PSD .dflBOEKER- CIJFERACCOORDEII T ConM Mie Bonnen Striihslsrs en mangelmelstes wasserij v.h. Uisee Rhenen flflHBESTEDIHB C. O. DEKKERS j. c. uan den tempel Dol. Sold. Jan Prins Dpi. Korp. F. v. Barneveld naar Drukherij De Gelderse Vallei. uoor lamiliedruKuierk De Gelderse uailei Grootwerkers gevraagd HERSTELT DE AVERIJ IK KOUS EG SOK ALLE GEI Fa. F. VAK DEK B.DI.C. vracimvagin %ami£ie&e/dcMen L. M. Kallen G. de Kroon HMMlttl Vlaag, en Aanbod Tëmpo ELST Ede Wilhelmus J. G. mussen Hilda mussen zangbundel joh. de heer en Psalmen urni worp muzieRhandei A. u. d. weerd CORSETIÈ RE Duhhei woonhuis en een Garage VEENENDAAL Burgerlijke Stand. Renswoude ielie. Gemengd Nieuws N. Z. C. I-V. Z. C. I 0-5 A. Z. C '82-V. Z. C. I 1-10 U. Z. S. C III dames- V. Z. C. dames 2—4 De Djiguiten Kozakken komen BeatrlHstr. 60 Tel. 78a Ueenendaal. Onze is steeds te Uwer beschikking MAATCORSJETTEN BUSTEHOUDERS JARRETELLEGORDELS f 5.50 P. DIEPEVEEN Batavia J.C. ALBERTIE Batavia FftlTS v. DIJK Bandoeng D. J. Hissink AFWEZIG Dr. Olg. de Roos NEEMT WAAR VOOR VADERDAG bij W. C. v. Engelenburg Adverteert In dit blad. DRUKKER IJ Een nieuwe goudvondst. Bij opgravingen nabij de Cunera- toren heeft men op de plaats waar in het grijze verleden het Konings huis heeft gestaan, het paleis van de Keurvorst van de Paltz, bijgenaamd „De Winterkoning", een gouden ring gevonden. Geheel onbeschadigd kwam het voorwerp uit de grond. De ring is van klein formaat, en is bezet met steentjes. Geboren: Coba Johanna, d. van G. van den Bosch en G. J. Meijerman; Hendrika Neeltje, d. van D. A. J. Kieviet en C. H. Vonk; Teunis, z. van W. Baardman en G. Scheffer; Rik Hendrik Gerrit, z. van G. van Koo- ten en P. van de Scheur; Car el Christian Frederik Engelhard, z. van G. J. Woudenberg en M. H. Meijer. Ondertrouwd: Albert Mulder, Onstwedde en H. N. de Waard. Getrouwd: Bastiaan van der Vel den en Dirkje Quint; Jan van Dol- deren en Tonia van Dijk. Overleden: Petronella van Daa- len, 66 jaar, gehuwd met D. Hijne- kamp. Kolonel W. F. Hennink met mili- taire eer ter aarde. besteldl Het was de wens van de over ledene op de Grebbeberg, te midden van zijn soldaten te worden begraven. Zaterdagmiddag om half een werd de kolonel der infanterie b.d. W. F. Hennink, in de Mei-dagen van 1940 bevelhebber van het 8e R.I. dat de Grebbeberg tot het uiterste verde digde tegen de Duitse aanvallen, met militaire eer op het Grebbekerkhof ter aarde besteld. Het stoffelijk over schot was vanuit Amsterdam per auto naar de Grebbeberg vervoerd. Hier werd de kist op de affuit ge plaatst van een 9 cm vuurmond der artillerie en door een trekker naar de militaire begraafplaats gereden onder treurmuziek van de Konink lijke Militaire Kapel, die de stoet voorafging. Voor de affuit liep de vaandelwacht met het omfloerste vaandel van 8 R.I., gevolgd door een vuurpeloton, eveneens van het 8e Re giment Infanterie, bestaande uit vijf tig man. Een escorte ongewapende grenadiers uit Amersfoort, bestaande uit tweemaal honderd man, liep ge deeltelijk achter de affuit en aan het slot van de stoet, welke behalve de I familieleden van de overledene vele hoge militaire en burgerlijke autori teiten Jelde. Wij merkten o.a. op de chef van de generale staf Luitenant- Generaal Mr. H. J. Kruis, Kolonel A. W. Claassen, garnizoenscommandant van