Speciale aanDieding: JORSERS- ei IÜEISJES- SPORTKOUSEI BOOR OÜBEJflflBSftUnnO!1 MÉM! IJSBAAN „VOORUIT" Z, W K?S MAKEN BEKEND Luxe dozen Post 16.25 6eld Miiobaar u°°*- H3DÏP siAHMssaifiwifl 9tUASfiM*gfli3i «4 nauov siauossasojvio arvsisriuj-snaai n mm - siiimamyjiiii avvuAsniid snaaa Ant. de Ruiters ManufacturenhandeI ANSEN «HET GROTE DORP« oruhherli De Gelderse Vallei OHDEMLENmR UW UISITEKAARTJES 5 Foutloos schrijven, still, nieuwe spelling. 4e REBUS-PRIJSVRAAG DümESSEMIS ARNHEM 4e RËBtlS-PRIJSVRj.AG DIACOlVESSEMHtJIS - ARNHEM 4e REBUS-PRIJSVRUG IIIACONESSENIIWS - 4 RN II Hit nu HERBOUW DIACONESSENHUIS ARNHEM HOOGSTRAATf12""■"■■■■'"J""1""1""VEeWeNDAAL In het C E N T R U M te Rhenen PRIMA f HARING en HUZARENSALADE DEFIJNSTE CROQUETTEN WARME KNAKWORSTJES EEN NUTTIG GESCHENK J. van Harde veld Rz. CHEMISCHE FABRIEK JtHENUS" M. v. DONKELAAR BESTELT NU DRUKKERIJ „DE GELDERSE UALLEI" UEEflElfDAAL. „Samenwerking" uerstolkstraat 31 Leeuwarden Veiling Rhenen Cursus nederl. Taai. Postmis 57, ARIERSFOORT VREES VOOR OORLOG. Er is vrees in de wereld, vrees voor een nieuwe, verschrikkelijke oorlog. Veelal leeft men over die be zorgdheid heen, wil men van een dreigend gevaar niet weten, maar nu en dan komt ze tot uiting in pers, in parlementen, in conferen tiezalen. Die vrees dateert niet van de laatste weken of maanden, zij is er al veel langer. Reeds meer dan een jaar geleden, om het precies te zeg gen: 23 October 1946, deed Churcill de wereld opschrikken door zijn met klem gestelde vraag in het Lager huis: „Is het waar of is het niet waar, dat vandaag de dag meer dan 200 Sovjet-divisies op oorlogsvoet gereed staali in de bezette landen van Europa, van de Oostzee tot aan die roet in het eten werpen, met hun veto het ene voorstel na het andere torpederen en daardoor de oorzaak zijn, dat het werk der Verenigde Naties met vruchteloosheid wordt geslagen. Zij zijn de spelbrekers, die de heersende chaos schijnen te ver kiezen boven een geordende samen leving. Dit vermoeden wordt schier zekerheid, wanneer we zien hoe in verschillende landen onder invloed van Moscou de communisten door het proclameren van staking op staking, het maatschappelijk leven trachten te ontwrichten. Ondertussen is datzelfde Rusland bezig in Oost-Europa het ene land na het andere in boeien te slaan en als er een partij is, die daartegen in verzet komt, dan wordt ze een voudig staatsgevaarlijk verklaard, - ontbonden en haar leiders onschade- Weenen ^en van Weenen tot aan de lijk gemaakt. Zo deed Hitier, zo doet Stalin. Zwarte Zee? En Churcill vond het nodig die vraag te herhalen met dezelfde woorden, maar met nog meer klem en nadruk. Die vraag was geen slag in de lucht. De man, die destijds beter dan wie ook op de hoogte was van de Duitse herbewapening, zou zo'n vraag niet stellen, wanneer hij niet över gegevens beschikte, die het stellen er van volkomen wettigden. Sinds is er al weer meer dan een jaar verlopen. De 200 Sovjet-divisies zijn niet het oorlogspad opgegaan, maar de vrees is gebleven, zelfs toegenomen. We weten, dat het niet botert tus sen Rusland en de Westerse mo gendheden, dat er vooral tussen de Sovjet-republiek en Amerika een kloof bestaat, die niet te overbrug gen schijnt. Wanneer ook de diplomaten van de mogendheden aan de conferen tietafel plaats nemen, altijd weer zijn het de Russische gedelegeerden, Zal nu Stalin verder de weg gaan, die ook Hitier volgde en door een derde wereldoorlog het communis me ter overwinning trachten te voeren? Het is die vraag, die velen be-; angstigt. We zouden op die vraag graag 'n antwoord willen hebben, maar er zal wel niemand zijn, die dit antwoord geven kan. Letten we op de onverzoenlijke houding van Rusland, op zijn zorg voor een al machtiger militair appa raat, op zijn agressie in Oost-Euro pa, dan bekruipt ons de vrees, dat dit alles moet uitlopen op een nieuw gewapend conflict. Maar de