L IJ S T 5 L IJ S T 5 ueenendaiers. fliaut moer in mms minder san de dram en de rader- pg ean net Koeien. SM OP lijst 3 mmé1 c jchoenhandöl L IJ S T 5 Nieuwsblad voor Veenendaal en Omstreken Voor de verkiezingen. Stemt C. TIL ANU S Stemt C. TILANUS Stemt C. TILANUS 17« Jaargang Vrijdag 25 Juni 1948 No 959 Abonnomentaprijfl f 1.30 per kwartaal Losse nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red W. Fi ter Hoeven Uitgave: Drukkerij „De Gelderse Vallei'1 ADV ER1ENT1ES Gewone advertentieprijs per m.mi 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent» Verschijnt 1 keer per week anStichts- en Geld.-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuvelse Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude,' Scherpenzeel De vlaggen uit Dinsdag a.s, is het Prins Bernhard-dag). Toen Hij voor 't eerst hier arriveerde als een verloofde Jongeling, als Juliana's Uitverkorene, gaf Hij ons de verzekering, dat Hij zou trachten één te worden met heel ons volk, zoals dit leeft. En die belofte heeft Hij ernstig en zonder twijfel nagestreefd. Ruim elf jaren zijn thans verlopen na die zo vreugdevolle stond', dat Hij voorgoed Zijn voeten zette op Nederland's aloude grond. Maar Hij heeft ieder's hart [gewonnen: Hij werd een deel .van volk en land. Hij werd verbonden met Oranje met ene onverbreekb're band. Sportief en joviaal, dat is Hij, elk weet dat, die Hem wel eens zag; daarom verblijden wij temeer ons Dinsdag op Prins Bernhard-dag! De Prins verjaart! De vlag gestoken: het fiere, oude rood-wit-blauw; wie is 't, die zich niet voor Prins [Bernhard straks met Oranje tooien zou? De vlaggen uit! Oranje boven! Dé Prins verjaart! De Prins verjaart' En dankbaar bidden wij den Vader, dat Hij Prins Bernhard lang nog [spaart. HENK VAN HEESWIJK. (Nadruk verboden). STICHTING '40—'45. Zeer belangrijk! Niet genoeg nadriik kan gelegd worden op het belang van artikel 24, lid 3 van de wet Buitengewoon Pen sioen 1940—1945, die in het leven is geroepen voor de slachtoffers van het verzet en de nabestaanden van verzetsslachtoffers. Artikel 24, lid 3 van deze wet zegt n.l., dat het recht op pensioen is verbeurd, indien het niet is geldend gemaakt, d.w.z. het pensioen moet in bijna'alle gevallen vóór 29 Septem ber 1948 zijn aangevraagd. (Indien iemand na het in werking treden der wet nog tengevolge van zijn verzet overlijdt, ontstaat het recht op de datum van overlijden). Er resten ons nog slechts enkele maanden, voordat de fatale termijn zal zij neerstreken. Het is de taak van de districts- bureaux der Stichting 19401945 om ervoor te zorgen, dat voor ieder ge zin, dat een uitkering heeft of ooit heeft gehad, een aanvrage gereed wordt gemaakt. Echter, ook anderen kunnen misschien in aanmerking komen. Dat zijn zij, die thans nog in Weinig verheffende propaganda. Nog korte tijd en wij zullen weer ter stembus moeten gaan om onze belangrijkste taak als burger van een democratisch geregeerd land te ver vullen: om mede door ónze stem uit te maken, hoe en in welke richting in de nabije toekomst het schip van staat zal worden bestuurd. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Als wij hier diepzwarte schaduwen opmerken,' dan kan men vaststellen, dat de Tweede Kamerverkiezing van 7 Juli wel een gebeurtenis van geweldig formaat moet zijn. Dat is zij inder daad. Reeds vele weken zijn de voor mannen van de verschillende poli tieke partijen druk in de weer, om de gewone burger het belang der verkiezingen onder het oog te bren gen. Er wordt echter in Nederland door sommigen een verkiezingsstrijd gevoerd, die verre van fraai moet worden genoemd. Met geheimzinnige onthullingen met verdachtmakin Grondwet dat zij in verband staan met vastleggen van de grondtrekken der nieuwe staatkundige structuur van ons koninkrijk? De verhouding tussen ons land en dé overzeese gebiedsdelen is gewij zigd en reeds vóór deze