den Haag als vertegenwoordiger van de bevelhebber in het le mili taire geweest en de commandant van het 8e Regiment Infanterie Luite nant-Kolonel R. W. B. Muller. Als slippendragers fungeerden de Gene- raal-Majoor b. d. H. Koot, Luitenant- Generaal b. d. van het K.N.I.L. R. Bestrijding coloradokever. Tegen enige landbouwers is pro ten Seldam, Luitenant-Generaal b. d. handen te nemen. Na grondig ge- W. G. v. d. Hoogenhuyzen en Gene- ëffend te zijn heeft men ze van een raal-Majoor b. d. van het K.N.I.L. nieuwe asphaltlaag voorzien. Laten H. Behrens. Direct achter de affuit we hopen, dat de aandacht, welke bevonden zich twee hoofd-officieren, de laatste tijd aan ons dorp van ge- ces~verbaal opgemaakt wegens het dragers van de Militaire Willems- meentewege is besteedt in de toe- £iet v°H°en aan de verplichting tot orde, waarvan een een kussen droeg komst zo mag blijven. Doch dan bespuiting van het gewas op met met de onderscheidingstekenen van zullen de inwoners ook het hunne er aardaPPel^n beteelde percelen ter de overledene en de ander een witte toe bij moeten dragen en b.v. op af- Bij de begraafplaats stelden de grenadiers en het vuurpeloton zich aan weerskanten van de hoofdin gang op en onder het spelen van het Wilhelmus droegen de twaalf dra gers van het 8e R.I. de overledene naar zijn laatste rustplaats. De kist was bedekt met de vaderlandse drie kleur, waarop-zich de sabel van de gestorven kolonel bevond. Een schat van bloemen werd aan het graf ge legd. Wederom speelde de Militaire kapel het Wilhelmus en onder het brengen van eerbewijzen daalde het stoffelijk overschot in het graf neer, waarna het uit vijftig man bestaande vuurpeloton, opgesteld aan weers kanten van de groeve, een salvo af vuurde. De beren van Rhenen. In de gemeente Rhenen zijn reeds verschillende soorten beren, o.m. in Ouwehands Dierenpark, in de bossen de mannetjes der wilde zwijnen, di verse onbetaalde beren (rekeningen) van de ingezetenen ten gevolge van de oorlog en nu komen er dan nog bij de beren, om het bastion in het plantsoen tegen omvallen te behoe den. Voor een circus om van te wa tertanden. Wij krijgen op deze manier te Rhenen een teveel aan beren, dus WEG MET DE BEREN. Het is wel bedroevend, dat onze ARMOEDE op een dergelijke ma nier den volkeren moet, worden ge toond. Is het niet diep treurig dat een gelegen plaatsjes geen vuilnis meer te storten. Er komt toch elke week een vuilniswagen langs Uw huis. RÜnbad wordt druk bezocht. Het blijkt nu toch dat de initiatief nemers van de Stichting „Neder- Rijn" hun vele werk daaraan be steedt, geen zeepbellen blazen is ge weest. Immers nu de warme zomer dagen komen, is het een drukte van belang. Het bad is verdeeld in ver schillende vakken, zodat een ieder zich kan verkoelen. Vooral de jeugd maakt er gretig gebruik van, zodat dit vak bijna te klein bleek te zijn. Voetbal. Misschien is het de oorzaak van het warme weer geweest of dat er weinig interesse is voor de Zuid- Oosthoek-competitie, doch bij de laatste twee wedstrijden van Oranje- Wit lieten een vijftal spelers verstek gaan. Hierdoor werden de wedstrij den tegen Fortissimo en D.V.S.A. verloren, zij het met een klein ver schil, doordat de jongens van het tweede hun uiterste best deden, waar de elftalcommissie zeer tevreden over kan zijn. Doch op de j.l. Woensdagavond ge speelde Jubileum-wedstrijd op het D.O.V.O.