Tandans mulder uuipen Kogelpen iLEEFsnm KIEST «De vallei- Willem AFWEZIG som. ie hl. p. v. Kruistum Hermanus Geunsen X Dankbetuiging ELST Ede SlamiÜebe.'dcfden Hendrika v. Krieken H. Geunsen H. Geunsen- v. Krieken vulpen gevonden? Ihaaqi en Aanbod Sold, ie ki. G. A. ui Lustgraaf Dankbetuiging het niEUUiSBLAD door veenendaal en omstr. DOORN EXTRA RANTSOENEN VOOR A.S.- EN JONGE MOEDERS. Burgerlijke Stand Gevonden en verloren Voorwerpen Dienstplicht. Vrijstelling van de dienstpiicht wegens broederdienst. Geeft U thans op als abonne van „DE VALLEI" U ontvangt de nog verschijnende nummers van dit kwartaal GRATIS Vul onderstaande bon in a zii°- Y Wie heeft mijn Was een aandenken. Burgerlijke Stand van 17 Juli '48. Geboren: Jan, z. van R. van de Scheur en A. W. Rijksen; Johanna Rijkje, d. van G. de Jong en G. J. van der Velde; Jannigje, d. van G. van Viegen en H. G. Visee; Josina Cornelia Willemina, d. van W. Bo- chane en C. W. Verwoert; Jan Wil lem, z. van G. Henzen en W. G. van Ee; Lammerdina Wilhelmina, d. van R. van Isar en E. G. van Doorn; Wouter, z. van W. M. van Laar en N. Schipper; Albertus Nicolaas, z. van G. Septer en A. I. Biijaki; Jenny, d. van D. G. Oskam en J. H. Rem- pes; Hendrika, d. van Th. J. Reins- hagen en H. J. van Beek. Ondertrouwd: Antonie Willem Puik en Alida Everdina Blanke- stijn; Melchior Groeneveld en Aaltje van den Brink; Wouter Adrianus van Hoogdalem en Margaretha Petro- nella van der Sloot. Overleden: Hendrina Vermeer, 64 jaar, gehuwd met H. van Beijnhem. Buurtvereniging Herenstraat gaat feesten. De buurtvereniging „Het Heren straatje" heeft grote plannen in ver band met de op handen zijnde Kro ningsfeesten. Wij vernemen dat men in een gehouden vergadering heeft besloten de versiering van het gehele Frederik van der Paltshof, alsmede de Herenstraat op zich te nemen. Verder is een belangrijk bedrag uit getrokken voor tractaties aan de kinderen van de leden en voor de uitreikingsvan herinneringen aan het Kroningsfeest. Grauwe angels en klemmen" ontbreken ook nu niet. Voor Rhenen zijn het voor waar weer prachtige resultaten en het afdelingsbestuur, alsmede de doktoren, kunnen weer tevreden zijn. Ouden van dagen gaan uit. Dezer dagen is een commissie sa mengesteld, onder voorzitterschap van de heer H. Laheij, ter voor bereiding van een autotocht voor alle Rhenense ouden van dagen. Het ligt in de bedoeling een bezoek te brengen aan Apeldoorn en omgeving, om daarna via de Veluwe en langs het IJselmeer naar de Grebbestad terug te keren. Verschillende particulieren heb ben reeds hun medewerking toe gezegd en hun automobielen ter be schikking gesteld. Ook de N.B.M. is niet achter ge bleven. Zij die zich nog niet voor dit mooie werk hebben opgegeven kun- men het doet, denk dan even na nen zich alsnog in verbinding stellen waarvoor het deze keer is. met de penningmeester van het j Volgende week Zaterdag zullen de comité, de heer M. Koetsier, aan welk gymnasten dan laten zien wat zij adres men eveneens een geldelijke bijdrage kan storten. Ouden van da de eersteneer in het openbaar te ver tonen. Gezamenlijk met de Muziek vereniging „Crescendo" zullen zij een mars om het dorp maken. Toen deze gymn.