RHENEN ELST Ede. Predikbeurten Baldadigheid Politie berichten. Lezing 1500 pond Brazem. Renswoude voor Zondag 18 Januari 1948. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt. 9.30 uur Ds. van Wijngaarden, 5 uur Ds. v. d. Pol van Ede. Juliana- kerk. 9.30 uur Ds. Bakker, 5 uur Ds. de Bruin. Eltheto. 9.30 uur Ds. de Bruin. Veeneind. 3 uur Ds. Bakker. Dijkstraat. 2.45 uur Ds. van Wijn gaarden. Sola Fide 10 Ds. J. W. v. Barneveld van Woerden, voorb. H.A.; 5 uur Ds. van Barneveld van Woerden. Geref. Kerk. 9.30 en 5 uur Ds. W. C. v. d. Brink. Chr. Ger. Kerk. 9.30 en 5 uur Schuit van Apeldoorn. Donderdag nam. 7.30 u Ds J Brenth v Amersfoort Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds. Kok. Leger des Heils. Zaterdagavond 7 uur Straatzang. Zondagmorgen 10 uur Heiligingsdienst, 7 uur Open luchtsamenkomst. 8 uur Verlossings samenkomst. Ned. Prot. Bond. 10.30 uur Ds. Thoden van Velsen. RHENEN. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. Walvaart van Doorn. 5 uur Ds. J. v. d. Heide (Bed. H.D.). Woensdag 21 Januari nam. 7.30 uur Ds. H. Vis ser van Alkmaar. Onderw.Ervaring in Indonesië. Ned. Herv. Ger. Evang. 10 en 6 uur Ds. J. Vroeginde- wey van Middelharnis. Oud Ger. Gem. 10 en 3 uur Leesdienst. ELST. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds. Vlasblom. Ger. Gem. Za terdagavond 7 uur Student Dieleman van Rótterdam. O VERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 uur dhr. v. Noort. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 10 uur dhr. v. Wakeren van Veenen- daal. 5 uur Ds. Hop. Geref. Kerk. 10 en 5 uur Ds. Molenaar. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Dhr. v. Viegen. Woens dag 21 Januari nam 7.30 uur dhr. v. Viegen. Veeneind Eben Haëzer. Donderdag 22 Januari nam. 7.30 uur Cand. van Kooten van Veenendaal. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 2.30 uur Ds. W. Bieshaar. Zondagsdienst Doktoren. VEENENDAAL. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen Dr. W. Rem- me, Markt, Tel. 572. EDERVEEN. Zondagsdienst Doktoren. Van Zaterdagavond 8 uur tot Zon- dagvond 12 uur Dr. de Waard, De Klomp. Tel. 200. Burgerlijke Stand. Ondertrouwd: Hendrik Hendrikus van Dijk, 19 jaar en Cornelia Johan na Bleijenberg, 21 jaar; Pieter Ove- reem, 31 jaar en Cornelia Geurtje Heikamp, 27 jaar. Geboren: Jannigje, d. van G. Vlas- tuin en G. Jansen; Sara, d. van J. Leppers en S. Rebergen; Fredrika, d. van C. van de Bovenkamp en B. Ro- seboom; Hendrika Elizabeth Marijke, d. van W. Bouman en O. van de Bo venkamp. Overleden: Jannetje van Barneveld, 49 jaar, echtgenote v. B. Valkenburg. Gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden: een kolenkaart; een handschoen; een want; een medaille; een fietssleutel; een dubbeltjesarm band; een sjaal; drie bonkaarten; een vulpen; een schroevendraaier; een portemonnaie; een schoudertas; een ceintuur; twee zilverbons; een schor tje; aangelopen een hond. Verloren: vijf portemonnaies; een tang; een tas; een ceintuur; een hoofddoek; een bankbiljet; twee handschoenen; een inlegvel no. 8572; een want; een armband; weggelopen een schaap en een witte kip. Loop der bevolking over 1947. Op 1 Jan. 1947 telde de gemeente Veenendaal 13447 inwoners, gesplitst in 6796 m. en 6651 vr. Geboren 192 m. en 202 vr. totaal 394. Ingekomen personen 199 m. en 251 vr., totaal 450. Totale vermeer dering door geboorte en vestiging 844. In 1947 overleden 47 m. en 34 vr., totaal 81. Vertrokken 252 m. en 267 vr., totaal 519. Totale vermindering door overlijden en vertrek 600. Zodat de bevolkingsaanwas in 1947 bestaat uit 92 m. en 152 vr., totaal 244 en het bevolkingscijfers op 1 Jan. 1948 is 688 8 m en 6803 vr., totaal: 13691 Het aantal verhuizingen