-terrein te Veenendaal tegen Scherpenzeel was het gehele oude elftal weer opgesteld. Waarom wer den nu de nieuwelingen weer aan de kant gezet? Of was het nu niet te warm! Er schijnt iets niet in orde te zijn. Op dit Jubileum-tournooi van D.O.V.O. had Oranje-Wit geloot te dergelijk overblijfsel van de oude *Pelen te/en Voorwaarts uit Rhenen stadsmuren op Zo'n manier ontsierd moet worden? De oude muren aan de zuid-zijde, welke ongeveer niemand kan zien en oude vleugelmuren van poorten, wel ke voor het aanzien der gemeente weinig waarde hebben, zijn !ten koste van tien duizenden guldens geheel opnieuw opgetrokken. Waarom moet dan dit MOOISTE plekje, dat bovendien de gehele om geving beheerst, zo stiefgioederlijk worden behandeld? Is er dan niemand in den lande aanwezig om de verantwoordelijke autoriteiten eens flink aan de oren Je trekken? De Berendoder. De wegen verbeterd. Nu gestadig de voltooiing nadert van de geheel opnieuw aangelegde Houweg, welke voordien niet meer te berijden was, is men er ook toe overgegaan de andere wegen onder Deze gaf ter elfder ure blijk niet deel te nemen en moest O.W. spe len tegen Scherpenzeel, wat een aardig partijtje voetbal is geworden. Oranje-Wit speelde eerst met de zon in de rug, waar de Scherpenzeel- doelman grote hinder van had, zodat na enkele minuten reeds een hoog schot van Drost in het net verdween, 10. Geruime tijd later wist Scher penzeel door een klein misverstand gelijk te maken, 11, maar O.W. bleef hun aanvallen voortzetten, waaruit Houtriet, met een schot te gen de deklat van links-buiten, met een kopbal de stand op 21 bracht. Hiermede brak de rust aan. maker 22, de wedstrijd spannen der. Beide doelen waren beurtelings in gevaar. Na ongeveer een half uur bracht Houtriet de stand op 32 en even later maakte Drost er nog 42 van. A.s. Dinsdag komt Oranje-Wit nu in de Demi-finale tegen Barneveld, wederom op het D.O.V.O.-terrein te Veenendaal. bestrijding van de coloradokever. Inzamelingsactie Roode Kruis. Ook de Afdeling Renswoude van het Nederlandsche Roode Kruis zal haar bijdrage leveren aan de grote landelijke inzamelingsactie. De inzameling zal zich voor de gemeente Renswoude beperken tot het houden van een huis-aan-huis- collecte op Zaterdag 19 Juni 1948. Dat ieder beseffe het vele werk, dat door het Roode Kruis wordt ge daan. zodat Zaterdag werkelijk een offer worde gebracht. Burgerlijke Stand. Geboren: Elizabeth, d. van K. Pa ter en A. van Leeuwen. De Directeur van de Distribu- tiedienst deelt aan de ingezetene der Gemeente Ede mede, dat enkele eveneens 3x Wijzigingen worden gebracht in de zittingsdagen van de dienst. Vanaf Maandag 21 Juni a.s. zullen de kantoren als volgt voor het pu bliek (ook detaillisten, enz.) zijn opengesteld: EDE: Maandag en Woensdag van 8.45—11.45 en 12.30—14 uur. Za terdag van 8.4511 uur. G. VEENENDAAL: Dinsdag van 9.30—11.45 en 12.30—14 uur. De zitting voor detaillisten te Ede op Dinsdag wordt naar Woensdag verplaatst. De zittingen te Ederveen en Wekerom komen te vervallen met dien verstande, dat in deze plaatsen de uitreiking van bonkaarten enz. gehandhaafd blijft. H.H. detaillisten worden er op at tent gemaakt, dat in het vervolg de code-kaart wel moet worden mede gebracht. Het eerste zevental van V. Z C speelde 11. Donderdagavond haar eerste competitiesedstrijd tegen N. Z. C. in Nijmegen. Terwijl verleden jaar beide clubs in een beslissingswedstrijd om he kampioenschap speelden, bleien thans de verhoud-ngen ten gunste van V. Z. C. veranderd te zijn. V Z. C toonde zich in deze wedstrijd de sterL ste en wist dan ook verdiend met 5-0 te winnen. Al spoedig na het begin maakte van Schuppen zorgde, dat de eind stand op 5-0 werd gebracht. 