Sport VEENENDAAL RHENEN Caecilia behaalde de 2e prijs. Hgt Ve&nendaalse Harmoniege zelschap „Caecilia" nam j.l. Zaterdag deel aan het muziekconcours te Roo sendaal (Velp). In de afdeling Uitmuntendheid werd in de concert wedstrijd een 2e prijs behaald. In de hoogste afdeling van de marswedstr^d werd een le prijs in de wacht gesjeept. Het orkest stond onder leiding var haar dirigent de heer W. Veermar uit Utrecht. Het Muziekgezelschap „Cae cilia", dat j.l. Zaterdag zo succesvo1 aan het concours te Velp heeft deel genomen, -5al a.s. Zaterdagmiddag een muzikale rondgang door onze Gemeente maken, ter ondersteuning van de grote Rode-Kruis Collecte die dan alom ih -den lande zal worden gehoudétf* J* Pers ert Radio ^hebben U op de hoogte gébracht, wét het Rode Kruis doet vóor^^fÉP lijdende mensheid er wat het ^dt&Yvoor nodig heeft. Geeft dan ook Zaterdag met gulle hand, opdat dék Uw Rode Kruis in staat worde gesteld, haar mens lievende taak te kunnen blijven uit voeren. 65-jarig huwelijk. Het echtpaar W. F. H. Huibers er A. van Dijk, wonende aan de Mun- nikenweg 21 te Veenendaal zullen op 30 Juni a.s. hun 65-jarige echtver eniging herdenken. De bruidegom is 86 jaar oud en nog vrij kras. Hij gaat 's Zondags nog trouw twee maal ter kerke in de Ger. Gemeente. Op 9-jarige leef tijd werd hij tewerk gesteld bij de Veenendaalse Stoomspinnerij en We verij, waar hij tot zijn 65ste jaar werkzaam bleef, om verder van zijn pensioen te genieten. Hij heeft ruim 30 jaar gearbeid bij de Zondagsschool aan de Roodé^Haan. Zijn echtgenote, die thans 88 jaar is, is de laatste jaren minder fit, doch is thans weer goed gezond. Zij werd op 10-jarige leeftijd tewerk gesteld op de V.S.W., waar zij 15 jaar werk zaam is geweest. Zij verliet de fa briek pas bij de geboorte van het tweede kind. Het zal dit bruidspaar op 30 Juni zeker niet aanr belangstelling ontbre ken. Bond van Gep. Ambtenaren. In gehouden ledenvergade ring van jée jBon<jP*van Gepension- neerde Rfücs- en Gemeente-ambte naren, afd. Doorn in de Kegelbaan te Veenendaal, werd onze plaatsgenoot de Heer Chr. van Rijswijk, gepens. Opperwachtmeester van politie, tot bestuurslid gekozen. Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling. Enkele oud-leden van het voor malig Instituut voor Arbeiders Ont wikkeling hiW'ter plaatse voelen de noodzakelijkj^id, weer tot herop richting te kerofrien van den Afdeling Veenendaal van het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling. Tot dit doel werd j.l. Woensdag avond om 7.30 uur een vergadering belegd in „De Samenwerking", waar een bestuurslid van het gewest aan wezig was. Opheffing. Door opheffing van de Buurtver eniging Geld. Veenendaal werd het kas-overschot geschonken aan het Julianaziekenhuis. Geslaagd. Mej. L. Bakker, Markt 5 slaagde voor het eindexamen Gymnasium A. De heer R. v. Silfhout, Hoofdstraat voor het eindexamen Gymnasium B Beide genoten*fcun opleiding op het Chr. Lyceum Arnhem. Zy korpéh terug uit Indië. Met hef**Troepentransportschip „Kota Baroe", verm. aankomst 30 Juni a.s. te Rotterdam, komen de volgende Vëênse militairen mee: Van 1-5 R.I. Kon. Landih.: Korp. A. v. Dam, S^v. Lohmanstr. 166; Sold. I, C. Hey, Verlaat 210; Sold. I, P. v. Kruistum, Zandstraat 191; Sold. I, A. fculik, Klompstr. 