UITSLAG der Verkiezing 2e Kamer zamspel „Lentenioemen; GROTE FEESTAUORD PARTISAAR sfifro Niau¥/sblad voor Veenendaal en Omstreken Uitslag van de gehouden verkiezingen te Veenendaal voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal woensdag ie Mi in „Elllter Y IRw°?, 17® V rijde. >j 9J!uli 1948 No 961 Uitgave: Drukkerij „De Gelderse Vallei'' Verschijnt 1 keer p®r week inStichts- en Geld.-Veenendaal, Amerongeu, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuvelse Steeg, Groep, Benedeneind, Kade, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel Wanneer we de uitslag van de ge houden verkiezing nagaan, dan blij ken er geen aangrijpende wijzigin gen in de verhouding der partijen ge komen te zijn. De sterke R.K. Volkspartij heeft haar positie weten te handhaven, of schoon een deel van haar kiezers zijn stem aan Weiter heeft gegeven, zodat deze nu zijn intrede in de nieuwe Kamer zal doen. Dat Weiter de eni ge is, die van zijn lijst gekozen werd, geeft wel het bewijs, dat het met de partij-discipline bij de R.K. niet in or de is. De Partij van de Arbeid heeft een veer moeten laten; zij ziet haar aan tal zetels van 29 teruggebracht tot 27. Dit verlies zou zeker groter zijn geweest, wanneer niet de' verschui ving aan haar rechtervleugel werd goedgemaakt door winst uit de kring van de Communisten. Deze partij toch heeft een verlies van 2 zetels te boeken. We mogen wol zeggen, dat de verwachting vrij algemeen was, dat de teruggang van de Communis ten veel sterker zou zijn. Dat er in ons land circa een half millioen kie zers zijn, die hun stem geven aan 'n partij, die door haar optreden en buitenlandse relaties zich zelf eigen lijk buiten de Nederlandse Volksge meenschap plaatst, dat is toch wel 'n droevig feit. Dan zijn 8 zetels er nog 8 teveel. De winst viel toe aan de Chr. Hist. Unie, maar vooral aan de Partij voor Vrijheid en Democratie, de eerste behaalde één, de tweede twee zetels winst. Ongetwijfeld is het voor een belangrijk deel te danken aan de po pulariteit van de Rotterdamse burge meester, Mr. P. J. Oud, dat zijn par tij met 'n winst van twee zetels ging strijken. De heer Oud heeft behoord tot de Partij van de Arbeid, maar omdat hij zich al meer ergerde aan haar politiek beleid, keerde hij haar de rug toe en zocht aansluiting bij do partij van de Vrijheid. Dit had tengevolge de oprichting ^Van een nieuwe partij, die de naam kreeg van Partij voor Vrijheid en Democratie. Het is niet gewaagd te veronderstel len, dat bij deze verkiezing heel wat leden van de Partij van de Arbeid het voetspoor van Mr. Oud hebben gevol&>^ Natuurlijk komt nu de vraag op, wat er thans moet gaan gebeuren. We moeten opmerken, dat we er riog niet zijn met de verkiezingen, want er moet ook nog een nieuwe Eerste Kamer komen. In hoofdstuk dertien van de Grondwet, Art. 203, staat: „Na de afkondiging dezer wet", (n.l. de wet tot grondwetsherziening) „worden de Kamers ontbonden. De nieuwe Kamers overwegen dat voor stel en kunnen niet dan met t\vee derden der uitgebrachte stemmen de aan haar overeenkomstig voornoemde wet voorgestelde verandering aanne men." Dus ook de Eerste Kamer moet naar huis om voor een nieuwe plaats te maken. Maar deze verkiezing raakt de ge wone kiezer niet, omdat zij geschiedt door de leden van de Prov. Staten, en aangezien deze Staten uit dezelfde personen bestaan, die in 1946 de Eer ste Kamer kozen, hieft deze Kamer nu geen ander aanzien gekregen dan de oude Eerste Kamer. Als dan ook de Eerste Kamer is gekozen, dan komt het voorstel tot herziening van de Grondwet op het tapijt. Volgens de Grondwet behoeft dit voorstel twee derden der uitge brachte stemmen om aangenomen te worden. Dze Grondwetsherziening is de in zet van de strijd geweest. Het gaat bij deze herziening om een nieuwe rechts orde voor de grondgebieden van Ne- derland, Ned.