L IJ S T 5 L IJ S T 5 l u s t 5 S temt C. H< TIL A NUS SANAPIRIN Sport Stemt C. H. TILANUS Stemt C. H. TILANUS VEENENDAAL RHENEN Benoeming. Receptie Ds. A. Vroegindewey. Jubileumbeurs. Nederlandse Rode Kruis. Gemeenteraad Veenendaal Vergadering Aanbesteding Eierenaanvoer Aanrijding he.!pt altijd DOVO jubileum-tournooi P.V. „DE SNELPOST" IN IEDER HANDJE «ÉÉN Burgerlijke stand. Ondertrouwd: Willem van Engelen burg, 34 jaar en Geertje*van den Bos, Bos, 36 jaar; Gerrit Kroesbergen, 25 jaar en Aagje van Amerongen, 24 jaar; Anthonie Collé, 45 jaar en Johanna Jacoba de Bruin, 38 jaar. Getrouwd: Hendrik Achterberg, 28 jaar en Dirkje van de Pol, 22 jaar; Gerrit Heikamp, 44 jaar en Elisabeth Werner, 29 jaar. Geboren: Willem, z. van H. van den Broek en A. van Loon. Eva Geertruida, d. van A. H. van der Veer en M. J. C. van Eden; Jacoba, d. van J. van G. Davelaar en A. van KavenS- waaii, N'jelije- Ma ia dochter 1 an Schuppen en A. P. van de Klift; Eve line Jacoba, d. van J. E. v. Schuppen en C. M. Kamminga. Verloren voorwerpen. Een portemonnaie, een tabakszakje, een hoofddoek, een postwissel groot 41,44, een sjaal, een vulpen, 17,-, een bankbiljet; weggevlogen een post duif 48-289106. Geslaagd. Op het te Rotterdam gehouden exa men der „Stichting de Verenigde Mo devakscholen in Nederland" slaagden op 11 en 12 Juni j.l. de dames A. van Baren, B. v. "Ginkel, A. v. Roekei, C. v. Ravenswaaij, J. Burggraaf en L. Heikamp voor het diploma coupeuse, opgeleid op de afd. Veenendaal, Zand straat 39. Directrice M. A. E. Gerrits. In de vacature die ontstaat door het a.s. vertrek van de Heei P. van Wakeren, als Hoofd van de Patrimoni ïmschool A. is me ingang van 1 October a s. be noemd de Heer A. C. Schilpe- rood, thans Hoofd der Chr School te Sommelsdijk. In de hiervoor feestelijk versierde regentenkamer van het tehuh voor Ouden van Da^en hield Ds. A. Vroegindewey met zijn Bruid, Mej. Michaël Dinsdag 1.1 receptie. Van deze gelegenheid maakter zeer vele gemeenteleden, als ook bekenden ui. omliggende p aatsen gebruik. Talrijke bloemstukken en waar devolle cade^ux vertolkten de hartelijke sympathie, die de ge meente voor deze herder en leraar gevoelt. Onder hen, die het Bruidspaar hun gelukwensen kwamen aanbieden, bevonden zich o a. Burgemeester en >Me vrouw Bakker Aan het einde van de receptie waren de voltallige kerkéraad K rkvoogdij en notabelen mei hun da es in een gezellig samen zijn bijeen. Namens de gemeente werd een kostbaar gouden hor loge met ketting en een prachtig vloerkleed aangeboden, vergezeld van een album waarin de namen van de gevers vermeld staan. Ds. Van Wijngaarden bood he» horloge aan op de hem eigen grappige wijze, terwijl Ds. Bakker het kleed, dat teeen de wand or smaakvolle wijze prijkte aanbood Hij sprak de hoop uit, dat or dit kleed vele voetstappen zouder gezet worden door de gemeente leden en dat in dit alles zou worden meegewerkt aan de ar beid in Gods Koninkrijk. Saande werd het Bruidspaar Ps. 134 3 toegezongen. DeBru- degom b acht nu dank uit voor deze blijken van hechte verbon denheid. »Dit geschenk van d> gehele gemeente is voor mij iets moois Het is een mooie herin nering, die ik hier in Veenendaal nu meemaak. Ik had mij voorge s'eld, dat wanneer ik in Ve nen daal trouwen zou, Hit vreemd zou zijn voor mij Maar het is zo geheel andersom Harielijk zeg ik aldus de Bruidegom, mede na mens