Sport RHENEN Heropend. UITSLAG VAN DE TWEEDE KAMER VERKIEZING OP 7 JULI 1948 Politie nieuws. EEN FRISSE DRONK AAN TAFEL! Uitgaansdaagje. Negen grote autobussen van de firma de Haas vervoerden Vrijdag morgen j.l. het personeel der firma Gebrs. v. Leeuwen naar Harderwijk, om deze lading daar over te geven aan de prachtige salonboot „Kasteel Staverden" van de Rpderij Holland- Veluwelijn, met bestemming: Volen- dam! Na een prettige zeereis van enige uren, op alle mogelijke manieren nog veraangenaamd, doordat aan boord van alles was te genieten, er was zelfs een complete filmzaal aan wezig met het laatste nieuws! werd Volendam „genomen", en ver zamelde men zich daarna in Hotel Spaander, ter versterking van de in wendige mens. Natuurlijk ontbrak de daar zo bekende en smakelijke „palingschotel" niet op het menu. Vandaar ging het, middels de hier ondertussen gearriveerde bussen, verder naar Zandvoort aan Zee. He laas was het voor baden en zwem men op grote schaal wel wat al te fris dien dag, doch in Zandvoort zelf viel voldoende te genieten, terwijl een stevige lunch in het Strandhotel „Sandevoerde" daarna weer vol doende krachten toevoerde, om de terugreis te aanvaarden. Via Schiphol ging het weer huis waarts, waar de bussen tegen mid dernacht aankwamen en allen ver moeid, doch geheel voldaan, de slaapstêe konden opzoeken. lijke aankomst 13 Juli a.s. te Rotter dam mede onze plaatsgenoten: SM- LMD/VMMa. A. v. Manen, Kastanje laan 30, Sold. 12 Genie Veld. Cie. J. Mater, Munnikenweg 25, T. Serg. O.V.W. L. 'V. A. Middelhoven, Sav. Lohmanstraat 150, Sold. 1-5 R.I. W. Rozendaal, Emmalaan 23. Wij wensen de jongens een welkom thuis. Een Meisjes-zangklasse o.l.v. Gijs van Zanten zal op Woensdag 14 Juli a.s. in „Eltheto" een zanguitvoe ring geven. Opgevoerd wordt o.a. het Zangspel „Lentebloemen" van Cath. van Ren- nes. Kersen eten. Het gemeentepersoneel van hoog tot laag is Zaterdagmiddag in de Betuwe kersen wezen eten. Ook Bur gemeester en Wethouders, alsmede een aantal raadsleden maakten deze tocht mede. Met twee autobussen werd de tocht gemaakt, die allereerst naar Kesteren ging, waar in een kersen- boömgaard de magen volgestopt werden met de heerlijke Meikersen. De tocht ging verder door de Be tuwe in de richting Tiel. Na een bezoek aan Tiel werd de terugtocht aanvaard. In Ingen werden nog en kele consumpties gebruikt en in een opgewekte stemming kwam het ge zelschap Zaterdagavond weer thuis. Volksmuziek. De Vereniging tot bevordering van Volksmuziek-uitvoeringen te Vee- nendaal presenteert de bevolking van Veenendaal zo nu en dan een concert ^op de Markt. Zaterdagavond" was het de Vee- nendaalse Harmonie „Caecilia" die dit concert verzorgde onder leiding van de Heer Veerman .uit Utrecht. Hoewel de belangstelling voor dit concert behoorlijk was, was het aan tal hoorders niet bijzonder groot te noemen. Er werd een zeer gevarieerd pro gramma uitgevoerd, dat zeer goed verzorgd was. Behalye een zestal marsen bevatte het programma o.a. „Valse Interrompue" van L. Mon- j tagne en „Le Moulin au Rocher", een ouverture van C. G. Ressiger, een' nummer, dat „Caecilia" ook op het laatste concours gespeeld heeft. Dergelijke concerten verdienen veel meer in de publieke belangstel ling te staan. In 1940 zag de Heer W. van Stempvoort op de Kanaalweg in de Meidagen zijn woning en be drijfsruimte door de militairen vei brand terug, toen hij van de vacuatie in Veenendaal terug keerde. Voor de Heer Van Stempvoort was dit een zware slag Al spoe dig kon hij zijn