i II S T 5 HAMEA L IJ S T 5 L IJ S T 5 Bep u. Honen BLIJFT ZO J. h. v. d. pol. TE Koor aanseMen ILOiïlFEH nel keukenmeisje Tandarts visser AFWEZIG Lido's Zomer AMBESTEOiilG Reynolds Flyer Kogelpen HLEEFSIIANI H.H. AANNEMERS UI I E 7 DüoOI van een CM. Ulasseril Mil H&mpo Fa. F. UW DER BOSCH Zaterdag An!, de Ruiter s HlanuiacLliandel VACANTIE Alles moet weg C. DIEPEVEEH Gren. J. u. Kesteren Fa. uien. o. ui. de J 0 R O B A ZA R" Btiailuias automonieur Vacantie v. d. KRAATS 5 tol 12 Juli a.s. Hoor lamiiiedruKujerK Gelderse tlallei Uloninoruil VRIJDAG 2 JULI maandag 28 Juni a.s. Ons overheerlijk IJs 't Grote Dorp MAANDAGOCHTEND 10 UUR flesfanten meubelen Klein meubelen en uioer BedeKKino Stemt C. H. TIIANUS Stemt C. H» TIL ANUS Stemt C. H. TIL ANUS J.am.Ltie&eJiLcMen Afwezig E. C. Muller twee Dutmeie woonhuizen Vfiacuy en, Aan&od ELST J. Cornells, internist. 2 ongemeumieerüe Kamers EXTRA AANBIEDING J. v. Viegen VEENENDAAL DEKENS Uiegens vacantie gesloten Banket Bakkerij GIJKSTtfl ÓIjkStR* Oranje—Wit. Nieuwe Textielpunten geldig verklaard „De Rietvoorn" 15 jaar GIJS UAli DEtl BOSCH GQRRIE O UELDHUItfn Neeltje Maria E. H. VAN KftEEL Wat zit dat is Uw eerste opmerking bij Uw bezoek aan onze Corsetiére, die Uw nieu we corset heeft afgepast endat o in het dragen. HET MAATCORSET voor ieder figuur. Internist, uan 26 Juni tot 15 Juli. RHENEN t/m Donderdag 8 Juli Sinaasappel drups 018 p 100 gr Frambozen drups 0 22 p 100 gr. Ananas rocKs 0 22 p 100 gr. Geuulde iJsbobons 0 25 p 100 gr. Sinaasappel schijfjes 0 26 p 100 gr Uo'oo lYialKrepen a 12 p. stun 3 op een bon DRUKKER IJ RECTIFICATIE °o PRIJS SLECHTS f. 7.50 Reserve vulling f. 2.50 1 want daar wordt Uw naam gratis in de pen gegraveerd. Per Liter f. 2.25 Halve Liter f. 1.10 Kwart Liter f. 0.55 OOK THUIS BEZORGD KOUSENREPARATIE-I KRICHTING DAAR WAAR UW KOUSEN MET ZORG WORDEN GEREPAREERD HAA, GEBAK VAN HOOFDSTRAAT 23 - VEENENDAAL De twaalfjarige Henk van Dam redde veertienjarige jongen van een gewisse verdrinkingsdood. Temidden van de Remmersteinse bossen, in alle eenzaamheid, ligt een particulier zwembassin, waarin drie meter diep water staat. Toen de twaalfjarige Henk van Dam, zoontje van de Remmersteinse rentmeester, zich in de bossen ophield om een kijkje te nemen bij de volop in gang zijnde bosbessenpluk, hoorde hij op enige afstand plotseling een luide noodkreet. Onmiddellijk snelde hij naar de plaats van het bassin en deed de verschrikkelijke ontdekking, dat een jongen met zijn fiets in het bad was gereden. Zonder aarzelen sprong Henk, die de zwemkunst al vroeg meester was, gekleed te water en op het nippertje wist hij de dren keling op het droge te brengen. Toen moest de fiets van deze naar later bleek veertienjarige Haagse jongen - nog worden opgediept. Een tweede duik van Henk leverde ook het rij wiel op. Bravo Henk, je hebt ge toond een grote dosis moed te be zitten en tevens bewezen, hoe nuttig het is reeds jong een goed zwemmer te zijn. Dat je een mensenleven van een gewisse dood hebt gered, dwingt ons aller respect af. Stadsbestuur van New Castle in Rhenen. Zondag werd een bezoek