mijn aanstaande vrouw, de ganse gemeente dank voor deze mooie cadeaux. Hieruit spreekt de liefde van de gemeente tot een van haar predikanten. De Here geve, dat u ij dit alles teza men mogen beleven met elkaar zowel Kerkera d, Kerkvoogden en Notabe'en als al de led^n Na een geze'lig samenzijn werd deze, zowel voor het bruidspaar als de gemeente, die het voor het eerst meemaakt dat één van de rredikan'en uit baar midden in het huwelijk treedt onvergete lijke dag beëindigd met het zin gen van enige psalmen en dank gebed. Woensdagavond vergaderde de winkeliersver. „Handel en Nijver heid", onder voorzitterschap van de Heer Ant. de Ruiter. In zijn openingswoord herinner de de voorzitte dat in één der ledenvergade ingen besloten was, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan een klokjesweek en een jubil umbeurs te organiseren. De Klokjesweek was in April gehou den en de voorzitter ken niet an ders konstateren, dan dat deze winkelwetk in alle opzichten vol komen geslaagd was. Het Bestuur had intussen voor lopige plannen kl ar voor de ju bileumbeurs, die dan gehouden zal worden van 18 t.m. 23 Octo ber as. De bedoeling is om een beurs te organiseren die klinkt als een klok. Op het terrein achter het Post kantoor zullen enkele zeer grote expositie-loodsen geplaatst worden ehalve de middenstand zal ook eventueel voor de Veenendaaise Industrie gelegenh' id zijn enkele oands in te richten, waardoor de Beurs een aantrekkelijk karakter zal krijgen, De leden konden zich geheel met de groots opgezette plannen van het Bestuur verenigingen. Ter vergadering bl< ek, dat er voor standhuur voldoende belangstel ling bestond. Voor een attractieve feestver- ichtine heeft de P. U.E, M. haar medewerking toegezegd Aan het einde der v-rgaderin bracht de voorzitter de iandels- avondschoól ter sproke, de school van „Handel en Nijverheid". S wre ker bracht een woord van dank aan Dr. J G. Thoomes, door wiens 'oedoen thans bet diploma Han delsavon' school gelijk gesteld werd lme' het middenstandsdiploma De Voorzitter wees er met na druk op, dat de overname van een zaak door kinderen Van de eige naar alleen mogelijk was, indien een middenstandsdiploma aanwe zig was. Hierover wordt nog veel te weinig gedacht en moeilijkhe den zullen later niet uitblijven Vu de aanmelding van nieuwe leerlingen voor deze school weer opengesteld i°, drong de voorzit rer er bij de leden op aan, de kin deren zoveel mogelijk naar hun eigen school te zenden. De inzamelings-actie voor het Ne- derlandsche Roode Kruis, die Zater dag werd afgesloten met een grote straatcollécte, heeft hier totaal opge bracht een bedrag van 4617,19. Dit is een waar succes en allen, die hebben meegewerkt deze som bij el kaar te brengen, hetzij door te geven, (waaronder verschillende grote be drijven zich niet onbetuigd lieten!) hetzij door zich spontaan als collectan ten ter beschikking te stellen, verdie nen de dank van het Rode Krius dal daardoor mede in staat wordt gesteld haar veelomvattend menslievend werk te kunnen voortzetten. Veenendaals Gemeenteraad kom! a.s. Dinsdag 29 Juni in de raadszaal van het oude Gemeentehuis bijeen. Voor de afdeling Veenendaal van de Partij van de Arbeid spreekt op Maandag 28 Juni a.s. in de Kegelbaan de heer H. J. van de Born, 111 der Tweede Kamer, over het onderwerp „Wat heeft de Partij van de Arbeid U in deze dagen te zeggen?" De