bedrijf weer van vc ren af aan opzetten in eet perceel op de Beatrixstraat. Dc .ehele oorlog door heeft het be drijf weer gefunction eerden nam zelfs nog in be.ekenis toe. He» was niet te verwonderen, dat d ruimte op de Beatrixstraat voor dit bedrijf veel te klein bleek De Heer Van Stempvoort was één van de eerste particulieren die van de gelegenheid om te bouwen in 1947 gebruik maakte Maandag is dit geheel nieuwe bedrijf aan de Lindelaan geopend. In een zeer doelmatig ingericht magazijn, met kantoor en opslag plaats heeft de Heer W. van Stempvoort thans weer de be schikking over voldoende ruimte. Zeer veel leveranciers en afne mers hebben Maandag en Dins dag van de gelegenheid gebruik gemaakt dit nieuwe perceel te bezichtigen en de Heer Van Stempvoort te feliciteren met deze opening Ook wij feliciteren de Heer Van Stempvoort met deze belangrijke stap voor zijn bedrijf en wij twij felen er niet aan of de energie en de werklust die hem eig' n is. nullen zijn bedrijf tot nog grotere ontplooiing brengen. Nachtelijke inbraak. In de nacht van Maandag op Dins dag hebben inbrekers hun slag ge slagen in het café-vai* de Heer Meyer in de Hoofdstraat. Éij hadden zich toegang tot het perceel verschaft vanaf de Zandstraat. Door middel van het uitsnijden van een ruit ver schafte men zich toegang tot de keuken. De bewoners hebben niets van dit (IN VERGELIJKING MET DE UITSLAG VAN 1946) 3r TILBURG SteiTvnen m ARNHEM VÏÏT DORDRECHT IX AMSTERDAM 21 HAARLEM XE MIDDELBURG XÏÏL UTRECHT LEEUWARDEN TOTT ASSEN ZWOLLE XVT GRONINGEN TOTAAL NEDERLAND AArjT KIES.<R HERT0GENB NUMEGEN ROTTERDAM GRAVENHAGC LEIOEN DEN HELuER MAASTRICHT ZETQ5 MARTIJ 5Umm»n|Sfc Stemman Stemmen 9S Stemmen Stemmen Stemmen Stemmen Stemmen Stemmen Stemmen Stemmen Stemmen Hj Stemmen Stemmen .ui 40 Stemmen Stemmen Stemmen 4103SU7 O kt 07» 75 O I81M7 1737}) 7. 23744 2 78 19586 9 7» 120076® 693612 56717 30 42670m 48766 50323 15 74954 •15 313 26 1671 O 13167 259960» 13173 I 3 5780612 1' 76. 33 33497 lil" P V.d.A. 31245.10 5355021 94914 30 4974021 88111-iJO 130615 13111 2 71147 0 74802 B4949 35QB5 27332 1517 Ie 9 34 S _1Z 56570 2 1 Ö76 7690 44755 B6^^!jil 236S4 47010.1» 22732 10 £935,3 651717 ,13 40895 24349 l»"l i» a iMiy »33t7,1» 3 5Z24Z16 a 5 02953 11 12334 4433 2 24931 8120,3 4298 2C99 4 111528 a 415 31 276 81 36399 381953 i - 25106 i 17146 C.H.U. 74 2 8! 7357 3 S 21177 7 5 J L 3 2035 3 o 9 38651 1» 16345 I 25038 9 Z4131 42176 I2674S 31654 •47277 453211 2 858 1 0 51 31593 II 11478 20958 a 4379 3 3107 9 11 1205 8 S 35620! to 30187 10 S 3005 40027 32168 391982 ?7,6 86 281£6 5789 2 2771 15 841 s 7696 2 2843, i 11 61 6 I 2449 117142 8 oud- SD.AP 15 37 i 3154 153 4 4o6 1754 9.0naf. Nat Gr 904 1054 22197, ,5 We Iter 3846 2523 1 2140 7156 2 B604 M.SLP 4612 J 1002 13 01 1226 3563 40936 2691 1876 2412 3087 1333 ZZZ4 2 9 433606 P 275921 9287705 TOTAAL 3 04 244 0 25650 S298635 0 239S39 340700 0 29Q65 4 0315835 226972| 9 319074 9238997 B 335867 9 128481 O AANTAL GELDIG UITGEBRACHTE STEMMEN IN 1946 AANTAL GELD UITGEBRACHTE STEMMEN IN 1948 NIET AAN DE VERKIEZING DEELGENOMEN gemaakt, vooral wat de costuums be-i treft. Speciaal voor de jeugd lijkt ons dit een mooie avond te zullen wor gden. Bijenmarkt. Aanstaande Dinsdag zal de grote jaarlijkse bijenmarkt weer in Vee nendaal gehouden worden, op de terreinen van de Heer Van Kessel aan de Nieuweweg. Dan zullen weer de imkers uit het gehele land met hun imkerskap op tussen de lange rijen bijenkorven doorlopen en zullen weer honderden belangstellenden naar