binnen de gemeente bedraagt 201. In 1947 werden voltrokken 163 huwelijken, terwijl 5 echtscheidings- vonnissen werden ingeschreven. Woonruimte. De Commissie van Advies Woon- ruimtewet 1947 te Veenendaal deelt mede dat aanvraagformulieren voor woonruimte vanaf heden niet meer ter gemeente-secretarie, doch ten huize van de secretaris der commis sie, de heer H. Wels, Zandstraat 68, verkrijgbaar zijn. Deze formulieren moeten aldaar worden ingeleverd. Tevens maakt de secretaris bekend, dat hij voornemens is Donderdags avonds spreekuur1 te houden en wel van 7 tot 9 uur, te zijnen huize. Inzameling Gramofoonplaten. Voor onze jongens in Indië doen wij een beleefd doch dringend verzoek aan een ieder die in het bezit is van gramofoonplaten, deze beschkbaar te stellen voor hen die in de Rimboe zo'n grote behoefte aan muziek en gezel ligheid hebben. Geeft U vooral bruik bare platen, zij zijn U er dankbaar voor. Platen kunt U inleveren bij in- derstaande adres van de Band NederlandIndië Mevr. J. Gaasbeek- Muller, Mulderslaan 81 DISTRIBUTIEKRING VEENEN DAAL. Distributie van rijwielen. Vanaf heden bestaat geen gelegen heid meer de eerste tien dagen van iedere maand aanvragen in te dienen voor rijwielen. In het tijdvak van 19 tot 24 Januari a.s. (op de bekende kantooruren) wordt echter gelegenheid gegeven aanvragen in te dienen. De volgende gelegenheid zal we derom in de plaatselijke bladen wor den gepubliceerd. In het algemeen komen alleen zij in aanmerking die het rijwiel gebrui ken voor de uitoefening van hun be roep of bedrijf óf om zich van huis naar werk te begeven. Tevens kunnen aanvragen worden ingediend door/bedrij ven/diensten, voor rijwielen voor dienstgebruik. Bij het inleveren van de aanvraag formulieren dient de stamkaart van betrokkene te worden overgelegd. Distributie van transport-banden. In het tijdvak van 19 tot 24 Januari 1948 wordt wederom gelegenheid ge geven tot het aanvragen van trans portbanden voor transport-rijwielen en carriers, aan hen die deze moeten gebruiken voor de uitoefening van hun beroep. Voor gehuurde transport-rijwielen en carriers mogen door de huurders geen aanvragen worden ingediend. Verhuurders van carriers moeten twee afzonderlijke aanvragen indie nen en wel: lste voop carriers welke per dag worden verhuurd; 2e voor carriers welke volgens con tract voor langere tijd zijn verhuurd. Deze laatste moeten vergezeld gaan van verklaringen v. d. bedrijven welke carriers hebben gehuurd. Uit deze verklaringen moet blijken hoeveel carriers zijn gehuurd, voor welke tijd en voor welk doel deze worden ge bruikt. Uitreiking rantsoenbonnen scheer zeep. Mannelijke personen geboren in 1930 of eerder, die niet in het bezit zijn van de tabakskaart Q.A. 711 kun nen in het bezit worden gesteld van een rantsoenbon G 43 voor 50 gram scheerzeep. Onder overlegging der T.D. van betrokkene kunnen deze in ontvangst worden genomen aan de 'loketten te Veenendaal en Rhenen op de beken de kantooruren. 25 jaar bij de Rotterdamse Bank. Op 2 Februari zal het 25 jaar gele den zijn dat S. Kroesbergen in dienst trad bij de Rotterdamse Bank. Het zal Kroesbergen, die in het ver enigingsleven te Veenendaal geen onbekende is en speciaal voor het Nederlandse Rode Kruis verdienstelijk werk heeft verricht, bij zijn jubileum ongetwijfeld niet aan belangstelling ontbreken. - Er is sinds enige tijd weer iets nieuws in Veenendaal. De publieke telefooncel aan de Markt is nu weer in gebruik genomeh. Opgeschoten jeugd heeft zich in de afgelopen we ken bezig gehouden gebruik te ma ken van deze telefooncel. Zo werd naar een banketbakker ge telefoneerd om een aantal gebakjes te bezorgen aan een opgegeven adres, waar men natuurlijk stom verwonderd