gebracht aan de gemeente Rhenen door het voltallige gemeentebestuur van New Castle (Engeland). Het gezelschap be stond uit twaalf personen Ook de Burgemeester van New Castle de heer Thomas Cutcheon behoorde tot het ge zelschap. De heren waren de gasten van de Burgemeester van Groningen, de heer Cort v. d. Linde. Hotel .,De Koerheuvel" werd met een bezoek vereerd. Hamamelis-crème. Betoverend mooi voor de Huid. Doos 40 ct. Roode Kruis inzameling. Evenals in vele andere plaatsen werd ook in ons dorp de collecte gehouden ten bate van het Nederl. Roode Kruis. Het resultaat was een opbrengst van 409.05, voorwaar een aardige presta tie van de collectanten die dit bedrag bijeen brachten. Tevens vonden tegelijkertijd in Rhe nen wedstrijden van het Ned. Roode Kruis plaats waarbij de collectanten uitgenodigd waren. Verleden week Zaterdagavond speelde OranjeWit op Remmer den voor de Zuid-Oosthoek competitie te gen H.D.S. uit Leersum en wist in de ze prettig gespeelde wedstrijd met 2-1 te winnen. Dinsdagavond ging Oranje-Wit we derom naar Veenendaal om op het DOVO-terrein in de kwart-finale te kampen tegen Barneveld. Door de re gen welke de gehele dag gevallen was, was het veld uitermate slecht bespeelbaar geworden wat voor onze jongens ongetwijfeld een handicap be tekende. Al direct na aftrap bleek dat Oranje-Wit verre de mindere was. De achterhoede moest alle zeilen bijzet ten om de zeer snelle aanvallen van Barneveld tot staan te brengen. Hier in slaagde zij ook uitstekend. Een van de Bar nevelders loste op grote afstand een hoog schot, dat precies onder de dek- lat in het net verdween, waarbij de kleine Oranje-Witkeeper geen schijn van kans had. 20. Toch bleven zij hardnekig volhouden. Maar hoe zij ook zwoegden, het gelukte hen niet de eer te redden. Ondanks alles mag deze uitslag een prestatie genoemd worden, daar Bsrneveld geheel volledig was, verleden week met 72 van Veenen daal won en zodoende in de kwart- i in ale's kwam van het KNVB Jubile um- tournooi met DOS. Elinkwijk HVC e.a. Nu volgt een wedstrijd tegen DOVO of Veenendaal. AMERONGEN. „De Veenzangers". Maandagavond 1.1. heeft het Vee- nendaals Mannenkoor „De Veenzan gers" geheel belangeloos een uitvoe ring gegeven voor de patiënten van het Noodsanatorium te Amerongen. Er werd een zeer verscheiden pro gramma ten gehore gebracht onder uitstekende leiding van dhr van San ten en vooral het na de pauze gezon gen nummer „De Kuiper" dat een reprise behaalde viel in de smaak. Al met al hebben uitvoerenden en patiënten prettig gezongen en geluis- terd en kan door beiden op een ge slaagde avond worden teruggezien, j NA-UITREIKING BONKAARTEN 808, TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN. Zelfverzorgers uit de gemeenten Doorn, Amerongen, Leersum en Maarn op Dinsdag 29 Juni van 912 en 2—4 uur te Doom, in gebouw „Doornbosch" Normale verbruikers uit de gemeen ten Doorn, Amerongen, Leersum en Maarn op Woensdag 30 Juni van 9 12 en 24 uur te Doom, Gebouw „Doornbosch". RENSWOUDE. Opbrengst Rode Kruis Collecte. De j.l. Zaterdag gehouden collecte ten bate van het Nederlandsche Roode Kruis heeft in de gemeente Renswoude (uitgezonderd het gedeelte, grenzende aan de gemeente Veenendaal) de totaalsom opgebracht van 214,36. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat wederom 25 pun- van de textielkaart VA 804 worden geldig verklaard. Ook thans wordt er op gewezen, dat van deze 25 punten er vijf als extra beschik baarstelling zijn te beschouwen. Met ingang van 1 Juli 1948 worden geldigdebonnen gemerkt »Texiiel K 5 punten*, "Textiel K Reserve* ter waarde van 10 pun ten, »Textiel L 1 punt« en »Tex- tiel M 1 punt« De bonen gemerkt »L 5 punten* »M 5 puntpn«, "Reserve L« en "Reserve M« zijn derhalve voor lopig niet aangewezen voor de aankoop \ar textielgoederen. Op 4 Juli a,s. herdenkt de Heng lspc rtvereniging »De Riet voorn* baar 15 jaiig bestaan. Na de eenvoudige opzet van 15 jaar geleden, heeft de vereniging th ns een geweldige vlucht genomen en een actief bestuur zorgt er voor, dat de leden op velen plaatsen goed viswater wordt aangeboden. Ter gelegenheid van dit derde luöirum zul en twee feestavonden worden gegeven in »De Kegel baan*, nl. op 12 en 13 Juli as. Het prog amma wordt verzorgd door het toneel- en muziekge zelschap »D S Voor de adspiranten, waaraan het bestuur eveneens zeer veel aandacht besteed, is een extra wedstrijd uitgeschreven op Zater dagmiddag 3 Juli a.s. in het Spin- nemeer. De eerste onderlinge hengel- wedstrijd wordt op Zaterdagmid dag 10 Juli a^. gehouden aan de Rijn te Ingen. en geven U hiermede kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking D.V. zal plaats hebben Dinsdag 6" Juli a s Huwelijksbevestigingin de Ned. Herv. Kerk, Markt te Veenendaal door de Weleerw. Heer Ds. S. C. v, Wijngaarden te 12.45 uur Bennekom Dorpsstraat 10 23 Juni Gld. Veenedaal 1948 PriDS Bernhardl. 287 Gelegenheid tot felici' eren: Maandag 28 Juni's avonds van 7-30-8.30 uur. Piins Bernhardlaan 287 Toekomstig adres: Acacialaan 11, Bennekom Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje dat wij noemen Netteke. A. H. van der VEER M. J. C. van d«?r VEER- van Eden Beppie. Veenendaal, 19 Juni 1948. Kerkewijk 153- Voor de zeer vele hartelijke bewijzen van belangstelling en deelneming ontvangen gedu rende di ziekte en na her heengaan van onze lieve Man en Vader, de Heer betuigen wij U onze welge meende dark J. P. van KREEL-Schoemaker Lydie, Nard, Paultje Veenendaal, Juni 1948. Helling 7. Hiermede betuigt zijn hartelijke dank aan de Band Ned Indië voor het door hem ontvangen pakket. Batavia, 15 Juni 1948 Hiermede beuigt onder getekende zijn hartelijke dank aan de Sportvereni ging D.O V. O en de vereniging Band Ned Indië voor de door hem ont vangen pakketten. 2 - III Reg. Grenadiers West-Java. MAR. H. M E IJ E R stbn. 36943 bedankt de bevolking van Veenendaal en Band Ned.