T m •T3 Collecte voor SIMAVI 2 k"'p" s""" D> w ,r ki'JHi Nieuws-- en Advertentieblad voor Veenendaal en Omstreken Margriet is jarig De Gelderse Vallei. Van 19 tot Wordt lid! 24 Januari f 250 per jaar 17e Jaargang Vrijdag 16 Januari 1948 No 936 ■4 Bonnenlijst t/m. 24 Jan. a.s.). 635 Res.: 100 gram kaas of 125 gram bij Kou, Griep, Pijn HET IS PLICHT DAT IEDERE NEDERLANDER. Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losse nummers 6 ceni Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red. W. ter Hoeven DE VALLEI Uitgave: Drukkerij „De Gelderse Vallei" AD VER1ENTIES Gewone advertentieprijs per m.m-, 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. MAANDAG 19 JANUARI a.s. is het feest in Paleis Soestdijk, want dan viert Prinses Margriet Francisca „Piettie" zoals zij door haar vader en moeder wordt genoemd haar vijfde verjaardag. Wij zien haar reeds met haar zusjes, Prinses Beatrix en Irene, vol verrukking om de ver jaarstaart staan en alle drie zullen zij maar liefst dadelijk een aanval op het kunstwerk doen om te onderzoeken of de crème even heerlijk smaakt als zij er uit zietVijf kaarsjes zullen haar vrolijk schijnsel werpen op drie niet minder vrolijke kindergezichtjes en met stralend oog zal de kleine Margriet de bloem stukken bewonderen en alras ook gaan peuteren aan de linten, ge wikkeld om de andere geschenken. En Marijke, de jongste telg van het Oranje-huis, zal ook van de partij willen zijn om te graaien en te kraaien. Feest zal het ook zijn in het hart van de gelukkige ouders. Maar de vreugde zal niet be perkt blijven tot binnen de muren van het Paleis: Wij willen eraan deelnemen, wij willen het oranje-blanje-bleu ontplooien, hetzelfde dundoek, de vaderlandse vlag, die angstvallig moest verborgen blij ven, toen de kleine Margriet de 19e Januari van het jaar 1943 het levenslicht aanschouwde aan de overzijde van de oceaan, in het verre Canada. Een ogenblik denken wij terug aan die bange oorlogsjaren. Een schier eindeloze strijd, een zware beproeving, ook en vooral voor onze geliefde Vorstin en het Prinselijk Paar, die weliswaar in ballingschap leefden, maar zich altijd en onder alle omstandigheden één voelden met hun onderdanen, waar ook ter wereld. li. Dat het water in de Gelderse Val lei deze gehele landstreek beheerst, hebben wij in een vorig artikel reeds naar voren gebracht. In de vorige eeuw was de ontevre denheid zo groot, dat in 1816 een grote menigte de heulen aan de Rode Haan gewelddadig had opengebroken en deze door de Staten van Utrecht slechts hersteld konden worden onder bescherming van „kurassiers". De Staten van Utrecht en Gelder land en ook de Regering heeft meer malen gepoogd een afdoende oplos sing voor dit probleem te vinden. Vele commissies en evenzovele rap porten zijn ingesteld en opgemaakt, maar tot nu toe is geen enkel advies ten uitvoer gebracht. Reeds in 1817 richtten de Gedepu teerde Staten van Gelderland en Utrecht zich tot Zijne Majesteit de Koning, waarbij autorisatie werd ver zocht de verbeterde afwatering van de vallei voor 15.000 bunders met ge deeltelijke kanalisatie te mogen tot stand te brengen. In 1843 werd bij Koninklijk Besluit van 27 Februari 1943 een commissie ingesteld tot onderzoek van een ont werp der werken voor de inundatie der Gelderse Vallei en van de her stelling der linie van defensie van de Grebbe. Deze commissie kwam tot besluit, dat het aan te leggen afwate ringskanaal tevens voor scheepvaart zou moeten dienen. Bij KB. van 1852 werd wederom een commissie ingesteld, thans om plannen te ontwerpen voor een afwa teringskanaal, dat tevens voor praam vaart dienst zou kunnen doen en waarbij de militaire verdediging in 't oog moest worden gehouden. Wederom werd een afwaterings scheepvaartkanaal van de Grebbe naar de Eem voorgesteld. Voor het passe ren van Veenendaal waren