toegang is vrij voor deze open bare vergadering. Vrijdagmorgen werd aanbesteed 't bouwen van 12 boven- en 12 beneden woningen aan de Dennenlaan voor Patr. Woningbouw onder leiding van architect G. de Geit. Hoogste inschrijver perceel I, Fa J v. d. Haar, Rhenen 176,850,- er laagste Fa. J. Boers, Veenendaa 138.320,-. Loodgieterswerk: hougste inschrijving fa. J. E. van Schupper 19.980,-, laagste inschrijving GeBrs v. d. Pol met 18.680,-. Schilderwerk: hoogste inschrijving fa. F. van Har- aeveld 17.586,-, laagste inschrijving fa. J. Achterberg 13.780,-. Op de wekelijkse eiermarkt waren deze wek aangevoerd 48.000 eieren, die bij een vlugge handel voor 13,- tot 13,40 in opkopershanden over gingen. De 74-jarige de R. werd Maandag avond door een autobus op de Nieuwe- weg omvergeworpen. Met inwendige kneuzingen werd het slachtoffer in een woning binnengedragen, waarna Dr. Remme de eerste hulp verleende. De ongelukkige wielrijder werd later 4per auto naar zyn woning vervoerd. B. en W. hebben aan de raadsleden een ontwerp-verordening doen toeko men tot het verlenen van machtiging aan B. en W. tot beschikbaarstelling van de gymnastieklokalen, de eierhal en sportterreinen. Voor de Eierhal en gymnastiekloka len bestond reeds een verordening, maar nu er een gemeentelijk sport terrein is bijgekomen, lijkt het B. en W. wenselijk alles in één verordening op te nemen. In het besluit wordt voorgesteld B. en W. machtiging te verlenen tot het beschikbaarstellen, onder nader door dat college te stellen voorwaarden, van de gemeentelijke eierhal en de ge meentelijke gymnastieklokalen aan verenigingen tot het houden van oefe ningen, tentoonstellingen, bazars enz., mits niet op Zondag en daarin geen verenigingen, stichtingen, e.d. worden toegelaten van specifiek kerkelijke- of politieke aard of beogend een speci fiek kerkelijk- of politieke actie. Éénzelfde bepaling is opgenomen voor het beschikbaarstellen van de gemeentelijke sportterreinen aan di verse scholen, verenigingen enz. Hoofdpijn - Kiespijn - Zenuwpijn Ongeveer 300,- is de netto-op brengst voor de Niwin van de j.l. Zaterdagavond gespeelde voetbalwed strijd tussen N.E.C. en 't Gooi te Veenendaal. Dinsdagavond werdophet DO VO- terrein de voetb lwedstrijd Oranje Wit-BarneveM gespeeld, voor de halve finale van het DOVO- jubileum tournooi. Het veld was door de regen zeer glad. Barneveld was voor rus1 overwegend sterker. De Oranje Wit verdedi.ing werkte echter zeer goed, zodat de Barnevelders hun overwicht niet in doelpunten onden uitdrukken. Daar ook Oranje Wit van de haar geboden kansen geen gebruik wistte maken, zing de rust me; een O -O stand in. Ook na de rust had Barneveld een echnisch beter en sneller spel De Oranje Wit verdediging kon de ianhoudende stormloop ten lotte aiet weerstaan en het werd 2-0 voor Barneveld. Oranje Wit kreeg ïog wel enkele scoringskanter, loch deze gingen verloren. )oor deze 2-0 overü innir^^f&ef»- arneveld zich in de finale ge kaatst. Beide elftallen hadden in*- vallers. Bedrijfsvoetbalcompetitie. De uitslagen van de afgelopen week luiden als volgt: RitmeesterRecter 30; Panter—Hol- 'andia 01; GehaGeheniau 01; FrisiaD.S. 12; GehaRitmeester 0—4; NewoV.S.W. 3—1. De stand is thans: Ritmeester 5 5 0 0 10 191 dollandia 5 3 2 0 8 62 Newo 5 2 2 1 6 7—5 Geheniau 5 2 2 1 6 57 D.S. 6 2 2 2 6 9—7 Frisia 6 2 1 3 5 75 Geha 5 1 1 3 3 3—9 Panter 6 1 1 4 3 7—13 V.S.W. 4 1 0 3 2 4—8 Recter 5 0 1 4 1 212 J.l. Zaterdagavond werd op het „Veenendaal" terrein onder grote be langstelling de voetbalwedstrijd ge speeld tussen 't GooiN.E.C. ten bate van de Niwin. Het slechte veld in aanmerking ge nomen (de wedstrijd werd op het oefenterrein gespeeld) is het een ste vig partijtje voetbal geworden, waarbij de 11 uitslag de verhouding zeer goed weergaf. De N.E.C.