ft ROB DE AVONTURIER DISTRIBUTIEKRING EDE Na-uitreiking bonkaarten 802 en Tabaks-Versnaperingenkaarten. Uitreiking bonkaarten 804, Textiel- kaarten Schoenenbonnen en aanvraagformulieren. Uitreikingsschema bon kaarten 804. Gemengd nieuws TENTOONSTELLING VAN ROMEINSE OUDHEDEN. De Barnevelder Kip en het Bruine Ei (Vervolg) (Slot) werkpaard welke niet zijn ingeschre ven in een stamboek van een stam boekvereniging, zullen worden ge houden op dagen en plaatsen hier onder vermeld: HOOFDDORP: Dinsdag 20 Jan. 1948; ROTTERDAM: Woensdag 21 Jan. '48; 's-HERTOGENBOSCH: Vrijdag 23 Januari 1948; GOES: Vrijdag 30 Januari 1948. De aandacht van belanghebbenden wordt erop gevestigd, dat van het voornemen om een hengst van het type werkpaard, die niet is ingeschre ven in een stamboek van een stam boekvereniging, op één van voor noemde dagen en plaatsen te doen keuren, tenminste drie weken vóór de datum der keuring kennis moet wor den gegeven aan de Directeur van het Veeteeltwezen (Afdeling V der Direc tie van de Landbouw, Bezuidenhout- seweg 30, 's-Gravenhage). Ede, 2 Januari 1948. Burgem. en Weth. van Ede, J. J. G. BOOT, Burgem. SIEVERS, Secretaris. ZelfverzorgersWoensdag 21 1 —*-48 van 9 00-15 30 uur. Niet-zelfverzorgersDonderdag 22-1-M8 van 9 00-15.30 uur, beiden dagen in ge bouw »Beukbergen«, Stationsweg 5,Ede. Brandstoffen In het tijdvak van 23 Januarit/m 13 Maart 1948 zullen de bonkaarten voor de 4de en 5de periode (geldig van 14 Maart t/m 8 Mei 1948) met textielkaarten VA 801 en achoenenbonnen op cijferaanwijzing worden uitgereikt. Aan wie uit te reiken Bonkaarten mogen uitsluitend worden uitgereikt aan personen, wier stamkaaTt is voorzien van een groen contrölezegel met dienst stempel en in het bevolkings register der gemeente Ede zijn opge nomen. Aan personen, opgenomen in het Centraal Bevolkingsregister en aan hen, die wegens de uitoefening van hun be roep buiten hun woonplaats vertoeven en daardoor in de onmogelijkheid ver keren hun bonkaarten in eigeD kring af te halen, kunnen de bonkaarten in de tijdelijke verblijfplaats worden uitgereikt In te nemen tegenwaarde Voor een bonkaart voedingsmiddelen plus een textielkaart wordt de inwisselingbon, welke links bovenaan aan da lopende bonkaart voorkomt ingenomen, Schoenenbonnen. a. Een schoenenbon naar keuze, aan personen, wier stamkaartnummer eindigt op 0 (nul) alsmede aan da rest dergenen, wier stamkaartnummer eindigt op 4 (vier), dus (54, 64. 74, 84, 94). b. De zogenaamde verjaardagsbon aan kinderen, geboren in de maanden Januau en Feb. aan een der jaren 1932 t/m 194o en aan die geboren in de maanden Maart en April 1947, mag door de Distributie- diensten tot nader order niet worden uitgereikt, Waarmerking stamkaart. Bonkaarten in het vakje 402e (eduard) van de T.D.een diagona 1 kruis. Textielkaarten het vakje 401c (corn.) van de T.D.: het getal 804. Schoenen in het vakje Le (Leo eduard) vaD de T.D.: het getal 801, 802 of 803. Belangrijk. Voor deze uitreiking dient het volgende te worden mede gebracht: stamkaarten met inlegvellen en de bon bonkaart 802 van de lopende periode. Het publiek wordt er op gewezen, de ontvangen bonkaarten en bescheiden on middellijk bij d 3 uitreiking te controleren. Reclames, welke worden ingediende, na dat het uitreiklokaal eenmaal verlaten is, worden onder geen enkele voorwaarde meer in behandeling genomen. Tevens verzoek ik U, zich stipt te houden aan de ïn het schema opgegeven