verschil lende plannen ontworpen. Het werd een strijd tussen het Rijk en de Sta ten van Utrecht en Gelderland. Gel derland bleef volharden bij een ka naal zonder scheepvaart, Utrecht daar entegen eiste tevens een scheepvaart kanaal. Het gevolg was, dat er niets tot stand kwam. Steeds weer zijn er voorstellen, maar door tegenwerking, dan van de een en dan van de ander komt geen oplossing in deze netelige kwetie die zoveel landerijen onvruchtbaar houdt. Tot tweemaal toe heeft er een kans bestaan, dat van Rijkswege door de Gelderse Vallei een groot scheep vaartkanaal zou worden aangelegd. De eerste maal was zulks het geval in 1881, toen door de Tweede Kamer met een meerderheid van slechts één stem tot het tracé Amsterdam-Utrecht opgelost, teneinde catastrophen te voorkomen, maar de tegenstrijdigheid der belangen stond en staat thans nog een definitieve oplossing in de weg. Bij besluit van 16 April 1931 werd door de Minister van Staat, Minister van Binnenlandse Zaken en Land bouw een Commissie ingesteld, die 't vraagstuk: „De verbetering van de af watering van het gebied der Gelderse Vallei", technisch en economisch in nader onderzoek te nemen. Tot voor zitter van deze commissie werd be noemd Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg lid van de Tweede Kamer te Baarn. In deze commissie hadden voorts zitting Ir H. B. Bakker, Ir E. J. Kern- pees, Ir A. A. Mussert, de burgemees ters van Amersfoort, Veenendaal en Ede, Ir J. P. van Lonkhuizen, Jhr Ir C. E. W. van Panhuys en de Heren I. Knoppers te Amersfoort en P. H. van Rijn te Wageningen, terwijl voor de Defensie werd toegevoegd Majoor C. W. van Dooden, Chef van het Cen- traal-Inundatiebureau te 's-Gravenha- ge. Na een uitvoerig rapport van 1933 kwam deze commissie tot tw.ee con clusies. Het eerste voorstel was dat door het Rijk wordt besloten tot de aanleg van het ontworpen Rijn-Eemkanaal, mede uit een oogpunt van werkverruiming en desgewenst werkverschaf fing. Van de aanlegkosten, geraamd op 8 millioen gulden, zou het Rijk dan 3/4 gedeelte voor zijn rekening moeten nemen en de beide provin cies en de Gemeenten Amersfoort Veenendaal en Wageningen tezamen 1/4. Ingeval niet tot de aanleg van het Rijn-Eemkanaal werd besloten, had de Commissie nog een tweede advies nl. door het Rijk en de beide provin cies een „Valleikanaal" aan te leg gen, waarvan de kosten geraamd werden op 1.450.000.-. De Commissie ging van het stand punt uit, dat een aan te leggen scheep vaartkanaal een zodanige verbinding moet vormen tussen de Neder-Rijn en de Eem, dat daarbij de scheepvaart- belangen van Wageningen, Veenen daal en Amersfoort zoveel mogelijk worden gediend. Voorts zal een der gelijk kanaal volledig dienstbaar moeten zijn aan de afwatering en dat wel op zodanige wijze, dat het de voornaamste watergang in de vallei zal vormen. Een dergelijk kanaal heeft invloed op de landsverdediging. Bepaalde maatregelen en voorzieningen waren nodig. Het tracé, dat naar de mening van de Commissie het beste aan de eisen voldeed, verloopt nagenoeg recht- SCHOENEN, KOUSEN, OVER HEMDEN, SIGARETTEN VAN DE BON? We krijgen krentenbrood, bak kers ontvangen wisselbonnen, verhoging van het vleesrant soen, ongunstige vetpositie. (Van onze Haagse correspondent') Er mag worden verwacht, dat het nieuwe jaar aanzienlijke wijzigingen zal brengen in de distributie. Indien de toestand zich normaal ontwikkeld, d.w.z. indien onze betalingsbalans door verdere industrialisatie en export be looft gunstiger te worden mede door de steun van het Marshall-plan dan zal in 1948 het distributieapparaat ver der kunnen worden ingekrompen, aan gezien diverse artikelen van de bon zullen gaan. Andere artikelen worden ruimer gerantsoeneerd. Ook schoenen zonder bon? Volgens de overtuiging van insiders is de productie van schoenen thans zodanig