15, de Klomp; G. A. v. d. Lustgraaf, Buurt - laan 121; Sold. I, G. J. Oeben, Nieuweweg 164; Mariniers: T. Sgt. OVW. LV. G. Schoeman, Molen straat 45. De volledige lijst ligt ter inzage op het Politiebureau. Burjtfclijke Stand. Ondertrouwd: Dirk Meijer, 25 jaar en Anthonia van Beek, 24 jaar; Jan van Dijk, 28 jaar en Bertha Gaas beek, 29 jaar; Cornelis van de Haar, 27 jaar en Georitje van Manen, 22 jaar; Cornelis Antonius van der Ven, 28 jaar en Cornelia Roos Hoef geest, 21 jaar. Getrouwd: Hendrik van den Dik- kenberg, 30 jaar en Geertruida Ja- coba Koen, 21 jaar; Jan van Dijk, 27 jaar en Cornelia van Doorn, 26 jaar; Jan Johan van den Heuvel, 38 jaar en Klasina van Meerton, 26 jaar; Jerphaas Jan van Ginkel, 24 jaar en Elisabeth Bleijenberg, 25 jaar. Geboren: Aufje Laura, d. van H. A. Hoevens en C. S. van de Wetering; Willem Hermanus, z. van H. J. Uit- tenbogaard en J. Diepeveen; Eliza beth Jansje, d. van J. Dekker en J. Roer; Cornelia, d. van M. J. van Stempvoort en M. P. Gielbert. Overleden: Jan van Dijk, 69 jaar, 3chtgenoot van K. M. Hendriks. - Bekendmaking. De Burgemeester der gemeente Veenendaal maakt bekend, dat ten gemeentehuize, Hoofdstraat 34, Bo dekamer, zijn terug te bekomen de navolgende op de openbare weg ge vonden voorwerpen: Een vulpen, een damesbadpak met kam, een kettinkje met sleutel, een vulpotlood, dat is aangevlogen: een postduif, blauw-wit nr. 241156; dat als verloren zijn aangegeven: 3en schepnet, drie portemonnaies, •3en regenjas, nummer van een bon kaart, een zwemabonnement voor het Bergbad, een colbertjasje met :nhoud, een bonkaart, een strookje van negen bonnen nr. 411 (alge meen gebak, een handtas, een zilve ren broche met drie Zeeuwse knop jes, een geel kinder schoentje, dat is weggelopen een hond en weggevlo gen is een postduif 1948-nr. 310525. Veenendaal, 16 Juni 1948. De Burgemeester voornoemd, A. BAKKER. Concert Oe Mondacco^deonver, »De Hohnerboys« gaf Woensdagavond pen concert in de muziektent op de Markt, onder leiding van d° dirigent, de heer C. van ter Mey uit Utrecht. De belangstelling voor dit concert was zeer groot en velen hebben bunnen genieten van het zeer goede spel, dat »De Hohnerboys« teedsten beste geven. Vooral naar de concoursnummers en het »Nonnenkoor« werd zeer stil ge luisterd.' Zij, die meenden dat deze muziek te zacht voor de openlucht is, moesten aan het finde van bet concert toegeven, dat het over de gehe'e Markt duidelijk hoorbaar geweest was. Jubileum U.L.O.-sqhool. O i 29 September a.s'. zal bet 25 jaar geleden zijn, dat de Chr. U L O-school werd geopend ^escheidtn opg'zer, heeft deze school in de loop der jaren een grote vlucht genomen, zodat het schoolgebouw aan de Kerkewijk na het 10-jarig bestaan belmgrijk moest worden uitgebreid. Voor de opleiding van bandels- en kantoorbedienden is deze school een belangrijke schakel. Bij de onening werd de Heer Prins als Hoofd geïnstalleerd, later werd de leiding toevertrouwd aan de Heer Dr. J. G. Thoomes, die thans nog de leiding van deze school heeft. Het schoolbestuur heeft het voornemen dit 25-jarig bestaan feestelijk te herder ken. Politiebericht Op last van de procureur Generaal bij het gerechtshof te Amsterdam is gisteren gearresteerd de drogist J. H. alhier, wegens het uitlokken tot het plegen van meineed in een tegen hem gerichte strafzaak ter zake arbortus. De daders van de inbraak in de kleedlokalen van DOVO zijn door de politie reeds Maandagavond ontmas kerd. Het bleken 2 ontsnapte