Veenendaal trekken om deze typische markt, naar algemeen aangenomen wordt de grootste van het vaste land, bezoe ken. Het vorige jaar hebben wij reeds uitvoerig geschreven over het ont staan en de tradities van deze eeuwenoude bijenmarkt, die jaar in jaar uit op de tweede Dinsdag van de Julimaand gehouden wordt. We hebben toen reeds geschreven, dat in de loop van de nacht de mil- lioenen bijen aangevoerd worden en dat de handel begint bij het aan breken van de dageraad. Eerst als de schemering invalt komt het ein de van deze markt, daar de bijen alleen des nachts vervoerd kunnen worden. Wij hebben weer een 'bezoek .ge bracht aan <de 83-jarige marktrnfes- ter Van Kessel, om hem naar de verwachtingen van deze markt te vragen. Wij troffen de anders zo krasse baas ziek aan. Een zware kou hield hem op zijn ziekbed gekluisterd en naar hij ons mededeelde, zou hij ongewenste bezoek vernomen. Des voor eerst na meer dan vijftig morgens ontdekte men dat een be- ï?ai! n!e^ a^s marktmeester fungeren. Op verzoek van de politie uit Maastricht werd Dinsdag te Gelders Veenendaal aangehouden de 20- jarige Mejuffrouw S„ verdacht van diefstal, gepleegd te Maastricht. Zij is daarheen op transport gesteld. Toen de chauffeur G„ werk zaam bij de grossier v. E. alhier met zijn bestelauto in Wageningen was, had hij de onvoorzichtigheid zijn portefeuille met ruim ƒ800.- in de cabine te laten, terwijl hij even een klant bezocht. Bij zijn terugkomst bemerkte hij, dat de portefeuille met inhoud verdwenen was, waarvan hij aangifte deed bij de politie. Benoeming. De Heer H. Eijkelenboom te Vee nendaal is benoemd tot onderwijzer aan de Ned. Hefv. School, Beatrix straat. Tot tijdelijke onderwijzeressen aan deze school werden benoemd Mevr. J. C. Ruempol HamerMol te Wa geningen en Mej. G. H. C. Haarbrink te Utrecht. Het aantal stemgerechtigde kie zers voor de Tweede Kamerverkie zing bedroeg thans voor Stichts Vee nendaal 7193. Bij de laatste verkie zingen in 1946 bedroeg dit aantal 6973, zodat er 220 personen meer in Veenendaal hun stem uitbrachten. Onze Jongens komen thuis. Naar het Nederl. Roode Kruis ons mededeelde komen per troepentrans portschip „Zuiderkruis", vermoede- drag van meer dan 3000.- ver dwenen was, alsmede enkele kost baarheden, distributiebescheiden en een rijwiel. De politie heeft de zaak in onder zoek. Dinsdag maakte de Ned. Herv. M.V. op G.G. „Lydia B." onder lei ding van haar presidente Mevr. de Man en de Ned. Herv. J.V. op G.G. „Onderzoekt de Schriften" onder leiding van haar voorzitter de Heer J. F. van Kooten gecombineerd hun zomerreis je. 's Morgens half acht vertrokken zij vanaf de Markt per touringcar der fa. de Haas van 45 personen, in de richting Rotterdam. In Rotterdam werd een rondvaart door de havens gemaakt en de Maas tunnel bezocht. Vanaf Rotterdam, waar gezamenlijk koffie werd ge dronken, ging de reis naar Delft, waar het Prinsenhof en de Nieuwe Kerk werd bezocht. Vandaar werd de reis voortgezet naar Den Haag, terwijl bij het passeren ook het vlieg veld Ypenburg werd bewonderd. In den Haag werd het museum Mesdag bezocht en een ogenblik gelegenheid gegeven om de stad te bezien. Als laatste punt werd Sche- veningen bezocht. Op de terugreis werd nog Hotel de Pyramide aangedaan. Het was een prettige en gezellige dag voor deze verenigingen. Kinderzangavond in „Eltheto". Woensdag 14 Juli a.s. wordt in „Eltheto" een muzikale avond gege ven door een meisjeszangklasse van de Heer Gijs van Zanten. In de eerste helft van het pro gramma