lettermde- ling. In tegenstelliug met de vorige uit reiking worden de eerst de bonkaarten aan NIET-zelfverzorgers en daarna aan zelfverzorgers uitgereikt. Aanvraagformulieren Brandstoffen. Tege ijk met deze uitreiking zullen aan vraagformulieren MD 323-17 voor brandstoffenkaarten voor het volgende stookseizoen (1948-1949) aan gezinshoof den en daarmee gelijk gestelden worden uitgereikt. De indiening van deze formu lieren zal pas bij de volgende uitreiking van bonkaarten moeten plaatsvinden. Niet zelfverzorgers. Geld.-VeenendaalVrijdag 23—1- 48 let ters A t/m E. Zaterdag 24-1- 48 letters F t/m K Maandag 26 1-48 letters L t/m Z. Ede: Woensdag 28-1—48 letters B; Donderdag 29-1—*48 lette's A, C en D Vrijdag 30-1-'48 letters K, F en H Zaterdag 31-1-48 letter G; Woensdag 4-2-48 letters I t/m K; Donderdag 5- 2-48 letters L t/m N Vrijdag 6 2-'48 letters O t/m Q Zaterdag 7-2-*48 letter R; Woensdag 11-2- 48 letters S t/m T Donderdag 12-2—*48 letters U t/m V; Vrijdag 13-2-'48 letters W t/m Z. Ederveen: Dinsdag 10-2-48 letters A t.m. Z. De uitreikingsuren zijn voor Lde van 9.00-15.30 's Zaterdags van 9 30-11.30 uur. Voorde randdorpen van 9.30-15.30 uur. Zaterdag 9.30-11.30 uur uitgezonderd Harskamp en IVekerom (zie tijden in schema aangegeven Zelfverzorgers. Ede Donderdag 19-2-48 letters A t.m. G; Vrijdag 20-2-'48 letters H t.m- K; Zaterdag 2l-2-'48 letter R; Donderdag 26-2-48 letters L t.m. Q; Vrijdag 27- 2-*48 letters S t.m. V Zaterdag 28-2-'48 letters W t.m. Z. Ederveen: Dinsdag 9-3- 48 letters A t.m. K. Woensdag 10-3-'48 letters L t.m. Z Gelders Veenendaal Vrijd. 12—3-'48 let ters t.m. A-P Zaterdag l3-3-'48 letters Q t.m, Z De uitreikingsuren zijn dezelfde, als voor de NIET-zelf verzorgers is vermeld. Leider Distributiedienst Ede. J. T. Bagchus. Naar wij vernemen bestaat het plan binnenkort te Utrecht een tentoon stelling te houden van Romeinse oud heden, gevonden in de verschillende delen van ons land. Ter voorbereiding -van deze expo sitie hebben de leden van het werk comité reizen gedaan naar Noord en Zuid, Oost en West. Hun wachtten daarbij vele verrassingen. Zo vonden zij bijv. in een kostschool een ver zameling mooi Romeins glas en aar dewerk, benevens een zeldzame ere- zetel, op het terrein van de school zelf opgegraven. In de huiskamer van een ingenieur werd antiek bronswerk aangetroffen, opgebaggerd uit een oude rivierbedding, waarbij een stuk van onovertroffen kunstwaarde. Ook kleine musea bleken soms zeldzame, weinig bekende Romeinse oudheden te bevatten. De zekerheid is verkre gen, dat het mooiste en historisch be langrijkste op dit gebied te Utrecht kan worden bijeengebracht. Vooral in de provincie Utrecht vindt men overblijfselen van de Ro meinse overheersing, hetgeen begrij pelijk is als men de geografische si tuatie van die tijd in aanmerking neemt. De Rijn was nl. de militaire grens, uitgangspunt van expedities tegen Duitsland langs Vecht en Fle- vomeer. Ook voor de handel was de Rijn van belang. Vechten was een stapelplaats en het „Utrechts schip dat een unicum is, geheel iets anders en veel ouder dan de Vikingschepen, levert een bijzondere bijdrage uit on ze Domstad. De kostbaarste vondsten komen uit Limburg, waar tal van Romeinse vil la's in het vruchtbare heuvelland ver spreid lagen, met hun mozaiken, muurschilderingen en badinrichtingen waarvan nog vele specimina zijn be waard gebleven De bruine eieren staan wat hun kwaliteit betreft aan de spits en