Nieuwsblad voor Veenendaal en Omstreken Jubileum en Jeugd De Optimist en de Zure Aan onze Adverteerders VEENENDAAL wegens vacantie. No té2 M Ij n li a r d tjj e h VACANTIE Predikbeurten Bonnenlijst 17» J.-rggnq Vrij4«| 16 Juli 19 4> Abonnementsprijs f 1.30 per kwartaal Losse nummera 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Red W. F. ter Hoeven VALLEI Uitgave: Drukkerij „De Gelderse Vallei' ADVERTENTIES Gewone advertentieprijs per m.m. 15 cent. Minimumprijs per advertentie f 3.- Vraag en aanbod f 1.30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent> Vorschijnt 1 kaar per week in: Stichts- en Geld-Veenendaal, Amerongen, Eist, Rhenen, Achterberg, Overberg, De Haar, Heuvelse Steeg, Groep, Benedeneind, Ka de, Maanderbuurt, Ederveen, Renswoude, Scherpenzeel „Een man onder de vorsten van Europa" „Wie was toe die man onder de Vorsten van Europa? Wilhelmina! En toe ou President as balling en smeke ling na Europa gekom het om hulp en bijstand vir die twee sterwende republieke, wie het toen die moed ge had om een gewapende kruiser te stuur om die ou held en staatsman Presi dent Kruger na Europa te bring? Wil helmina!" Vele zullen de woorden zijn, die in dit geschiedenis-makende jaar 1948 ter ere van onze welhaast jubilerende Vorstin worden geschreven: woorden, vloeiend uit een veelheid van pennen en zonder twijfel alle bedoeld een ui ting te zijn van verknochtheid, trouw, bewondering en eerbied. Om hun we zen zullen deze wooden ook recht hebben op de waardering door allen ciie daarvan kennis nemen. Dat alle sprekers, iedere journalist, alle kunstenaars, die niet zullen zwij gen, omdat zij zich uiten moeten, zich toch mogen hoeden voor alle week heid, valse sentimenten en populari sering, die niet passen bij een man moedig mens. Want van het moment .der kroning of tot op de huidige dag is Koningin Wilhelmina wars geweest van elk ui terlijk vertoon en sentimentaliteit. Zij heeft getoond, een eerbiedige dienst maagd te willen zijn, woekerend met de vele talenten, haar in bruikleen ge geven door de Heer van hemel en aarde, in het geloof aan wie zij steeds zo treffend heeft willen getuigen. Dit geloof, deze rustige zekerheid, te zijn gesteld als een voorbeeld voor velen, heeft haar de kracht gegeven, staan de te blijven en vóórt te gaanals kind van haar volk dat volk, tus sen de dijken en grote rivieren en ach ter de duinenaan een eeuwig bewogen zee. Ja! Dat gelpof in haar God en die liefde voor haar volk hebben onze Ko ningin doen voortgaan, ook wanneer de levenszee hol was en stormen ons volksbestaan beukten. Vaak is die zee hol geweest en dik wijls hebben in die jaren die achter ons liggen de golven gebeukt. Doch juist deze jaren zijn voor haar kind en voor haar volk de reden, zich te gaan opmaken voor het brengen der hulde, die een strijdvaardig en groot mens toekomt. Een strijdvaardig en groot mens. Dat was zij, toen ou-baas Paul Kru ger voor zijn murw gevochten land tegen het stormlopende Albion hulp en steun wilde zoeken bij de „Groten van Europa". Wie was het, die het aandurfde, kleur te bekennen en door een daad stelling nam tegen schreeuwend onrecht? Frankrijk hield zich ziende blind; de Duitse keizer zou zelfs geen audiën tie durven toestaan, maar de zeer jeugdige Wilhelmina durfde zonder j pathos iets doen, dat heel de toen- malige diplomatieke wereld verbluft deed staan. J Zij zond een Nederlandse oorlogs bodem en onder Nederlandse vlag j maakte een moede vrijheidsstrijder de reis die zijn land nodig had. Aan het begin van dit artikel gaven ,wij weer, hoe een Zuid-Afrikaanse ge zant dit feit eens in herinnering bracht. Een strijdvaardig en groot mens. Dat was zij nog, toen veertig jaar later een brute overweldiger een strak doorgevoerde neutraliteitspoli- tiek in een prille lentenacht teniet durfde doen. Weer waren het de fier heid en vastberadenheid