worden diverse liederen ten gehore gebracht door koor en debu- tantjes, met een verbindende ge sproken tekst door de in Veenendaal welbekende „Juffrouw Cor", vroeger Fröbel-onderwijzeres, alhier. Na de pauze opvoering van het zangspel „Lentebloemen" van Cath. van Hennes. Veel werk is hiervan De huisdokter had hem absolute rust voorgeschreven. A.s. Dinsdag zal dus een zeer mar kante figuur op deze jaarmarkt ont breken en zullen voor het eerst zijn beide zoons de functie van hun va der moeten overnemen. De Heer Van Kessel deelde ons mede, dat hij de grootste verwachtin gen had van de komende markt. Uit alle delen van het land had hij reeds brieven ontvangen, zodat de aanvoer zeker zo groot zal zijn als het vorige ,jaar. Ook ontving hij van tal van imkerverenigingen in Nederland be richt, dat zij per autobus de markt zullen bezoeken en het ziet er naar uit, dat er een grote stroom van be langstellenden naar deze markt zal komen. Wij maakten de Heer Van Kessel diiidelijk, dat we kwamen informe ren naar de huidige conditie der bijenvolken. En daar hadden we de imker in hart en nieren natuurlijk onmiddellijk op zijn praatstoel. Het vroege voorjaar is zeer gunstig voor de bijen geweest, alhoewel er in de afgelopen winter weer een grote sterfte onder de bijen is ge weest. Het natte weer van de laat ste weken had echter een nadelige invloed op de bijen. Zij moeten nu met suiker bijgevoerd worden en deze is nog zeer schaars. Alle imker ogen zien rijkhalzend uit naar war mere dagen en de Heer Van Kessel hoopte, dat deze nog voor de jaar markt zouden komen. De heide be looft dit jaar uitstekend te worden voor de bijen. Of de hoge prijzen van het vorige jaar ook nu weer -gemaakt zullen worden betwijfeld de oude marktmeester ten zeerste. Met een woord van spoedig herstel verlieten wij de zieke in het rustige cafétje. Maar a.s. Dinsdag zal dit café niet zo rustig zijn. Dan zal er weer ruimte en plaats tekort zijn ge durende de nacht en de marktdag. Reeds in de loop van Maandagavond verwacht men de eerste inzendingen en zo zal het de gehele nacht door gaan. Een jury, bestaande uit de Heren J. van Bemmel te IJsselstein, A. Blom en W. van Hees te Rhenen, G. Schrijver en E. van Doorn te Vee nendaal, zal om 9 uur v.m. de in zendingen keuren en de bekroonde inzendingen bekend maken. Veenendaal is in afwachting van de millioenen bijen, die deze dag bo ven de weilanden aan de Nieuwe weg zullen vliegen. Zonnestraal-dag. s „De sterken voor de zwakken". Het plaatselijk „Zonnestraal"- Comité vestigt er de aandacht op, dat de jaarlijkse collecte voor het Sanatorium „Zonnestraal" (voor alle gezindten) wordt gehouden op Zaterdag 10 Juli a.s. Helpt allen mee. Tegen de T.B.C. Moeder, als U er prijs op stelt, dat Uw huisgenoten Uw kook kunst extra éér aandoen, zorgt dan dat er De Gruyters bier op tafel staat. Een glas koe! schui mend bier doet de eetlust goed; vanzelf wordt er dan nog eens een keer flink opgeschept! Trouwens de mannen in huis tracteert U er bij tal van ge legenheden mee. Zorgt dus, dat U altijd-een pa-ar {lesjes in Iiuis hebt. De Gruyter heeft een goede soort licht en donker. Van 9 Juli t/m 15 Juli 3 flessen voor nog géén gulden; voor slechts 90 cent! 619 stemmen zit een groot j^cjentage blanco stemmen, terwijl"<MEok al tijd nog zijn, die door verkeerde aan duiding hun stem ongeldig maken. Zo bleek, dat verschillende malen het lijstnummer rood gemaakt werd, inplaats van het hokje. Er waren ook biljetten waarop alle lijstaan voerders rood gemaakt