verkiezingen, op 27 Dec. 1946, moest art. 192 der Grondwet worden gewijzigd om het mogelijk te maken, dienstplichtigen naar Ned. Indië, Suriname en Cura sao uit te zendenook indien zij hiertegen bezwaar zouden kunnen hebben. Nu is punt 2 der agenda aan de orde. De nieuwe te krezen kamer zal, evenals de nu vertrekkende deed, de wijziging der Grondwet met 2/3 meerderheid moeten aannemen. Doch er is meer: al moge ons volk dan niet nauwkeurig meer weten, welke de aanleiding voor de ver kiezingen precies is men voelt zeer goed aan, dat er hier grote belangen op het spel staan. Elk volk heeft de regering, die het verdient en men begrijpt, dat het niet meer om Indo nesië alléén gaat. Hier wordt een verkiezingsstrijd gevoerd. tussen Oost en West een strijd, die door ,,Oost" mogelijk wordt gemaakt door de democratische vrijheden, die ,,West" hun biedt. Laten wij. ons niet aan voorspel- met veel lawaai en druktelingen wagen. Na de bevrijding zijn aan deze verkiezingen der j er nog vele wensen onvervuld geble- gen - wordt nieuwe volksvertegenwoordigers eenven. Enerzijds: er is veel bereikt, als persoonlijk cachet gegeven. De aan- men voor ogen houdt dat men geen dacht der goê-gemeente wordt hier- ijzer met handen kan breken door van de hoofdzaken afgeleid, i anderzijds: er zijn dingen op te noe- Het is gelukkig niet nodig, dat de men, die anders en beter hadden ge- U.N.O. waarnemers zendt, om te con- kund. Meer en meer gaat men in ons troleren of de verkiezingen te onzent land gevoelen, dat er vijf jaar lang wel naar de eis worden gehouden. j roofbouw werd gepleegd de be- Daar zijn wij alle in Nederland van lastingen zijn voor velen zwaar en overtuigd: het gaat bij onze verkie- J nauwelijks op te brengen de amb- zingen zélf eerlijk toe. Zondertenarij is in veler oog een belem- dwang, in het diepste geheim kan mering voor de wederopbouw de de kiezer zich van zijn plicht kwij- J woningnood heeft in de steden onge- ten. Maar als wij zren en constateren, kénde vormen aangtnoenm. Jfe, er is hoe daaromheen soms de propagan- j veel te klagen, al zij het verre van da voor de stemmenwinnarij wordt j ons, van al die klachten de tegen- gevoerd, dan zeggen wijdat is dan woordige regering de- schuld te -ge het enige goede ook, Een waarnemer van de U.N.O. gesteld, dat zo iemand er was zou tot de gedachte komen, dat sommige politieke partijen de laagste elemen ten hadden uitgezocht om haar in de j kamer te vertegenwoordigen! Er wordt om het platweg te zeggen: met modder gegooid. De ene verkiezings stunt hebben wij nog niet achter de rug, of ze wordt door een andere gevolgd. De gewone kiezer is al lang ver geten, waaróm hij ditmaal ter stem bus werd geroepen. Wie analyseert zich nog, dat deze verkiezingen in de eerste plaats het gevolg zijn van de nodig-gebleken wijziging der ven! Het is nu eenmaal niet mogelijk, in drie jaar te herstellen, wat in de vijf voorgaande jaren met man en macht werd vernield en stuk ge maakt. óók in geestelijk opzicht. Het behoeft echter niet te verwon deren, dat de massa iets anders, een sneller tempo, maar vooal: iets beters wenst. Zal men in Nederland dit betere van uiterst links óf van uiterst rechts verwachten? Een opschuiving is te voorzien, doch naar welke kant die opschuiving zal zijn is eerst na de 7de Juli vast te stellen. Moge die uitslag zó zijn, dat Neder land en zijn Overzeese gebiedsdelen de komende jaren met wijs inzicht zullen worden bestuurd! helpt U ons de aanvragen te com pleteren, waarvoor wij U dankbaar zullen zijn. Ret Hoofdbureau van de Stich ting 19401945 is gevestigd te Am sterdam, postbus 140, telefoon 35280. WAT DE REGERING ER BIJ LEGT. Gemiddeld wordt ieder gezin in Nederland door de regering gesteund met 3.56Va per week en in totaal kost dat de Staat ƒ510 millioen per jaar. Aldus, een berekening in het boekje Lonen en Prijzen", d^t on langs als rapport