hiervoor zal in de toekomst steeds blijven gelden: „Kwaliteit wint de strijd! Kortom, een prijsregeling waarbij geep rekening wordt gehouden met het verschil in kwaliteit van ren, heeft bewezen, onherroepelijk te 'leiden tot kwaliteitsverminde ring. Het is nu echter hoog tijd om de kwaliteit der eieren te verbete ren en onze oude reputatie in bin nen- en buitenland terug te winnen. Vele pluimveehouders hebben nog steeds veel belangstelling in de resultaten met de fokkerij van Bar nevelders bereikt. Wij zullen dan ook met enige cijfers toelichten wat ons streven, om ,dit ras weer de plaats te doen innemen die het toe komt, tot resultaat heeft gehad. Thans zijn in ons land 8 erkende fokbedrijven met pl.m. 3500 fok- dieren, die in staat mogen worden geacht de vermeerderingsbedrijven van materiaal te voorzien. De resultaten op deze fokbedrijven zijn goed te noemen, de kleur en grootte der eieren zijn prima en wat de vitaliteit en productie betreft, deze zijn ook zeer zeker goed te noemen. Het aantal vermeerderingsbedrij ven van Barnevelders bedraagt thans 190 en het aantal dieren, dat daarop aanwezig is pl.m. 32.000 stuks. Het totaal aantal dieren op de fok- en vermeerderingsbedrijven bedraagt dus nu pl.m. 35.500 stuks, waarvan in 1948 onder normale om standigheden bijna één millioen broedeieren kunnen worden afge leverd. Konden wij in de herfst van 194b mededelen, dat het aantal Barne velders bij de gewone pluimvee houders reeds belangrijk meer dan honderd duizend bedroeg, in 1947 is dit aantal meer dan verdubbeld. Er zijn in dit jaar meer dan 300.000 Barnevelders kuikens - ge broed, waarvan de opfok gunstig is geweest, waardoor zeker 120.000 jonge kippen aan het bestaande aan tal Barnevelders zijn toegevoegd. Wij menen dan ook veilig te kun nen aannemen, dat het aantal Bar nevelders dat bij de gewone pluim veehouders aanwezig is en de twee honderd duizend te boven gaat, die toch zeker in 1948 een dertig mil lioen bruine eieren kunnen produ ceren. En waren in 1947 de Barnevelder kippen nog hoofdzakelijk in de Geld. Vallei, de kuikenafzet van 1947 bewijst, dat de Barnevelder weer over het gehele land gevi aagd en geleverd werd. Ook de vermeerderingsbedrijven beginnen zich over verschillende provinciën te verspreiden, ook hier een teken, dat de vraag naar Bar nevelders toeneemt. Van alle zijden mochten wij ver nemen, dat het met de opfok der Barnevelders in 1947 bijzonder goed gegaan is en dat men over de leg zeer tevreden was. Gezien de resultaten in de laatste jaren bereikt, menen wij, dat het van het allergrootste belang is, met de fokkerij van Barnevelders op de zelfde wijze voort te gaan. Op de fok- en vermeerderings bedrijven heeft steeds een zeer strenge controle en selectie plaats, want wij moeten er voor waken dat de Barnevelder kip sterk en vitaal blijft. Dit is een van de allervoornaam ste punten, de grote bruine eieren zorgen vanzelf voor de verspreiding van het ras. Steeds zijn er nog pluimveehou ders, die menen, dat de Barnevelder van tegenwoordig een uniforme kleur heeft, geschikt om er mee naar de tentoonstelling te gaan, maar wij willen er met nadruk op wijzen, dat de kleur varieert van geelbruin tot bijna zwart toe. De gewone bedrijfspluimveehou- der heeft ook geen belang bij de kleur, het gaat hem om een sterke kip, die een voldoend aantal grote bruine eieren legt. Voor een afzetgebied voor de bruine eieren behoeft' de pluimvee houder zich