-verd., waarin links back Cuyten schitterde gaf de Hilver- sumse aanval weinig schietkans. Daar door kreeg Mosterd in 't Gooi doel voor rust heel wat meer werk dan doelman Rieken van N.E.C. Een handicap vour N.E.C. was at.d- lig het uitvallen van spil Teeuwsen, die na een half uur spelen wegens een enkelblessure vervangen werd door Albei's. De ruat g.ng met blanco stand in. Na de hervatting kwam er ai spoedig ten fraaie voorzet van rechtsbuiten Rossen, waarna rechtsbinnen Lap van N.E.C. met een fraaie kopbal onhoud baar scoorde. Lang duurde deze voor sprong van N.E.C. niet, want al zeer spoedig kwam de gelijkmaker, toen midvoor Hussels van 't Gooi doorzette en de bal via de paal in het N.E.C.- doel deponeerde. Daarna kwam 't Gooi er beter in. Er werd echter zeer slecht geschoten, terwijl ook door enkele buitenspel ge vallen verschillende aanvallen teniet gingen. In de laatste phase van de strijd verslapte het tempo zienderogen. Doel man Mosterd moest nog enkele malen handelend optreden, om de snelle N.E.C. aanvallen te stuiten. De postduivenvereniging de Snelpost te Veenendaal hield j.l Zondag een wed-lucht van af Orleans. Afstand gemiddeld 528 km. Duiven los 6.25 uur (ZO. wind) De eerste duif werd gecon stateerd 12.11. De uitslag is als volgt: H. L. v. Leeuwen 1, G. G. Schot 2, 19, W. A. Eimers 3, D. Mer- leijn 4, G. Muller 5, 24, 31, E. v. Zanten 6, 15, H. Lansing 7, 18. Geerestein 8, 11, 23, 32, H. L. Spies 9. 14, 33, 35, A. Spies 10, 50, H. v. V enendaal 12, C. van Ginkel 13, T. Spies 16, 34 G. J. Hendriks 17, H. Ulrich 20, J. C v.d. Haar 21, 28, C. G. Schot 22 J. A. van Eden 25, 27, H. J. Ma nen 26, 36, A van Asselt 29- D. G. Schans 31, G. Manen 38 Vier Veenendaaise duiven nemen aan het einde van deze week deel aan de verste vlucht, n.l. een afstand van ruim 1100 km van het plaatsje St. Vincent op de Frans-Spaanse pyre- neeën. De duiven worden Vrijdagmorgen gelost en kunnen dan Zaterdagavond of Zondagmorgen in Veenendaal zijn. De Postduiven Vereniging V.P.V. „De Zaterdagvliegers" nam Zaterdag 19 Juni j.l. deel aan de wedvlucht vanf Pont St. Maxense, 367 km, met 68 duiven. Ie duif werd gemeld om 2 uur 4 min. De prijzen werden als volgt gewonnen door J. van 't Veen I, 4, 5, 9 en 13; C. v. Engelenburg 2, en 11; J. M. Wels 3; Gebr. Henzen 6 en 10; H. v. Kooten 7; J. v. d. Weert- hof 8; A. v. d. Bos 12," J. Boers 14; N. Nagel 15, 18; D. de Man en Zoon 16, 17 en 20; A. de Man 19. Wandelsport. Opgewekt en volkomen fris mar cheerden de deelnemers van de avond vierdaagse Zaterdagavond om 7 uur Veenendaal binnen, voorafgegaan door een aantal tamboers van de ver. D.S. en De Hohnerboys, die de deelnemers vanaf La Montagne vergezelden. Aan deze avondvierdaagse namen 4 groepen deel, n.l. „De Tippelaars", „Neveda", „V.S.W." en „D.S.", terwijl ook enkele individuelen deze wandel tocht tot een goed einde hebben ge bracht. De organiserende Commissie 'had een prachtig parcours uitgezocht en behalve