van de Commissie eigen onderhoud kunnen voorzien en inzake de Loon- en Prijspolitiek die daardoor geen uitkering van dedoor de regering is uitgegeven. De Stichting 19401945 genieten, we duwen of invaliden met vermogen of wel zij, die thans door arbeid zich zelf kunnen staande houden. Maar het vermogen kan weg vallen, de weduwe kan te eniger tijd haar werk moeten neerleggen, de invalide kan misschien ernstiger in valide worden. Dan zullen zij het pensioen nodig hebben. En indien het in dat geval niet vóór 29^ September 1948 is aange vraagd, is het recht verbeurd. Laat ieder, die te eniger tijd voor pensioen op grond van deze wet in aanmerking meent te kunnen komen en zich nog niet bij de Stichting 19401945 heeft aangemeld, dit als nog doen, in ieder geval vóór 29 September 1948. Wij doen voorts een beroep op ieder, die namen en adressen kent van nabestaanden van hen, -die in het verzet gevallen zijn en van per sonen, die ten gevolge van het ver zet invalide zijn geworden, om deze aan ons op te geven. Op deze wijze zwaarste post is de toeslag op brood, die 125 millioen gulden per jaar kost en waarvan het gemiddelde gezin (man, vrouw en twee kinderen) met 85 cent per week profiteert. De toe- islag op boter kost 88 millioen, die op melk 75 millioen, op vlees 69, op kaas 33, op andere graanproducten dan brood eveneens 33, op marga rine 82, op diverse voedingsmidde len 17 en tenslotte op zeep 19 mil lioen gulden. Geheel juist is deze toestand natuurlijk niet. En op de duur wordt het voor de Staat te kost baar om deze steun aan de verbrui kers te blijven betalen. Een rege ring, die ieder jaar enkele milliar- den tekort komt, kan moeilijk een half milliard blijven toeleggen op de bovengenoemde producten. Maar an derzijds mogen we niet vergeten dat door deze subsidies de kosten van levensonderhoud in ons land al thans in vergelijking met het buiten land tamelijk stabiel zijn gebleven en dat is heel veel waard. Want ter wijl Frankrijk, België, Engeland en Amerika telkens weer worden ge teisterd door grote stakingen treden in ons land geen loonconflicten van betekenis op. De hoofdoorzaak daar yan is, dat mede dank zij de sub sidies, de spanning tussen lonen en prijzen niet zo ondragelijk slecht is als elders. Deze sociale rust is van de grootste betekenis voor het her stel van de productiviteit in land bouw en industrie en voor een zo groot gemeenschapsbelang mag men wel een zwaar offer over hebben. Dat de subsidies te eniger tijd moeten verdwijnen, is onze stellige over tuiging, maar het staat ook vast, dat dit niet overhaast kan gebeuren. De tijd moet er eerst rijp voor zijn, d.w.z. de subsidies kunnen eerst op geheven worden, wanneer de schaars te is overwonnen en de wereldprijzen zich weer in dalende richting gaan bewegen. A.V.R.O. PERSBERICHT. Op de voorpagina van No. 26 van de Radiobode d.d. 27 Juni 1948 is een afbeelding opgenomen van een portret van den heer Vogt. Dit schil derij dat vervaardigd is door den kunstschilder J. F. Döeve zal ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig jubileum door het A.V.R.O. - personeel aan de Algemene Vereni ging „Radio-Omroep" worden aan geboden. Het zal een plaats krijgen in de Bestuurskamer van de A.V.R.O. Studio te Hilversum. Predikbeurten voor Zondag 27 Juli 1948. VEENENDAAL. Ned. Herv. Ke/k. Markt. 9.30 uur Ds. Vroegindewey. 5 uur Ds. v. Wijngaarden. Juliana- kerk 9.30 uur Ds. v. Wijngaarden. 5 uur Ds. Bakker. Eltheto. 9.30 uur Ds. Bakker. Veeneind 3 uur Ds. Hop van Renswoude. Dijkstraat. 2.45 uur Ds. Bakker. Sola Fide. 10 uur Ds. J. de Groot van Apeldoorn. 5.30 uur Ds. C. M. v. Endt van Utrecht. Geref. Kerk. 9.30 en 5 uur Ds. W. C. v. d. Brink. Chr. Ger. Kerk. 9.30 en 5 uur Ds. P. J. de Bruin van Bos koop. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds. Kok. Leger des Heils. Zaterdag avond 7 uur straatzang. Zondagmor gen 10 uur Heiligingsdienst. 