geen zorgen te maken, het beste product wordt steeds het eerste gevraagd en zodra de prijs- remmende regelingen in de eierhan- del verdwijnen, verovert het bruine ei door haar kwaliteit vanzelf zijn plaats. Het bruine ei behoeft geen stem pel „Holland" te dragen, ook zon der dit weet 'iedereen, dat het een Nederlands product is. De Nederlandse pluimveehou ders, die met taaie volharding ons nationale ras in stand hebben ge houden en zij, die zich in de toe komst hierbij aansluiten, dienen een belangrijke nationale zaak. Het gaat de Barnevelder kip en het bruine ei goed! De Commissie tot Instandhouding der Barnevelders. RAUTER BEGIN MAART VOOR HAAGS B.G. Uit goede bron vernemen wij, dal Rauter begin Maart voor het Haags Bijzonder Gerechthof zal terecht staan. De verdediging is opgedragen aan Mr K. van Rijckevorssel. Men vermoedt dat de behandeling drie of vier dagen zal duren. DE LONEN IN DE BOUWBEDRIJVEN. Teneinde te geraken tot de sanering van de lonen in de bouwbedrijven werd dezer dagen te Utrecht op ini tiatief van de directeur van het Ge westelijk Arbeidsbureau een vergade ring gehouden waaraan enige honder den bouwvakpatroons uit alle delen van de provincie Utrecht deelnamen. De directeur, de heer Snijders, riep de aanwezigen op, zich strikt te hou den aan de bepalingen van de collec tieve arbeidsovereenkomst om zó te komen tot sanering van lonen en prijzen in het bouwbedrijf. Uit de vergadering werd er tegen geprotesteerd, dat de spanning tussen lonen en prijzen over de ruggen van de patroons werd uitgevochten. Men wenste meer medezeggenschap van 't bedrijfsleven bij de overheidsmaat regelen. Anderzijds werd tegenover de samenwerking van de patroons volledige medewerking van de Over heid gevraagd. Tot nog toe is dat niet gebeurd. Loonsverhoging en vakantie toeslag waren o.m. door de Rijksbe middelaars geweigerd. De aanwezigen klaagden unaniem over gebrek aan medewerking van het Arbeidsbureau. Een algemene wens was tenslotte op heffing van de verschillende loon- klassen. De vergadering ging tenslotte uit-} een zonder tot een concreet resultaat te hebben geleid. KINDERKAMER IN DE WOLKEN geïnspireerd tot een grote actie ten bate van monumenten nagelaten be trekkingen van slachtoffers van oor log en bezetting en van de militairen overzee onder het motto: Maakt Uw kolenbonnen tot warmtebronnen voor hen, die op hun post stonden en staan. Met instemming van de officiële auto riteiten sporen beide organisaties alle landgenoten aan, het geld van de bon nen te besteden aan het bovenge noemde doel. In een drukwerkje, dat alle Neder landers dezer dagen zullen ontvan gen, vindt men alle gegevens oyer de wijze, waarop men aan deze actie kan deelnemen. De inzenders van de bon nen ontvangen de bekende certifica ten voor twee, drie of vijf vierkante centimeters Damterrein. TERUGBETALING KOLENGELD 19 JANUARI. Op 19 Januari zal een aanvang worden gemaakt met de terugbeta ling van het te veel betaalde kolen- geld. Gezinshoofden krijgen vier gld. terug en kamerbewoners 2,40. De terugbetalingen geschieden op de postkantoren. De juiste regeling wordt nog nader bekend gemaakt. INTERNATIONAAL SCHAAKTOUR- NOOI IN DEN HAAG. Het eerste deel van de wereldkam pioenschappen schaken was, zoals be kend, toegewezen aan Nederland. Het hoofdbestuur van de Kon. Ned. Schaakbond heeft thans besloten dit eerste deel te houden in Den Haag. De wedstrijden zullen beginnen op 1 Maart. De Nederlandse