medaille heeft een keer zijde. Het is ontegenzeglijk waar, dat de methode volgens welke Stalin te werk gaat als twee druppels water gelijkt op die, waarvan Hitier zich bediende om tot steeds groter macht te geraken. Maar dat houdt zeker niet in, dat hij ook Hitier zal volgen in diens laatste geweldige poging om door het zwaard tot de wereld heerschappij te geraken. Hitier toch heeft gefaald en welke waarborg heeft Stalin, dat hij beter zal slagen? Vooral thaps ontketent men geen oorlog, wanneer het twijfelachtig is, wie al dan niet zegevierende uit de slag zal komen. Nu de atoombom met haar helse vernielkracht be slissend meespreekt, zal een nieuwe wereldoorlog nooit geduchte verras singen kunnen brengen, en welke mogendheid neemt zulk een risico. Wat echter ook de toekomst moge brengen, of het oorlog zij of vrede, het gelovig hart is rustig in zijn God, in Wiens handen de teugels van het wereldbestuur liggen. Hij voert Zijn raadsplan uit en alle geschie denis is niet anders dan realisering van de gedachten Gods. De groten der aarde, of zij Hitler of Churcill of Truman heten, de machtigste rij ken der wereld, of het dan Rusland, of Amerika is, ze zijn niet anders dan werktuigen in Gods hand. In het licht van die wetenschap zien we kalm de toekomst tegemoet en kan het in ons gaan zingen: Rust, mijn ziel, uw God is Koning. Heel de wereld Zijn gebied. Alles wisselt op Zijn wenken, Maar Hijzelf verandert niet. DE WERELD VIERT KERSTMIS door Frank Lambe. De filmsterren van Hollywood spenderen jaarlijks 12 millioen dollar aan het Kerstfeest en het kerstcadeau van de Chinese zending bestaat uit een zakje pinda's. Zo verschillen de kerst vieringen in diverse landstre ken vaak hemelsbreed. Maar ook in 1947 is het weer Kerst mis voor millioenen en mil- lioenen over de ganse aarde. Over de ganse wereld hebben de volkeren zich weer opgemaakt voor het Kerstfeest. Merkwaardig genoeg wordt het juist in die landen, die vaak onnadenkend heidens en on christelijk worden genoemd, met heel wat meer religieus ritueel en traditie gevierd dan elders, waar de gods dienstige betekenis soms voor een groot deel wordt verdrongen door het „alleen-maar-pretmaken". Accra bijvoorbeeld, aan de West- Afrikaanse Goudkust, heeft meer dan 300 kerken, maar niet meer dan 25 geestelijken. Gevolg is, dat slechts een klein deel der inboorlingen, die Christus' geboorte willen herdenken, een geestelijke in zijn midden kan hebben. Ik ontmoette onlangs een zendeling die mij beschreef hoe hij een paar jaar geleden Kerstmis had beleefd in een dorp aan de Goud kust. AAN DE GOUDKUST. „Het was gebruik, dat ik bij mijn komst in het dorp mijn opwachting maakte bij het dorpshoofd," zei hij. „Maar zo'n ontvangst is geen blote formaliteit en ik moest me laten over halen om aan het Kerstdiner deel te nemen. Dat Kerstdiner brengt me nog het water in de mond, als ik er aan terugdenk. Er waren grote potten vol dampend vlees, eieren en fruit in overvloed. Deze negers van „donker" Afrika waren verlicht genoeg om de betekenis van Kerstmis te begrijpen. Hun kleine kerk, het lelijke uiterlijk liefdevol bedekt door het halfduister van de vallende schemering, was van binnen schitterend ingericht. Zolde ring en wanden waren geheel met vlechtwerk bedekt en verlevendigt met Kruisstaties en andere schilderin gen. In een hoek stond een Kerstkrib opgesteld; de figuurtjes waren door negerinnen gemaakt. De volgende dag werd een pelgrimage georgani seerd naar een naburig dorp dat geen kerk bezat en daar werd toen godsdienstoefening in de gehouden. een openlucht De zwarte Christenen in de neder zettingen aan de Goudkust moge men voor achterlijk houden, zij vieren Kerstmis met een grote godsdienstige bezieling. Ik ben er zeker van, dat met iedere Kerstmis in Joekwa de en gelen zingen," aldus besloot de zen deling. CHINEZEN EN KOREANEN. Zendelingen in het niet-Christelijke