Nieuwsblad voor Veenendaal en Omstreken Van kwaad tot erger. Ö^Doorziffen 17e Jaargang Vrijdag 18 Juni 1948 No 958 Predikbeurten Bonnenlijst kousenreparatie Eierenaanvoer Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losee nummers 6' cent Redac tie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red. W. F. ter Hoeven VALLEI Uitgave: Drukkerij „De Gelderse Vallei" AD V ER1ENTIES Gewone advertentieprijs per m.m. 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 centi Verschijnt keer per week in: Stichts- Eta, Rhenen. Achterberg, Overberg, De Haar, Heuvelse Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, ^derveen, Renswoude, Scherpenzeel Het gaat niet goed in Indië en de oorzaak van de slechte gang van za ken is de Republiek in Midden- Java. Van het begin af heeft ze alles gedaan wat ze doen kon om het her stel van orde en gezag, de onmisbare voorwaarden voor de terugkeer van welvaart, onmogelijk te maken. De onderhandelingen van onze Re gering om met de leiders van de Re publiek tot een accoord te geraken, ze vormen een lange lijdensweg. Elke overeenkomst, die na vele en moei zame besprekingen werd gesloten, werd telkens door de Republiek ge schonden. We herinneren aan de wapenstil stand, die honderden malen van de zijde van Djokja verbroken werd, tengevolge waarvan zovelen van onze jongens de dood vonden. Eindelijk kon het verdrag van Linggadjati tot stand komen, maar het duurde niet lang of de Repu bliek lapte het verdrag aan haar laars en deed alsof er geen Linggad jati bestond. Gouverneur-Generaal Van Móok verloor zijn geduld en onze regering raakte het gesaboteer moe. We zou den dan eindelijk tonen, dat we niet eeuwig met ons laten sollen. Toen kwam de politionele actie en er was vreugde bij onze jongens in Indië Die hadden zich al honderden malen afgevraagd, waarvoor ze eigenlijk in Indië waren. Nu zou er afgerekend worden met het roversnest Djokja 't Mocht wat! De Republiek wend de zich tot de Veiligheidsraad om zijn tussenkomst. Onze gezant Mr. Van Klef fens zei, dat de Veiligheids raad zich buiten deze kwestie had te houden, want het betrof een zuiver binnenlandse aangelegenheid. Maar bevoegd of niet, de heren in Lake Success bezorgden ons een Commis sie van Goede Diensten, die zou trachten te bereiken, wat onze Re gering tot dusver niet was gelukt. De militaire actie moest echter dadelijk worden stop gezet. Opnieuw werd het distelig pad der onderhandelingen betreden en opnieuw kreeg de Republiek de kans haar kunst in het saboteren ten volle uit te buiten. Toch kwam het ten slotte tot een accoord, de z.g. Ren- ville-overeenkomst. Wie echter zou menen, dat de Republiek althans voor dit verdrag enig ontzag heeft vergist zich zeer. Ook deze overeen komst is met voeten vertreden. Wat deed de Republiek? Ze sloot een con sulaire overeenkomst met haar grote vriend Moscou en gaf daarmede een slag in het aangezicht van onze re gering en van de Veiligheidscom missie en voor de zoveelste maal be wees zij, lak te hebben aan welke overeenkomst ook. Haar bezielt slechts één verlangen, n.l. de laatste Nederlander uit Indië en zelf het oppergezag in handen te krijgen. We wisten wel, dat Soekarno en zijn kliek satellieten van Moscou zijn, maar dat ze dit zo openlijk zouden tonen, dat loopt toch wel de spuigaten uit. Natuurlijk heeft de Nederlandse delegatie van de Republiek geëist, dat ze de handelingen van Soekarno zou afkeuren, maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Waarom zou zij ook? Er is gedurende al de tijd, die onze regering met de Republiek onder handelde geen enkele phase geweest, dat die regering de onwillige Repu bliek door een krachtige, zelfbewuste politiek eerbied wist af te dwingen. Een ogenblik scheen dit het geval te zijn met de