van haar lei- dinggevende geest, die haar in de ja- ren van ballingschap tot een der toon aangevende verzetsfiguren maakte. Daarom zal vooral de jeugd van Ne derland er van doordrongen moeten worden, dat onze hulde zal uitgaan naar een Voorbeeld, de navolging in alle opzichten waardig. De draagster I' van een taak, die zij als gunst van de Vorst der Vorsten heeft gezien en op zulk een voorbeeldige wijze heeft ver vuld, gaan wij ereneren uit dankbaarheid. Want onze Koningin heeft een leven geleid, dat Neêrlands jeugd ten voor beeld kan zijn, nog lang na het in gaan van haar met heel ons hart ge gunde rust. AmsterdammersAls je in de stad bent, hindert het niet, als het eens een keertje regent „Een keertje? Het is nog niet droog geweest," sprak de hoekman tegen. „Tussen de buien door is het droog", vond de ander. „De kunst is je vacan- tie, van je vrijheid te genieten an dere indrukken op te doen. Neem mij noude hele dag sta ik in de sme derij. Dan wil je wat anders dan met een voorhamer zwaaien zeg nou zelf." Maar de zure vacantieganger in de hoek zei niets meer. Tegen zoveel optimisme kon hij niet op. „Driebergen! Driebergen!Kof fiewarme koffie!" „Moet je koffie, vrouw?" vroeg de smid. „Dat zou ik wel willen," antwoordde zij. „Maar zullen we dat wel doen? Als we nu dadelijk al zo royaal be ginnen Haar man had met z'n grote handen de coupé-ruit al omlaag. „Hé pssst." „Je zit er naast, vader da's géêïi koffie," voorspelde de zure man in de hoek. „De trein is te lang. Hij staat een eind buiten het perron. „Niks d'r naast," gaf de smid terug. ,Ja jong, schenk maar vast in. Ik zal een kwartje klaar houden." De wit-gejaste jongeman had z'n papieren beker al volgeschonken en wachtte daarmee in de hand, tot de trein weer zou gaan rijden. „Nou gaat-ie niet weg," zei de zure weer. De man kreeg natuurlijk on gelijk. Na korte tijd ging de panne- koek van de chef in de hoogte en de trein trok op. De jongen op het per ron stond met z'n beker klaar en liep langzaam met ons mee. Met een klik viel het kwartje van de smid op het opgehouden dienblik. Toen gebeurde het. De smid, half-hangend uit het raampje, greep met z'n grote hand het papieren bekertje, dat de jongen, vlugger lopend nu, hem voorhield. De smid greep enkneep. Met het gevolg, dat het papieren ding in z'n grove vuist werd platgeknepen en de jongen-in-z'n-witte-jasje een volledige koffie-douche kreeg. HET GOEDE BEGIN EN HET BESTE SLOT. Als er bij Arnhem niet een paar wagons waren aangehaakt, zouden wij in die trein als haringen in de ton hebben gezeten. Nu hadden wij in die allerachterste wagen in zo verre de ruimte, dat er niemand tussen de ban ken behoefde te staan en dat wij alle maal rustig konden zitten. Het was een jolig reisgezelschap: mensen die met vacantie gingen en die in de beste stemming van de wereld waren. Een jolig gezelschap. Alleen: in de hoek van de coupé zat een meneer, die met een zure-bommen-gezicht naar buiten staarde, waar de wind de koude regen tegen de ruiten kletste. „Een buitje voor de stof", zei er een. „Wat er nu valt, krijgen we straks niet," verzekerde een grote, breedge schouderde man. „We gaan met vacan tie", vertrouwde hij ons allen met een glunder gezicht toe. „Twee weken het heeft tijd om op te klaren." „Met vacantie?" vroeg de man in de hoek. „Mens je bent te beklagen. Als ik je was geweest, had ik nog maar even gewacht da's een bui, die nog op z'n minst twee weken duurt ik ben zelf ook met vacantie 'k Ben in de bossen geweest 'k ben blij dat ik terug ga 'k had er nog een week kunnen blijven, maar ik heb er genoeg van. Is me dat hi^r een land!" De zure wilde zich na deze verbit terde uitspraak in z'n hoekje terug trekken, maar de vacantieganger met het goede humeur wilde praten. „Dat had ik nóóit gedaan", kondigde hij aan. „Al regent het oude wijven, dan gaan we er toch op uit wat