toegenomen, dat distributie niet meer nodig is. De Nederlandse schoenindustrie heeft zich uiterst snel hersteld en hoewel de productie nog lijdt door het tekort aan personeel, is zij reeds dusdanig, dat de binnenlandse behoefte niet alleen is verzekerd, doch ook nog geëxporteerd kan worden. Ook om de kooplust te beperken be hoeft de distributie niet meer te wor den gehandhaafd, aangezien al het af gelopen jaar is gebleken, dat het aan tal beschikbare bonnen i.v.m. de koop kracht ruim voldoende was. Boven dien zijn de voorraden bij de fabri kanten en grossiers merendeels aan zienlijk. Niet alleen handel en indu strie, doch ook regeringsautoriteiten zijn van oordeel dat dit jaar de schoe nen zullen kunnen worden vrijgege ven. Textielproducten. Dameskousen, herensokken, over hemden, handdoeken en enkele ande re artikelen staan in de textielsector op de nominatie om van de bon te gaan. Verwacht wordt, dat de „gro tere stukken" zoals costuums, jassen, mantels, japonnen enz. in de distribu tie zullen blijven. Van welingelichte zijde vernemen wij voorts, dat binnenkort wederom een herwaardering der textielpunten weer uitsluitend op de broodbonnen verkocht moeten worden. De kort ge leden van kracht geworden verlaging van het broodrantsoen zal zeker niet eerder dan medio zomer ongedaan kunnen worden gemaakt. Er kan niet worden gerekend op bonvrij verkoop van brood. Ook al zal de oogst dit jaar wellicht aanzien lijk beter zijn dan de abnormaal slechte oogst van 1947 zal de distri butie voorlopig gehandhaafd moeten blijven in verband met het wereld- graan-te-kort. Meer vlees en kolen. De autoriteiten pogen om voor de volgende winter 16 eenheden brand stof beschikbaar te stellen. Behalve een tijdelijke verhoging van het vlees rantsoen door het aanwijzen van ex tra bonnen hetgeen vermoedelijk weer zal beginnen in April of Mei neemt men in vakkringen aan, dat het vlees- rantsoen dit jaar ook blijvend ver hoogd zal kunnen worden Boter, melk, vet en eieren. Geen der autoriteiten wenste zich uit te laten over een eventuele ver hoging der rantsoenen. Men wees er slechts op, dat er een wereld-vet-te- kort is en dat de rantsoenering mond jesmaat zal blijven. Incidentele rant soenverhogingen behoren geenszins tot de onmoglijkheden, doch het zou voorbarig zijn een prognose te stel len. Anders is het met de eieren. On ze hoenderstapel, die in de oorlogs jaren letterlijk gedecimeerd was, be gint weer aardig op peil te komen. Weliswaar is het aantal kippen nog minder dan de helft, indien we 1939 als basisjaar nemen, doch gezien de uiterst snelle vooruitgang van onze hoenderstapel mogen we aannemen, dat de productie van eieren in 1948 sterk zal oplopen, hetgeen vanzelf sprekend ten goede komt aan de dis tributie. Het dagelijkse eitje zal niet temin een vrome wens blijven. De plannen om de rijwielen bonvrij te maken bestaan nog steeds. Er is evenwel nog geen beslissing genomen. In vakkringen neemt men aan, dat de regering de rijwielen al bonvrij gegeven zou hebben, indien daardoor niet de (thans bonvrij e) import-fiets in he^. gedrang zou komen. De be langstelling voor dit Franse rijwiel is ter van Volksgezondheid voor Oost- Indonesië te Makasar vroeg dezelfde hoeveelheid. Hiermede is een bedrag van 250.000 gemoeid! Zo zijn er dus kapitalen nodig om te kunnen blijven helpen. Daarom doet SIMAVI een dringend beroep op ons volk om de harten en beurzen te openen. Huis aan huis worden folders ver spreid die getuigen van het schrikke lijk leed en lijden in de Tropenlan- den. Men zal niet zonder ontroering van een en ander kunnen kennisne men. In deze barre tijd van economische ontreddering en politieke beroering is het van groot belang, dat de inwoners van Oost en West in SIMAVI's ar beid de warme harteklop van het Ne derlandse Volk kunnen beluisteren. Daarom sporen wij onze