeldt o.a. ernstige doorbraken in 1595, 1643 en 1651, waarbij het water tot in Amersfoort toe ernstige schade be rokkende. Een onafgebroken twist over onderhoud en verbetering van. GrebbedijV v;as öaawan het ge volg. Na de doorbraak van 1651 verleenden de Staten van Utrecht octrooi om een slaperdijk aan te leg gen. Door deze aanleg werd de Gel derse Vallei in twee delen verdeeld. Het zuidelijke gedeelte, bekend on der de naam „Exonerende Landen", kon voortaan zijn water alleen lo zen in de Rijn, hetgeen echter door de lage ligging niet geregeld kon plaatsvinden. De toestand voor dit gedeelte werd slechte*, hetgeen tot verscherping der strijd leidde. Po gingen bij overstromingen om de slaperdijk door te steken bleven zelfs niet uit. Toen in 1711 de Grebbedijk op nieuw doorbrak, weigerden de Gel dersen niet alleen de doorbraak te herstellen, maar dreigden zelfs de gehele dijk af te breken. Een Con ventie van 1714 leverde voor de wa terafvoer van de Exonerende Lan den drie heulen in de slaperdijk op, om de afvoer te regelen. Deze toe stand is thans nog bestaand. In 1473 verleende Bisschop David van Bourgondië vergunning voor 't graven van de Grift. Deze grift kwam in 1483 gereed en werd naar Bisschop David genoemd. Zij liep van de mond der later gegraven Boveneindse Grift (Veenendaal) tot de Grebbe. In 1545 was de Bisschop Davids Grift onbruikbaar geworden door 't gebrekkige onderhoud, hetgeen Kei zer Karei V aanleiding gaf opdracht te geven deze grift wederom uit te diepen en haar door te trekken naar De Klomp. Verder werden er ver schillende schutten of verlaten ge bouwd. Hiervan stamt nog de stra ten 'f Verlaat en Klein Schutje te Veenendaal. In 1549 nam het turfgraven in de Rhenense venen grote vormen aan en kreeg de buurtschap Veenen daal, dat bij Rhenen behoorde een zelfstandige vorm. Veenendaal heeft haar bestaan dus te danken aan het „turven". „Midden in 't Veenland, gedeeltelijk op Stichts, gedeeltelijk op Gelders gebied werd het dorp Veenendaal gebouwd aan weerszij den van een gegraven vaart, langs welke de opgemaakte en gedroogde turf met schuiten tot aan de sluis de Grebbe werd gebracht, door welke men'bij laag water in de Rijn kon varen. Veenendaal bestaat in 1949 dus 400 jaar. Bij octrooi van 31 Maart 1549 gaf Karei V aan Gillebert van Schoo- nebeecke, koopman en burgemees ter te Antwerpen, de venen ten noordwesten van Veenendaal in ex ploitatie, terwijl hem tevens ver gunning werd verleend tot het gra ven van een kanaal voor afvoer van turf en water naar de Lunterse beek. Daardoor kwam de „Schoon- derbeekse Grift" tot stand, die bij de Vendel begon en bij de Rode Brug in de Lunterse beek uitliep. Heden ten dage is alleen de Broe- kersloot bekend. Het benedenge deelte is bekend gebleven onder de naam Woudenbergse Grift. In 1560 v/erd de Schoonderbeekse Grift in verbinding gebracht met de Bisschops Davidsgrift, waardoor de verbinding tussen de Rijn en de Eem tot stand kwam. En van die tijd af dateren de voortdurende klach ten. In 1563 werd door Koning Phi lips II een College van Veenraden in het leven geroepen, die het toe zicht krijgt over werken, dijken, dammen, heulen, watergangen, grif ten en al wat tot de turfnering be trekking heeft. In 1595 volgde een doorbraak in de Grebbedijk. Het water stroomde met zoveel kracht naar Amersfoort, dat wachthuis en brug aan de Slijkpoort instortten. Binnen Amers foort kwam