-ver. verleden jaar tot stand kwam, was een ieder hier mede het roerend eens. Om deze zo gezonde sport voor de jeugd aan het draaien te houden moeten bergen werk verzet worden. Hiervoor bezit Oranje-Wit echter een bestuur, om desnoods dag en nacht op de bres te staan. Hiervoor behoeft niemand over in te zitten, maar als het „onze gym"" is; zó moeten wij haar toch bezien, dan dienen wij dat bestuur toch wel een handje te gaan helpen. Dat kan! En heel gemakkelijk ook! Er zal bij de mars door het dorp bij iedereen een speldje worden aan geboden. Tegelijkertijd kan men dan een bijdrage deponeren in de bus. Waf men geeft is goed, doch voor kunnen presteren van hetgeen reeds geleerd is. Anjer-dag. Met medewerking van de Muziek vereniging „Crescendo" werd j.l. Zomerwedstrijd van „De Hengst". In „Het Wapen van Hardenbroek" werd de eerste zomerwedstrijd van Haag. de biljartclub „De Grauwe Hengst" beëindigd. De heer j. M. A. van Bok hoven kwam als prijswinnaar uit de strijd te voorschijn met niet minder dan 274 punten. Tweede werd de heer A. de Groot met 162 punten. Beide heren hadden zeven wedstrij den gespeeld. Derde werd de heer H. Spies Jr. met 187 punten uit zes wedstrijden, terwijl de heer W. -Udo beslag wist te leggen op de derde prijs met 240 punten uit vier par tijen. De heer H. Visch werd vijfde met 189 punten uit vijf wedstrijden. Na afloop reikte de voorzitter de prijzen uit. Het typerende van deze wedstrijd was, dat de sterkste spe lers zonder uitzondering in de eerste ronde reeds werden uitgeschakeld. Rhenense Rode Kruisploegen slaan goed figuur. gen mjp- &an de tocht wensen deel te nemen, kunnen zich hiertoe aanmel den bij de heer Jansen, manufactu- rier, wonende in de Weverstraat. Het geheel staat onder toezicht van Rhe- Zaterdagmiddag een mars door het nen's Burgemeester, die zijn volle medewerking heeft toegezegd. Een Engelse onderscheiding. Onze stadgenoot de heer L. van Wijngaarden, die reeds de Ameri kaanse onderscheiding „The Medal of Freedom" mocht ontvangen, is Donderdag j.l. begiftigd met de En gelse onderscheiding „The King's Medal for Courage in the Cause of Freedom" op het Binnenhof te Den Evenals vorig jaar, heeft de hel- persploeg van de afdeling Rhenen van het Nederlandse Rode Kruis ook thans weer bij de selectiewedstrijden in Utrecht de eerste prijs in de wacht gesleept. De ploeg, die onder leiding stond van de commandant G. Lodder en drie helpers telde, t.w. de heren D. W. de Jong, A. Ouwe hand en R. v. Ewijk, behaalde niet minder dan 487 punten en 124 lei- derspunten. De Rhenense'herenploeg gaat dus ook dit jaar weer naar de landelijke wedstrijden in den Haag. Ook de damesploeg van Rhenen sloeg een goed figuur. De helpsters M. Groenen-Blok, G. de Rhoter en G. Post, onder leiding van mevrouw M. G. Souwerbren-Wulfhorst be haalden de tweede prijs met 351 punten en 99 leidsterspunten. Over het algemeen waren de op gaven niet moeilijk, doch „voet dorp gemaakt en werd door een drietal dames gecollecteerd ter ge legenheid van de „Anjer-dag". Dq opbrengst was 89.23. Zou anno 1944 de Vrijheid niet meer waard geweest zijn? EITREIKING BONKAARTEN 810 VOOR DE 10e EN 11e PERIODE '48. (29 Aug.—23 Oct. 1948) In het tijdvak van 13 Juli tot 28 Augustus a.s. heeft de uitreiking plaats van de bonkaarten 810, waar bij tegelijkertijd aan a.s.- en jonge moders de toeslag wordt verstrekt (zie onderstaande kennisgeving). Een nadere publicatie van het pro gramma van uitreiking vindt niet plaats. Op de thans geldige bonkaart is naast de inwisselingsbon de datum aangegeven, waarop de nieuwe bon kaart moet worden afgehaald. Het is zaak deze datum even op Uw kalen der vast te leggen. Vanaf heden wordt, gelijktijdig met de nieuwe bonkaart, aan a.s.- en jon ge moeders de toeslagkaart uitgereikt. A.s.