jou vrouw?" Vrouwlief vond het ook. „En we hebben het goed geschoten. We konden kiezen- aan de zee, of naar de stad. Och, vacantie-houden is eigenlijk alleen maar wat anders zien wat anders beleven, niet? Neem mij nou," vervolgde hij tot de hele coupé. „Wij zitten aan de rand van het bos misschien hetzelfde bos waar meneer daar zich heeft laten natregenen. Bomen zien we genoeg en daarom hebben wij ons huisje voor twee weken geruild met een paar Als een neger stond hij de trein ver bluft na te kijken, doch in die achter ste wagen rolden de réizigers tegen elkaar van het lachen. De smid sloeg zich op de knieën dat het klapte. Zelfs de zure was z'n bedorven va cantie vergeten en lachte dat-ie scha terde. Alleen de vrouw van de smid keek een beetje spijtig. „Ha, ha, nu heeft U nóg geen kof fie," lachte de zure. „En we zijn een kwartje kwijt," verzekerde de zuinige huisvrouw. „We hebben een kwartje voor niks uitgegeven!" „Voor niks?" vroeg de smid veront waardigd. „Voor een tientje had ik die grap niet willen missen," bulderde hij. Die koffiehij mag ze houdenhij mag ze hebben. Al wordt het nooit meer droog al krijg ik m'n hele leven geen koffie meerzó grappig is m'n vacantie nog nooit begonnen! De zure, die nu helemaal niet zuur meer was, liet zonder dat zij het merkte een kwartje in de mantelzak van de vrouw glijden. En in Utrecht hing hij uit het raam om de hele coupé een rondje koffie te geven Voor hem was dit het goede slot van een slechte vacantie. Enorme belangstelling op de bijen- markt te Veenendaal. Zwaar rokend, het hoofd beschermd door een imkerskoker, zo stonden Dinsdag te Veenendaal wederom hon derden imkers tussen de lange rijen bijenkorven. Om hun hoofden vliegen duizenden bijen, waar zij zich echter al heel weinig aan stoorden. Zo nu en dan was er een bij die een venijnig steekje toebracht op een onbescherm de hand. Daartussendoor echter niet weinige bij en vrienden, die geheel onbedekt zich een weg baanden door de zoemen de bijenvolken. Over het algemeen zijn het amateur bijenhouders, die deze grote jaarmarkt niet gaarne zouden willen missen. Slechts enkele beroeps-imkers zijn er nog maar in Nederland, maar ook zij zijn op de Markt present. J Was er het vorige jaar al een be langrijk verhoogde aanvoer, thans be- droeg de aanvoer 1285 korven en 66 i kasten. Dit aantal zou zeker belang rijk hoger, wellicht het dubbele ge weest zijn, indien de weersgesteldheid gunstig geweest was. Reeds Maandagavond werden de eerste inzendingen achter de rieten windvangers geplaatst. In de loop van de nacht was het een en al bedrijvig heid rond het café van de heer Van Kessel en om 6 uur des morgens wa ren alle bijen reeds aangevoerd. De handel was bijzonder traag. Het is meermalen voorgekomen, dat vóór 9 uur in de morgen alle aangevoerde korven reeds verkocht waren. Nu wa ren slechts enkele korven verkocht. In de loop van de dag ging de ver koop wel iets beter, doch over het al gemeen was deze slecht te noemen. Dit kwam ook al spoedig in de prijs tot uitdrukking. Gemiddeld lag de prijs per bijenvolk op 16.50. Er werd slechts 1 korf verkocht voor 25, maar er waren meerdere korven die slechts voor 10 verkocht werden. De bijen hebben een grote achterstand in te ha len, als straks de heide gaat bloeien. Een heel legertje persfotografen en journalisten toonden in de morgenuren hun belangstelling voor deze grote bijenmarkt. Tegen 10 uur in de morgen was de drukte op en om het terrein buiten gewoon groot. Talloze autobussen voerden verschillende imkersvereni gingen uit Nederland aan, terwijl ook talrijke autobussen met vacantiegan- gers hun uitstapje onderbraken, om even een bezoek aan de markt te bren gen. Velen huiverden echter om de weilanden te betreden, bij het zien van de gonzende bijen, die soms ge vaarlijk dicht bij oor of wang kwamen en menige bezoeker trok een zeev ang