ver pleegden te zijn van „Valkenheide", n.l. P. B. en J. R., beiden 19 jaar oud. Zij hebben een volledige bekentenis afgelegd. Vrijdagavond speelde enkele Dovo- elftallen tegen 2 elftallen van dit ge sticht en tijdens deze wedstrijd schij nen de boefjes hun kans berekend te hebben, om in de nacht van Zon dag op Maandag hun slag te slaan. Zij zijn door de politie ter beschik king van de Officier van Justitie te Utrecht gesteld. Kippenhok op 'n koopje. De 42-jarige stratenmaker A. v. d. B. alhier had zich dezer dagen voor de Utr. Politierechter te verantwoor den wegens diefstal van enige W.C.- deuren, draadglas, lampen en palen ten nadele van zekere J. M. v. L. in deze gemeente. Hij had een en ander weggenomen met de bedoeling daar van een kippenhok te construeren, fien goedkope methode, die echter wettelijk niet door de beugel kan. De Politierechter veroordeelde v. d. B. deswege dan ook tot 25.- boe te, subs. 10 dagen hechtenis. Dt politie is thans overgegaan een aantal verbouwers van aardap pelen te verbaliseren, omdat zij in gebreke gebleven waren de aardap pelen te spuiten ter bestrijding van de Coloradokever. Een arbeidster van de V.S.W. deed bij de politie aangifte van de ontvreemding van haar loonzakje in de fabriek. Voetbal Opstelling der beide elftallen van N. E. C. en 't Gooi voor as Zaterdagavond N. E. C. Doel: Rikken; achter: Straten en Cuyten; mi 1 den: Keimers, Peem- sen en Meyer; voor: Rosse. Hensbergen, Otte, Roess en Oeriemans t Gooi Doel: Mosterd; achter Hof en Bak ;mid lenBroekhuizen, Wigge- mans en Doelen;Voor: Willemsen Ciemer, H.sse s, Borselen Levert. Het medespelen van Schaap hangt af van de opstelling voor as. Zondag van het Zwaluwen-elftal dat in het Olympisch Stadion een wedstrijd speelt tegen de Engelse Olympische ploeg. De wedstrijd wordt geleid docr scheidsrechter Thijssenuit Utrecht DOVO Jubileum-tournool In het vervolg Van het DOVO jubileum-tourr ooi w erd Woensdag avond de weds trijd Oranje-Wit- Scherpenzeel gespeeld. De Elstenaren bleken sterker te zijn en wonnen verdiend met 4-2 De demifinale van het DOVO junileum-tournooi wordt a.s. week voornezet. Dinsdagavond wordt gespee ddewedstrij 1 Or nje-Wit- Ba'neveld,terwijl Woensdagavond gespeeld wordt Veenendaal— DOVO. Het Z.M.C. elftal van Veenen" daal heeft jl Zaterdag een zware wedstrijd in Spakenburg gespeeld voor het Jubileum- tournooi Met 2-1 gingen de Veenendalers ten onder, nadat zij ze r vaak de kans hadden gehad, zelfs door een penalty, verandering in de stand te bren gen. De achterhoede van Spaken burg liet zich echter niet ver schalken. - Matj n kwam Zaterdag in-dte finale te Barneveld uit tegen Spar a uit Nijkerk. Ook hier had den de Veenendders het heft in handen. Me' rust stond Matjan mer 2-0 voor, om ten slotte met 5-2 te verliezen. Tegen het on weerstaanbare spel van Sparta b'eek men niet opgewa sen te zijn. DOVOWoudenberg 60. Als eerste wedstrijd in het Jubi- leum-tournooi, dat door de voetbal vereniging DOVO is uitgeschreven, werd Zaterdagavond gespeeld de wedstrijd DOVOWoudenberg. Woudenberg werd enigszins ver zwakt door 4 invallers. In het begin zat Woudenberg er zeer goed op, en kwam het DOVO-doel onder zware druk te staan. Woudenberg verzuim de in deze tijd doelpunten te maken. Bij een snelle aanval aan de overzijde wist Kroesbergen de stand in het voordeel van DOVO te veranderen. Met de rust