-Indië, Suriname en Cu rasao, en we weten wel hoe fel inzon derheid de Antirevolutionnairen zich tegen het gehele regeringsbeleid ten aanzien van Indië hebben gekant en ook met kracht de voorgestelde wij ziging in de Grondwet van de hand wezen. In de bestrijding van dit beleid von den de A.R. steeds trouw naast zich de Chr. Hist. Unie, de Partij van de Vrijheid, en die van de Staatkundig Geroformeerden,, maar toen het ging om wijziging in de Grondwet lieten zowel C.H. als de P.v.d.V. de A.R. in de steek. Zij deden dit zeker niet om dat zij anders waren gaan denken over de Indische politiek van de re gering, maar alleen omdat zij van me ning waren dat de voorgestelde her ziening van de Grondwet de moge lijkheid insloot tot een uit-eindelijke bevredigende oplossing te komen, wanneer namelijk de uitvoering in handen komt van een regering, die een andere koers volgt dan die van het nu afgetreden kabinet. Krijgen we dus een Ministerie van hetzelfde maaksel als het vorige, dan is te verwachten, dat de partijen van de oppositie zich weer vinden en in dat geval wordt de voorgestelde Grondwetsherziening verworpen. Kunnen de K.V.P. en de P.v.d.A. samengaan, dan ontstaat er in dit ge val een moeilijke politieke situatie, want zij beschikken samen over 59 zetels, terwijl de oppositie een min derheid vormt, waarop een regering moeilijk steunen kan. Het beste zou zijn een Ministerie op brede basis en daarvoor is zeer veel te zeggen, omdat de Indische zaak geen partijbelang is, maar een waarlijk nationale betekeni^ heeft. UITSLAG PER KIESKRING de Boek U'efï Weyers aan Bonnenlijst VEENENDAAL tel.S9S STEMBUREAU K.U.P. P.u/d# A.R c.p.n. C.H.U. UrUD. S.B.P. oude SOAP Lijst Feuill. Lijst uieiter midden stand Uan on uiaarde Totaal" geldige stemmen Gemeentehuis 25 81 316 - 167 59 70 2 6 19 728 Gym. lokaal Hoogstraat 15 129 232 7 165 8 88 - - - 1 18 645 lekenschool 26 153 265 4 171 19 75 - - 2* - 17 715 Patrimonlumschool 39 221 217 10 201 21 81 - - 2 26 793 Sola Fide 13 219 292 5 215 28 121 - - 1 19 895 Ned. Herv. School Beatrlxstr. 13 160 244 13 188 4 71 2 - 1 31 697 Eltheto 26 173 249 29 149 9 85 - - - 3 25 723 Lokaal Ritmeester 34 307 206 14 129 9 69 2 - 2 26 773 Vrije Chr. School Nieuweweg 17 147 264 6 167 12 106 - 4 - 1 12 724 TOTAAL 208 1590 2285 88 1552 169 766 6 8 4 17 212 6693 Bij een aandachtige beschouwing van boven staande cijfers en een vergelijking met die van de Tweede Kamerverkiezing in 1946 komen we tot het volgende resultaat. In 1946 werden in totaal uitgebracht 6439 geldige stemmen, waarvan de K.V P. er kreeg 173 of wel 2.7%, de P. v/d A. 1873 of 29.1% de A.R. 2236 of 34.7%, de C.P.N.156 of 2 4% de C H.U- 937 of 14 5% de P. v/d V. (nu V.V.D.) 103 of 1.6% en de St.G.P. 893 of 13.9%. Voor de Kamerverkiezing van deze week zijn deze percentages: K.V.P. 3 l°/o, de P. v/d A. 23.8%, de A.R. 34.1%, de C P.N. 1.3%, de C.H.U. 23 2%, de V.V.D. 2.5en de St. G. P. 11.5%, Uit het vorenstaande blijkt, dat de K.V.P. een winst boekte van 14.8%, de P. v/d A. een verlies van niet minder dan 18.2%, de A.R. een verlies van 1.8%, de C.N.P. degrootste klap kreeg, n.l. een verlies van 45-9%> de C.H.U. boekte daartegenover de grootste winst n.l. van 60%, de V.V.D. een winst van 56.2 en de St.G.P. een