politionele actie, maar toen die verzandde heeft ze slechts een hoongelach verwekt in de kring van Soekarno en de zijnen. Wanneer men nu weet, dat buiten de weerbarstige Republiek tal van gebieden zijn, waar men niets liever wil dan onder Nederlandse leiding leven en werken en dat deze Rege ringsgetrouwe inlanders door onze slappe èn lamlendige houding tegen over de Republiek almeer hun ach ting voor Nederland beginnen te verliezen, dan wordt het toch wel Jieel duidelijk, dat er spoedig een radicale koerswijziging in onze In dische politiek moet komen, willen tve niet de laatste kansen verspelen. Zullen de a.s. verkiezingen dé hui dige regering duidelijk te verstaan geven, dat ons volk in zijn brede jagen beu is van het zinloos en ka rakterloos gesjacher met een bende revolutionnairen, die heel ons schoon Indië naar de afgrond voert? Een vraag van het allergrootst be lang! DE KONINKLIJKE VERENIGING „OOST EN WEST". Onbekend maakt onbemind maarons Indië kénnen is 't liefhebben NEDERLANDERS! „IK KAN NIET MEER" Wij moeten leren, internatio naal te denken, omdat de wereld problemen ónze problemen zijn. Wij moeten weer leren wat ge lóóf is. Veel mensen zijn óp. De na-oorlogs tijd heeft hen nog niet de gelegenheid gegeven weer tot zichzelf te komen. Als de veer steeds gespannen staat, boet zij aan veerkracht in. Het uur werk moet in de reparatie, 'n Nieuwe veer is beter. Maar men kan de men sen toch geen nieuwe ziel geven? Je ziel heb je altijd, ook al loop je er mee „onder de arm". Maar het is die zelfde ziel, die alles maar verkroppen, alles maar verstouwen, alles maar ver werken moet. En dat is het nu maar juist óók aan alle zielkracht komt een eind. De boog is te strak gespan nen geweest. De kracht is uit de pees. Zij is haar schietkracht kwijt. Zo gaat het ook met 'n overspannen mens. Hij reageert niet of nauwelijks meer. 't Is hem alles om het even. Hij is een viool, waarvan de snaren gesprongen zijn. Hij zingt niet meer. Hij is alleen maar uitgeput. Dodelijk moe. Als die vermoeidheid maar eens weg was. Als hij maar weer eens slapen kon. Sla pen, oneindig lang slapen. Hoe velen zijn zó niet geworden in deze dagen? Het is> een hele kunst om het hoofd boven water te houden. Geldgebrek, duurte, tekort aan hulp, geen punten genoeg; ieder weet ervan. Voor de kleinste reparatie schrik je. En alles moet toch maar worden be taald. De schaduw van Frau Sorge zie je op elke vloer van elke woon kamer. De boel verruïneert. Men kan er niet tegenop. Men probeert alles nog knap te houden. Maar dat gaat niet. De huishouding is op zichzelf al een kwelling geworden. En je kunt je Hollandse propere aard toen zó maar niet verloochenen. Daarbij uitzichtloosheid van onze tyd. Alles is onoverzichtelijk. We heb ben allen het besef, dat ons eigen volk niels meer in de hand heeft. De Hollandse provinciaal want pro vincialen zijn we allen! moet leren internationaal te denken. Hoe is het? Stuurt Amerika op oorlog aan? Of Rusland? We weten eigenlijk niets. Maar elke politieke gebeurtenis wordt met argwanende interesse bekeken. De staat Israël is gesticht. Maar wat zullen de consequenties zijn? Is Amerika Rusland schijnbaar weer een slag vóór geweest? Gaat die politieke vliegenvangst nu eeuwig door? En zul len wij straks maar weer eenvoudig als het ongelukkige kind van de re- Ge leeft allen gaarne mee Met onze Landen-over-zee Toont dit op z'n allerbest Door lid te zijn van „Oost en West". Deze vereniging werd opgericht in 1898 en stelde zich ten doel wederzijd se belangstelling te wekken tussen de landen hier en over zee. Ook wederzijdse waardering, een elkaar leren kennen en begrijpen 'n naar elkaar toe groeien. Nu, de laat ste 50 jaar liet de saamhorigheid niet veel meer te wensen over. Geen tropenvolk leefde