had DOVO nog steeds een 10 voorsprong. Na de rust was de wedstrijd nauwelijks de moeite van het aankijken waard. Wouden berg zakte na het 2e doelpunt van POVO als een kaartenhuis in elkaar en voordat het einde kwam had Klumpenaar de stand op 60 ge bracht. Woudenberg probeerde en kele malen nog de eer te redden, doch zij zagen geen kans de achter hoede van. DOVO te passeren. Hoe wel enigszins geflatteerd, behaalde DOVO een voor ah na rust verdiende overwinning. Door Burgemeetser Bakker werd Zaterdagavond op het DOVO- terrein op officiële wijze de kleed kamers van het nieuwe gebouw, ont sloten. In zijn toespraak tot het tal rijke publiek, dat om het bordes van het kleedgebouw stond geschaard, merkte spreker op, dat het toch wel nut heeft om bazars te organiseren. Meestal ziet men het resultaat niet, maar hier hebben wij een prachtig resultaat van een bazar. De Burge meester wenste DOVO geluk met deze nieuwe kleedgelegenheid en bracht dank aan de Heer Van Hun- nik voor het gratis ontwerp van dit gebouw, dat met een riet dak afge schermd is. Dank werd gebracht aan de gebrs. Nieboer voor hun snelle bouw. De Burgemeester eindigde met de beste wensen voor DOVO dat door een driewerf hoera bekrachtigd werd, onmiddellijk gevolgd door een „lang leve het Gemeentebestuur". Nadat de voorzitter van de V.V. Woudenberg, de Heer Koetsveld ook DOVO gefeliciteerd had met dit nieuwe kleedlokaal, waarbij hij zijn dank uitsprak dat Woudenberg de eer genoot als eerste gast van dit kleedlokaal gebruik te mogen ma ken, ontsloot Burgemeester Bakker allereerst het gedeelte voor de gasten bestemd. Het interieur van dit nieu we gebouw is werkelijk keurig. Het is tot in de puntjes verzorgd en vol doet aan de hoogste eisen, die men aan een kleedlokaal mag stellen. Ook voor de consumptieverkoop is in het midden van dit gebouw een gedeelte gereserveerd. Dovo mag trots zijn op haar kleed lokalen. Dinsdagavond zou voor het Dovo Jubileum tournooi de wed strijd Veenendaal I (Z.M.C.) tegen Barneveld gespeeld worden. Op het laatste nippertje belde Barneveld echter af. f- Een in der haast bijeengebracht DOVO-elftal nam de strijd tegen Veenendaal daarna op. Veenendaal I bleek een kleine veldmeerderheid te hebben, doch DOVO hield dapper stand, lange tijd zelfs met 10 man. Na een half uur spelen scoorde Vee nendaal een doelpunt. Ook in de tweede helft wist DOVO stand te houden, zodat het einde met een 10 overwinning voor Veenendaal kwam. In de tweede heltf deden zich min der prettige dingen voor, waartegen de scheidsrechter slechts weifelend optrad. De wedstrend stond op geen hoog peil. A.s. Zaterdag wordt op het voetbalterrein „Veenendaal" een voetbalwedstrijd gespeeld tussen Gooi I (Hilversum) en N.E.C. I (Nij megen). De opbrengst van deze wed strijd is ten bate van Niwin. De wed strijd vangt des avonds om 7 uur aan. Uitslagen bedrijfsvoetbal. V.S.W.Ritmeester 03; Hollan- diaRecter 20; GehaD.S. 11; PanterFrisia 03. Avondvierdaagse. Woensdagavond begon ^ook in Veenendaal de Avondvierdaagse georganiseerd door de Propaganda- commissie van de drie plaatselijke wandelverenigihgen. De deelname bleek niet groter te zijn dan het vorig jiar. Ruim 100 tippelaars ondernamen deze eerste avond hun kilometers Het parcours was prachtig en liep via de Munniken- weg d >or Overberg naar de V^merongse grindweg, om via het Amerongse fietspad en later