het water 9 voet hoog te staan. Door de herhaalde doorbraken van de Grebbedijk verergerde de verhouding zozeer, dat .'n 1599 de verbinding tussen Schoonderbeekse en Bisschop Davids Grift werd af gedamd, maar in 1608 bracht een overeenkomst tussen Veenendaal met de geërfden van Renswoude en Woudenberg een opening in deze dam bij de Roode Haan, aan het einde van de Munnikenweg. In 1643 was er opnieuw een dijk doorbraak en Amersfoort kwam opnieuw onder water te staan. In 1651 is er opnieuw een dijk doorbraak van de Grebbedijk. U- trecht eist dat dadelijk begonnen zal worden aan de dijk, vóór al het andere. Hiertoe zijn de Geldersen echter niet bereid, waarop Utrecht dreigde met het leggen van een ,slapert" van de Dikkenberg tot de Maanderdijk. Deze Slaperdijk werd in 1652 gelegd. Op 24 Februari 1711 brak opnieuw de Grebbedijk door. De Geldersen weigerden dte doorbraak de herstel len en dreigden de gehele dijk te vernielen, naar aanleiding van deze Slaperdijk. In 1745 krijgt de Gelderse Vallei haar strategische betekenis, die zij ook nu nog heeft. De Grebbelinie kwam in dit jaar tot stand, waar door in het vervolg de waterafvoer ook een militair karakter krijgt. Dat door alle Conventiën en ver ordeningen geen goede oplossing verkregen kon worden blijkt wel uit het feit, dat in 1829 de vernie ling der heulen slechts voorkomen kan worden met bedreiging van het leger. De laatste catastrophale overstro ming dateert uit het jaar 1855. Op 5 Maart, 's morgens om 6 uur van dit jaar geraakte het ijs in bewe ging met een waterstand van 11.00 boven A.P. De dijk bezweek. Zes tien^ uur na de doorbraak begon het water aan de Roode Haan (tussen Veenendaal en Scherpenzeel) merk baar te rijzen. De schotbalkensluis aldaar was door de zorg van de aan de Grebbesluis gestationneerde lui tenant der genie bezorgd en de wa terverdeling geregeld. Het vloedwa ter rees voor de sluis, aan de Rode Haan en zette Veenendaal geheel onder water. Het water werd aan vankelijk tegengehouden door de slaperdijk. In de nacht van 7 op 8 Maart viel een gat aan de brug bij De Klomp. Het water liep daarna over de straatweg UtrechtArnhem naar Renswoude. Op 9 Maart be zweek de duiker in de Munniken weg. Renswoude werd overstroomd en door verschillende gaten in de Groeperkade liep het water langs Scherpenzeel en de Grebbeliniedijk naar Woudenberg en Amersfoort De bevolking van Veenendaal en omliggende plaatsen moest vluch ten. Een zeer groot gedeelte vluchtte naar Utrecht en vond daar een on derkomen in de Geerteskerk. Dit is de laatste ernstige overstro ming geweest die de Gelderse Val lei gekend heeft. Daarna werden talrijke verbeteringen uitgevoerd. In 1855 werd door de Genie het Omleidingskanaal door Veenendaal gegraven, werd de Bisschop Davids Grift tot 8 meter verbreed en wer den verschillende damsluizen ge plaatst. In 1904 werd een waterschap op gericht genaamd „Het Veenraad- schap der Geldersche en Stichtsche Venen". Toen in 1932 de afsluiting van de Zuiderzee tot stand kwam, had dit ook merkbare invloed op de afwa tering van de Gelderse Vallei. In 1930 werd de Bisschops Da vids Grift in de bebouwde kom der gemeente Veenendaal tot het Pan huis gedempt, terwijl in 1938 ook het gedeelte van de Boveneindse grift tot de Klomp werd gedempt. Het rioolwater van Ede, waaron der begrepen het afvalwater van de kunstzijde fabriek aldaar, werd dwars door Veenendaal geleid, waarbij