was en van de bestelling niets afwist. Enkele anderen gingen nog verder en stuurden een ziekenauto naar een opgegeven adres, waar deze in het ge heel niet gewenst was. De politie kreeg de zaak in handen en stelde een uitgebreid onderzoek in. Niet minder dan een 8-tal opgeschoten jongens zagen zich om bovengemelde reden een proces-verbaal aangeboden, zonder dat zij hier telefonisch om ge vraagd hadden. De politie heeft thans de telefoon cel in een speciale bescherming ge nomen zodat eventueel misbruik on middellijk bestraft kan worden. Ver moedelijk is de aantrekkelijkheid van het telefoneren zonder noodzaak bij de jeugd thans geluwd. Voor de politie-rechter te Arn hem hadden zich enkele inwoners van Veenendaal te verantwoorden, die betrokken waren geweest in een wijd vertakte handel in bonnen. Voorzover het de Veenendalers be trof werden zij als volgt veroordeeld: G. S. 1 dag hechtenis en 3 mnd Rijks- werkinr. Veenhuizen, zonder aftrek. T. v. M. 100,of 14 dagen hechte nis en 14 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar. H. B. tot 500,boete of 6 weken hechtenis en 1 maand gevangenisstraf voor waardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Ds D. van Enk, Ger. Predikant te Veenendaal, die vorige week uit West-Indië weer terugkeerde, zal a.s. Maandag 19 Januari in Eltheto een lezing houden over: „Mijn reis naar de West", aanvang des avonds 8 uur, terwijl de toegang vrij is. V.V. „Dovo". Zaterdagmidag 17 Januari a.s. om 2.30 uur zal Dovo-Spakenburg een wedstrijd spelen om de K.N.V.B.- beker op eigen terrein. Voetbal. „Matjan" heeft tegen het sterke IJselmeervogels geen succes kunnen boeken in de wedstrijd om de KNVB- beker. Met liefst 70 moest zij de meerdere erkennen zodat Matjan de finitief uitgeschakeld werd in deze bekerronde. Ook Veenendaal had geen succes. In een zeer spannende wedstrijd, waarbij om beurten de leiding werd genomen ging Veenendaal tegen Spa kenburg met 43 ten onder. In net »SpinneDmeer« zal op Zaterdag 24 Januari n.m. 3u. 1500pond Brazem word n gepoot. Een iedere liefhebber van vissen wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te willen zijn. Tevens maakt het bestuur bekend dat vanaf 24 Januari tot 1 Juni l948 het vissen aldaar verboden is met alle vistuigen. N.B.M. GAAT IN RHENEN UIT BREIDEN. Tramdienst op Amersfoort zal geleidelijk verdwijnen. Nog zeer grote perspectieven in de toekomst. Toen we vernamen dat de heer G. v. d. Steeg, chef-werktuigkundige van de N.B.M.-werkplaatsen te Rhenen was bevorderd tot hoofd-werktuig- kundige bij deze dienst, hebben wij ons onmiddellijk naar de remise van de Nederlandse Buurtspoor begeven, om de heer v. d. Steeg, in het open bare leven wethouder van publieke v/erken der gemeente Rhenen, met deze promotie te feliciteren. Gedach tig aan het spreekwoord: „Men moet het ijzer smeden, als het heet is", hebben wij „Meester Versteeg", zoals deze sympathieke figuur door iedere N.B.M.-'er en ook daarbuiten wordt aangeduid, gevraagd naar de nieuw ste plannen met betrekking tot het gedeelte van het bedrijf in Rhenen. Want gingen er de laatste tijd geen angstige geruchten over verplaatsing van het bedrijf naar elders? En als altijd vonden we de heer v. d. Steeg onmiddellijk bereid, ons hierover iets te vertellen, waarbij ons al gauw bleek, dat het nieuws, in het bijzon der voor Rhenen, van de grootste be tekenis zou zijn. Zeer belangrijke uitbreiding. De remise te Rhenen vormt het eindpunt van de tramlijn Rhenen- Zeist-Amersfoort. De remise nu, zal een zeer belangrijke uitbreiding on dergaan. In de eerste plaats zal de tram-werkplaats met al de machines en werktuigen naar Zeist worden overgebracht, om plaats te maken voor de benodigde