de Dijkstraat naar het uitgangspunt, de Eierhal terug te keren. Donderdagavond gaat de tocht door de Middelbuurt en Cunera- weg naar de Rijksweg Veenen- daal-Elst Vrijdagavond ligt de route ooste lijk Veenendaal, nl. de Kade, Rijnsteeg en Slagsteeg. Zaterdagmiddag zoeken de tippe laars voor hun laatste kilometers de schone omgeving van Noorden van Veenendaal en passeren de Slaperdijk en Emmikhuizerberg. „De Snelpost" Op de j.l. gehouden wedvlucht ^an Pont Sint-Maxense een af stand van 267 Km. hadden de vliegers van bovengenoemde Post duiven vereniging zwaar te kampen met het zeer slechte weer. Deelgenomen werd door 112 duiven die werden losgelaten te 9 45 uur. De eerste duif kwam te 4 53 uur binnen. De uitslag was als volgt: A v Asselt J, 11; C. J. Schot 2, 7, 27, 31; H. v. Veenendaal 3.12; G. Muller 4C. v. Ginkel 5, 8, 20, 21, 25; D. G. Schans 6 18; W. A. Eimers 9, 13 i G.J Manen 10, 14, 15; H. v. Deelen 16; F Spies 19, 26; G. J. Schot 22,23, 24; Snitzelaar 28. „De Zaterdagvliegers". Van de laatst gehouden wedvlucht vanaf Noyon is de uitslag als volgt: 120 duiven werden om 11 uur los gelaten. De eerste duif kwam met een snelheid van 1027 meter per minuut om 4 uur en 16 min. binnen. De prijzen zijn als volgt verdeeld: A. v. d. Bos 1-5, J. v. 't Veen 2-7-12, 15-17, N. Nagel 3-4-11, D. de Man 6-32, C. v. Engelenburg 8, G. Hei kamp 9-1-124, A. v. d. Bosch 10, G. Diepenveen 13, H. v. Kooten 14-16- 25, M. Slotboom 19, H. v. Leeuwen 20, P. v. Dijk 21, J. Anbeek 22-33, P. Vink 23-26, G. C. Muller 27, G. Ariesen 28-29, Gebr. Nw. Amerongen 30-31. Bekendmaking. De Burgemeester van Veenendaal maakt bekend, dat van Maandag 21 Juni tot en met Vrijdag 25 Juni 1948, elke dag van 912 en van 25 uur, bij de Politie-administratie, Hoofd straat 34 alhier, tegen betaling van de daaraan verbonden kosten, gele genheid bestaat tot het afhalen van de aangevraagde visakten voor hei seizoen 1948/1949. Leden van de Hengelsportvereni ging „De Rietvoorn" alhier, zullen, in afwijking van het bovenstaande, hun akten ontvangen door middel v an het Bestuur van deze vereniging. De Burgemeester voornoemd, A. BAKKER. De eerste hengel wedstrijd voor de competitie tussen Renkum, Rhe- nen, Veenendaal en Wageningen is Zaterdagmiddag in het Spinnenmeer nabij De Klomp gehouden. In dit zo visrijke water was de vangst deze middag bijzonder slecht. „De Rietvoorn" te Veenendaal kwam als overwinnaar te voorschijn. De to tale uitslag was: 1. Veenendaal 474 gram; 2. Ren kum 297 gram; 3. Wageningen 170 gram; 4. Rhenen 30 gram. De persoonlijke prijs werd gewon nen door N. van Schaik van „De Rietvoorn" Veenendaal. In verband met het bedanken van haar voorzitter, werd in de leden vergadering van de Hengelsportver eniging „De Rietvoorn" tot voorzit ter gekozen, de Heer J. Visser. Het bleek dat „De Rietvoorn" thans meer dan 400 leden telt en bo vendien nog een 100 adspirantieden heeft. Talrijke rijke viswaters heeft „De Rietvoorn" in pacht. Een geraffineerde truc. De handelwijze van de 47-jarige monteur J. W. N. uit Utrecht, die Maandagmiddag voor de Politierech ter aldaar terecht stond wegens op lichting van 200.- ten nadele van N. D. te Rhenen, werd door de Offi cier van Justitie gekwalificeerd als een lelijke, gemene oplichterstruc. In de fabriek van D. moest ver dachte o.m. een ijsmachine verbou wen en nog enkele andere voor het bedrijf nodige werkzaamheden ver richten. Hij vroeg aan de eigenaar hem alvast 600.