zich het afvalwater en het rioolwater van Veenendaal voegde. Door het dempen van de Grift wordt het rioolwater uit Ede, thans langs een gegraven kanaal langs de Klomp naar de Rode Haan gevoerd, waar het verder zijn weg vindt door de Lunterse beek naar het IJselmeer. Talrijk zijn de pogingen geweest om door de Gelderse Vallei een scheepvaartkanaal te graven, waar door aan de moeilijke waterstand tevens een einde zou komen, want bij een hoge waterstand, staan des winters nog zeer grote oppervlak ken van de Gelderse Vallei onder water. Maar daarover in een vol gend artikel. Kin derpostzegels. In de afgelopen week is er een begin gemaakt met de verkoop van de postzegels voor Het Kind. Daar het onmogelijk is iedereen persoon lijk te bezoeken, verzoekt het co mité U, zelf de zegels op het Post kantoor te gaan kopen. De heer J. van Schuppen, Hoofdstraat 98 heeft bereidwillig zijn etalage en een deel van zijn winkel afgestaan om deze bekende actie dit jaar zo goed mo gelijk te doen slagen. Dagelijks van half 4 tot 5 zullen daar postzegels en prentbriefkaarten voor Het Kind verkrijgbaar zijn. Uw motto zij deze maand: Op elk poststuk een post zegel Voor Het Kind. Bonnenlijst Vorige week hebt U kunnen le zen, dat bovengenoemd werk eigen lijk een cyclus is van zes cantaten geschreven voor de verschillende feestdagen rondom Kerstmis, waar van wij de eerste vier 24 Dec. ho pen uit te voeren. Voor de duidelijkheid zal nog even worden herhaald, uit welke onder delen deze cantaten bestaan: 1. Het recitatief, dat is het door de evangelist gezongen bijbelverhaal, dat als een verbindingsdraad door het geheel loopt. 2. de koralen, die ten opzichte van de Bijbeltekst de aandoeningen der Kerk vertolken. 3. De vrije koren, die de gevoelens de mensheid weergeven. 4. de aria's en duetten, voorstel lende de gevoelens van de enkeling tegenover het gebeuren. 5. Instrumentale muziek. In de eerste Cantate verhaalt de evangelist met de woorden uit Lu cas 2 137, dat Jozef en Maria naar Bethlehem gingen om beschre ven te worden en dat Jezus werd geboren in een stal, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Dit recitatief wordt telkens onderbro ken door soli en kdren, die zich o.a. afvragen „Hoe zal ik U ontvan gen?" of beschouwingen houden en lofzangen zingen over de heerlijk heid, dat Gods Zoon op aarde kwam. Dit eerste deel eindigt met het ko raal: O Kindeke Jezus, klein en teer, Uit hoge hemel daalt Gij neer. Kom wonen in het harte mijn, Dan zal ik eeuwig d'Uwe zijrr. De tweede Cantate behandelt Lucas 2 814 (De boodschap der Engelen). Dit deel is eigenlijk het voornaamste en meest grootse uit het gehele werk. Het wordt geopend met een zeer schone instrumentale inleiding, hetgeen een gemeenschap pelijk musiceren van de engelen en de herders voorstelt. De herders wa ken op het veld en blazen op hun schalmeien. Boven hen zweeft reeds het engelenheir, dat hun spoedig verschijnen zal. Hun spel (violen) mengt zich met dat van de herders. De boodschap aan de herders, die nu volgt, wordt afgewisseld door overpeinzingen van het koor, o.a.: Ziet, hier ligt in donk're stal Wiens heerschappij gaat over 't al Waar anders 't rund om voedsel vraagt Daar vindt men thans het kind der maagd. Dan is 't of één der herders het initiatief neemt. Hij zingt: Gaat er dan heen! Gij herders, wekken elkander op naar Bethle hem te gaan. De bassolo en het koor wijzen