autobussen, want de tramlijn zal geleidelijk worden op geheven en vervangen door zeer mo derne autobussen. Dit zijn geen plan nen meer, doch hiertoe is reeds defi nitief besloten. Daarnaast zal de re mise worden uitgebreid met nieuwe garage-ruimten. De thans lopende op legger-bussen worden successievelijk vervangen door grotere bussen van het gewone model. Deze zijn sneller meer comfortabel, tellen nog meer zitplaatsen, hebben des zomers lucht verversing en ze zijn des winters ver warmd. Met deze soort bussen is het reizen een waar genot, garandeert ons de heer v d. Steeg; nieV alleen dat de dieselmotoren zijn voorzien van de meest moderne vindingen voor sneller optrekken en laag brandstof-ver bruik, maar ook zijn de in de ooijog geperfectionneerde apparaten 'lifcP1' een betere en vluggere verbranamg van de ingespoten brandstof gemon teerd, waardoor een groter vermalen bij lager gewicht van de motijen, mogelijk is. Deze motoren zijn wan Engels fabrikaat. De werkplaats, voorzien van mon tage-, revisieputten en hefbruggen voor het onderhoud en reparatie van dit moderne materiaal, zal dan tevens in de nieuwe, vergrootte garage wor den ondergebracht. Wat het interieur van de nieuwe ruimten betreft, zoals de indeling, verlichting, verwarming en het afschilderen, dit alles zal ge schieden niet alleen volgens de voor schriften van de arbeidsinspectie, maar ook geheel in overeenstemming met de moderne eisen van rustige ar beid, gezondheid en hygiëne. De op eenvolging van de te verrichten werk zaamheden, namelijk het vullen, was sen, controleren en dienstklaar ma ken van het materieel, is zodanig ge regeld, dat alles als het ware aan de lopende band kan plaats vinden. Dit is niet alleen van zeer groot belang voor het garanderen van een perfecte dienstregeling a la minute, maar het is ook uit een oogpunt van exploitatie en budgetering noodzakelijk. Ook nieuwe dienstwoningen. Het personeel moet goed gehuisvest zijn en op onze vraag hierover kre gen wij ten antwoord, dat door de N.B.M. op een der mooiste punten van Rhenen, een groot stuk grond was aangekocht voor het bouwen van diénstwoningen voor het personeel. Met de bouw zal zeer spoedig een aanvang worden gemaakt. Voorlopig zullen twaalf huizen verrijzen. Rhenen mag dankbaar zijn, dat de Nederlandse Buurtspoorweg Maat schappij, waarbij op het ogenblik al ongeveer tweehonderd gezinnen een bestaan vinden, niet naar Wageningen wordt overgeplaatst, temeer daar ér nog zeer grote perspectieven zijn voor de toekomst, wanneer de spoor- en verkeersbrug klaar is en vele uitbrei dingen van autobuslijnen tot de mo gelijkheden zullen gaan behoren. Tot zover het nieuws, dat ons in een onderhoud met de nieuwe hoofd werktuigkundige werd medegedeeld. Voor Rhenen in het algemeen en voor zijn bevolking in het bijzonder, van het allergrootste belang. Hengelaars veroordeeld. De twee 19-jarige knapen L. v B. en H. v. d. H. alhier stonden Maan dag j.l. voor de Utr. Politierechter te recht wegens diefstal van enige boompjes. Zij vertelden dat zij uit vissen wil den gaan en om nu aan een goede hengel te komen, hadden zij twee boompjes omgezaagd zonder aan de opzichter van het terrein toestemming te vragen. De Politierechter, die van deze vis- liefhebberij weinig geloofde, veroor deelde beiden tot 3 weken gevange nisstraf. Slachtplaats vernield door explosie. In de slachtplaats van slager B. aan de Torenstraat explodeerde Donder dagochtend met een hevige knal een in werking zijnde enclaaf. In het dak van het gebouwtje werden gaten ge slagen, ramen sloegen uit de gevels, deuren en muren werden ontzet, ter- -wijl van het interieur niet veel meel is overgebleven. Een aan de overzijde van de straat gelegen