- en jonge moeders dienen dus, behalve de inwisselingsbon van dé lopende bonkaart, tevens de in hun bezit zijnde CM-, CA- of QB-kaart te overleggen. De inwisselingsbon, die van deze kaart wordt ingenomen, mag van den docent Dr. van Ommeren j n.l. niet los worden aangeboden, alhier, werd j.l. Vrijdag door een UITREIKING BONKAARTEN AAN twaalftal leden van de Afd. Eist E.H.B.O. examen afgelegd. De exami nator was Dr. Plump uit Utrecht van Opbrengst collecte Zonnegloren. De collecte voor het sanatorium „Zonnegloren" te Soest, ten bate van de t.b.c.-bestrijding, heeft in de ge meente Rhenen opgebracht de somma van 215.61. De heer A. Stuivenberg, eige naar van hotel „Rustoord" te Eist, heeft de werkende leden van de af deling Rhenen van het Nederlandse Rode Kruis een gratis diner aange boden, als waardering voor de schit terende prestatie, geleverd bij de selectiewedstrijden te Utrecht, waar door Rhenen aan de landelijke wed strijden zal kunnen deelnemen. Na een jaar studerende geweest te zijn in het verlenen van de Eerste Hulp bij Ongelukken onder leiding de Ned. Ver. E.H.B.O. kring Utrecht. Het resultaat was buitengewoon, waaruit blijkt de vaardigheid op dit gebied van den Heer Dr. v. Omme ren, aangezien alle candidaten slaag den. Dit waren de dames: A. Kra nenburg, Jac. Henzen, W. v. Soelen, B. v. Soelen, T. v. Ommeren, J. Wil deman en A. Doornsperk en de he ren: Nic. Klomp, H. Wildeman, J. v. Kranenburg, B. van Kooten en Joh. van Kooten. Gymnastiek. Indien Zaterdagmiddag het weer gunstig zal zijn, hoopt de Gymnas- tiek-afd. van Oranje-Wit, zich voor DE BEWONERS VAN OVERBERG. Zoals reeds de vorige week gepu bliceerd, heeft de uitreiking van bon kaarten aan de bewoners van Over- berg plaats op Dinsdag 13 Juli a.s. in de Garage van de heer E. J. v. En gelenhoven te Overberg. Dit geldt- zowel voor zelfverzorgers als normale verbruikers en voor bei de gedeelten van Overberg. Ook de toeslagkaarten voor a.s.- en jonge moeders worden hierbij verstrekt. Men leze dus ook de kennisgeving hierover. Wil deze regeling gehandhaafd blij ven, dan is het zaak dat iedereen Dinsdag zijn kaarten afhaalt. OVERBERG. „Overbergsbelang". Door bovengenoemde vereniging werd er naar gestreefd ook een uit reikingslokaal te openen voor het afhalen van bonkaarten enz. voor de bewoners van Amerongen-Leersum en Overberg, en met succes. Vanaf heden is hiervoor de garage van van Engelhoven beschikbaar gesteld. Voor verdere bijzonderheden ver wijzen wij naar de advertentie voor komende in dit blad. RENSWOUDE. Collecte Prins Bernhard fonds. De collecte ten bate van het Prins Bernhardfonds heeft in de gemeente Renswoude opgebracht 45.02. De wnd. Burgemeester van Rens woude wil gaarne een woord van dank richten tot alle winkeliers, die wel hun medewerking aan deze col lecte hebben willen geven. Gunning woningwetwoningen. Naar wij vernemen hebben Burge meester en Wethouders dezer ge meente de bouw van 8 woningen ge gund aan de aannemer E. J. Ver meulen, alhier. Het moge ons ver heugen, dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een aanne mer ter plaatse. Aannemer Vermeu len was bij de aanbesteding op 1 Juni j.l. op een na de laagste inschrij ver. Bouw bijzondere school. Het laat zich thans aanzien, dat nu toch eindelijk met de bouw van een nieuwe bijzondere school, al hier, voortgang wordt gemaakt. Op 26 Juli a.s. zal namelijk door het Schoolbestuur een semi-permanente school worden aanbesteed. Eeiv be richt waaruit wij kunnen afleiden, dat de nodige goedkeuringen zijn verkregen. Burgerlijke Stand. Geboren: Hendrik Cornells, z. van H. v. d. Brandhof en C. v. Heerik- huize; Jacob Marinus, z. van H. Lok horst en J. van Hal; Dirk, z. van P. Overeem en C. G. Heikamp. Getrouwd: Teunis van Harskamp, 27 jaar, won. te Woudenberg en Jan nigje van de Haar, 23 jaar. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk. V.m. 9.30 uur Ds. W. Hop. N.m. 6.30 uur de Heer C. van Viegen te Ach terberg. Geref. Kerk. V.m. 10 en n.m. 6 uur Prof. D*. G. Brillenburg Wurth van Kampen. DISTRIBUTIEKRING EDE. Aansluitende publicatie uitreiking Bonkadrten enz. in de gemeente Ede. Uitreiking bonkaarten 810 en toe slagkaarten voor a.s. en jonge moe ders voor zelfverzorgers en niet-zelf- verzorgers volgens de nummering aangebracht links binnen in de stam kaart. EDE: 13 Juli: 9—10 u.: 11601—11900; 10— 11 uur: 11901—12150; 11.00—11.45 u.: 12151—12300; 12.30—13.30 u.: 12301—12450; 13.30—14.30 uur: 12451—12600; 14.30—15.30 uur: 12601—12800. 15 Juli: 9—10 uur: 12801—13400; 10—11 uur: 13401—13900; 11— 11.45 uur: 13901—14200; 12.30— 13.30 uur: 14201—14500; 13.30— 14.30 uur: 14501—14850; 14.30— 15.30 uur: 14851—15300. 16 Juli: 9—10 uur: 15301—15500; 10—11 uur: 15501—15700; 11— 11.45 uur: 15701—15800; 12.30— 13.30 uur: 15801—15900; 13.30— 14.30 uur: 15901—16100; 14.30— 15.30 uur: moi—16300. 20 Juli: .9—10 uur: 16301—16500; 10—11 uur: 16501—16700; 11— 11.45 uur: 16701—16800; 12.30— 13.30 uur: 16801—16900; 13.30— 14.30 uur: 16901—17100; 14.30— 15.30 uur: 17101—17300. 22. Juli: 9—10 uur: 17301—17500; 10—11 uur: 17501—17700; 11— 11.45 uur: 17701—17800; 12.30— 13.30 uur: 17801—17900; 13.30— 14.30 uur: 17901—18100; 14.30— 15.30 uur: 18101—18300. 23 Juli: 9—10 uur: 18301—18500; 10—11 uur: 18501—18700; 11— 11.45 uur: 18701—18800; 12.30— 13.30 uur: 18801—18900; 13.30— 14.30 uur: 18901—19100; 14.30— 15.30 uur: 19101—19300. 27 Juli: 9—10 uur: 19301—19500; 10—11 uur: 19501—19700; 11— 11.45 uur: 19701—19800; 12.30— 13.30 uur: 19801—19900; 13.30— 14.30 uur: 19901—20100; 14.30— 15.30 uur: 20101—20300. 30 Juli: 9—10 uur: 20301—20500; 10—11 uur: 20501—20700; 11— 11.45 uur: 20701—20800; 12.30— 13.30 uur: 20801—20900; 13.30— 14.30 uur: 20901—21100; 14.30— 15.30 uur: 21101—21300. 3 Aug.: 910 uur: 2130121900; 10—11 uur: 21901—22500; 11— 11.45 ur: 22501—22800; 12.30— 13.30 uur: 22801—23100; 13.30— 14.30 uur: 23101—23700; 14.30— 15.30 uur: 23701—24300. 5 Aug.: 910 uur: 2430124900; 10—11 uur: 24901—25500; 11— 11.45 uur: 25501—25800; 12.30— 13,.30 uur: 25801—26100; 13.30— 14.30 uur: 26101—26700; 14.30— 15.30 uur: 26701—27300. 6 Aug.: 9—10 uur: 27301—27500; 10—11 uur: 27501—27700; 11— 11.45 uur: 27701—27800; 12.30— 13.30 uur: 27801—27900; 13.30— 14.30 uur: 27901—28100; 14.30— 15.30 uur: 28101—28300. 10 Aug. 910 uur: 2830128900; 1011 uur: 2890129335. Daarna ongenummerden. Medebrengen: Stamkaart plus af geknipte inwisselingsbon van bon kaar 808; a.s. en jonge moeders bo vendien CA, CB of CM kaartje. Na-uitreiking uitsluitend in Ede op 2 September. VEENENDAAL. Onderirouwd: Hendrikus Johan nes van Manen, 22 jaar en Her- mina Berendinavan den Berg, 21 j Gerrit Jan Rebergen 25 jaar en Else Liesbet Geiszler 28 jaar Gerrit Leppeis, 21 jaar en Antje van i Boveneind, 24 jaar. Henri Maurits Leo Rippe, 32 jaar en Geurtje Bouwman, 28 jaar. Gijsbert Blankenspoor, 26 jaar en Gerrit je van de LooscLecht, 24 jaar Getrouwd: Gerrit Kroesbergen, 26 jaar en Aagje van Amerongen, 24 jaar. Geboren: fan, z. van Joh. Bos en C. Anbeek. Hendrika Teunisje, d van D. J. van Deelen en G. Hovestad. Gerritje d. van H. G. Vetnhuis en P. H. Scheer. Wil helmina Gerarda d, van J. L. Lochtenberg en G. J. Bouma. Pieterman z. van H. Zwakhoven en J. Doornberg. Meine z. van J. van den Dolder en J. de Gooijer Jan Willem z. van D. Hensen en T. F. van Baaren, Jenneke d. van A. Jansen en H. Bos. GEVONDENvulpen; portemor- naie met inhoud; bankbiljet van f 10.