- voor te schieten om de benodigde materialen te ko pen. De heer D. gaf hem het gevraag de bedrag en de monteur schafte zich enkele materialen aan. Met inbegrip van arbeidsloon bracht hij daarvoor ruim 200.- aan de fabrikant in re kening. De rest werd echter niet terugbe taald en toen aanmaningen niet ble ken te helpen, begon het de heer D te vervelen en maakte hij er een politiezaak van. Wel had verdachte hem t enige tijd geleden geschreven het resterende bedrag ad 347.50 te zullen betalen, na hiertoe op 20 Me: j.l. te zijn aangemaand. „Dat heeft U zeker nog niet be taald?" vroeg de Politierechter. „Ik heb vanmorgen 47.50 gegi reerd," antwoordde de monteur. „Dan hebt U zeker het drietje vergeten," repliceerde zijn Edel achtbare, die verdachte conform de eis veroordeelde tot drie maanden gevangenisstraf. Wat is de vryheid U waard? Wij vernemen dat thans ook voor de gemeente Rhenen een commissie is gevormd voor de anjer-collecte welke van 22 tot en met 29 Juni a.s. zal worden gehouden. De Burgemees ter heeft het voorzitterschap aan vaard, terwijl tot leden zijn benoemd de voorzitters van de vier plaatse lijke muziekverenigingen en de he ren A. de Groot en J. Waiboer als vertegenwoordigers van de winkel stand. Volgens de plannen van Jiet Prins Bernhard-fonds zullen aan alle adressen zes papieren anjers worden toegezonden. In een aantal winkels, die door middel van een affiche op de etalageruit kenbaar zijn, zullen de zgn. „vrijheidswimpels" verkrijgbaar zijn tegen een vrije gift in een daar staande bus. Deze wimpeltjes zullen om de papieren anjer kunnen wor den geschoven en allerwege op Dins dag 29 Juni, de verjaardag van Prins Bernhard, worden gedragen. In de week van 22 tot 29 Juni zul len alle muziekverenigingen met muziek door de gemeente gaan om aan de huizen en aan voorbijgangers de vrijheidswimpeltjes aan te bie den. De actie zal worden besloten met een concert van de muziekver enigingen „Ons Genoegen" en „OBK" in het Kon. Elisabethplantsoen op Dinsdag 29 Juni van 8 tot 10 uur. Van de opbrengst zal 50 pet. binnen de provincie Utrecht worden besteed. Behalve de bussenactie worden er ter gemeentesecretarie - bestuurs- afdeling - nog formulieren beschik baar gesteld voor diegenen, die een grotere gift voor dit doel willen be schikbaar stellen. Het doel van deze actie is in twee woorden samen te vatten: „cultu rele opbouw". Wij twijfelen er niet aan, of deze anjerdag zal in Rhenen een succes worden. Bosbessenpluk nadert. Het tijdstip voor het plukken van bosbessen is zo langzamerhand we derom aangebroken. Wij vernemen van de boseigenaren in deze gemeen te, dat toegangskaarten voor de bos sen kunnen worden aangevraagd aan het VW-kantoor op het Fred. v. d. Paltshof tegen betaling van 1.25. Deze kaarten zijn geldig voor een heel gezin. Een kwartje van dit be drag komt ten goede aan VW. Geslaagd. Onze stadgenoot de heer D. J. Bo- venschen, slaagde te Ede voor het diploma autogeen-lassen. Rode Kruis houdt receptie. Ter gelegenheid van het vijftien jarig bestaan van de afdeling Rhe nen van het Nederlandse Rode Kruis houdt het bestuur Vrijdag a.s. van 35 uur nam. een receptie in het restaurant van Ouwehands Dieren park. Niwin-lectuurhuisje. Op de rontonde voor het stadhuis is een Niwin-lectuurhuisje geplaatst. Tijdschriften, boeken