waren en zelfs ontbraken de biljetten niet, waarop alle aanwezige vakjes rood gemaakt waren. De verkiezingen in Veenendaal. De verkiezingen zijn in Veenen daal zeer rustig verlopen. Reeds bij de opening der stembureaux om 8 uur 's morgens bestond er belang stelling. Het was over het algemeen druk ker in de straten dan anders. De or ganisatie liep perfect' en alles was zorgvuldig voorbereid. Wat deze voorbereidingen zijn, zal men U op het Gemeentehuis wel kunnen ver tellen. Maandenlang is men met de verkiezingsvoorbereidingen bezig ge weest, en er zijn bergen werk ver zet. Wij geven hier de totale uitslag van Veenendaal. Elders hebben wij deze gedetailleerd opgenomen. Vorige maand brachten enkele jeugdelftallen van de voetbalvereni ging „Veenendaal" een 2-daags be zoek aan het Rotterdamse C.V.V. In het afgelopen weekeinde heeft C.V.V. met 4 jeugdelf tallen een te genbezoek aan Veenendaal gebracht. Zaterdagmiddag werden enkele wedstrijden gespeeld, die het vol gende verloop hadden: Veenendaal Junioren AC.V.V. Jun. A 23; Veenendaal Junioren B C.V.V. Jun. B. 33; Veenendaal Adspiranten AC.V.V. Adsp. A 12; Veenendaal Adspiranten BC.V.V. Adsp. B. 1—4. De jeugdige voetballers werden bij hun Veenendaalse voetbalvrienden ondergebracht. Zondag maakten zowel de Vee nendaalse- als de C.V.V.-spelers een autotocht in. de prachtige omgeving van Veenendaal. Kwamen de Veenendaalse jongens opgetogen uit Rotterdam terug, zij kunnen er zeker van zijn, dat hun Rotterdamse gasten eveneens enkele prettige dagen in hun midden heb ben doorgebracht. 1. K.V.P. 208 (173) 2. P.v.d.A. 1590 (1873) 3. A.R. 2285 (2236) 4. C.P.N. 88 (156) 5. C.H.U. 1552 (937) 6. V.V.D. 169 (103) 7. S.G.P. 766 (893) 8. Oude S.D.A.P. 6 9. Lijst Feuilletau 8 10. Lijst Weiter 4 11. Middenstandslijst 17 Totaal geldig 6693 (6439). Procentsgewijs krijgen we nu in Veenendaal de volgende bevolkings groepen: A.R. 34.2 P.v.d.A. 23.9 Chr. Hist. 23.1 S.G.P. 11.4 K.V.P. 3.1 V.V.D. 2.5 C.P.N. 1.3 Overige Partijen 0.5 Opmerkelijk in Veenendaal is de vooruitgang van de Christelijke His- torischen en de achteruitgang van de P.v.d.A., Communisten en S.G.P.-ers. Het totaal aantal kiezers bedroeg in Veenendaal 7193. In werkelijk heid hebben 6905 kiezers hun stem uitgebracht, d.w.z. 96 der Veenen daalse bevolking heeft aan de op roep gehoor gegeven. In het totaal van 212 ongeldige Een Veenendaal-combinatie speelde Zaterdagmiddag een wed strijd in Ingen tegen de club van dezelfde naam. De Veenendalers bleken over alle linies sterker te zijn en wonnen deze vriendschappelijke ontmoeting met 50. Veenendaal 3 bracht een bezoek aan Renswoude en won daar met 5—3. Dinsdagavond werd op het DO VO-terrein een wedstrijd ge speeld tussen DOVO en Oranje Wit om de derde en vierde prijs van het DOVO jubileumtournooi. Beide elf tallen kwamen zeer verzwakt uit en telden ieder 6 invallers. In de eerste helft nam Oranje Wit een 20 voor sprong. Na de hervatting had DOVO al spoedig de stand weer gelijk. Even voor het einde bracht DOVO de stand op 32, maar van de af trap af, maakte Oranje Wit weer ge lijk, waarmede ook het einde kwam van deze sportieve wedstrijd. Strafschoppen moesten nu de be slissing brengen. Beide partijen kre gen drie strafschoppen te nemen. Oranje Wit scoorde driemaal. DOVO benutte 2 strafschoppen en benutte de derde strafschop niet, waardoor Oranje Wit in het bezit van de der de prijs kwam. De tak werd door de heer van de Berg aan de aanvoerder van 'Oranje Wit, de heer van Kooten, overhan digd. De