-; paar glacé dampshandschoe- nen; twee textielkaarten.jongensjas oorbel; sjaal; aangevlogen een duif nr. 198768 VERLOREN: vulpen; bankbiljet van f 100.-; twee fruitkisten; pols horloge; boodschappentas. Aanvraag om bestemming tot bui tengewoon dienstplichtige lichting 1949 De Burgemeester van Veenendaal maakt het volgende bekend. Het is mogelijk ^een deel van de inge schrevenen voor de dienstplicht van de lichting 1949 in verband met de mindere mate van geschikt heid voor de taak, welke hun op grond van het gehouden onder zoek in het leger zou moeten worden toegewezen, in gewone tijden buiten oproeping te laten, door hen te bestemmen tot bui tengewoon dienstplichtige. Bij de aanwijzing van bovenbe doelde ingeschrevenen, die voor bestemmii g tot buitengewoon dienstplichtige in aanmerking kunnen komen, is de omstandig heid dat reeds twee broeders dienen of gediend hebben, van invloed. Dit wil dus niet zeggen, dat iedere ingeschrevene van wie twee broers dienen of gediend hebben, voor bestemming tot buitengewoon dienstplichtige in aanmerking komt. De geen, die een aanvraag indient, moet er derhalve rekening mee houden, dat hij als gewoon dienstplichtige wordt op geroepen. Voor verdere bijzonder heden wordt verwezen naar de op de gebruikelijke plaatsen aan gebrachte openbare bekend makingen. Voor vrijstelling van de dienst plicht wegens broederdienst voor de dienstplichtigen behorende tot de lichting 1949, wordt verwezen naar de op degebruikelijkeplaatsen aangebrachte openbare bekend makingen. LANDBOUWHULPACTIE 1948. Evenals in voorgaande jaren, zal ook dit jaar door het Rijksarbeidsbu reau een z.g. landbouwhulpactié ge organiseerd worden. Deze actie heeft enerzijds ten doel boeren de gelegen heid te geven gedurende enkele we ken in de zomer een landbouwhulp op hun bedrijf te nemen en ander zijds jongelui (leerlingen van scho len in de leeftijd van 1418 jaar) het mogelijk te maken een deel van hun vacantie op het pla^eland door te brengen. Belanghebbenden dienen zich voor nadere inlichtingen in verbinding te stellen met het Bijkantoor van het Rijksarbeidsbureau te Veenendaal. Ondergetekende geeft zich op als abonne t an ,,De Vallei" Naam Adrt Plaats Abonnementsprijs per kwartaal f 0 80, per post f 0 95- In plaats van Kaarten Met dank aan God en grote blijdschap berichten wij U de voorspoedige geboorte van ons Zoontje en Broertje R. Kok H. W. A. Kok- v. Rennes Reini Veenendaal, 3 Juli 1948 Pr. Bernhardlaan 152 Zo de Heere wil en Zij V leven hopen onze Ouders A en Grootouders a 17 Juli de dag te herden ken dat zij voor 35 jaar jaar in de echt zijn ver bonden. Dat zij Dog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dank bare kinderen, behuwd- kleinkindèren en verloof den. Eist, 5 Juli 1948. Woudweg 8. Op 17 Juli a.s. hopen mijn geliefde ouders en de dag te herdenken waarop zij voor 35 jaar y in den echt verbonden A Y Hun dankbare zoon V Y ARIE 5 Juli, Pandang, Sumatra Hiermede bedanken de leden van de Buurtver. „De Oude Molen" het Bestuur voor het gezellige kersen eten op Zaterdag 2 Juli. Buurtbewoners van „De Oude Molen" van 6 Juli af Ondergetekende