1.1. Zaterdagavond speelde V.Z C. I hnar tseede competiewedstrijd regen A Z C. '82 in Arnhem. Een spannende wedstrijd is het niet geworden, daar V. Z. C. verreweg de sterkste was. De toeschouwers hebben echter kunnen genieten van het mooie samenspel in de V. Z. C. voor hoede, die deze avond wel zeer p oductief werkte. De uitslag was dan ook 10-1 in het voordeel van V Z C. Nadat in de V. Z. C. achterhoede een fout werd gemaakt, die door de scheidsrechter nogal zwaar met een vrije worp werd afgestraft, siond V. Z. C. met 1-0 achter, maar daarna was er geen houden meer aan. Na de pauze werd na de gelijk-TWSnders met een mooie doorstap- hal het ee-ste doelpunt voor V. Z, C. (1-0) Van de Vemde maakte er 2-0 van en tegen de rust was het Kok, die de stand op 3 0 wist te brengen. Na de rust bleef V. Z. C de meerdere en wat Nijmegen ook probeerde, het mocht niet baten Kok bracht de stand op 4-0 en De rust ging in met 4-1. Later we-d de score opgevoerd tot 10-1 In deze wedstrijd scoorde van Schuppen 4x, Kok 3x en Rompes Ook de V Z. C. dames speelde deze week hun eerste competitie wedstrijd en wel tegen U Z.S C, III in Utrecht. In deze spannende wedstrijd wisten de V. Z.C. dames verdiend met 4-2 te winnen. Mej. D. van Schuppen scoorde in deze wed strijd alle doelpunten voor V.Z C. a.s. Zaterdag komt Nayas uit Oss naar Bertbad! Deze tegenstander is V. Z.C.vol komen onbekend, hetgeen een belof e aan spanning in kan houden Ook het 2e heren zeven.tal van V. Z C. speelt Zaterdag een com petities edstrijd in Bergbad, n.l. tegen D. K. R. III uit Utrecht Aanvang 5 uur. De wereldberoemde Djiguiten Kozakken, die reeds twee seizoe nen onder directie van Arno J. Klein in Nederland Zwitserland en Spanje op tournée zijn, zuilen ook dit j^ar weer het Nederland se publiek van hun gedurfde sta 1 tjcjs op rijkunstig gebied versteld doen j-taan. Deze Kozakken die met de Russische revolutie gevlucht zijn naar Frankrijk stammen uit de vermaarde regimenten van Kouban Don,Oekraine en Georgië.Terecht /iet men hen als de vermetelste ruiters tér wereld en de aandacht wordt er hier op gevestigd dat hun paarden niet cedresse rd zijn, zo als het rubliek wel eens wil den ken. Integendeel hoe wilder hoe beter! Hrt woord Djiguit betekent moedig man! Het is een eer voor deze Russin d e naam te dragen In Frankrijk in stammen levend, zijn velen van hen gehuwd me Fran 66 vrouwen. De uit deze hu- welden geboren kinderen hebben echter een meer Russische dan F.anse opvoeding gehad en zijn dan ook bijna zonder uitzonde ring Djiguit Kozak geworden, hoe wel zij hun vaderland nimmer aanschouwd hebben! Hun leven is zeer religieus, terwijl vele oude volksgebruiken in ere worden ge houden. Nimmer zullen zij b.v. hun pitto'-esque costuums voor r urgerkleding verwisselen. Als captain van de troep treedt op Luitenant Elysseëv. Deze was in de wit