zó welverzorgd, rustig, vredig en in alle opzichten aangenaam als het volk in ons Ned. Oost-Indië. Het genoot volle vrijheid, waarbij de z.g. „Merdeka" niet in de schaduw kan staan. Het prachtige ge- illustreerde blad „Oost en West", 't Orgaan, dat om de 14 dagen ver schijnt, getuigde in woord en beeld steeds van de schoonheid en wel vaart dezer landen. Het geeft nog altijd een heldere voorstelling van alle toestanden daar, beschrijft land en volk, voortbrengselen, bedrijf kortom alles op cutureel, sociaal en economisch gebied en doet Nederland met Insulinde meeleven. Het blad al leen al verschaft met 22 afl. elk jaar een boekdeel met een schat van ken nis over ons tropenland. Een boek, dat men in geen winkel voor 10.- zou bekomen, terwijl de minimum contributie toch maar 6.50 p. j. is, met 't blad toe. Jammer, dat er niet genoeg bekendheid aan 't bestaan der vereniging gegeven werd! Het niet meedoen van verschillende stre ken in Nederland werd geweten aan onverschilligheid die daar zou heer sen. Zo heette b.v. de „Achterhoek" niet geneigd om mee te werken. Er waren daar maar een paar verspreide leflen. De propagandist ging er eens poolshoogte nemen. Binnen enige da gen waren er 175 leden en bleek overduidelijk dat men graag met zo'n vereniging meedeed. Zou 't niet overal zo zijn? De vereniging doet ook cultureel, zoveel ze kan: b.v. Tijdens de oorlog werden 400 kinderen, gescheiden van de Ouders in Indië, liefderijk verzorgd. De inheemsen uit Indië worden hier op vriendelijke wijze ontvangen en met raad en daad bij gestaan. Verschillende comité's (te gemakkelijker te vormen naarmate er afdelingen zijn) zorgen voor allerlei bijzondere belangen. In de laatste tij den zijn 2500 firma's groot en klein, lid geworden en steunen het goede doel der vereniging. Het leden tal moét echter krachtig opgevoerd worden en spoedig de 50.000 over- NU HET VACANTIESEIZOEN BEGINT. kening worden opgeofferd? Voor >940 £chrijden- In aUe =treken moet men belangstelling tonen. Dan pas toont Nederland te menen: Wij leven mee. hadden wij dergelijke problemen niet. Ze waren er wel, maar we lagen allen gesapig in de dommel. Maar thans zijn de wereldproblemen ook de onze ge worden, maar al te zeer. Van indutten is geen sprake meer. We zijn klaar wakker. Maar we kun nen de hoog nodige rust maar niet vinden. Aan slaapmiddelen hebben wij een hekel. Wat baten al die gemeen plaatsen, waarmee politici, generaals jannen en kranten ons overstelpen? Onder- tussen werkt de wapenfabricage toch maar op volle toeren. En het wereld politiek bedrijf staat geen seconde stil. Ieder heeft het gevoel er niet meer tegenop te kunnen. „Ik kan niet meer". En een volk dreigt weg te stor ten in een bodemloos pessimisme. Tenzijtenzij het christelijk ge weten ontwaakt! Men heeft jarenlang geprotesteerd tegen een mensonwaar dig bestaan. Maar dit, dit is menson waardig! Het is mensonwaardig als men niet meer weet, dat uit een vonk van verzet een vlam van kracht kan groeien. Alle grote bewegingen zijn begonnen uit innerlijke reactie, 't Be gon bij enkelen, 't Sloeg later over in laaien brand. Het is mensonwaardig niet meer te vertrouwen op de kracht van z'n geloof. Onze tijd zal moeten leren wat gelóóf is. Geloof in God, Die niet wil dat van Zijn wereld een chaos wordt gemaakt. Geloof in God, Die niet wil, dat de mensen zó maar on dergaan. De ondergang van een volk schuilt niet in de omstandigheden. Wel in z'n gemis aan diep-innerlijk ge loof. Dat is het enige antwoord op de moedeloosheid van onze dagen met haar „ik kan niet meer". Alle scholen moeten aangesloten zijn. Het blad moet ieder onder de ogen komen. Reeds lang draagt de vereniging 't predicaat „Koninklijke", wat de neutraliteit waarborgt en ieder in de gelegenheid stelt lid