op wat God voor ons deed De tenor verhaalt ons dan, dat de herders te Bethlehem kwamen en nadat zij het Kind gezien hadden, alom bekend maakten het woord, dat hun van dit Kindeke gezegd was. De wonderschone aria: „Aan vaard, mijn hart, dit zalige won der" geeft een beschouwing over de woorden: „Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggen de die in haar hart." Met een ko raal wordt dit deel besloten. De vierde Cantate (voor Nieuw jaarsdag) heeft als onderwerp Lu- v?s 2 21. De tenor herinnert in het waarop het Kindeke Zijn naam ont ving. De bas en sopraan bezingen de zoetheid van deze naam, terwijl de sopraan reeds heenwijst naar 't lijden en sterven op Golgotha. De tenor zingt dan nog: „Ik wil slechts U ter ere leven, mijn Heiland, schenk mij kracht en moed." Het koor sluit zich hierbij aan met: Jezus richt mijn eerst' beginnen, Jezus blijv' mij steeds nabij, Jezus toom mijn ijd'le zinnen Jezus al mijn wens zijt Gij, Jezus blijf mij in gedachten, Jezus sterk mijn wank'le krachten. Tot slot wordt het openingskoor van dit deel herhaald. Bach voerde zijn werken uit met wat wij noemen „kleine bezetting". Zijn koor was niet groter dan 30 zangers. Honderd jaar na Bach's doöd heeft Mendelssohn de hele wereld aan zich verplicht door Bach's koor werken weer onder het stof van daan te halen. Sindsdien worden zij overal gezongen. Steeds groter werden echter de koren en orkes ten die ze uitvoerden. Hierdoor kwam het tere stemmenweefsel van Bach's muziek in het gedrang en de laatste jaren is er een algemeen streven merkbaar, om de bezettin gen tot hun oorspronkelijke pro porties terug te brengen. Diegenen, die van plan zijn te komen luisteren, zou ik nog willen adviseren, vroegtijdig het tekst boekje te kopen, om zich van te voren op de hoogte te 'stellen van de gehele inhoud van Het stuk. Als ik aan het eind^van dit ar tikel nog eens de partituur door kijk, zie ik, dat nog veel meer over dit Oratorium gezegd zou kunnen worden. Ten eerste J^u dit echter teveel plaatsruimte'.'"^ergen en ten tweede is deze meesterlijke muziek Boeken voor zieken. Thans komen we niet. voor het ziekenhuis, maar wel voor de pa tiënten een ogenblikje met U pra ten. Daar liggen in het ziekenhuis heel heel ernstige zieken. Er liggen er ook die herstellende zijn, of niet zo erg ziek meer zijn. Deze mannen en vrouwen, jongens en meisjes lig gen zich buiten de bezoekuren te vervelen. Mag dat? Wie helpt mee door een enkel boek of een inge bonden tijdschrift van Uw boeken plank af te staan en het te zen den naar een van de volgende adressen: Mevrouw Anton de Rui ter, Hoogstraat 12; mevrouw Mid delhoven, Kerke wijk 104; mevrouw Engel, Sandbunkstraat 2. Het is zeker overbodig te zeggen hoe groot de dienst is, die U daar door aan zieken doet en waarschijn lijk is het voor U maar een klein offer en een kleine moeite. Maar doe het vandaag nog, de zieken zullen U er zo dankbaar voor zijn. Gouden echtpaar. Het echtpaar Wisselo-van Dijk, Rozenstraat 1 alhier, hoopt 18 De cember a.s. de dag te herdenken, dat zij voor 50 jaar geleden in het hu welijk traden. De bruidegom is 77 en de bruid 71 jaar. Beiden genieten een goede gezondheid. Het zal hen op die dag waarschijnlijk niet aan belangstelling ontbreken. Veenendaals Meisjeskoor. Het Veenendaals Meisjeskoor kunt U 17 Dec. a.s. weer voor de NCRV beluistèren en wel van 4.154.45 uur. Zie voor het programma de