Russische armée Kolonel. Voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog was hij met een troep Kozakken op tournée in Frans Indo China. Ogenblikkelijk meld de hij zich bij het Franse vreem delingenlegioen in Saigon, en werd gedetacheerd als luitenant. Hij streed mede tegen de Jap, werd gevangen genomen en naar Suma tra getransporteerd waar hij 2 jaar gevangen zat. Later wist hij te ontsnappen en streed mede voor de bevrijding van Indonesië! Door de Franse regering Vtfgfjd hij in 1947 geriddert en ontving tevens een jaargeld. Kolon^J, Elysseëv is thans 60 jaar oud. Zijn rijzweep is voorzien van gouden knop met inscipties van het Legion Etrangere. ArnoJ Klein's Djiguiten Kozakken zullen in Veenendaal optreden op Woensdag 23 Juni 8 uur op h^t terrein van de Heer v, d. Dikkenberg, Pelikaanstraat en een programma van solo's pyramides op 6 paarden, messendansen, rit d or het vuur enz. in totaal ruim 26 verschill nde nummers. Voor bijzonderheden zie men de adver tentie in dit blad. PLASTIC INPLAATS VAN VENSTERS. De toepassing van plastic gaat steeds verder. Er worden thans reeds gegolfde platen van doorzich tig plastic in de handel gebracht, die geheel dezelfde vorm en afme ting hebben als de platen gegolfd ijzer of eterniet. De verlichting van schuren, zolders, fabrieksloodsen, enz. is daarmee buitengewoon een voudig geworden; men behoeft niet anders te doen dan hier en daar een plasticplaat in plaats van een plaat van ondoorzichtig materiaal aan te brengen. Alle kosten van sponnin gen, enz. vervallen en het plastic kan op dezelfde manier als de andere platen gespijkerd worden. Alleen wanneer vensters nodig zijn, die geopend moeten kunnen worden, heeft men natuurlijk sponningen no dig. Maar voor breuk behoeft men in ieder geval niet meer bang te zfjn. In het bijzonder voor boerderijbouw schijnen deze gegolfde plasticplaten buitengewoon geschikt te zijn. Wan neer zullen wfj plastic éénruiters krijgen voor de tuinbouw? Als we zo ver zijn is hagelschade in de glas- districten geen groot risico meer. Het huwelijk bij vol macht van en zal plaats hebben op 29 Juni 1948 0*1 11 uur ten gemeentehuize te Drie bergen. Gelegenheid tot felicite ren 29 Juni 7-9 u. n.m. Driebergen, Welgelegen- laan 7. GETROUWD: en Rhenen, 17 Juni 1948 De heer tn mevr. KALLEN- de KROON, bedanken med namens hun wederzijdse families voor d>. blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervondm, Adres: Utrechtsestraatweg 29 Hiermede betuigt nr. 250411128 zijn harte lijke dank aan de Band Ned.-Indië voor het ont vangen pakket. Ra'japolak 25 Mei 1948 Ondergetekende betuigt langs deze weg de bevol king van Veenendaal zijn haite'ijke dank voor het ontvangen pakket. Tasikmalaja N.O.I Op 25 Juni a.s. hopen onze geliefde Ouders en Grootouders en geb. v. Groningen de dag t« herdenken, dat zij voor 40 jaar in de echt zijn verbonden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare Kin deren. Behuwd- en Klein kinderen. Veenendaal, 11 Tuni 1948 Sav. Lohmanstraat 4 Tevens »Kun je nog Zineen* Van nu af uit voorraad leverbaar Corajtière Mevr. A. v. d. Meyden, Zandstraat 9, telefoon 491, VEENENDAAL. Maandag en Donderdag thuis van 10-12 en 2-5 uur. verder volgens afspraak, c. cv Langs deze weg betuigen de 3 jongens uit de Kuiperstraat No. 12-13 16 hun hartelijke dank voor het ontvangen pakket aan de Band Ned.