te zijn. De neutraliteit wordt de laatste tijd wel eens wat in twijfel getrokken, doch alléén door hen, die Indië niet jkennen endus niet kunnen lief- I hebben. Het blad geeft objectief alles jweer, maar met een hart vol liefde (voor land en volk daar. Dan kruipt 't bloed wel eens, waar 't niet gaan kan. Nu voor Nederland en Indië alles cp 't spel staat, nu de ernstige geva ren getrotseerd moeten worden, doen we een beroep op alle Nederlanders: Sluit U aan bij onze Vereniging, zo als ons slagrijmpje zegt: Toont, dat ge wilt meeleven! Uit belangstelling groeit liefde. Veenendaal behoort bij de afdeling Ede. Deze laat door een actief bestuur films komen en voordrachten met lichtbeelden houden. Zo blijven ook de contributies merendeels tot Uw eigen beschikking. Instemmend roepen Uw jongens over zee: Leeft met zo'n vereniging mee en geeft U op als lid van de Kon. Ver. Oost en West", Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag, of bij de propagandist: K. van Oosten, Ch. de Bourbonlaan 28, Zeist. P.S. Op overname in andere bladen wordt veel prijs gesteld. Van Veenendaal minstens 100 leden! Wie doet mee? De prijsbeheersing heeft een fol der uitgegeven, waarin precies staat aangegeven hoeveel mag worden berekend door hotels en pensions. Wij zijn dankbaar voor deze voorlichting en hopen, dat zij een prijstemperend effect zal hebben, maar het is te be grijpen, dat dergelijke voorschriften in de praktijk even moeilijk uit te voeren als te controleren zijn. De meeste vacantiegangers voelen er weinig voor bij een eventueel me ningsverschil de prijsbeheersing in de arm te nemen en bovendien zijn de omstandigheden in het ene pen sion en het andere zo verschillend, dat heel moeilijk algemeen gelden de voorschriften met billijkheid kunnen worden gegeven. Zo bijv. staat er in de folder over het logies: „Het logies moet worden verstrekt in een overeenkomstig de bestemming deugdelijk gemeubileerde en gestof feerde privé-kamer". Nu, daarover valt nog wel te discussiëren, want, wat is „deugdelijk". Meer houvast geeft, dat van pen sions wordt vereist, dat de kamers voorzien moeten zijn van vaste was tafel, stromend water en electrisch licht, terwijl de pensionhouder moet zijn ingeschreven bij de onder vak groep pensions. Is geen vaste was tafel, enz. aanwezig, dan is de prijs per dag ten hoogste 4.50, in het andere geval ƒ5.- per persoon per dag. Van belang is, dat bij de be rekening van het aantal dagen de dag van aankomst en die van vertrek gezamenlijk als één etmaal moeten worden berekend, mits op die dagen in totaal drie maaltijden beschikbaar zijn gesteld. In de prijzen is het be- dieningsgeld niet begrepen. Hotels en logementen mogen ten hoogste 10 bedieningsgeld op de rekening leggen op voorwaardè, dat dit vol ledig ten goede komt aan het per»- OGplecl. In pensions mag bedienings- ge2d alleen worden berekend, als op uitdrukkelijk verzoek van de gast de volledige bediening op de privé- kamer plaats vindt. Ziedaar, een paar voorbeelden uit deze handleiding voor pensiongasten. Laten we hopen, dat de pension houders redelijk in hun opstelling van hun nota's zullen zijn, zodat een teruggrijpen op deze verordening niet of nauwelijks nodig zal zijn. Als dat het geval is, heeft deze prijsver ordening in ieder geval het nut een richtlijn te geven voor wat redelijk en toelaatbaar moet worden geacht. DE SCHOOLJEUGD EN HET AAN STAANDE REGERINGSJUBILEUM. Teneinde bij te dragen tot de vie ring van het aanstaande Regerings jubileum van H.M. de Koningin op scholen voor voorbereidend en ver plicht lager onderwijs, heeft de Mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening toestemming verleend, dat via de nog nader te instrueren plaatselijke distributie diensten toewijzingen zullen worden