China zorgen, dat zij hun toehoorders niet te veel ineens te verwerken ge ven door hun de diepste geheimen van het Christendom te openbaren. Zij organiseren feestavonden, die door gaans beginnen met het altijd popu laire thema van het Chinese blijspel: het huwelijksdilëmna. Daar is dan de koppelaar, wiens plan hem in aller lei dwaze situaties verwikkelt, maar die voor het doek valt er toch nog net in slaagt tot een happy ending te ko men. Dan gaat het feest voort. Confe renciers, buiksprekers en acrobaten tonen hun kunnen. De bezoekers, voor negentig procent niet-Christe- nen, schudden van het lachen. Pas als zij aldus in de stemming en op hun gemak zijn gebracht, komt de quin tessence van de avond: het Kerstspel. Na afloop krijgt iedere bezoeker een Kerstcadeau, bestaande uit een zakje pinda's of meloenpitten. Op het bergachtige schiereiland Ko rea asseciëre'n de bewoners Kerstmis lust noch de Kerstsfeer. Op Britsch-Borneo wordt het Kerstfeest met grote uitbundigheid gevierd door mensen, die nog niet zo heel lang geleden een reputatie in het koppensnellen hadden. Nu zijn heel wat van de Dajaks die nog in het oerwoud leven, toegewijde Chris tenen. Tegen Kerstmis komen zij samen in Serawak voor voetbalwed strijden, dansfeesten en kerkdien sten. In de dorpen bestaat het Kerst maal der inboorlingen meestal uit varkensvlees, kuiken en veel rijst, hetgeen overgoten met ontelbare koppen sterke koffie. Birma en Hollywood. In Birma zijn zendelingen tot de conclusie gekomen, dat het beste middel om de eenvoudige, maar eeu wige waarheid van de Kerstbood schap uit te dragen, een toneelstuk is. Zij spelen hun stuk o.a. in de kraamkliniek van Padaw, waar het gehoor zowel uit Christenen als uit Boedhisten bestaat, en in het dorp hoofdzakelijk met een Kerstspel, met Eingyi, vier kilometer van Tsjong lampionnen en met kwa-ja (koekjes). |Wa> waar een openiUchttheater wordt De kleine Christelijke kerken zijn opgericht en rieten matten worden overvloedig met bloemen getooid, d* uitgespreid, waarop de toehoorders kerkdienst is eenvoudig en indruk- kunnen zitten. \v ekkend. Eskimo's en Dajaks. Kerstmis onder de evenaar, in de moordend hete zonneschijn en bij temperaturen van boven de 90 gra den Fahrenheit in de schaduw vormt wel een scherp contrast met Kerst mis onder de Poolcirkel, tussen de igloo's der Eskimo's. Eskimo's die tot het Christendom zijn overgegaan, trekken op Kerstdag naar het naast bij zijnde missiehuis, waar zij een maaltijd krijgen voorgezet van ge kookte vis, pap, broodjes, biscuits en thee. De pap wordt vaak van het zelfde bord als de vis gegeten en is Tegen de tijd dat ons Kerstfeest voorbij is, maken anderé volken zich juist gereed voor de viering. In het Spaande Baakenland bijvoorbeeld wordt het feest gehouden op 6 Ja nuari, de datum waarop men aan neemt dat de Drie Koningen in Bethlehem arriveerden om er hun schatkistjes met olie, mirre en wie rook aan het Kindeke aan te bieden. Maar een vogelvlucht over de Kerstviering in vele landen zou niet volledig zijn, wanneer het exo tische feit onvermeld bleef, dat de filmsterren van Hollywood op ieder Kerstfeest elkaar cadeaux geven waarschijnlijk ook in dezelfde pantot een gezamenlijke waarde van gekookt, maar dat deert noch de eet- 12.000.000 dollar -s m a^A W5 BO Oplossingen gaarne op Briefkaart, met bijplakking van 50 ets boven het verschuldigde porto, aan Inzendingen uiterlijk Zaterdag 31 Jan. posten. Ieder mag zoveel oplossingen inzenden als hij wil. Toestemming verleend bij beschikking van Z.E. de Min V. Just, op 9 Sept. .47 2e afd. A. no. 1636. Uitslagen 2e en 3e prijsvraag ter inzage a.h- Bureau van dit blad. v. y Er komt geen advertentie met de uitslag in de dag bladen doch een boekje, bev. de namen en adressen van de 1000 prijswinnaars, wordt franco toegezonden aan de deelnemers die daartoe 15 ets extra bijplakken en op de adreszijde (links