verlies van 17-3%. De afdeling Veenendaal van de Chr. Hist. Unie heeft blijkbaar hard gewerkt om deze geweldige winst te kunnen boeken. Wij hebben de moeite genomen om de cijfers van deze Tweede Kamerverkiezing 1948 eens toe te passen op de zetelverdeling van de Gemeenteraad. Wij kwamen daarbij tot de navolgende verrassende resultaat: A.R. 5 zetels; Christ. Hist. 4 zetels en de P. v. d. Arbeid 4 zetels, terwijl de 2 laatste .zetels naar de St. Ger.P.zouden gaan,alzo een winst van 2 zetels voor de C. H. en een verlies van 1 zetel voor de P. v. d. A. Vanzelfsprekend gaat deze theorie voor een raadsverkiezing niet geheel op, daar het persoon lijk element hierbij altijd een rol speelt. Predikbeurten ~°voor Zondag 11 Juli 1948. VEENENDAAL. Ned. Herv. Kerk. Markt. 9.30 uur Ds. Vroegindewey. 5 uur Cand. v. Estrik van Mourik. Julianakerk. 9.30 uur Ds. v. d. Heide van Rhenen. 5 uur Ds. Vroegindewey. Eltheto. 9.30 uur Cand. v. Esterik van Mourik. Veeneind 3 uur Ds. v. Wijngaarden. Dijkstraat 2.45 uur Ds. Vroegindewey. Sola Fide. 10 uur Ds. J. J. F. Franck van Utrecht. 5.30 uur Ds. J. v. Kuiken van Baarn. Geref. Kerk. 9.30 en 5 uur Onbe kend. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur Ds. Kok. Leger des Heils. Zater dagavond 7 uur straatzang. Zondag morgen 10 uur Heiligingsdienst. 7 uur Openluchtsamenkomst. 8 uur Verlossingssamenkomst. Ned. Prot. Bond. 10.30 uur Dr. Miedema van Amersfoort. RHENEN. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. v. d. Linden. 5 uur Ds. v. d. Hei de. Ned. Herv. Ger. Evang. n.rn. 6 uur Ds Vroegindewey van Middelharnis. Ger. Gem. 10 en 5.30 uur leesdienst. Dinsdag 13 Juli nam. 3 en 7 uur Ds. v. Dam. Donderdag 15 Juli nam. 7 uur Dr. Steenblok. Oud Ger. Gem. 10 en 6 uur lees dienst. - JWw— OVERBEHG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 7 uur dhr. v. Noort. Oud Ger. Gem. 10 en 6.30 uur leesdienst Dins dag 13 Juli nam. 7 uur Ds. v. d. Poel van Giessendam. ELST. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur Ds. Vlasblom. Ger. Gem. 9.30 en 5 uur leesdienst. Oud Ger. Cem. Maanla avond 7 uur Ds. Mieras van Krimpen en Dinsdagavond 7 uur Ds. W. Blaak van Geldermalsen. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. ,9.30 en 6.30 uur Ds. Hop. Geref. Kerk. 10 en 6 uur Dr. Bringerburg- wert van Kampen. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk. 10 en 6 uur dhr. v. Viegen. EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 en 2.30 uur Ds. Bieshaar. Kaarten uerhrijgDaar Dij BoeHDandel Dauelaar OPENING STATEN-GENERAAL. Het is nog niet bekend of de ope ning van de nieuwe Staten-Generaal zal geschieden door de Prinses-Re gentes of door de nieuwe Minister president. Men houdt rekening met de mo gelijkheid, dat de Prinses-Regentes de nieuwe Minister-president zal verzoeken de openingsplechtigheid te verrichten om zich dan in September zelf met een kroningsrede tot de Staten-generaal en het Nederlandse volk te richten. De opening van de nieuwe Staten- generaal zal geschieden op 27 Juli. GOUD VOOR NEDERLAND. Zoals wij reeds konden berichten heeft Nederland een tweede partij goud terug gekregen ter waarde van 95 millioen gulden. In totaal ont ving Nederland van de commissie voor teruggave van monetair goud thans voor ruim 200 millioen "gulden terug. Nederland laat thans nog rech ten gelden op meer dan voor 400 millioen aan goud, aldus vernemen wij van hogerhand. Men heeft gere de hoop, dat ook deze rechten, zij het in gedeelten, zullen worden er kend en ingewilligd. We kunnen het wel gebruiken. DE ZETELVERDELING IN DE TWEEDE KAMER voor het tijdvak van 11 t/m. 24 Juli 1948. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONNEN VOOR BROOD 0072 Brood: 800 gram brood (gel dig t.e.m. 17 Juli). 0082 Brood: 200 gram brood (gel dig t.e.m. 17 Juli). 009 Brood: 400 gram brood (gel dig t.e.m. 17 Juli). ALLE BONKAARTEN 808 014 Alg.: 750 gram. suiker, boter hamstrooisel enz., of 1500 gram jam, stroop» enz., of 750 gram versnaperingen. 015 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak. TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN QA, QB, QC 808 73, 74, 77 Tabak: 2 rantsoenen siga retten of kerftabak. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 9 Juli worden ge bruikt. Niet aangewezen zijn en vernie tigd kunnen worden de bonnen: 452, 454, 455, 954, 955 Melk, 460, 461, 492, 467, 964, 966, 967 Reserve, 973, 975, 979, 390, 420, 450, 890, 920, 950 van de bonkaarten 806. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag tot Maandag morgen 8 uur alleen voor zeer drin gende gevallen Dr. J. H. Kets, Hoofd straat, Tel. 628. EDERVEEN. Zondagsdienst doktoren. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zondagavond 12 uur Dr. de Waard, De Klomp, Tel. 200. ELST-AMERONGEN-LEERSUM. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter Coster van Voorhout, Leersum. DISTRIBUTIEDIENST VEENEN DAAL. Uitreiking Bonkaarten 810 (Zelf- verzorgers). Veenendaal. Maandag 12 Juli UZ. Rhenen. Dinsdag 13 Juli IP; Vrij dag 16 Juli QS. Eist. Woensdag 14 Juli AK; Don derdag 15 Juli LZ. Renswoude. Zaterdag 17 Juli AE; Maandag 19 Juli FN; Woensdag 21 Juli O—Z. De aandacht der inwoners van Rhenen wordt nogmaals gevestigd op de uren waarop het kantoor te Rhe nen is geopend en wel van 912.30 en van 13.0015.00 uur. Deze tijden gelden in 't vervolg dus ook voor de uitreiking der bon kaarten. PRIJSCONTROLE METALEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. De Prijscontröledienst heeft ge constateerd dat met geïmporteerde vorken, lepels en messen een om vangrijke zwarte handel wordt be dreven, ten gevolge waarvan de ge- gebruiker sprijs tot een ontoelaatbare hoogte is gestegen. In de komende maanden zullen de prijzen in de gehele branche der metalen huishou delijke artikelen dan ook de bijzon dere aandacht hebben. Met nadruk wordt er op gewezen, dat na deze algemene waarschuwing met grote gestrengheid zal worden opgetreden. STOOTTROEP 19' op 30 JULI a.s. in de Kegelbaan. U ontvangt een persoonlijke uit nodiging, tevens toegangsbewijs. DE FEESTCOMMISSIE Gouden huwel^ksfeest. Op 17 Juli a.s. herdenkt het echt paar A. van de Craats en C. Stip, Parallelweg 60, hun gouden huwe lijksfeest. Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losse nummers 6 cent Reductie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red. W. F. ter Hoeven DE VALLEI AD VER1ENTIES Gewone advertentieprijs per m.m. 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. KIESKRINGEN- 1 S HERTOGENBOSCh 2 TILBURG 3 ARNHEM 4 NIJMEGEN 5 ROTTERDAM 6 SGRAVENHAGE 7 LEIDEN 8 DORDRECHT 9 AMSTERDAM 10 DEN HELDER 11 HAARLEM 12 MIDDELBURG 13 UTRECHT 14 LEEUWARDEN 15 ZWOLLE 16 GRONINGEN 17 ASSEN 18 MAASTRICHT 5TEMMEN VOOR DE REGERINGSPARTIJEN STEMMEN VOOR DE OPPOSITIE rvPËLT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 c IV.PELT O TH. V ^RTIJ If fl AR BEI OM. PAR DE KOLOMMEN GE- VEN HET ZETEL- weutcr AANTAL 1N: ^JTTI^ -S TA A TK GEREF PA R TIJ\ U i l 10 19 48 ^IAA/K.btt<thPANIUi ig46 ig37 PAR TIJ l Zondagsdienst doktoren. 99

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 1