verstrekt overeenkomende met ma ximaal 125 gram suiker per leer ling. Deze toewijzingen moeten in één keer worden aangevraagd en wel tussen 4 Juli en 29 Augustus. De schoolbesturen zullen zelf kunnen bepalen, op welke wijze zij deze tractatie zullen uitvoeren, hetzij door het verstrekken van versnaperingen dan wel van versnaperingen en limo nade. Hierbij dient er rekening mede te worden gehouden, dat b.v. per flesje limonade in het algemeen 25 gram suiker gemoeid is. De organi satoren van de schoolfeesten zullen vóór het aanvragen van de toewij zingen moeten bepalen voor welke hoeveelheid zij versnaperingen-toe- wijzingen ter verkrijging van limo nade wensen te ontvangen. De kosten van deze tractatie kun nen niet voor rekening van de Over heid worden gebracht, terwijl de ho norering van de toewijzingen via de normale kanalen kan geschieden. De toewijzingen moeten voor het openbaar onderwijs door de gemeen ten, voor het bijzonder onderwijs door de schoolbesturen in ontvangst worden genomen. Voor andere feestelijkheden ter gelegenheid van het Regeringsjubi leum zullen geen extra toewijzingen worden verstrekt, zodat het voor buurtverenigingen of andere organi satoren geen zin heeft hiervoor ver zoeken bij de Directie van de Voed selvoorziening van het Ministerie voor Zondag 20 Juni 1948. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt 9.30 uur Ds. v. d. Pol van Ede. 5 uur Ds. Vroegindewey. Juliana- kerk 9.30 uur Ds. Vroegindewey. 5 uur Ds. v. Wijngaarden. Eltheto 9.30 uur Ds. v. Wijngaarden. Veeneind 3 uur Ds. Vroegindewey. Dijkstraat 2.45 uur Ds. Bakker. Sola Fide 10 uur Ds. J. Gerritsen van Rotter dam. 5.30 uur Dr. J. G. Thoomes. Geref. Kerk. 9.30 uur Ds. W. C. v. d. Brink. 5 uur Ds. P. R. Everaars van Lunteren. Chr. Ger. Kerk. 9.30 en 5 uur leesdienst. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds. Kok. Le ger des Heils. Zaterdagavond 7 uur straatzang. Zondagmorgen 10 uur Heiligingsdienst. 8 uur Verlossings samenkomst. Med. Prot. Bond 10.30 uur Mej Revelmen van Lunteren RHENEN. Ned. Herv. Ger. Evang. 10 uur dhr. v. d. Kolf van Dubbel dam. Ger. Gem. 10 en 5.30 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur leesdienst. Ned. Prot. Bond. 10.30 uur Ds. H. Mengerink van Ei bergen. Ned. Herv. Kerk Vm. 10 uur Ds. K. A Bot van Schiedamn.m 5 uUr Ds. v. d. Linden, H. Doop Overberg Ned. Herv. Kerk 10 Dhr. v. Noort. Pist 10 en 6 uur Ds. Vlasblom Ger Gem 9 30 en S uur leesdienst RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 9.30 uur Ds. Hop, bed. H.D. 6.30 uur Ds. Hop. Geref. Kerk. 10 en 6 uur Ds. v. d. Boom van Lunteren. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur dhr. C. v. Viegen. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 2.30 uur Ds. Bieshaar. VEENENDAAL. Zondagsdienst Doktoren. V'dn Zaterdagmiddag 3 uur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen Dr. Remme, Markt, Tel. 572. EDERVEEN. Zondagsdienst Doktoren. Van Zaterdagmiddag 8 uur tot Zondagavond 12 uur Dr. Ringelestijn, Ederveen, Tel. 201. ELST-AMERONGEN-LEERSUM. Zondagsdienst Doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen Dr. Coster van Voorhout, Leersum DE NIEUWE BONNEN. (Geldig van 20 Juni t/m. 3 Juli a.s,). Bonkaarten KA, KB, KC 806: 451 Melk: 6 liter melk. 453^Melk: 7 liter melk. 456 Vlees: 100 gram vlees. 457 Vlees: 300 gram vlees. 458, 459 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. 470 Alg.: 1600 gram brood (geldig t.m. 26 Juni). 471 Alg.: 400 gram brood of 1 rant soen vermicelli e.d. 472 Alg.: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 473 Alg.: 50 gram thee. 474 Alg.: 2 eieren. 475 Alg.: 125 gram koffie. 463 Res.: 1200 gram brood (geldig t.m. 26 Juni). 