plaatsge noten met klem aan, om straks hun gaven te offeren. Geen schoner dag in het mensen leven dan wanneer het hart spreekt! Het Comité voor Veenendaal: Mevr. Ketz-de Ruiter. Mevr. v. Wijngaarden-Beeken kamp. Mevr. B. A. Hardeman. Mevr. v. Leeuwen-Hamburg. Mevr. C. P. Engel-Bakker. Ons Julianaziekenhuis. in het vooruitzicht ligt. Over het aan-jslechts matig en men vermoedt dat in- tal punten, dat dit jaar disponibel zal [dien de Hollandse fiets op de vrije worden gesteld is nog niets definitie!5;markt komt, de Franse karretjes in bekend. Dit hangt af van de hr-rw?- y het pakhuis blijven staan. Overigens Vreeswijk (het Merwedekanaal) werd Uping van de Neder-Rijn bij Wage- dering en de eventuele bonvrije a tikelen. Geruchten alszou men voo de grotere stukken terug willen to.;i het systeem der speciale toewijzingen} (costuums, jassen enz.) zijn onjuisli Het standpunt der insiders is, dat hoe wel het in deze sector ook dit jaar nog zeker geen rozengeur en manen- schijn zal zijn een gematigd optimis me verantwoord is en de voorziening in het algemeen iets ruimer en iets beter zal zijn dan in het afgelopen jaar. Serviesgoed raadselachtig. Juist terwijl er onderhandelingen werden (of waren) gevoerd tussen vertegenwoordigers van het bedrijfs leven en de regering om de servies goederen voortaan bonvrij te gaan verkopen, antwoordde de minister op de vragen van het Kamerlid Andries- sen, dat hij geen kans zag verbete ring in de kop-en-schotel-misère te brengen. Dit antwoord getuigde niet alleen van groot pessimisme, doch het bleef raadselachtig, aangezien het niet geargumenteerd werd. Momenteel zijn de .vooruitzichten voor 1948 eveneens raadselachtig en vaag. In vakkringen rekende men dat de serviesproducten nog voor het jaareinde zouden worden vrijgegeven. Inmiddels neemt de productie toe. Gebrek aan grondstoffen en geschoold personeel zijn weliswaar grote belem meringen, doch nog te meer omdat er plannen zijn om te komen tot een ge deeltelijke omschakeling van het luxe goed op kop. en schotel meende onze goed ingelichte zegsman dat dit jaar de situatie aanzienlijk zou verbeteren. We helpen hem hopen. de Franse invasie is nog niet ueêin digd, want er komt nog meer van dat (onverkoopbare) goed. ruwe huid Purol PUROLIN (verfijnd p voor de vrouw). Doos 30 ct. roducr 40 ct. Sigaretten en tabak bonvrij besloten. De tweede kans deed zich voor in 1930, bij de keuze van het tracé voor het Amsterdam-Rijnkanaal; daarbij bleven twee voorstellen over: dat door de Gelderse Vallei en de route Amsterdam-Utrecht-Wijk bij Duurste de. Velen herinneren zich nog de grote actie die in de Gelderse Vallei gevoerd werd om dit scheepvaartka naal te bezitten. Vooral voor Veenen daal, dat door zijn vele industrieën zo'n groot belang bij een scheepvaart kanaal had, was het een geduchte tegenvaller, toen door de Tweede Ka mer op 19 Dec. 1930 zonder stemming besloten werd tot de route naar Wijk bij Duurstede. Nu dit Amsterdam-Rijnkanaal voor de Gelderse Vallei verloren was, moesten andere wegen gezocht wor den om een oplossing te vinden voor de moeilijkheden. Weliswaar waren deze moeilijkheden gedeeltelijk reeds ningen tot Amersfoort. Veenendaal werd door deze route voldoende dicht genaderd. Voor Veenendaal was een haven geprojecteerd in het gedeelte van het Omleidingskanaal, dat zeer gunstig lag ten opzichte van de Veenendaalse industrieën. Doch ook dit voorgestelde plan is niet tot uitvoering gebracht. En heden ten dage is er nog meer dan oqit be hoefte in de Gelderse Vallei aan een goed scheepvaart- en afwaterings kanaal. Bij elke hoge waterstand liggen nog duizenden h.a. grond onder water. Of de Gelderse Vallei echter ooit van haar waterprobleem verlost zal wor den? Het valt zeer te betwijfelen, als we onze blikken terugwerpen op de vele pogingen, die reeds enkele eeuwen