Om- roepgids. Brand. De .brandweer moest Maan dagavond handelend optreden bij brandje, dat uitgebroken was in een schuurtje achter de bakkerij van Maison Kroner. Het vuur vond gre tig voedsel in de opgeslagen hout en benzÜSSDe brandweer bestreed on middellijk het vuur met een straal op cte waterleiding, waardoor uit breiding kon worden voorkomen. De schade beperkte zich tot de in houd van het schuurtje en het dak. De Veenendaalse brandweer heeft opnieuw het bewijs geleverd dat zij paraat is. Ook burgemeester Bakker en wethouder de Ruiter $varen ter plaatse aanwezig. Brandweercom mandant Jarings leidde persoonlijk de blussingswerkzaamheden. Het vuur was spoedig bestreden en na een klein half uurtje kon de brandweer weer inrukken. gaat, maar tot op zek?^ hoogte met Opdat gij 't wonder gadeslaat. jwoorden te benaderep. Men moet Aan het eind van deel II komt de het horen. Wie slechts één van Engelenzang: „Ere zij God in de j Bach's werken hjeeff gehoord, weet hoogste hemelen". Al de verheven dat men hier als 't ware ademt in blijdschap, al het ontzag voor Gods hoge, reine berglucht, grote daden, leeft zich hierin uit. De herders beantwoorden dit ge zang met: Zingt nu tot roem van onzen Heer Uit alle kracht: lof, prijs en eer. De derde Cantate, bestemd voor de derde Kerstdag, gaat over Lucas II 15*—20, doch houdt zich ook nog bezig met de boodschap in de velden van Efratha. De herders Ik hoop, dat deze artikelen iets hebben mogen bijdragen tot het be ter begrijpen van' Bach's Weih- nachts-Oratorium en het meer le ren waarderen van werkelijk goede muziek. G. VAN ZANTEN. Hollandse vertaling. H.H. ADVERTEERDERS. Geeft Uw Adver tenties voor het Kerstnummer, volgende week op om teleurstelling te voorkomen. Ook voor Uw Nieuwjaarsgroeten raden wij U aan deze tijdig aan ons Bureau op te geven. ^Monument voor de gevallen strijders. Reeds enkele maanden na de bevrijding waren er in tal van plaatsen plannen om een monument tc plaatsen voor de gevallenen. In tfl van gemeenten zijn deze plannen intussen uitgevoerd. In Veenendaal plaatste men in het stationsplantsoen een eenvoudig houten kruis, met de bedoeling hier een behoorlijk monument voor in de plaats te stellen. Er werd een comité gevormd en er werd in de gemeenteraad over gesproken. Het grote bezwaar bleek een geschikte plaats te vinden voor dit monument en ook in verband met de spoorwegplannen werd dit onderwerp voorlopig op de achter grond geschoven. Wij vragen ons echter af, komt er nog een monument of een eenvou dige gedenksteen? Van het comité heeft niemand meer ooit iets ver nomen, terwijl ook van gemeente wege weinig activiteit te bespeyren valt. Meer dan twee jaar zijn reeds voorbijgegaan en nog Zijn deze Vee nendaalse plannen in een beginsta dium. Het is echter te hopen, dat-bin nenkort definitieve plannen open baar gemaakt worden, zodat bij de herdenking van de gevallenen in 1948 een waardige en blijvende her innering onthuld kan worden voor hen, die tijdens de bezetting hun leven lieten. Hier is nog een ereschuld te vol doen en het gevaar is groot, dat hier langer uitstel, afstel zal bete kenen. Geldig van 14 t.e.m. 27 December. BONKAARTEN KA, KB, KC 713. 055 Algemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel, enz., of 1500 gram jam, stroop, enz., of 750 gram versnaperingen. 053 Algemeen: 250 gram zachte zeep. 052 Algemeen: 2000 gram brood geldig t.e.m. 20 December. C50 Algemeen: 1 ei. 044 Reserve: 800 gram brood gel dig t.e.m. 20 December. 