winkelpand liep enorme glasschade op. Daar niemand zich ten tijde van het ongeval in het gebouwtje bevond, kwamen persoon lijke ongelukken niet voor. Het in een aangrenzend vertrek werkend perso neel van een zilversmederij kwam met de schrik vrij. Omtrent de oor zaak van de ontploffing kon men tot nu toe geen bijzonderheden mede delen. De padvinders kwamen bijeen. Zaterdagavond vond in gebouw „Irene" een bijeenkomst plaats, uit gaande van de Nederlandse Padvin derij afdeling Rhenen. Nadat het pad vinders-muziekgezelschap „Blaaskaak" uit Wageningen het openingsnummer had gespeeld, werd de driekleur ge hesen en vond voorlezing plaats van de padvinderswet, terwijl de welpen, onder leiding van Akela Zanen, op het podium eveneens deze plechtigheid verrichtten. Dr. van Kerkwijk sprak vervolgens een openingswoord, waarbij spr. wees op het doel van de padvinderij, na melijk om de jongens en meisjes tot goede en flinke burgers op te voeden. Ook het gebrek aan leiders werd naar voren gebracht, waarbij werd bekend gemaakt, dat zij, die zich hiertoe voelden aangetrokken, zich voor de opleiding tot leider konden aanmel den. De rest van de avond werd ge vuld met zang, muziek, voordracht, film en tot slot volgde het zesde cou plet van het Wilhelmus. Sterke wind werd glastransport noodlottig. Woensdagmorgen passeerde op het Fred. v. d. Paltshof een glasauto. Een dagelijkse verschijning overigens. De chauffeur van de wagen had echter, zo niet buiten de waard, dan toch in ieder geval buiten de wind gerekend. Een sterke westerstorm joeg door de stad en wist achter één der grote spie gelruiten te komen, met het gevolg dat deze onder oorverdovend geraas van de wagen sloeg. Een passerende motorrijder zag het naderende gevaar en kon nog juist op tijd het stuur wenden. Onder een luide juichkreet van „dat zaakje zal je op je kop krij gen" gaf hij vol gas en verdween. De glasschade bedroeg pl.m. 500.-. Het leveren van nuchtere kalveren. Zoals wel algemeen bekend zal zijn, bestond tot nu toe alleen 's Maandags gelegenheid tot het afleveren van nuchtere kalveren en wel bij de heer E. J. v. d. Brink, Cuneraweg 218 te Rhenen. Thans is hierin echter ver andering gekomen. Voortaan zal deze gelegenheid bestaan zowel op Maan dag- als Donderdagochtend om 8.30 uur aan hetzelfde adres. De kalveren, welke op Maandag geleverd worden, gaan naar de markt in Utrecht en die op Donderdag worden geleverd gaan naar de fabriek in Twello. Doordat voor deze op Donderdag geleverde kalveren geen vervoerskosten behoe ven te worden betaald, ontvangt men 1.- per stuk meer dan voor de op Maandag geleverde exemplaren. Binnenkort zal ook de gelegenheid worden geopend tweemaal per week voor de fabriek in Twello te leveren. Voorts verzocht men ons de land bouwers erop attent te maken, dat zij vooral op tijd op het afleveringsadres aanwezig moeten zijn, opdat de kal veren gemerkt kunnen worden, waar door verwarring wordt voorkomen. Aanvraagformulieren kuikens. Aanvraagformulieren voor kuikens moeten vóór 24 Januari a.s. aan het bureau van de plaatselijk bureauhou der te Rhenen worden ingevuld. Iedere gewenste inlichting is aldaar te verkrijgen. Dammen. Maandag speelde de Rhenense Damvereniging haar voor-laatste competitiewedstrijd tegen D.W.S. in Ede. De Rhenenaren versloegen Ede met niet minder dan 173. Van de R.D.V.