lang zijn gedaan, om een voor alle partijen gunstige oplossing te vinden. Reeds eind 1947 had de sigaret bon vrij kunnen zijn, indien de winkeliers er voor te vinden waren geweest. Een autoriteit op dit gebied beloofde ons echter, dat dit jaar thans getuige zal zijn van deze historische wijziging. De voorraden rooktabak en shag zijn reeds enige tijd zeer groot. Ook vrij wel alle fabrieken beschikken reeds over een grote buffervoorraad siga retten, welke nog steeds aangroeien. Verwacht wordt dat het verbruik slechts met ongeveer 20 zal stij gen. Handel en industrie zijn o.i. vol komen in staat deze schok straks op te vangen. Onze zegsman wilde zich niet uitlaten over het tijdstip, waarop we de rokerskaart feestelijk kunnen verbranden. We krijgen krentenbrood. Goed nieuws voor lekkerbekken: er is een grote voorraad krenten op komst uit Griekenland zodat we kren tenbrood in het vooruitzicht hebben. Voorts lopen er nog onderhandelin gen over de aankoop van 50.000 ton rozijnen welke men in het brood wil verwerken om de (slechte) melange te verbeteren. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, wantrozijnen zijn op de wereldmarkt goedkoper dan graan. Een ander nieuwtje is, dat binnenkort de bakkers een aan tal wisselbonnen van 100 gram in voorschot krijgen, zodat ze evenals vroeger bonnen kunnen „terug geven" hetgeen noodzakelijk is geworden Onze Veenendaalse jongens. Een Veenendaalse jongen uit Sa- latiga schreef: Gisteravond (le Kerstdag) was Mi nister President Beel en Minister Ne her hier. Minister Beel hield een prachtige toespraak. Hij dankte ons uit naam van de Nederlandse regering voor al les wat wij deden en nog doen. Hij zou vanmorgen een krans leggen op het kerkhof voor de gesneuvelden. Minister Beel ging net met ons om of hij er altijd bij geweest was en zat in de cantine rustig te praten met de jongens. Salatige Tijger Brig. Reg. Stoottroepen J. T. SIMAVI-COLLECTE TE VEENENDAAL. Van 19 tot 24 Januari a.s. wordt te Veenendaal door de bekende Vereni ging SIMAVI (Steun In Medische Aangelegenheden Voor Inheemsen) een inzameling gehouden. Er heeft zich een comité gevormd dat de actie zal voeren. SIMAVI is de enige organisatie hier te lande, die nu reeds meer dan twin tig jaren, financiële- en materiële steun verleent aan alle instanties in Indonesië en Suriname, die zich de medische verzorging van de inwoners der Tropenlanden ten doel stellen. Zij is aan geen politieke- of kerke lijke organisatie gebonden en houdt bij haar steunverlening met ras of huidskleur geen rekening. Haar em bleem is de barmhartige Samaritaan en dus helpt zij waar nood is en ge leden wordt! En die nood heeft in Indië en Su riname schrikbarende afmetingen aangenomen! Van alle kanten wordt dan ook om hulp gevraagd, die gaar ne verleend wordt, voorzover ons volk SIMAVI tot helpen in staat stelt. In de loop van dit jaar werden reeds zeer grote bedragen voor aan koop van medicijnen besteed. Het Ned. Ind. Rode Kruis te Bata via ontving gratis voor meer dan 30.000 aan medicamenten; aan de bouw van een ziekenhuis in het Su rinaamse Bosland werd ruim 50.000 ten koste gelegd. Tal van Nederland se doktoren en verpleegsters op Nw.- Guinee, Ambon, Celebes, Borneo etc. ontvingen wat ze nodig hebben voor hun menslievend werk. SIMAVI kocht van het Rijksbureau van Geneesmiddelen voor een waarde van 175.000 salversan, het grote ge neesmiddel tegen de gevreesde fram- boosiaziekte. Het hoofd van de Medi sche Dienst van het Ned. Rode Kruis te Batavia vroeg telegrafisch om 100 Er breekt zich baan een zeer ver heugende belangstelling voor ons zie kenhuis. En dat niet alleen in woorden, maar ook in daden. Het bestuur wil datgene wat de laatste weken geschied is met grote dankbaarheid memoreren. De padvinders gingen voorop. Zij verzamelden gebruikte flessen en droegen van de