kleuren zul len verdedigd worden door Dr Max. Euwe. Verder nemen aan de kamp deel de meesters Keres, Fine, Botwin- nikk, Smisslof en Reshefski. Het tweede deel der wereldkampi oenschappen zal worden gehouden te Moscou. AUTO'S EN GRAMOFOONPLATEN VOORHARING. Grote hoeveelheden pap, zware pak ken papieren luiers, bontgekleurd^ speelgoed en leesboekjes werden he denmorgen aan boord van het KLM- toestel naar Batavia gestouwd. Dat deze attributen voor deze Indië-reis noodzakelijk en onontbeerlijk waren, bleek wel uit het gekrijs en gebrul, dat uit het passagiersrestaurant op Schiphol weerklonk. Deze gewijde plek, die al veel meegemaakt heeft, was nl. bevolkt met 26 krijsende, deels lachende of slapende babies en kleine kinderen, omstuwd door zorgzame moeders, die zich in het kader der gezinshereniging met hun kroost 'bij hun echtgenoten in Indië zullen voe gen. Reserve-stewardessen, grond- hostesses en meisjes van de afdeling Inlichtingen fungeerden als hulptroe pen, terwijl chic geklede officials van het Ministerie van O.G. zich kenne lijk onwennig tussen de diverse loop rekjes etc. bewogen, vermaningen en raadgevingen uitdelend. Een grote mensenmenigte zwaaide enthousiast ten afscheid, toen gezag voerder Viruly om 11 uur de Constel lation, waarin zich 63 zielen bevonden startte. Voor de twee stewardessen zal het een gedenkwaardige vlucht worden, met deze luidruchtige vlie gende kinderkamer. TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN IN JUNI? (Van onze Haagse correspondent) Naar wij uit parlementaire bron vernemen ligt het in de bedoeling de Tweede Kamer verkiezingen te hou den in de maand Juni. Vanzelfspre kend is de juiste datum afhankelijk van de werkzaamheden der commis sie tot wijziging der Grondwet, waar door kamerontbinding noodzakelijk wordt. Omdat de werkzaamheden de zer commissie zeer omvangrijk zijn. moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat zij pas later met haar werk gereed zal komen, waardoor ook de verkiezingen later zullen moeten plaats vinden. In Juli of Augustus wil men geen verkiezin gen houden. Mocht men dus voor Juni niet klaar komen, dan worden de verkiezingen verschoven naar September. „WAT DOET U MET UW KOLEN- BONNEN?" Met deze vraag richten de Natio nale Monumenten Commissie en de Nationale Inspanning Welzij nsverzor- ging Indië (Niwin) zich tot het Neder landse volk. Zoals men weet, wordt binnenkort begonnen met de terug betaling van het geld, dat bij de aan koop van kolen teveel is betaald. Op •twee bonnen van de kaart TA 707 krijgen gezinshoofden in totaal vier gulden terug, terwijl een bon van de kaart TB 707 kamerbewoners recht geeft op 2.40. Deze terugbetaling geschiedt aan de postkantoren. Men krijgt dus op deze bonnen geen brandstof, doch al léén geld. Dit heeft de Niwin en de Nationale Monumenten Commissie Ook de Tsjechen lusten ons Neder landse zeebanket. Ze hebben er zelfs kostbare automobielen voor over. De zer dagen zijn er n.l. 2000 auto's in Nederland gearriveerd merk Skoda, die we hebben betrokken uit Tsjecho- Slowakije. We hebben betaald met.. haring. Zo zorgde de Scheveningse en Vlaardingse haringvissers voor een waardevolle aanvulling van ons (dienst?) autopark. Binnenkort kan ook een zeer grote partij gramofoon- platen uit Tsjecho Slowakije worden verwacht, eveneens in ruil voor ha- haring. De Tsjechen blijken n.l. de matrijzen van de v.m. Telefunken in hun bezit te hebben gekregen, waar