-Indië afd. Veenendaal. Chirurg- Wageningen van 19 Juni tot 14 Juli te EDE IN DIVERSE MATEN Bieden wij U een pracht sortering practische cadeaux waaronaer Portefeuilles, Portemonnaie's, sigarettenkokers, pijpen, Vulpotloden, Zakmessen, Scheerdozen, Scheerkwasten*- Scheerapparaten, Asbakken, Sportriemen enz. I Voor Galanterie Telefoon 779 naar: Patrimonium1 aan drie Dirk van Asselt Voor allen Bouw en Nevenbedrij ven op Woensdag 23 Juni van 7-9 uur in de Samenwerking. Voor inlevering Vacantie bonnen ongeorganiseerde zie aanplak bi'jetten. GEVRAAGD Te koop gevraagd Cuneraweg 376 Rhenen Van een voor rekening van Gebr. Ravenhorst, Expediteurs te Amerongen,op Zaterdag 26 Juni a.s. Bestak en tekening ver krijgbaar tegen f4.- per stel bij de architect T. J. Ploeg te Ameroneen. Restitutie ongesch. teke ningen enz. fl - per stel Flinke en Stationssingel 2 B. z. a. winkel juffrouw voor winkel of magazijn bij voorkeur in manufacturen of schoenen zaak. Br. onder no. 570 a.h. bur. v d. blad. WOüiugruil Driebergen-Vee' nendaal, flinke woning n. b' station, 2 kamers, gr. keuken' 3 sl. kamers, lage huur. Te bevr. Patrimoniumlaan 12 A. B.z.a, werkster 3 a 4 d. per week. Br. onder no. 569 a.h. bur. v.d. blad. Te koop z.g.a.n. sportrijwiel met 3 versnellingnaaf. Sav. Lohmanstraat 1. Te koop 1 hectare hooigras, 3 hectare Strooiïng. Te bevr. benedeneind 52. Nette loopjongen gevraagd Huize Schuuring, Hoofdstraat Tegen 1 Aug, a.a. gevraagd: net meisje voor de huishouding. Smit Melkinr. Parallelweg 11 Meisje gevr. v.d. of d. en n. J Bovenschen, Heerenstraat 37 Rhenen* Te koop 120 nieuwe gewapen de betonplaten L. 140 B. 40 D. 4 cm. ook in gedeelten ver- verkrijgbaar f 2.- per stuk. Adres Sav. Lohmanstraat 112. VOOE ZONNEBRILLEN Te koop prima Regenmantel maat 42 z.p. Parallelweg 9 A Te koop prima »Norton« IBO- ter 500 c c. z.k. Parallelweg 138 Voor 1e hyp. a 37s 2e hyp m sommige gevallen ook los geld, verzekeringen en taxatie» naar Fa. Mulder en Zd, Ker* kewijk 193. Gevraagd net meioje v. d of d. en n. Kerkewijk 37, V'daal Te koop perceel fa ooigras Benedeneind 122, Veenendaal* Te huur Spuiten voor hei spuiten van aardappelen. Poe- Brieven onder nr. 573 aan het Jong leraar aan de Chr. H.B.S. te Veenendaal zoekt pet i Sept. gemeubileerd® ka. er(s) met volledie pension. der aanwezig A. Loef, Sand brinkatraat 7, Veenendaal. Een net meisje gevraagd bij De Veen-nd«*alse Ververij Beatrixatr. 37, Tel. 264. Te koop eevraagd een iova lidewagen (atoelmodel) Cu neraweg 291 Achterberg (Rhenen). Gelden voor bypoifacek be schikbaar. rente 37« 4°/o Makelaarskantoor Brouwer te Veenendaal. Oude verbleekte portretten ma ken wij weer als nieuw. Portret specialist De 8malen Korte- gracht 6, Amerafoort. Tel. 3536 Men koopt prima gebr. meu belen, 2 p. ledikanten, spira- len en bedstellen bij M. Vlas tuin, N.wg 60 Veenendaal. Net meif je 21 jaar ziet zich gaarne geplaatst als hulp in huishouding of winkel, v.g g.v. Br. onder nr. 571 a.h. Bur. v,d. blad* bureau van dit blad KOUSENREPARATIE INRICHTING TIJDELIJK GEVESTIGD HOOFDSTRAAT 12 Ondernemer Joh. v. d' Wee Te koop in prima staat. Geheel gerevi seerde moter. Te bevr. bij J. G* T. van Dolderen, Grebbeweg 9 Rhenen, Telefoon 284.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 3