een regenbuitje op deze Za terdagmiddag is „Pluvius' de wande laars goed gezind geweest. In «de Eierhal werd aan de deelne mers een herinneringsmedaille uitge reikt met een kort woord door de voorzitier der Propaganda-commissie, de heer Meyer. Ingezonden Mededeüne. Dat brengt een kind in ver rukking: in ieder handje een zuurtje, allebei even lekker en verleidelijk. Zó lekker en ver leidelijk dat ze maar allebei tegelijk in de mond worden ge stopt! De Gruyter heeft deze week zuurtjesweekeen enorme sor tering verschillende vruchten- smaken, waarvan er véél in een ons gaan. Het kan dus deze week: zelfs in ieder handje twee! Trouwens wat de snoepbon be treft; U zult Uw ogen niet ge loven zoveel keuze De Gruyter heeftgevulde bonbons, choco lade en versnaperingen in méér dan 20 soorten. Van 25 Juni t/m 1 Juli 100 gram zuurtjes naar keuze van 20 voor 15 cent! 817 Sehoonmaak onder de huisnummers. Zo af en toe is een grote schoon maak geen overbodige luxe, ook niet onder de huisnummers. Wij verne men thans van de dienst van ge meentewerken, dat alle huisnummers zullen worden gecontroleerd en dat de onleesbare exemplaren zullen worden vernieuwd. Laatste buslichting vervroegd. Wij vestigen de aandacht van onze lezers erop, dat de laatste buslich ting van 19.30 uur aan de stadsbus sen bij De Driehoek en het station der N.S. en die van 20.15 uur aan het postkantoor, met een half uur 'zijn vervroegd. Vijf woningen aanbesteed. Ten gemeentehuize van Rhenen werd in het openbaar aanbesteed de bouw van vijf klein® arbeidearswoningen a.d. Vissersstraat. D® uitslag zag er uit als volgt: Fa. Ringenaldus te Doorn 37.985, H. v. Doorn te Veenendaal 39.946, A. C. Klomp te Rhenen 42.970, A. Klomp te Beverwijk ƒ43.260, B. C. Drost te Veenendaal ƒ43.900, J. de Vries te Santpoort ƒ44.600, W. J. van Goethem te Broek op Langedijk 45.797, M. Rijnberk te Rhenen ƒ45.968, G. Veen- vliet te Veenendaal ƒ46.000, Bouwbe drijf C. Koopen te Amsterdam 46.939, D. v. d. Zeijden te Zoeterwoude 52.000, Fa. de Bruin te Utrecht 53.600. Het werk is nog niet gegund. Algemene bond van Ambtenaren in vergadering bijeen. Onder voorzitterschap van de heer E. J. Grijsen, vergaderde de afd. Rhe nen van de Alg. Bond van Ambtena ren in gebouw De Driehoek. De voor zitter gaf een overzicht van de werk zaamheden over het afgelopen jaar en stelde met voldoening vast, dat de af deling op 'n gezonde basis staat. Door toetreding van drie leden, werkzaam bij de voedselvoorziening, is het le dental gestegen tot veertig. Ook de employ é's van de waterleiding mij. ,Oost Gelderland", werkzaam te Lien- den, zijn lid geworden van de afdeling Rhenen. De heren J. H. v. Dalen, W. Baars en J. Keijman werden, hvenals de heer Grijsen, als bestuurslid her- kozen. Met algemene stemmen werd de heer Grijsen tot voorzitter herbe noemd en afgevaardigd naar het drie daags bondscongres. De beschrijvings brief „Bondscongres 1948" werd uit voerig besproken en door de voorzit ter toegelicht. Tot slot wekte de voor zitter op om lid te worden van de vereniging „Eigen Gebouw". De mo gelijkheid tot het plaatsen van een ei gen gebouw is in onderzoek. Bespre kingen met deskundigen zijn reeds ge- vord. De voorzitter hoopte dat alle le den der afdeling zich als lid van de vereniging „Eigen Gebouw" zullen aanmelden. Gevonden en verloren voorwerpen. Aan het politiebureau werden de volgende