door zij in staat zijn uitstekende pla ten te maken, speciaal van het klas sieke genre. BETERE VOORLICHTING OVER INDONESIë. Filmvertoning en exposiiies in heel Nederland. (Van onze Haagse correspondent) Teneinde grotere belangstelling te wekken voor Nederlands Indië is thans een stichting in oprichting, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van het departement van Overzeese Ge biedsdelen, het departement van On derwijs en vertegenwoordigers van de besturen der jeugdorganisaties. Deze stichting zal een groots opge zette, rijdende expositie organiseren over Indonesië, Suriname, Curagao en de andere Nederlandse Antillen, die in alle centraal gelegen plaatsen ge toond zal worden. Medewerking aan deze expositie verlenen nog het Ko loniaal Museum en het Volkenkundig Museum. De afd. Cultureel Contact van het departement van Qverzeese Gebieds delen heeft thans uit de bestaande normaalfilms over Indonesië enkele smalfilms vervaardigd, die gratis ter leen worden afgestaan aan scholen, volksuniversiteiten, jeugdverenigin gen enz. INTERNATIONALE SAMENWER KING BIJ DE BESTRIJDING VAN DE COLORADOKEVER. De in October van het vorige jaar te Brussel als uitvloeisel van Neder landse actie gehouden internationale conferentie over de bestrijding van de coloradokever leidde tot voorlopige bevredigende resultaten voor een in ternationale samenwerking ter bestrij ding van de coloradokeverplaag. Wer den te Brussel administratieve en technische regelingen besproken, op Maandag 19 Januari a.s. vangt te Den Haag een tweede internationale con ferentie aan, teneinde tot een inter nationale organisatie op dit terrein te geraken. De deelneming aan de nieuwe con ferentie is uitgebreider en betreft thans, behalve het ontvangende Ne derland, vertegenwoordigers van En geland, Ierland, Frankrijk, België, Luxemburg, Denemarken, Italië en de Engelse en Amerikaanse zone van Duitsland. De conferentie wordt ge opend door de Directeur-Generaal van de Landbouw, Ir O. Staf. Van Neder landse zijde nemen voorts deel: Dr G. J. Briejer, Hoofd van de Planten- ziektenkundige Dienst, Ir A. H. Jou- stra, -Hoofd van de Afdeling Buiten landse Voorlichting van het Ministe rie van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening, Ir A. W. van der Plassche, Directeur van de Tuinbouw en B. J. Hermans, Phytopatholoog van de Plantenziektenkundige Dienst. De -conferentie is te zien als een poging om door gemeenschappelijk overleg en internationale samenwer king plagen als die van de colorado kever te bestrijden en eventueel hier uit voortspruitende handelsbelemme ringen te' voorkomen, op te heffen of te verzachten. ZUSTER ANNA OP DE UITKIJK. Wij geloven niet, dat Moeder de Gans ooit heeft gedacht aan de mo gelijkheid, dat zuster Anna nog eens zou uitkijken naar een Amerikaanse prins. Maar op het ogenblik heeft het er toch alle schijn van, dat Europa alleen maar gered kan wor den door de komst van Prins Mar shall, mits voorzien van een buidel met 17 milliard dollars. Voor een losprijs geen onaardig bedrag en toch is het nog maar de vraag of deze som groot genoeg zal zijn om Europa van de armoede los te ko pen. Dit is echter niet, wat ons op het ogenblik het meest interesseert. Wij vragen ons thans niet af of de Amerikaanse hulp, die verdeeld over een tijdperk van 4V2 jaar verstrekt zal worden, het Europese productie vermogen in voldoende mate zal herstellen, doch alleen of de hulp op tijd