-spelers verloor M. van Manen en speelde J. H. van Dijk remise. De overigen wonnen hun partij. Uitslag verkoop kinderpostzegels. Wij vernemen, dat de totale op brengst van de in deze gemeente ver kochte kinderpostzegels een bedrag vormt van 810.70. Van dit bedrag zal 287.82 ten goede komen van het kind. Het plaatselijk dames-comité heeft voor 485,82 aan zegels ver kocht, de rest geschiedde op het post kantoor. De heer Huisman was zo welwillend ons een overzicht te ver strekken van. de verkochte waarden, welke hier volgen: 3415 zegels van 2 ct., toeslag 2 ct.; 395 zegels van 4 ct., toeslag 2 ct.; 753 zegels van 6 ct., toeslag 4 ct.; 3324 ze gels van 10 ct., toeslag 5 ct.; 306 ze gels van 20 ct., toeslag 5 ct. Tegen de verwachting in werd een aanzienlijk aantal postzegels van 10 cent verkocht. Nader vernemen wij nog, dat het dames-comité ongeveer 3000 brief kaarten voor het kind heeft verkocht, hetgeen een opbrengst betekent van 300.-. „Thalia" brengt „Krates" voor het voetlicht. De arbeiderstoneelvereniging „Tha lia" heeft het aangedurfd het wel bij zonder mooie toneelstuk Krates", een tragedie in drie bedrijven uit het le ven van een stroper, in studie te ne men. Zaterdag a.s. wordt deze zware tragedie door „Thalia" in gebouw Centrum voor het voetlicht gebracht. Het stuk speelt in de tegenwoordige tijd, op een dorp in Brabant. Gezien de reputatie, welke de arbeiders- toneelvereniging heeft, zal zij oak thans weer een volle zaal trekken. De schouders eronder voor „Ons Genoegen". De muziekvereniging „Ons Genoe gen", geen onbekende onder de Rhe nense bevolking, is in nood. Dit is geen nieuwtje, daar we reeds enige maan den geleden in een uitvoerig artikel hierover hebben geschreven. En bij die gelegenheid hebben we al iets medegedeeld over de op handen zijn de plannen, om deze noodtoestand op te heffen. Die plannen hebben thans een vaste vorm aangenomen en een comité, onder ere-voorzitterschap van onze burgemeester Jhr. Mr. L. Bosch ridder van Rosenthal, heeft de afge lopen week de eerste schreden gezet op het pad, dat leidt naar een groots opgezette bazar. Rhenen heeft nog niet zo heel lang geleden getoond, wat het op dit gebied kan presteren. En ook deze plaatselijke vereniging, die de jaren door steeds klaar stond om luis ter bij te zetten aan de feestelijke ge beurtenissen, verdient het ten volle om voortgeholpen te worden na de door haar geïncasseerde slagen van Mei 1940 en October 1944. De midden standsbond ter plaatse heeft in de laatst gehouden vergadering het be sluit genomen, volle medewerking te verlenen. Bij deze medewerking alleen mag het echter niet blijven. De ge hele Rhenense bevolking zal toch meewerken? Zo langzamerhand is het een vanzelfsprekendheid geworden, wanneer de „muziek" door de stad trekt. Kunt U zich voorstellen, wat het zou zijn, wanneer die muziek achterwege bleef? Jaren lang, bij ieder Koninginnefeest en bij welke gelegenheid dan ook, was „Ons Ge noegen" present. Laten de Rhenena ren thans op hun beurt voor „Ons Genoegen" present zijn en schouder aan schouder gaan staan voor de be langen van dit muziekcorps. We her halen, al eerder hebben de Rhenena ren getoond wat ze kunnen presteren, wanneer een plaatselijke vereniging, een vereniging van en voor de Rhe nense bevolking in nood is Ook nu zijn we ervan overtuigd, dat op allen gerekend kan worden. Straks wordt er aan onze en Uw deur gebeld en gaarne zullen we, al is het maar een kleinigheid voor de grabbelton, af willen staan voor dit sympathieke doel, voor deze, onze muzikanten, die door weer en wind, jaar in jaar uit, gezorgd hebben voor de vrolijke noot in de Rhenense samenleving, die we niet kunnen en willen missen. Laat dus ook deze zaak bij ons allen ernst zijn. Het is voor ons genoegen. Burgerlijke Stand van 814 Jan. '48. Geboren: Jerphaas, z. van J. J. Breekveldt en G. van Dijk; Cornelia Everdina, d. van W. J. van Kooten en J. H. van den Brink; Aartje, d. van W. van Kreel en D. G. Roseboom; Jo hanna Elize Gerda, d. van T. Eimers en A. J. Hagen. Ondertrouwd: Johannes Cornelis Briene, Lienden en Antonia Jacoba Henzen. Getrouwd: Hendrik Romijn van Schenkhof en Geertruida de Haas. Overleden: Reindert Albertus Evers, 3 jaar; Albertus van Daalen, 36 jaar, geh. met J. van den Berg (overleden te Wageningen). Het kampioenschap in zicht?? Ondanks Oranje-Wit zelf niet ge speeld heeft, wegens de zware regen val, is hun kans toch weer beter ge worden doordat hun naaste concur rent de W.