bedank, langs SPoedgevallen aanwezige deze weg, familie buren J ^artsen in hunne spreek- kennissen en Buurtver. „West" voor cie hartelijke ontvangst bij zijn terugkeer uit Indië, 1-5 R. I. Een en een met Uw naam er in bij: uren. Tegen beloning terug te be zorgen op Mui derslaan 8l, Het personeel van de*WOL en KOUSEN- FABRIEK GEBR. van LEEUWEN te Veenendaal, betuigen hiermede hun hartelijke dank aan de Directie voor de gezellige en prettige dag, die hun is bereid op Vrijdag 2 Juli j.l. Deze dag is tot een onvergetelijke gemaakten de band hierdoor tussen Directie en Personeel zeer versterkt. NAMENS HET GEHELE PERSONEEL Veenendaal5 Juli 1948. Te koop een goed onderhouden Kinderwagen, Dijkstr. 14 B Je koop Kon, laan 3 Lange lichtbl. zijden Japon m. 40/42 met bijpass, hoed en onderj. Direct gevraagd Kleermakers- bedien de (Loon klasse I) Telef. 3472, A, de Meijere, Slotlaan 30, Zeist. P,S.Reisko8ten worden vergoed Langs de;ze weg dankt mede namens ouders en ver loofde de Buurtvereniging voor de hartelijke ontvangst, prach tige cadeau enz. Buurtlaan 121 Het gezamenlijk personeel der Chem. Pharmac. Fabriek v.h, D. H. RECTER dankt hiermede de directie voor de prettige en welgeslaagde dag hen 5 Juli j.l. aangeboden. HET GEZAMENLIJKE PERSONEEL. Te koop goed onderhouden Kinderwagen. Te bezichtigen Verlaat 17. Z g-a.n, Radio te koop. Br. onder No. 2896. Boekhandel Fa, Jac. \an Hardeveld, V'daal, Gevraagd Een Meisje voor de morgenuren. Hulp van werkster aanwezig. Mevr. Augustijn, Kerkewijk 9, (Voorbij de Berg weg.) Gevraagd Net dagmeisje als hulp voor de huishouding. Bij J» v. d. Haar, Patrimoniuml, 82 Te koop: Eiken kapstok en Gasstel. Thuis Zaterdag van 2-5 uur, Nieuweweg 10, V'daal Te koop Badkllip Gasgeyser, Fred, v. d. Paltshof 5, Rhenen Te huur Spuiten voor het spuiten van aardappelen. Poe der aanwezig. A. Loef. Sand- brinkstraat 7, Veenendaal. Werkstersgevraagd om tijdens de vacantie de school aan de Nieuweweg schoon te maken Aanm. Wilhelminastraat 18 Voor 1e hyp. a 3*/g 2e hyp, n sommige gevallen ook los geld, verzekeringen en taxaties naar Fa. Mulder en Zn. kewijk 193. i^er- Wed. middelbare leeftijd vraagt I of 2 kamers te fatiurGenegen huish bezigh. te verrichten. Br, onder nr. 586 a. h. bur. v. d. blad Besch. Wed. 60 j. P,G. z.pl.als Huishoudster bij heer alleen. Br. M. v. Dijk, Rijksstraatweg A 105 Leersum. Zitkamer garnituur bestaande uit 2 persoons Bank pi. 2 Fauteuils te koop aangeboden. Brieven onder no. 587 a. h. bur. v. d. blad. Te koop prima Nieuwe Aard appelen f4.- per 35 K.G. Roos, Emmikhuizen, Te koop aangeboden prima Damesfiets z.g.a n. Hoogstr. 13 Te koop wegens aanschaffen van Electrisch pracht onder houden Keukenfornuis voor oorlogs. M Riemsdijk, Slager, Eist. Te koop goed onderhouden Kinderwagen, Buurtsteeg 137 Aangeboden Boerenkool- planten f 1.- per 100 stuks A. Loef, Kwekerij, Sandbrink- straat. Oude verbleekte portretten ma ken wij weer als nieuw. Portret specialist De 8malen Korte- gracht 6, Amersfoort. Tel. 3536 Gelegenheid tot weiden bij G. Benedeneind 100. paarden- Hardeman Verloren f loo - Eigenaar zeer gedupeerd. Terug té be zorgen tegen beloning bij v. d. Bosch Hoofdstraat 2-4 of J, v. Beek Schaapweg 38 Ede" Te koop 3 wielige Kar op luchtb. bnd. m.30 x 5. Tevons buitenb, maat 500x 19 en nieuwe binnen band 600 x 16 Joh. Lokhorst, Munnikenweg D 150, Veenendaal. Gelden voor hypotheek be schikbaar. rente 34% Makelaarskantoor Brouwer te Veenendaal.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 3