-Indië voor het door hem ontvangen pakket. Mar. Brigade Soerabaya Corsetiére Mevr. A. v. d. Meyden, Zandstraat 9, telefoon 491, VEENENDAAL. Maandag en Donderdag thuis van 10-12 en 2-5 uur, verder volgens afspraak. O V- Te Ede wordt voor consulten en spoedgevallen en tevens voor Dinsdagmiddag spreekuur Juliana ziekenhuis van 2-3 uur waargenotnen door Mevr. M. E. van Buuren- Koekkoek vraagt met kleine keuken of kookgelegenheid. Brieven re zenden aan; Oranje Nassaulaan 32, Zeist. Naaimachine, Boekenkast, Ameublement, Schrijf bureau, Linnenkast, Over gordijnen, Een- en twee persoonsspiralen, Snel weger, Tuinmeu bels, Dressoir, Tafels. Boschstraat 86, Driebergen i nii'.n 345 (na 18.00 uur 330) Veenendaal. Prima stalen Nagelschaartjes m*»rk So'ingen a f 0.50 - Pracht Kind«'schilderijtjes 10.35 - Old Fini«ch Spiegel 11.75 Damast wit Kast papier 10.55 - Franse Parfum 10.15 - Spoor treinen 10.90 Zoo juist ontvangen prima Hohmer Mondorgels Haast U de voorraad is beperkt naar de ZANDSTRAAT 70 b/d JULIA NASTRAAT Voor is het adres: Gortstr. 37 Veenendaal. Gevraagd tegen 1 Aug. v.d.e.n. zelfst. kunnend kokeh, v.g.g.v. Aanmelden b. d. Directrice »Huize Cecil*, Middenlaan 8, Doorn. in het bezit van rijbewijs. Rijksstraatweg 57 Eist (U), DAMESKAPSALON Groenelaan 72 Telef. 712 heeft vacantie van Gelderland 6 Van te Amerongen voor rek, van de heer J. v. d. Briak aldaar op nader te bepalen dag en plaats le week Juli a.s. Bestek en tekeningen verkrijg baar tegen £7.- per stel, rest. onge8ch. best. enz. f2 - per stel bij de ArchitectT.J. PLOEG te Amerongen. De aanbesteding van hetdabb. V/oonhuis en Garage v.Gebrs. Ravenhorst te Amerongen i<= thans gesteld Zaterdag 3 Juli T. J. PLOEG, Architect Heeft U een Bascule nodig? Wij leveren" Van Erk's, Ilzer handel en Butagas-Centrale Tel 640,Po8tbu8 27. Veenendaal Te koop aangeb. 1 witte velours-chiifon trouw of avond japon, maat 40-42, met behoor lijke sleep. Ook een bijbeho rend tasje, 1 lichtgrijs herencos- tuum, 8portmodel, goede voor oorlogse stof. Piijs nader over een te komen. Br. onder nr, 574 a.h. bur. v.d. blad. Te koop, 1 eiken buffet, 1 kl, linnenkast, 1 waskast, 1 was tafel. Nieuwenweg 72. Te koop 10 vim b^st dekriet Benedeneind A 98. Te koop prachtige dennen- Stobben. v. d. Pol, Jachthuis, Prattenburg of Ede tel, 8588. Te koop een wandelwagen tje i. g. 8. Parallelweg 29- Te koop gevraagd WaiSor- nuis i. g. 8. Aanb. Parallelweg 100. Te koop i. g. 9. z. herenrlfwiel met pr. bande*!, 2 fietszitj°s, 2 schilderstukken en een kroon- lamp. Bergweg 26. Te huur Spuiten voor het spuiten van aardappelen. Poe der aanwezig A. Loef, Sand brinkstraat 7, Veenendaal, Voor le hyp. a 3V2 2e hyp. n sommige gevallen ook los geld, verzekeringen en taxaties naar Fa. Mulder en Zn, Ker- kewijk 193. Bnvi Vloerdekken? Hout- graniet, kurk, rubber, Asbest- plastic, parket zomede beperkt leverbaar. Linoleum Krommenie Inl. Patr. laan 20, Veenendaal Gelden voor hypotheek be schikbaar. rente 31/* a 4% Makelaarskantoor Brouwer te Veenendaal, Ooooooooooooooooo00ooooooo00oooooo0o00c>0ooo0o0000oooo00000os O Net meisje gevraagd voor hele of halve dagen. D. van As9elt, Patiimoniumlaan 3. Gevraagd rij wielherstel er, liefst enigsinds bekend met motoren, of iemand die het vak wil leren, C. J. v. Dijk Motor- en Rijwielhandel, Gort straat 1. Te koop z^er mooie licht sa tijnen bruidsjapon met losse sleep en bijpassend hoedje tegen elk aannemelijk bod, met of zonder punten, eveneens een fototoestel (merk Agfa) Br., onder no. 578 a.h. bur. vid blad. Gevraagd naaiwerk aan huis door gedipl. costuumnaai9ter. Br. onder No, 576 a h. bur. v.d. blad. Mevr. Nel Ross f eraree piano en solozang (leerlirge van Mevr. Noordewier Genegen aan huis les te geven, Nieuwe- weg 10, Veenendaal. 