-Boys maar liefst met 51 verloolr. Als men bedenkt dat O.W. nog 4 wedstrijden te spelen heeft is hun kans wel nihil geworden doch al zou Oranje-Wit in het resterende ge deelte van de competitie nog falen dan zouden er nog andere kapers op de kust zijn om naar de ere-titel te grijpen. Het is dus nog oppassen voor de Oranjes. Men zie hieronder de stand maar eens na. Oranje-Wit 14 11 2 1 24 N.S.C. 11 7 2 2 16 D.V.S.A. 12 7 2 3 16 W.-Boijs 12 7 2 3 16 Putten 12 5 2 5 12 Veense Boys 13 4 2 7 10 Kivieten 11 3 2 6 8 Austerlitz 12 2 4 6 8 Renswoude 12 1 3 8 5 Achterveld 9 1 1 7 3 De wedstrijd KivietenN.S.C. (23) is hierbij niet inbegrepen en zal opnieuw worden vastgesteld. Zondag a.s. heeft Oranje-Wit een vriendschappelijke wedstrijd tegen Voorwaarts te Rhenen om 2 uur. DISTRIBUTIEDIENST DOORN. Distributie van Rijwielen, Transport banden, Inschrijvingsbewijzen B.I. 702 t/m. B.I. 706 en werkkleding. Zoals reeds bekend gemaakt be staat er ook in de week van 19 t/m. 24 Jan. a.s. gelegenheid tot het indie nen van aanvragen voor rijwielen, transportbanden, bewijzen van in schrijving B.I. 702 t/m. B.I. 706 voor rijwielbanden en van collectieve aan vragen voor werkkleding. Na 24 Januari worden tot nader or der geen aanvragen voor bovenver melde artikelen meer aangenomen. Voor het indienen van individuele aanvragen voor werkkleding zal gele genheid worden gegeven in het tijd vak van 2 t/m. 14 Febr. '48. Hierover volgt nog een nader persbericht. Burgerlijke Stand. Geboren: Roelafina Woutera, d. van H. v. Ginkel en G. v. d. Sliert. Overleden: Maria Jacqekina Rosa lie Tissen, Wed van T. Taussen. C.B.T.B. Woensdag 7 Januari j.l. kwam bo vengenoemde afdeling in jaarvergade ring bijeen. Nadat de voorzitter op gebruikelijke wijze de vergadering had geopend, heette hij alle aanwezi gen hartelijk welkom. Vervolgens sprak hij nog een inleidend woord, speciaal over het jaar dat achter ons ligt. Een jaar dat voor menig boer veel zorg baarde. Ook de internatio nale toestand is zodanig, dat het er voor onze landbouw niet rooskleurig voorstaat. Spreker merkte op, dat het organiseren in deze tijd wel geboden is en is dan ook blij dat de afd. hier vanavond aanwezig is en zal dan nu ook overgaan tot het afwerken dei- agenda en de secrtaris het woord ge ven Deze gaf een jaaroverzicht, waarop een geanimeerde bespreking volgde. Daaruit bleek, dat er te veel werk op de secr. neerkwam, zodat de secr. de bevoegdheid kreeg bij de eerste Prov. vergadering twee leden aan te schrijven die als afgevaardig den voor onze afd. deze vergadering zullen bezoeken. De heren Doornen bal en Diepeveen kwamen hiervoor het eerst in aanmerking. Voor deze af gevaardigden zullen de reiskosten uit de verenigingskas vergoed worden, hoewel uit het verslag van de Pen ningmeester bleek dat de finantiën er niet zo goed bijstonden als een jaar geleden, zodat zoveel mogelijk bezui- ging geboden is. Nadat de voorzitter van het kringbestuur het een en ander mededeelde over de verdeling dei- goederen en het werk wat het kring- bestuur had te doen werd tot stem ming overgegaan. Het bestuur der. afdeling bleef ge handhaafd, terwijl er twee leden bij het bestuur toegevoegd werden, om dat het ledental het laatste jaar zo veel groter is geworden. Tot het kringbestuur werden gekozen de heren H. v. d. Brandhof en