zal komen. Het is wel niet het zwaard van Blauwbaard, dat ons bedreigt, doch wel het eveneens berucht scherpe zwaard van honger en armoede, dat ons wijlen Damo- clos op een aller onbehagelijkste wijze boven het hoofd hangt. Het wachten is dus op „Erp". Erp is n.l. de Amerikaanse aanduiding van het Marshall-plan, want deze letters betekenen „European Reco very Program", d.w.z. Europees Herstel Programma. Maar Erp komt niet alleen, hij heeft nog een broer, die Ito heet. Deze letters zijn de aanduiding van de „International Trade Organization" (Internatio nale handels-organisatie), die een beslissende invloed heeft op de werkwijze van Erp. De Europese staten, de West-Europese wel te verstaan, want Amerika heeft zich genoodzaakt gezien zijn hulp tot dit gedeelte van Europa te beperken moeten in het bijzonder de volgende verplichtingen op zich nemen om voor hulp in aanmerIcing te komen: zij moeten de productie herstellen tot minstens het peil van voor de oorlog en in sommige gevallen ho ger met vastgestelde jaarlijkse mi nimumdoelen; zij moeten de waarde van hét geld herstellen; zij moeten de tolmuren, verlagen en zij moeten de onderlinge handel zoveel moge lijk bevorderen. Een bijzondere or ganisatie zal worden gesticht om te controleren of aan deze verplich tingen wordt voldaan. Wat ons betreft, zullen we maar al te graag deze voorwaarden aan vaarden en in feite hebben Neder land, België en Luxumburg geza menlijk reeds veel gedaan in de ge wenste richting. En toch zijn onze ministers bang, dat de hulp niet op tijd zal komen. Zowel de Heer Mans- holt als de Heer Vos hebben nog maar kort geleden gewaarschuwd, dat wij ons op allerlei terrein sterk zullen moeten bekrimpen, wanneer de Amerikaanse hulp niet spoedig loskomt. Persoonlijk vernamen wij van een der Haagse hoofdambtena ren, dat Nederland het misschien nog een maand of zes kan uitzingen, als het reeds thans begint zijn ver bruik te beperken. Maar als de hulp langer uitblijft, zullen we voor bui tengewoon grote moeilijkheden ko men te staan. Nu is een van de eigenaardige omstandigheden, dat de behande ling van het hulpprogramma mid den in de verkiezingscampagne voor. een nieuwe president valt, waardoor „Erp" min of meer een pion is ge worden, die door de verkiezings agenten van het ene vak naar het andere wordt verschoven. Binnenlandse Amerikaanse poli tieke belangen kunnen daardoor de aankomst van Erp en Ito belangrijk vertragen. Daarom is het zaak voor Nederland op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn en de uiterste zuinigheid te betrachten, omdat een verstandig man zijn berekeningen steeds baseert op de minst-fortuin lijke kansen. En daar zuster Anna op het ogenblik nog niets aan de horizon ziet verschijnen, is er nog geen reden tot juichen. ZIJN RAUTER'S MISDADEN VERGETEN? Men heeft in de kranten kunnen lezen dat Rauter, voormalig „Höhere SS- und Polizeiführer" in Neder land, binnenkort voor zijn rechters zal verschijnen. Zijn zaak is, zoals dat in vaktermen luidt, „rond". Nederland is blij hierover. Ons volk is de gedachte aan wraak vreemd, maar het voelt zijn rechtsopvattin gen dan pas bevredigd, wanneer straks een harde straf over deze mens zal vallen. Honderden verzets lieden, gijzelaars en andere onschul- digen vielen door zijn toedoen. Het is een Nederlandse zaak, dat over deze man recht zal worden gedaan. Daarom doet het eigenaardig aan, dat we in verschillende dagbladen een