boven) het woord ..trekkingslijst" vermelden. PRIJZENUITSLAG 6 FEBRUARI A.S. Willen onze vele tienduizenden puzzle-vrienden ons helpen, door deze prijsvraag onder de aandacht van hun familie en vrienden te bren gen En als in ieder gezin één der huisgenoten op zich neemt de nodige briefkaarten en post zegels te gaan halen, zal dat zeker ten goede komen aan het welslagen dezer campagne. Hartelijk dank! Burgemeester en Wethouders der gemeente Vee nendaal dat zij, ter voldoening aan artikel 13 der Water staatswet 1900, an 1 tot en met 31 Januari 1948 ter temeente-secreterie voor een ieder ter inzage hebben nedergelegd: le. een uitt'eksol uit het ontwerp van een gemeen schappelijk besluit dei Staten van Utrecht en Gelderland, voor zoveel betreft de oprichting \an het Waterschap „Wageningest en Ede" met memorie van toelichting en een overzichtskaart; 2e een uittreksel alsvoren voor zoveel betreft de oprichting van het Dijkschap Grebbedi jk, eveneens met memorie van toelichting; Bezwaren tegen deze ont werp-besluiten, tot de Sta ten der beide Provinciën gericht, moeten uiterlijk 7 Februari 1948 bij Gedeputeerde Staten van Gel derl nd zijn ing-zonden. Veenendaal, 19 December 1947 Burgerneestér en We:houders voornoemd» De Burgemeester, A. Bakker De Secret a is, D. Blankespoor co D Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag Vrij Entree glunder! al, Zo fijn als het Kerstfeest worden zal: Ze kocht toch betere waar De Gruyter heeft haar weer verwend, Met óók nog korting! Tien procent! Dat scheelt! Geloof dat maar. Wat deze maand bezuinigd was komt voor het Kerstfeest juist van pas. Keurig opgemaakt. - Vanaf 50 CCflt per persoon, jf TELEFOON 402! Bedrukt Prima Oud Hollands papier Parallelweg 8 Telefoon 601 Veenendaal Niet alleen voor SlOMEN en kleuren VERVEN, doch ook voor Rouwgoederen is de Veenendaalse ververij reeds van af 1914 tot Uw beschikking. Beatrixstraat 37, Tel. 264, Veenendaal vraagt een aankomende LABORATORIUM (1520 jaar Diploma Mulo strekt tot aanbeveling. Bij gebleken geschiktheid gelegenheid om opgeleid te worden tot laborant. Aanmelden ZWARTEWEG 3, RHENEN. De aandacht van belanghebbende wordt er op gevestigd, dat nog tot en met ZA i ERD AG 27 DEC. a s. abonnementen kunnen worden opgegeven aan het adres: Benedeneind 52 te Geld. Veenendaal. De prijs bedraagt voor personen van 16 jaar en ouder f3-50 en voor personen beneden 16 jaar f 2.50 per persoon. uur van Hoofdstraat 36, Veenendaal zonder borg, vorr alle doel. eindeni door ons spaarcrediet. systeem. Vraagt inlichtingen De notarissen K. M. de Haas te Wageningenen J. G. van Rhijn, te Rhenen, zullen op Donder dag 8 Jan. 1948 bij inzet en op Donderdag 15 Jan. 1948 bij toe slag telkens 's middags 12 in het hotel »het Wapen Hardenbroek« te Rhenen. Publiek verkopen: A. voor de erven van de heer Rijk ter Haar, perc. 1, een woon huis met schuur en tuin aan de Verlengde Kastanjelaan 54. te Rheneü; kad, sectie E no. 1744, groot 4,52 are. Verhuurd voor f 5 50 per week. Grondbelasting f 25.-. Gas, electr.licht, water leiding. Perc. 2, een perceel bouwland nabij de Boslandweg, achter de meubelfabriek Verwoert. te Rhenen; kad. sectie E no. 1060, groot 24,40 are. Verpacht voor f 18,50 per jaar Grondbelasting f 0 50. B. v.d. erven G. G. G. Hoedtke, Perc. 3, een woonhuis met schuurtje en erf te Rhenen,aan de Levendaalseweg 9, kad. be kend sectie E no. 1831, groot 5,95 t»re. Verhuurd voor f 35.- per maand. Grondbel. f 37,50. Gas, electr.licht en waterleiding. C. van Teunis Spies Tz Perc. 4, een pakhuis met erf aan de Servetsteeg 11 te Rhenen, kad. sectie F no. 572 en 573, samen groot 67 centiare, Grondbelas ting f 1.25» Te zien Dinsdags en Donder dags van 2 tot 4 uur. Aanvaar ding bij de betaling. Betaaldag 26 Februari 1948, 4 maanden. Kosten f 15.- Inlichtingen en proefles gratis

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1947 | | pagina 4