T. Oostenbrug- ge, terwijl tot plaatsvervangend be stuurslid werd gekozen de Heer H. Vermeulen. Hierna niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de ver gadering met dankgebed. Stichting Nationale Oorlogsmonumenten. Plaatselijk Comité geinstalleerd. Ten raadhuize dezer gemeente is Donderdagavond door den waarne mend Burgemeester van Renswoude het plaatselijk comité voor de Stich ting Nationale Oorlogsmonumenten geinstalleerd Bij deze installatie heeft waarne mend Burgemeester Hosang er uit drukkelijk op gewezen, dat de actie van de Stichting Nationale Oorlogs monumenten landelijk plaats vindt in samenwerking met de Oorlogs gravenstichting en de Stichting 1940 —1945. De gelden voortkomende uit den verkoop van het Damplantsoen te Amsterdam in den vorm van certifi caten, ten bedrage van 0.50 voor 1 cm2 Damplantsoen, worden verdeeld over de drie samenwerkende organi saties. Zoals bekend worden de gel den besteed voor de stichting van de voorgestelde monumenten op ver schillende plaatsen in den lande ter wijl tevens een bepaald gedeelte van de nagelaten betrekkingen van hen, die het hoogste offer, dat van hun le ven, in den strijd van het verzet heb ben gebracht. Door middel van certificaat-verkoop zal men ook in deze gemeente het hoge doel van de Stichting Nationale Oorlogsmonumenten mede kunnen ondersteunen. In het plaatselijk comité werden geinstalleerd de heren: H. Vermeulen, voorzitter, Dorpsstraat A 96; J. van 't Riet, secretaris, Dopsstraat A 9; W. van Buren, penningmeester, Rijks straatweg B 70; G. van Ginkel, Bos rand B 42 en H. Achterberg, Holle- weg D 113, als leden. Certificaten zijn thans aan de hier boven genoemde adressen mede aan het gemeentehuis verkrijg baar. Moge een ieder het kleine ofl'er van 0.50 is toch zeker mogelijk naar de mate van zijn mogelijkheid daartoe de Stichting Nationale Oor logsmonumenten steunen en mogelijk maken. Stichting Plaatselijk Monument ter herdenking van hen, die vielen. In de vergadering, welke Donder dagavond ten raadhuize van Rens woude is gehouden tot installatie van het plaatselijk comité voor de Stich ting Nationale Oorlogsmonumenten heeft de waarnemend Burgemeester enige mededelingen gedaan over de stappen, welke hij heeft ondernomen teneinde de stichting van het plaat selijk monument spoedig te verwezen lijken. Medegedeeld werd dat contact was opgenomen met de Provinciale Griffie van Utrecht met betrekking tot het verkrijgen van de vereiste goedkeu-/ ring voor dit monument aan de Bar- neveldsestraat hoek Rijksstraatweg. De centrale commissie te Amsterdam heeft het plan voor het plaatselijk monument thans in studie en zal binnenkort hare beslissing mededelen. Verwacht wordt dat thans spoedig een eindbeslissing volge opdat het monument verrijzen kan uit de gel den daartoe aanwezig BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Ede; Gelet op het schrijven van de Mi nister van Wederopbouw en Volks huisvesting d.d. 24 December 1947, no. 99842; maken bekend: dat het door het College van Al gemene Commissarissen voor de We deropbouw vastgestelde en als zodanig gewaarmerkte basisplan voor de we deropbouw voor de kom Bennekom van de gemeente Ede met bijlagen gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage is neder gelegd ter Secretarie dezer gemeente, 3e af.'.e- ling. Ede, 14 Januari 1948. Burgem. en Weth. van Ede, J. J. G. BOOT, Burgem. SIEVERS, Secretaris. BEKENDMAKING. PAARDENFOKKERIJ. Burgemeester en Wethouders van Ede; Gelet op de aanschrijving van Ge deputeerde Staten der provincie Gel derland van 22 December 1947, nr. 99; maken bekend: dat de keuringen van tot dekking bestemde hengsten van het type

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 2