7 uur Openluchtsamenkomst. 8 uur Verlos singsamenkomst. Ned. Prot. Bond 10.30 uur Prof. Dr. Bleeker van Am sterdam. RHENEN. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. v. d. Linden. 5 uur Ds. v. d Heide. Ned. Herv. Ger. Evang Nam. 6 uur Dhr. Vlaanderen van Naarden. Ger. Gem. 10 en 5.30 uur leesdienst. Oud. Ger. Gem. 10 en 6 uur leesdienst. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 uur dhr. v. Noort. ELST. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds. Vlasblom. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur leesdienst. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 9.30 en 6.30 uur Ds. Hop. Geref. Kerk. 10 en 6 uur Ds. Molenaar. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Dhr. v. Viegen. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 2.30 uur Ds. Bieshaar. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen Dr. J. P. Vergouwen, Kerkewijk Tel. 409. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zondagavond 12 uur Dr. de Waard. De Klomp, Tel. 200. ELST-AMERONGEN-LEERSUM. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor Bonnenlijst A.V.R.O. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de AVRO, biedt het Con certgebouw-orkest op Zondag 4 Juli 1948 te 8 uur n.m. aan de AVRO een feestconcert aan, waarvan het pro gramma luidt: 1. Ouverture Fingalshöhle Men delssohn. 2. Italiaansche Symphonie Men delssohn. 3. Pianoconcert Tsjaikofski. Solist Cor de Groot. Dirigent Edu- ard van Beinum. Dit programma wordt uitgezonden, terwijl een groot aantal AVRO-leden gelegenheid zullen krijgen het concert in het Concertgebouw gratis bij te wonen. meren. voor het tijdvak van 27 Juni t/m. 10 Juli 1948. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 806: 469 Alg.: 250 gr. waspoeder. 476 Alg.: 400 gr. brood of 1 rant soen gebak. 477 Alg.: 750 gr. suiker, boterham strooisel enz., of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram ver snaperingen. 478 Alg.: 400 gr. brood (geldig t.e.m. 3 Juli). 479 Alg.: 1600 gram brood (geldig t.e.m. 3 Juli). 465 Res.: 1200 gr. brood (geldig t.e.m. 3 Juli). 468 Res.: 400 gr. brood (geldig t.e.m. 3 Juli). Bonkaarten KD, KE 80G. 969 Alg.: 500 gr. waspoeder. 976 Alg.: 400 gr. brood of 1 rantsoen gebak. 977 Alg.: 500 gr. suiker, boterham strooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gr. versna peringen. 978 Alg.: 400 gr. brood (geldig t.e.m. 3 Juli). 965 Res.: 800 gr. brood (geldig t.e.m. 3 Juli). 968 Res.: 500 gr. bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits. Tabak- en Versnaperingenkaarten enz. QA, QB, QC 802. 67, 71 Tabak: 2 rantsoenen sigaret ten of kerftabak. 69 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 gram jam, stroop enz. 72 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 gram jam, stroop, enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 24 Juni worden ge bruikt. Niet aangewezen zijn en vernie tigd kunnen worden de bonnen: 422, 424, 425, 924, 925 Melk, 430, 431, 432, 934, 937, 938 Reserve, 439, 939, 945 Algemeen. h VEENENDAAL tel.£9& De agrarische afdeling op de a.s. Najaarsbeurs. Volgens de voorlopige cijfers zal de Agrarische Afdeling van de 51ste Kon. Ned. Jaarbeurs, welke van 7 tot en met 16 Sept. a.s. te Utrecht zal wor den gehouden, een omvang hebben van ca 12.000 vierk. meter, tegen 9000 vierk. meter vorige maal. Behalve door een grote omvang zal de afdeling worden gekenmerkt door een sterk internationaal karakter. Dit blijkt o.a. uit het feit, dat deelnemers uit 10 verschillende landen aanwezig zullen zijn. De belangrijkste landen zijn Engeland, U.S.A., Zwitserland en Frankrijk, welke met resp. 26, 17, 16 ;n 11 deelnemers verschijnen. Speciale belangstelling met het oog op de export zal worden gevraagd voor de groep machineriën en werk tuigen voor de zuivelindustrie, waar aan 22 Ned. fabrikanten en importeurs