stig gezicht, indien hij een bij op zijn hand of in zijn nek voelde zitten. Over het algemeen is het weer gun stig voor de markt geweest. Juist op het drukste moment in de morgenuren ontlastten zich enkele regenbuien over de markt, zodat het café van de heer Van Kessel te klein bleek om beschut ting te geven. De oude Van Kessel ontbrak op deze markt. De oude marktmeester leefde echter nog volkomen mee met de markt en vele oude bekenden van hem zijn bij zijn ziekbed geweest. Zijn bei de zoons, Anton en Wim namen nu de functie van hun vader over en zij heb ben zich als echte Van Kessels van deze laak gekweten. Tenslotte hadden ze nog de morele steun van hun zieke vader, die zij nog steeds om inlichtin gen konden vragen. De jury stelde de volgende prijzen vast: Voor de beste kast met volk en bcuw, de heer C. J. Wolfswinkel te Woudenberg, tweede de heer K. van Baaren te Eist (U.>. De prijzen voor beste ronde korf met volk en bouw werden toegekend aan: 1. A. de Bruin, te Wijk bij Duurste de; 2. H. Huibers, te Veenendaal; 3. T. A. van de Linden, te Zuiliehem; 4. P. Kemps te Schijndel; 5. J. Heikamp te Rhenen. De beste boogkorf met volk en bóuw had de heer D. van Noorl te Eist U. De grootste aanvoerder was de heer Jonker uit Gameren met 370 volken. De gehele dag is de handel traag ge bleven, zodat Dinsdagavond nog vele onverkochte korven overbleven. Een tekenend bewijs van de slechte condi tie waarin de bijen verkeren. Op de wekelijkse eiermarkt waren ditmaal aangevoerd 48.000 stuks. De handel was traag en de prijzen schommelden tussen 13 en 13.50 p. 100 stuks. Onze jongens komen thuis. Door het Ned. Rode Kruis werd ons medegedeeld dat' met het troepen transportschip „Indrapoera" op 22 Ju li a.s. weer 8 van onze jongens thuis komen, o.a. Serg. C. Anbeek, Patri moniumlaan 5, S. M. J. Buddingh, Eenvoudlaan 30, Korp. J. Buitenhuis, Groenelaan 16, Sold. I W. v. Dijk, B 77 A Overberg-Veenendaal, Sergt. J. G. Gaasbeek, Mulderslaa 81, Korp. H. de Kleuver, Kerkewijls. 202, Sergt. C. Schults, Eenvoudlaan 38, Sergt. G. Takken, Bergweg 3. Wij wensen de jongens een welkom thuis! Üe overwinnaars van moeheid ei^^edegrinieerdheid^^oo^^O^ent Burgerlijke stand. Ondertrouwd: Gerrit Jan Re bergen, 25 jaar met Else Liesbet Geiszler, 28 jaar. Gerrit Leppers, 21 jaar met Antje van 't Boveneind, 24 jaar. Henri Mau- rits Leo Rippe, 32 jaar met Geurtje Bouman, 28 jaar. Gijsbert Blankespoor 26 jaar met Gerritje van de Loos- drecht, 24 jaar. Cornelis Gerard van Hal, 24 jaar met Anna Geertrui van den Oosterkamp, 20 jaar. Getrouwd: Anthonie Collé, 45 jaar met Johanna Jacoba de Bruin, 38 jaar. Teunis Hensen, 21 jaar met Janna v. Baaren, 23 jaar. Hendrikus Johanes van Manen, 22 jaar met Hermina Be- rendina van den Berg, 21 jaar. Geboren: Meins, z. van J. van den Dolder en J. de Gooijer. Jan Willem, z. van D. Hensen en T. F. van Baa ren. Jenneke, d. van A. Jansen en H. Bos. Ineke Everdina Francina, d. van G. C. van Stuijvenberg en C. S. T. Reevers. Geertje, d. van H. van Maa- nen en G. Voorneveld. Henricus Cor nelis Maria, z. van G. R. J. M. Paar- dekooper en J. M. G. Pijnenburg. Overleden: Annigje de Kleuver, 82 jaar, echtgenoote.van P. v. Kruistum. Gevonden en verloren voorwerpen. De burgemeester van de gemeente Veenendaal maakt bekend, dal ten gemeentehuize, Hoofdstraat 34, Bode kamer, zijn terug te bekomen de na volgende op de openbare weg gevon den voorwerpen: Een gymschoen, een windjack, een zitkussen van auto, twee portemon- naies met inhoud, een hoge zwarte jongensschoen, een kaatsbal; dat is aangevlogen een postduif no. 992897: Dat als verloren zijn aangegeven: Twee zilveren armbanden, een por tefeuille met als inhoud ongeveer 800,-, een rijbewijs, een vulpen, een sr.oepkaart, een linnen kindercape, een zakmes, een herenpolshorloge, dat is weggelopen een herdershond. Veenendaal, 14 Juli 1948. De