voorwerpen aangegeven als gevonden: 1 sleutel, zilveren dames halsket ting, horloge chroom met zilveren ketting, 1 kinderwagen, portemon naie, rood bruine Ierse setter, lips- sleutel, 1 paar glacé's, bril met don ker bruin hoornen montuur. Verloren: linker dameshandschoen, blauw met strepen, groen fluwelen japonceintuur met koperen gesp, textielkaart, zak rogge, diverse bank biljetten en zilverbons, bril, rood wit wollen kinder muts je, 2 jonge duiven, dames handschoenen, porte monnaie, vulpen merk „Suan" in zwarte uitvoering met etui, zilveren schakelarmbandje, ruim met fluit, vulpen in saffiaan etui. Burgerlijke Stand van 1723 Juni. Geboren: Jannetje, d. van J. L. v. 0 der Linden en H. van Swetselaar; Gerrit, z. van G. van Appeldoorn en W. van Kreel; Hendrik Jan, z. van J. Sukkel en W. van Beek. Ondertrouwd: Johannis Wevers, Kesteren en A. van Oort. Getrouwd: Louis Marie Joseph Kallen en Gerdina de Kroon; Gérrit Jan van de Waal en Antonia Baars; Aaldert Dirk Jan Baars en Met je van Laar; Coenraad van Viegen en Anna Scheffer; Klaas Bos en Johanna van Harten. Overleden: Dirk Willem van de Vooren, 49 jaar, weduwnaar van Sophia van Ingen. ROODE KRUIS RHENEN VIERDE DERDE LUSTRUM. Vijf en twintig ploegen be- kampten elkaar in de EHBO- wedstrijden. Rhenen, het pittoreske Grebbe- stadje, stond dit week-end in het teken van het Roode Kruis. De actieve plaatselijke afdeling van de volijverige landelijke cen trale herdacht namelijk Vrijdag en Zaterdag haar oprichting op 18 Juni 1933. Zaterdag werd dit feit gevoerd met nationale EHBO-verplegingswedstrij den, waaraan blijkens het welver zorgde programmaboek werd deelgenomen door vijf en twin tig afdelingen uit alle oorden van ons land. Receptie in Ouwehands Dieren park. Het programma voorzag voor de Vrijdagmiddag in een receptie ter ere van het bestuur der jubilerende afdeling in een der zalen van het restaurant van Ouwehands Dieren mark. Talrijke deputaties van Roode Kruis-instanties uit andere plaatsen, alsmede uit het Rhenense openbare leven kwamen hun gelukwensen aanbieden. Namens het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis en de kring Utrecht, sprak de heer W. A. H. C. Boellaard uit Utrecht, die de goede geest van samenwerking prees en er op wees, hoe het werk der Rhenense afdeling voor vele andere een stichtend voorbeeld mag worden genoemd. Rhenen's Burge meester, Jhr. Mr. L. Bosch ridder van Rosenthal, die met het voltallig college van B. en W. ter receptie kwam, bracht de groeten en wensen van het gemeentebestuur over. Na hem sprak de heer Chr. C. P. Wolff, voorzitter van het actie-comité „Rhenen Opwaarts", die namens Rhenens burgerij een fraai vaandel aanbood. Eveneens sprak hij namens de leiding van Ouwehands Dieren park, die een wimpel met de op het roode kruiswerk zeer toepasselijke leuze: „Tot hulp in staat en bereid, voorheen, nu, altijd" aanbood. Als lid van het ere-comité richtte de heer Wolff zich meer speciaal tot de heer N. Souwerbren, oprichter en van meet af voorzitter van het Rhenense Roode Kruis, die hij namens de vier leden van het ere-comité een leg penning overhandigde met de in scriptie „Par iuvando paratusque, olim, nunc, ad finem, usque" de La tijnse bewerking der eerder genoem de leuze, daarrnede in het bijzonder het roode kruiswerk ten behoeve, van de burgerbevolking willende loven. De heer Souwerbren