045 Reserve: 250 gram citroenen reeds aangewezen voorinleve- ringsbon. 047 Reserve: 400 gram brood gel dig t.e.m. 20 December. BONKAARTEN KD, KE 713. 555, 556, 557 Algemeen: 250 gr. suiker, boterhamstrooisel, enz., of 500 gram jam, stroop, enz., of 250 gram versnaperingen. 553 Algemeen: 500 gram zachte zeep. 552 Algemeen: 800 gram brood, geldig t.e.m. 20 December. 550 Algemeen: 1 ei. 544 Reserve: 400 gram brood, gel dig t.e.m. 20 December. 546 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, MH 713. Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken. 1015 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz., of 500 gr. jam, stroop, enz., of 250 gram versnaperingen. TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ., QA, QB, QC 711. T-01, T-02 Tabak: 1 rantsoen si garetten of kerftabak. T-03 Tabak: 2 rantsoenen sigaret ten of kerftabak. T-01 Versnaperingen: 200 gr. ver snaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel, enz., ol 400 gram jam, stroop, enz. T-03 Versnaperingen: 100 gr. ver snaperingen of 100 gram sui ker, boterhamstrooisel, enz., of 200 gram jam, stroop, enz. De reeds aangewezen bon 045 Re serve voor citroenen moet uiterlijk op 13 December bij een handelaar in citroenen worden ingeleverd. De niet aangewezen bonnen van serie R van de bonkaarten 711 kunnen worden vernietigd. Voorts zijn niet aangewezen en kunnen worden vernietigd van de bonkaarten 713 de bonnen: 029, 526 t.e.m. 529 Alge meen, 010 t.e.m. 012, 018, 517, 518 Reserve, 002, 003, 503 Melk. Predikbeurten Zondag 14 December 1947. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt 9.30 uur Ds de Bruin, 5 uur Ds Vroeg in de Wey. Julianakerk, 9.30 u. Ds Schin kel van Scherpenzeel, 5 uur Ds v. d. Velde van Hilversum. Eltheto 9.30 uur Ds van Wijngaarden. Veen- eind 3 uur Ds van Wijngaarden. Dijkstraat 2.45 ur Ds Vroeg in de Wey. Sola Fide 10 uur Ds H. v. 't Hof van Tiel. Ger. Kerk 9.30 en 5 uur Ds W. C. v. d. Brink. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds Kok. Chr. Ger. Kerk 9.30 en 5 uur lees- dienst. Woensdag 17 Dec. 7.30 uur Ds J. P. Geels van Den Haag. Leger des Heils. Zaterdagavond 7 uur Straatzang, Zondagmorgen 10 uur Heiligingsdienst, 7 uur Open luchtsamenkomst, 8 u. Verlossings samenkomst. Ned. Prot. Bond 10.30 uur Ds La- brid van Amersfoort. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 10 uur Ds J. v. d. Heide, 5 uur Ds Bakker van Vee nendaal. Ned. Herv. Ger. Evang. 10 uur dhr Vlaanderen van Naarden. N.m. geen dienst. Oud Ger. Gem. 10 en 3 uur leesd. Ned: Prot. Bond 10.30 uui Mr M. G. Mulder van Utrecht. ELST. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur Ds Vlasblom. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 uur dhr van Noort. Oud Ger. Gem. Woensdag 17 De cember nam. 7 uur Ds Bieshaar. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk 10 en 6.30 uur Ds Hop. Ger. Kerk 10 uur Ds Molenaar, 2.30 uur Ds v. d. Brink van Veenen daal. Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losse nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red. W. F. ter Hoeven DE VALLEI A D V E R 1 ENTIES Gewone advertentieprijs per m.m. 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. ■"^^-..iLcitifcf fcUe.a.li, llol licrl U i tldg is,

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1947 | | pagina 1