deelnemen. Ambachtsschool Wageningen. De aandacht van belanghebbenden wordt hierbij gevestigd op de gewij zigde eisen van toelating van leer lingen tot de ambachtsschool te Wa geningen. Voor bijzonderheden raad plege men de in dit nummer voor komende advertentie. DE DISTRIBUTIE VAN MELK. Op de desbetreffende schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid, de Heer Verkerk heeft de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening thans geantwoord, dat niet alleen de ontwikkeling van de ruw- voederpositie, doch ook het verloop van de melkproductie in het eerste deel van de weideperiode en de mo gelijkheden ten aanzien van de krachtvoedervoorziening in de ko mende winter van groot belang zijn bij de beoordeling van de vraag of, zonder al te grote risico's, tot ophef fing van de melkdistributie zal Kun nen worden overgegaan. Alvorens deze vraag te beantwoor den acht de Minister het nodig, dat omtrent de beide laatstgenoemde factoren meer bekend is dan op dit ogenblik het geval is, zodat in ver band hiermede thans nog niet kan worden medegedeeld, wanneer de definitieve beslissing inzake de op heffing van de melkdistributie zal worden genomen. Gevonden voorwerpen. Een ceintuur, zeven zilverbons, een gebloemde doek, twee jongensjasjes, een sleutel, een regenjas, een dames- parapluie, een herenhandschoen, een psalmboekje, een portemonnaie, een broche, een wandelstok; aangevlogen een postduif H 303183; aangelopen een hond. VALLEI «WX V/' Begrijpt U wat er op 7 Juli, de verkiezingsdag, op het spel staat Zonder overdrij ving kan het antwoord luiden Deze woorden zijn niet te zwaar; ze vertolken de verschrikkelijke waarheid. En dan zal in drieërlei zin de vreselijke gevolgen ook in ons leven en dat van onze kinde ren worden waargenomen. 1. Economisch zullen we aan bit terste wanorde en grootste nood vervallen. Nederland zonder Indië is hetzelfde alsVeenendaal zon der fabrieken. Is 't niet onbegrij pelijk, dat zovele mensen dit niet zien en voor de grondwetsherzie ning hun stem zullen uitbrengen? Dus hun stem voor de ondergang van hun eigen volk en vooral van ons, de arbeidersstand. 2. Politiek werpen we 2 grote goederengezag en vrijheid te grabbel. Waar Indië het gezag hersteld, bloeit de vrijheid. In de Republiek heersen terreur en sla vernij. Die voor de grondwetsher ziening stemt, stemt voor; de Re publiek, voor de terreur, die we N.B. 6 jaar lang aan de lijve heb ben ondervonden en verafschuwd. Mensen, wordt toch wakker en schreeuwt 't uit naar alle kanten Dat nooit. Deze gang van zaken brengt ook de grootste schade aan Indië zelf. Het is niet de bedoeling Indië koloniaal uit te buiten, maar het juist te dienen en in de weg van het gezag vrijheid en welvaart terug te schenken door vrijwillige samenwerking. Weg met een grond wet die ons daaraan hinderen wil altfr partijen die deze grondwet willen aannemen. Wie durft dat: Door Uw stem, de hand te geven aan Soekarno Zijn daarvoor onze soldaten in Indië gesneuveld? Millioenen onder hon ger, terreur en slavernij bezweken 3. Godsdienstig zullen allen die voor de grondwetsherziening stem men, afbreuk doen aan het Konin krijk Gods. Het artikel in de nieuwe' zeer dringende gevallen Dr. v. Om wet: i. z. de Godsdienstvrijheid wordt nu al" in twijfel getrokken. Dacht U nu heus, dat Zending dan nog mogelijk is? Als ons rijk is gebroken is het menselijkerwijs gesproken ook gedaan in Indië met de komst van het grote Rijk van de Heere Jezus. Beprijgt U nu, dat stemmen op 7 Juli hoogst belangrijk en verantwoordelijk is? Stemt nooit op partijen die voor de grondwetsherziening hun stem zullen uitbrengen. Ook niet op partijen, die een halfslachtige hou ding aannemen. Hier is alle weife ling grote zonde. van de Anti-Rev. partij. Stemt op SCHOUTEN of GERBRANDY. Ingezonde mededeling. EDERVEEN.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 1