beantwoord de de toespraken van de beide spre kers met een dankwoord, dat naast een terugblik in het verleden, vele goede beloften voor de toekomst in hield. Van de verdere gasten ter receptie, waarvan velen hun geluk wensen van fraaie bloemstukken vergezeld lieten gaan, noemen we de leider van de geneeskundige dienst van het hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis Dr. Baesjou, de kring secretaris van Gelderland de heer Hoogenboom en vertegenwoordigers der afdelingen Arnhem, de Meern, Vleuten, Driebergen, Rheden enz. Zaterdagochtend sloeg de Burge meester van Rhenen, geflankeerd door de leden van het plaatselijk be stuur van het Roode Kruis, op het bordes van het stadhuis het défilé gade van de langgerekte colonne rode kruis helpsters en helpers, die op weg waren naar de EHBO-ver- plegingswedstrijden in Ouwehands Dierenpark. Aan de pseudo-slacht- offers waren imitaties van letsels aangebracht en de uit 9 doktoren bestaande jury had hier een uiterst moeilijke taak te verrichten. Eerst omstreeks acht uur 's avonds kon de uitslag worden bekend gemaakt, die als volgt luidde: Afdeling A: le prijs Bodegraven met 1082 pnt.; 2e prijs Wageningen met 753 'pnt.; 3e prijs 's-Gravenhage met 722 pnt.; 4e prijs Gorinchem met 581 pnt.; 5e prijs Rheden met 574 pnt.; 6e prijs Hilver sum met 567 pnt. Afdeling B: le prijs Bodegraven met 601 pnt.; 2e prijs Zeist met 509 pnt.; 3e prijs Benne- kom met 415 pnt. Leccius de Ridder-beker bleef in Rhenen. Zaterdagmiddag om half drie start ten veertig motorrijders van de Mo torclubs ,,'t Sticht", Doorn en Rhe nen onder stromende regen bij „Het Wapen van Sandenburg" te Doorn voor een 71 km lange betrouwbaar - heidsrit, waarvoor door de heer J. A. Leccius de Ridder, lid van de M. C. Rhenen, een wisselbeker was uitge loofd. De Stichtenaren hadden het parcours vakkundig uitgezet; moei lijk, met sommige zware stukken en vele valstrikken, maar bij goede rij kunst toch te vinden. In Wijk bij Duurstede was een rustpauze, waar van door de vereniging „Wijks Be lang" gebruik werd gemaakt om aan de deelnemers gratis kersen eten aan te bieden. De winnaar waren: 1. O. v. Vulpen, Rhenen met 8 str.pnt.; 2. B. Spijkhoven, Rhenen met 10 str. pnt.; 3. Jansen, Doorn met 18 str. pnt.; 4. Scherpenzeel, Doorn met 20 str.pnt. Het 'gemiddeld aantal straf - punten van de eerste vijf aankomen den van iedere club bedroeg: 't Sticht 30 en Rhenen 23, waarmede de Motorclub „Rhenen" de beker heeft gewonnen. De voorsprong op de Stichtenaren, die hun loopbaan pas begonnen zijn, was niet groot en bij de volgende rit, die op 10 Juli a.s. in Rhenen wordt gehouden, zul len de Rhenenaren een harde dobber krijgen. De wisselbeker van de M.C. Rhenen, die in het bezit was van de heer W. Waaijenberg, ging nu over in handen van de heer O. van Vul pen. Gift voor Rode Kruis Rhenen. Eerst tjians vernemen wij, dat naast de vele bloemstukken, welke het Rode Kruis alhier bij het derde lustrum in ontvangst heeft mogen nemen, ook een gift is binnengeko men van de eigenaar van hotel „Rustoord" te Êlst, de heer A. Stui- venberg, in de vorm van vier stuks ziekenhuisledikanten. Deze geste van de heer S. wordt door het afdelings bestuur Rhenen buitengewoon op prijs gesteld. Deze ijzeren ledikan ten zullen in noodgevallen gratis in bruikleen worden afgestaan.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 2