opbrengst 275,aan het ziekenhuis af. Toen kwamen de postduiven. Al thans hun bazen. Deze hielden een bazar en zonderden 300.af voor algemeen liefdadige doeleinden. Hier van ontving het ziekenhuis 100. De rest moest ik verdelen onder de verenigingen tot bestrijding der tu berculose. Ik heb overleg gepleegd, maar ben er nog niet zeker van een bestaande plaatselijke vereniging niet te hebben vergeten. Ik tel er vier. Mag ik langs deze weg de secretaris sen verzoeken zich vóór 22 Jan. bij mij te melden, dan zal ik het geld verdelen. Bravo! postduivenvriefiden. Uw be langstelling richt zich gewoonlijk naar omhoog, als ge Uw beestjes nastaart, en nu blijkt Uw activiteit ook op ho ger plan te liggen. Hartelijk dank voor wat ook gij gegeven hebt. En dan, ja ik weet eigenlijk niet hoe of ik het zeggen zal, zo geweldig von den we het initiatief en de •uitvoe ringen van de Hohnerboys, in samen werking met het Ritmeestermannen koor. „Wij willen een paar avonden geven voor het ziekenhuis, en we vragen het Ritmeestermannenkoor er bij en de netto-opbrengst is geheel voor het ziekenhuis" zo kwamen ze bij ons. En het is een daverend suc ces geworden. Die er niet geweest zijn hebben veel gemist. De netto op brengst bedroeg de respectabele som van 1067.—. Wat een voorbereiding wat een werk *is er voor nodig ge weest. De voorzitter, de heer v. d. Pol zal wel slaap te kort gekomen zijn. En wat een spel! Kostelijk. Goed sa menspel. Die Drvan Dam mag nog weer eens een lezing houden over de ziekten en haar genezing. Al bleek het in het begin, dat hij meer ver stand had van muizen. De heer van der Mey had zijn „boys" uitstekend onder appèl. En het was een zeer goede gedachte deze uitvoering te doen voorafgaan door de uitstekende zang van het Rit meestermannenkoor. Mooie liederen, vooral nummer 3, de zee. Een moei lijk lied, maar goed gezongen. Har telijk dank, heren, voor Uw inspan ning en voor Uw prestaties. En zo moge deze voorbeelden prik kelend werken op de hele bevolking, om ONS ziekenhuis in stand te hou den, want Dat huis is een Veens ideaal Dat staat er voor ons allemaal Die tempel der smarten, Leeft in onze harten. Die bouwen we op, Veenendaal! C. P. ENGEL mar- margarme of DE NIEUWE BONNEN voor het tijdvak van 18 t/m. 31 Jan. •t^ik der volgende bonnen geeft recht op het kopen van* 191 PT°"kaar,ten KA, KB, KC 802. 121 Melk: 4 liter melk. 124 Melk: 6 liter melk. 125 Melk: BV» liter melk. Jo? ™ees: 100 Sram vlees. inl JPees: 300 gram vlees. 128 Boter: 250 gram boter of ganne of 200 gram vet. 129 Boter: 250 gram 200 gr. vet. 146 Alg.: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 148 Alg.: 1600 gram brood (geldig t/m. 24 Januari a.s.). 149 Alg.: 400 gram brood of 1 rant soen vermicelli e.d. (geldig t/m. 24 Jan. a.s.). 133 Res.: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 134 Res.: 800 gram brood (geldig t/m. 24 Jan. a.s.). 136 Res.: 400 gram brood (geldig t/m. 24 Jan. a.s.). Bonkaarten KD, KE 802. '624 Melk: 10 liter melk. 625 Melk: 11 liter melk. 626, 627 Vlees: 100 gram vlees. 628 Boter: 250 gram boter of marga rine of 200 gram vet. 629 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. 648 Alg.: 400 gram brood (geldig t/m. 24 Jan. a.s.). 649 Alg.: 400 gram brood of 1 rant soen vermicelli e.d. (geldig t/m. 24 Jan. a.s.). 633 Res.: 400 gram brood (geldig korstloze kaas. Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MF MG, MH 802 (bijz. arbeid a.s. moeders en zieken) 1043 Brood: 800 gram brood. 1048 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet. 1042 Margarine: 250 gram margarine of 200 gram vet. 1044 Kaas: 200 gram kaas of 250 gr. korstl. kaas. 1049 Eieren: 5 eieren. 1047 Melk: 5 liter melk. 1041 Vlees: 300 gram vlees. 1046 Vlees: 200 gram vlees. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 16 Trun i ari vtorder» gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 19 Jan. a.s. mag worden ge kocht. Een rantsoen vermicelli, e.d. bedraagt 300 gram vermicelli, maca roni, spaghetti, noedels, mie, maize- na, tarwezetmeel, aardappelmeel, ge- oxydeerd aardappelmeel, aardappel- sago, aardappeltapioca, puddingpoe der, custard, tarwegriesmeel of 400 gram vermicellisoep (d.i. droge soep, waarvan ten minste 75 pCt. uit vermicelli bestaat of de vemicellivorm heeft). Hett bestuur van de Mondacc. ver. „DeHohnerboys" heeft aan het bestuur van de Sichting Algemeen Ziekenhuis Veenendaal een bedrag overhandigd van 1064,75 zijnde de netto opbrengst van het vorige week gegeven liefdadigheidsconcert. Het is de plicht van iedere Neder lander, dat hij zich schaart achter de actie van de Nationale Monumenten Commissie, welke actie 1 Februari a.s. afloopt. Iedere Nederlander mag een voudig de vijf zware oorlogsjaren van 40-'45 niet vergeten. Die jaren liggen nog te vers in ons geheugen. Honder den prachtige vaderlanders zijn door de Duitsers tegen de muur gezet. Duizenden zijn in de concentratiekam pen om het leven gekomen. Het zijn barre jaren geweest. Wij hebben dat stuk voor stuk al te duidelijk onder vonden. Er zijn diepe wonden in ons volk geslagen en aan de heling kun nen wij allemaal mee doen. Vergeten is menselijk en begrijpelijk. Onmen selijk en onbegrijpelijk zou het ech ter zijn wanneer wij hen zouden ver geten die zich spontaan en zonder be doordat ook koeken en derg. voortaan kilo van dit medicament en de Minis- denken voor Nederland, voor ons dus: gaven. Zij haalden de kastanjes der vrijheid uit het Duitse vuur. Zij, jon ge en oudere vrouwen en mannen hebben nabestaanden achtergelaten, die voor de toekomst op hen hadden gerekend. Zij mogen niet- onverzorgd worden achtergelaten. Dat zou een schande voor het gehele Nederlandse volk zijn en hun offer waardoor wij nu weer vrij kunnen ademen, zou ge heel tevergeefs zijn gebracht. De Nationale Monumenten Commis sie heeft een grote landelijke actie opgezet, want door het gehele land zijn er slachtoffers gevallen. Elke stad, elk dorp of gehucht heeft mee gewerkt om Nederland weer Neder land te doen zijn, een vrij land wars van vreemde ideologiën. Daarom moet de actie van de genoemde commissie slagen. De gemeente Amsterdam heeft in de strijd een grote rol gespeeld. Het bestuur van onze hoofdstad heeft het. Damplantsoen ter beschikking ge steld van de Nationale Monumenten Commissie en dit Damplantsoen, dat uit twaalf millioen vierkante centi meters bestaat, wordt aan het gehele Nederlandse volk op symbolische wij ze verkocht. Het kleinste kind en de oudste man of vrouw kan voor vijftig cents een certificaat kopen voor één van die vierkante centimeters. Honderddui zenden hebben dit reeds gedaan. Een industriële onderneming te Amsterdam heeft alleen reeds voor 100.000,aan vierkante centime ters gekocht. Meerdere bijdragen van deze omvang en groter zijn toegezegd. Het is dus prachtig dat klein en groot ieder naar draagkracht, meewerken. Familie van een bij een bombar dement aan de overkant van het IJ omgekomen zoon heeft door hem ge spaarde koperen centen in certifica ten omgezet. Te zijner nagedachtenis. Er zijn moeders die certificaten heb ben gekocht voor kinderen, die bin nenkort eerst het levenslicht zullen zien en er zijn 700 ouden van dagen in Amsterdam, waaronder bijna hon derdjarigen, die dubbeltjes en stuivers bij elkaar hebben gebracht om voor een bedrag van 225,aan certifi caten te kunnen kopen. Zo zijn er honderden voorbeelden. Het zijn ont roerende voorbeelden, die navolging verdienen. Nederland moet zijn do den eren door de nabestaanden van zorgen te vrijwaren. Dit is geen lief dadigheid noch een dure plicht. Het is de plicht van iedere Nederlander.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 1