etc., welke men voor de militairen in Indië wil be stemmen, kunnen hierin worden ge deponeerd. UIT RHENEN'S RAADZAAL. Waterleiding Maatschappij werd lof toegezwaaid. Al weer een nieuwe industrie. Dinsdagavond kwam de gemeente raad in vergadering bijeen. De bij eenkomst verliep zeer kalm en de batten kwamen niet voor. Nadat de heer D. Dirksen, vertegenwoordiger van de Rhenense Bestuurders Bond was benoemd tot lid van het bestuur voor sociale zorg, gaf de voorzitter het woord aan de wethouder van publieke werken de heer G. v. d. Steeg, die de raad enkele mede delingen had te doen over de gang van zaken bij het waterleiding bedrijf. De heer v. d. Steeg sprak er zijn voldoening over uit, dat ettelijke verbeteringen in het bedrijf waren aangebracht. De leiding door het Viaduct was gereed gekomen, het geen een aanmerkelijke verbetering betekende in de watervoorziening met betrekking tot de Grebbeberg. De druk was op verschillende plaat sen gemeten en was belangrijk ver beterd. In Eist is de nieuwe pomp aangebracht. In het pompstation aan de Buitenomme is de technische in stallatie grondig nagezien en her steld. De aanvoer van water naar de Koerheuvel is thans afdoende. Ook de administratie bij de maat schappij is op peil. De commissaris sen hebben de heer Dr. Ir. Linden- bergh benoemd tot technisch advi seur, waaruit wel is gebleken, dat zijn adviezen zeer op prijs zijn ge steld. De Voorzitter sprak er zijn voldoening over uit, dat thans dit geluid werd gehoord. Met mej. T. van Hernen werd een dading getrof fen tot een bedrag van 150.- inzake een hinderwetskwestie. Mej. T. Koopman, onderwijzeres aan de o.l.s. N.V. Weg werd eervol ontslag ver leend in verband met haar benoe ming aan een school te Oranjewoud. In haar plaats benoemde de raad met algemene stemmen mej. T. Snij der te Heerenveen. Aan de Achter - bergsestraatweg hoek Bruine Ingse- weg werd een perceel bouwgrond aangekocht voor een bedrag van 9975.-. Op het andere gedeelte van dit perceel gaat de N.B.M. voorlopig twaalf woningen bouwen. Aan de Nieuwe Veenendaalseweg werd bouwgrond verkocht aan de heer M. Rosbag en op het Veemarktterrein aan de heren Stolk. Nieuwe industrie. Er was een verzoek ingekomen van een firma om aankoop van 2512 m. industrieterrein voor de vestiging van een fabriek in rijwielonder delen aan de Vogelenzang. Het voor stel van B. en W. luidde deze opper vlakte te verkopen voor de som van 7159.20, waartoe werd besloten. Uit een wijziging voor de gemeen tebegroting 1948 bleek, dat voor het onderwijs een filmapparaat was aan gekocht, hetgeen als een groot be lang voor het onderwijs werd be schouwd. Voor de tijd van één jaar werd een kasgeldlening aangegaan tot een bedrag van 350.000.-. B. en W. stelden voor een com missie van bijstand in het leven te roepen voor het woningbedrijf. Tot lid hiervan werden gekozen me vrouw Otting (P. v. d. A.) en de heer van Hoogdalem (C.H.). Wet houder Boelhouder zal als voorzitter fungeren, terwijl de heer D. Meijer, beheerder van het bedrijf het secre tariaat zal waarnemen. De heer Buré werd toegevoegd als technisch ad viseur. Na een herziening van de salaris verordening voor het personeel der gemeente en een wijziging van de mstructie voor het personeel van de vleeschkeuringskring „Rhenen", sloot de voorzitter de vergadering. f

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 2