2 Vaarskalveren te koop H. Geerlof, Hogesteeg 11 Ach terberg. B za. net meisje voor verstel werk of stopwerk. Enkele da gen per week. Br. letter M Boekhandel C. Waiboer, Rhe- Te koop een i.g.s.z, electr- waschmachine voor f lOo- E. Lokhorst, Munnikenw. 150. Te koop of te ruilen jongens fiets, Talmaplein 7- B z.a. net meisje voor een paar hele of halve dagen. Br. onder no. 575 a.h. bur. v.d. blad Aangeb. half huis op zeer goede stand met prachtige grote tuin te Ede. Gevr. kleine vrije wo ning ook op goede stand te Veenendaal, Gaarne br, onder nr. 577 a.h. bur. v.d. blad. begint de verkoop van de Wereld- 0 beroemde geheel van plastic, in diverse kleuren, weegt maar 8 gram. Gegarandeerde schrijfbaarheid bij inten- sief gebruik 3 a 4 maand. Voor gewoon schrijfwerk, doorschrijf- g werk enz. 'n Attractie voor Uw ver- wanten in Indië. Wij belasten ons J gaarne met de verzending! g En natuurlijk koopt U deze pen bi] o °Oo u O 00000°°0000000°°0000000°00000000000000°00000000000000000<> (niet georganiseerd) worden ui'ge- nodigd voor het bijwonen van een vergadering op 's avonds 8 uur in Hotel W. de Haas, Markt, Veenendaal. Het Bestuur N. N. B. O. B. Van Apeldoornlaan 113, Den Haag. Weet een pakkende slagzin of een korte sprekende naam te bedenken, voor de, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Veenendaalse Winkeliersvereni ging »Handel Q, Nijverheid*, te houden Jubileum-Winkelbeurs, in de maand Oct. van dit jaar, te Veenendaal. De bekroonde inzending zal worden beloond met f 25.-. Opgaven, met volledige naam, ouderdom en adres moeten'in gesloten enveloppe, waar op vermeld »BEURS«, ingeleverd worden voor 10 luli a s., aan de secretaris de heer W. A.J. v. Son, Hoofdstr. 3 te V'daal Het Bestuur Welke MANUFACTUREN ZAAK in Renswoude, Scherpenzeel of Woudenberg wil een uit Arnhem tot zich nemen. Zit een goede bijverdienste in. Prima aflevering gegaran deerd. Komen 2x per week met eigen wagen halen en bezorgen. Br. onder nr. 691 aan Adv. Bur. ROB, Postbox 125, Arnhem. Nu ook vepakt in practisoh cartonnen bekers om mee ta nemen! Telefoon 402 Veenendaal Gevraagd op fabriekskantoor te VEENEN DAAL Zelfstandig kunnende werken en bekend met moderne talen. Sollicitanten moeten bereid zijn zich aan een psychotechnisch onderzoek te onderwerpen. Eigenhandig geschreven brieven met uit voerige inlichtingen onder nr. 578 a. h. bur. v. d blad. TIJDELIJK ADRES HOOFDSTRAAT 12 VEENENDAAL verkoop ener partij zonder verg en punten. zeer voordelig en U, weet Zaterdags hebben wij altijd extra aanbiedingen. Kom even kijken het loont de moeite Hoogstraat 12 Veenendaal Van Maandag 28 Juni tot en met Zaterdag 3 Juli c D ruimt op begint in onze zaak HOOFDSTRAAT 23 de verkoop van

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 3