nauwkeurig verslag lezen over Rauter's „ferme" houding in de gevangenis. Hij verlaat nooit zijn cel, vraagt geen gunsten en heeft nog geen klacht laten horen. Verder mochten we lezen hoe hij nu zelf over zijn harde maatregel tijdens de bezetting dacht. „Ze waren nodig" vond hij. Dan krijgen we te horen wie Rau ter is, waar hij vandaan komt. Uit gebreide verhandelingen over de vroegere vrijkorpsleider uit de Oos tenrijkse bergen, een leven van „heldhaftige strijd", onverschrok ken daden vol idealisme.enz. We zouden haast zeggen dat hier achter de muren van de Scheve ningse cellenbarakken een martelaar zucht, een figuur die om der wille van zijn plicht en ideaal „geofferd" zal worden. We hebben bij deze beschrijvingen even verbaasd gestaan. En met ons wellicht duizenden wier zonen of mannen vielen onder het moordend lood van de tyran. We willen graag geloven, dat Rauter met stoïcynse kalmte z'n straf afwacht. Natuur lijk doet hij dat, want hij weet dat in de rechtsstaat Nederland alleen recht wordt gedaan; dat willekeur en moord ons vreemd zijn. Maar het is niet begrijpelijk waarom met zo veel nadruk gewezen moet v/orden op 's mans vroegere (twijfelachtige) kwaliteiten, dat apart vermeld wordt, dat hij niet voor een „Schwein" uitgemaakt wenst te worden. Ware het niet billijker op dat moment een eresaluut te brengen aan onze gevallen makkers, die ondanks het besef overgeleverd te zijn aan een systeem van willekeur en moordlust toch vaak met een glimlach om de lippen en als man nen de dood ingingen? Wij kennen het nationaal-socia lisme te goed om nog te kunnen ge loven aan idealisten en martelaars onder hen. Ontdaan van alle franje en bombarie ligt deze verderfelijke wereldbeschouwing als een systeem van revolutionnaire vernietigings- zucht en bloeddorstig nihilisme voor ons. Zij, die hier hun leven en kracht aan gaven, weigeren wij idealisten te noemen. Zij waren misdadigers. Wij denken aan de gaskamers van Auschwitz, aan Bergen-Belsen. Dan kunnen wij niet anders dan begrij pen, dat hier gemoord werd om het moorden en dat zij dat deden met een afschuwelijke toewijding en uit volle rustige overtuiging. Er kleeft veel bloed aan het nationaal-socia- lisme en nog meer aan de handen van hen, die hun geluk vonden in Gestapo en SS. Welk een groot for maat misdadiger moet hij dan niet zijn, die het in de SS tot generaal bracht en door Hiiïrmler tot het hoge ambt van Gestapo- en SS- leider in Nederland werd geroepen. Wij zijn blij te horen, dat deze man eerstdaags voor zijn rechters zal verschijnen, maar wij staan wel even verbaasd dat er over diens misdaden vrijwel met geen woord gerept is. Erger, dat om deze mens verholen lofliederen werden gezon gen. Vijf jaar lang geselde zijn terreur ons vaderland. Nauwelijks dertig maanden is het geleden, dat onze zonen op zijn bevel als beesten wer den neergeschoten. Sindsdien is veel geschreven over het verzet en over gedenktekens. En vandaag schrijft men met nauwelijks onder drukt ontzag over de gevangene Rauter, die geen „Schwein" wil zijn. Zijn wij zó gauw vergeten? 168. Sheeba behoefde niet met haar gebrek kige woorden te trachten haar vrienden op het gevaar attent te maken. Ieder begreep het zo wel. 169 De inlanders maakten trouwens geen ge heim meer van hun verborgen val. Ze waren duidelijk zichtbaar boven op de rots, nu ze in zagen dat hun plannen toch verraden waren.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 3