aanvoerder van DOVO ont ving een medaille. Nationale Bondswandeltochten N.C.W.B. De Nederlandse Christelijke Wan- delsp. Bond (N.C.W.B.) houdt D.V. op Zaterdag 17 Juli a.s. te Rhenen een Nationale Bondswandeltocht over afstanden van 20 en 30 K.M. De organisatie van deze tocht wordt verzorgd door de Chr. Oranje-Jeugd- vereniging „Oranje Garde" Vendel Rhenen. De Start zal plaats hebben van het gebouw „Westerhuis", Stationsplein om 15 uur. Iedere deelnemer ontvangt voor de le maal het bekende N.C.W.B. - kruis en zij die reeds meerdere ma len aan een dergelijke tocht hebben deelgenomen een cijfertje gelijk aan het aantal malen dat men heeft deel genomen. Groepen met minstens 12 deelne mers ontvangen een fraaie groeps- beloning, terwijl extra prijzen be schikbaar zijn voor de beste algemene indruk. Inlichtingen en inschrijvingen bij Mej. J. B. Brand, Remise 10, Rhe nen en Mej. I. v. d. Heuvel, Nieuwe Veenendaalse weg 146, Rhenen. Prinses Margriet met haar school kameraadjes in Ouwehands Dieren park. Bij de vele scholen, die in de laat ste weken voor de grote vacantie het zo zeer geliefde schoolreisje onder nemen, bleef ook „De Werkplaats" te Bilthoven, de bekende Montessori school, waarop ook de Prinsesjes het lager onderwijs volgen, niet achter. Zo trok Dinsdagmorgen een 50- tal kinderen uit de lagere klassen per autobus van Bilthoven naar Rhenen, waar het# bekende Ouwe hands Dierenpark op de Grebbeberg werd bezocht. Tot dit gezelschap olijke kleuters behoorde ook Prinses Margriet, die evenals haar schoolkameraadjes vol op genoot van het vele fraais, dat in het park van de heer Ouwehand te genieten valt. Alle afdelingen werden bezocht en met echt kinderlijke aandacht werd ook in aquarium, insectarium enz. het dierenleven aanschouwd. Speeltuin en uitzichttoren werden al evenmin vergeten en het was voor de betrekkelijk weinige bezoe kers, die van de aanwezigheid van het Prinsesje op de hoogte waren, er werd naar gestreefd, het bezoek zo gewoon mogelijk te laten ver lopen een waar genoegen, gade te slaan, hoe alle kinderen zich kos telijk amuseerden. Tezamen met schoolkinderen uit verschillende andere richtingen van het land werd in een der zalen van het parkrestaurant door de peuters het meegebrachte twaalfuurtje ver orberd. Kaderschool-reünie. De onderofficieren van de voor malige kaderschool te Elst-Rhenen, hebben dit jaar voor de eerste maal een reünie gehouden. Het uitgebreide gezelschap bracht een bezoek aan het militaire kerkhof op de Grebbe berg. Hier werd een eerbiedige hul de gebracht aan de gevallen strijders van de tweede wereldoorlog, welke plechtigheid werd besloten met een kranslegging. In het „Wapen van Hardenbroek" bleef men verder nog de gehele dag bijeen, om onder lei ding van de sergeant W. Geiten beek, om allerlei kampherinneringen te kunnen ophalen. Sympathieke daden. De heer A. Stuivenberg, eigenaar van hotel „Rustoord" te Eist, die be last werd met de verzorging van de leden van het stembureau te Eist heeft de hiervoor door het gemeente bestuur uitgetrokken som van 14.- geschonken aan het Rode Kruis. De heer H. Laheij, eigenaar van hotel „Het Wapen van Hardenbroek" te Rhenen, die belast werd met de zorg voor de leden van de drie stem bureaux in de stad, deelde ons mede, dat hij het hiervoor uitgetrokken be drag groot 42.- heeft beschikbaar gesteld aan de penningmeester van het comité, hetwelk momenteel de autotocht organiseert voor alle Rhe- nense ouden van dagen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 2