464 Res.: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 466 Res.: 400 gram brood (geldig t.m. 26 Juni). Bonkaarten KD, KE 806: 953 Melk: 12 liter melk. 956, 957 Vlees: 100 gram vlees. 958 Boter: 250 gram boter of marga rine of 200 gram vet. 959 Boter: 125 gram boter of mar garine of 100 gram vet. 970 Alg.: 400 gram brood (geldig t.m. 26 Juni). 971 Alg.: 400 gram brood of 1 rant soen vermicelli e.d. 972 Alg.: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 974 Alg.: 2 eieren. 963 Res.: 400 gram brood (geldig t.m. 26 Juni). Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MG, MH 807 (btfz. arbeid a.s. moeders en zieken). Geldig zijn de bonnen van strook J. Distributiekring Veenendaal. BELANGRIJK! Wijziging in de Uitreiking van bonkaarten. WIJ repareren met TEMPO BINNEN 2x 24 UUR HOOFDSTRAAT to TEL56R-VEENENDAAL van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening of het Centraal Distri butiekantoor in te dienen of hierover te corresponderen. JUBILEUMPAKKETTEN VAN NIWIN NAAR INDIë. DE Met de „Johan van Oldenbarne- veldt", die Dinsdag 15 Juni van Am sterdam naar Indië is vertrokken, heeft de NIWIN 144.000 Jubileum pakketten voor de militairen in Indië meegezonden. Met hetzelfde schip ook zijn bij deze pakketten be horende etiketten met de namen der afzenders verscheept. Een andere lading pakketten (25.000) zal op 22 Juni met de „Oranje" worden verscheept, terwijl de „Waterman", die op 2 Juli van Rotterdam vertrekt, de laatste 30.000 Jubileum-pakketten naar de tropen zal brengen. Deze tijdige verzending is noodzakelijk, daar de Jubileum pakketten op of omstreeks de Jubi leumfeesten in Indië ook op de verste voorposten aanwezig moe ten zijn, om op tijd te kunnen wor den uitgedeeld aan alle militairen en z.g. burger-pioniers, die in de tropen hun plicht vervullen. EXTRA SUIKERRANTSOEN VOOR DE INMAAK. Voor de inmaak zal dit jaar een extra rantsoen suiker worden ver strekt. In de bonnenlijst van 2 Juli zal voor alle leeftijdsgroepen een bon bekend gemaakt worden voor 500 gram suiker. De Leider van de Distributiekring Veenendaal vestigt nu reeds de aan dacht op de wijziging die aangebracht wordt in de periodieke uitreiking van bonkaarten welke aanvangt op 5 Juli a.s. en waarvan de uitvoerige publi catie wordt opgenomen in de bladen van Zaterdag 3 Juli a.s. Deze wijziging houdt in, dat het kantoor te Veenendaal en Rhenen tijdens de uitreiking van bonkaarten ook voor alle overige distributie aangelegenheden voor het publiek geopend zal zijn. Met nadruk echter wordt er de aandacht op gevestigd, dat meer nog dan voorheen aan de letterindeling streng de hand zal worden gehouden. Deze maatregel is noodzakelijk en wel in de eerste plaats in het belang van het publiek zelf n.1. om lang wachten te voorkomen en in de tweede plaats om administratieve redenen. Ter verduidelijking wordt hierbij nog opgemerkt, dat de letter indeling alleen van toepassing is op de uitreiking van bonkaarten. Voor alle andere distributieaangelegen heden behoeft men zich dus niet aan deze letterindeling te houden. A.s. en jonge moeders kunnen de toeslagkaartjes, evenals dit de laat ste maanden reeds het geval was, te gelijk bij het afhalen van de nieuwe bonkaarten in ontvangst nemen te gen overlegging van de aan hun uit gereikte CM-, CA- of CB-kaart. De Leider voornoemd, J. G. A. M. WESSELS. Na-uitreiking bonkaarten 808. Alleen te Veenendaal op 24 Juni a.s. van 9-12 en van 14.00-16.00 uur. Verzacht Geneest Jubileum Chr. U.L.O. School. Op 29 September van dit jaar zal het 25 jaar geleden zijn, dat de chr. u.l.o. school werd geopend. Het ligt in het voornemen van het schoolbestuur dit feit feestelijk te herdenken. Op de eiermakt werden Dinsdag aangevoerd pl.m. 42.000 eieren. Er werden prijzen gemaakt van 13.- tot 13.50.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 1