Burgemeester voornoemd, A. BAKKER. Van 26 tot 28 Juli zal het kantoor en drukkerij gesloten zijn, Wij verzoeken onze adverteerders beleefd de adverten ties voor het nummer van Vrijdag 30 Juli a s. zoveel mogelijk voor 26 Juli op te geven, aan ons bureau of aan onze vertegenwoordiger, of in de brievenbus te willen deponeren aan de huisdeur. De Administratie van »DE VALLEI» Tabletten tegen Ze», Bus en Trein ziekte. Fa. J. F. TAK Hoofdstraat 118 - Tel. 632 - V'dael GAAT OOK DE KAAS VAN DE BON? (Van onze Haagse correspondente) In kringen der kaasfabrikanten re- PREDIKBEURTEN voor Zondag 18 Juli 1948. VEENENDAAL. Nd. Herv. Kerk. Markt 9.30 uur Ds van Wijngaarden: 5 uur Ds Vroeg inde- weij. Julianakerk 9.30 uur Ds Vroeginde- v/eij; 5 uur Ds van Wijngaarden. Eltheto 9.30 uur dhr. Schinkel van Scherpenzeel. Veeneind 3 uur Ds Vroegindeweij. Dijkstraat 2.45 uur dhr. v. Wakeren. Sola Fide 10 en 5.30 uur: Ds J. van Barneveld van Woerden. Geref. Kerk. 9.30 en 5 uur Ds J. Verkuyl. Chr. Ger. Kerk. 9.30 en 5 uur Prof. G. Wisse van Doorn. Ger. Gemeente 9.30 en 5 uur Ds Kok. Leger des Heils Zaterdagavond 7 u. straatzang, Zondagmorgen 10 uur Hei- ligingsdienst, 7 uur Openluchtsamen komst, 8 uur Verlossingssamenkomst. Ned. Prot. Bond 10.30 uur Ds van Loenen van Bilthoven. Eltheto. Woensdagavond 21 Juli nam. 7 uur Ds Visser van Rotterdam. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 10 uur Ds v. d. Heide, 5 uur Ds v. d. Linicn. Ned. Herv. Geref. Evangelisatie 10 uur Dhr. Middelkoop van Oud-Beijer- lend. Geref. Gemeente 10 en 5.30 uur lees- dienst. Ned. Prot. Bond 10.30 uur Ds Fa- ber van Driebergen. OVERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 en 7 uur Dhr. v. Noort. Oud Geref. Gem. 10 en 6.30 uur leesdienst. Woensdagavond 21 Juli nam. 7 uur Ds van Leuven van Loenen a.d. Vecht. ELST. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur Ds Vlasblom. Geref. Gem. 9.30 en 5 uur leesdienst. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk 9.30 en 6.30 uur Ds Hop. Geref. Kerk 10 en 6 uur Prof. Aal- ders van Hilversum. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 uur Ds. v.d Linde, 6 uur Dhr. v. Wakeren EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk 10 en 2.30 uur Ds Bieshaar. Zondagsdienst Doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maan dagmorgen 8 uur alleen voor zeer dringende gevallen Dr E. A. C. Reij- do'n, Kerke wijk, Tel. 329. EDERVEEN. Zondagsdienst Doktoren. Van Zaterdagmiddag 6 uur tot Zon dagavond 12 uur Dr de Waard, De Klomp, tel. 200. ELST—AMERONGEN—LEERSUM. Zondagsdienst Doktoren. Van Zaterdagmiddag 2 uur tot Maan dagmorgen 10 uur alleen voor zeer dringende gevallen dokter van Ommeren van Eist kent men er stellig op, dat ook de kaas in het komende voorjaar van de bon zal gaan. Momenteel is de kaas productie reeds zeer aanzienlijk. De vrij goede exportvooruitzichten nopen de regering evenwel het binnenlandse verbruik te beperken. Momenteel is de productie echter nog steeds stij gende. Nu de melk bonloos is gewor den is het gebruik van melk gedaald, hetgeen opnieuw een verhoging der kaasproductie ten gevolge kan hebben. Informerend ter bevoegder plaatse deelde men ons mede, dat momenteel nog niet bekend is, wanneer de kaas distributie zal worden opgeheven. Kleine rantsoen verhogingen blijven mogelijk in de naaste toekomst. Ook de autoriteiten achten het evenwel (Geldig van 1831 Juli.) BONNEN VOOR BROOD EN VLEES. 044, 046 Vlees: 100 gram vlees. 045 Vlees: 300 gram vlees. 047-1 Brood: 800 gram brood (geldig t.e.m. 24 Juli). 048-1 Brood: 200 gram brood (geldig t.e.m. 24 Juli). ALLE BONKAARTEN. 050 Algemeen: 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop, enz., of 500 gram ver snaperingen. 051 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 052 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. 053 Algemeen: 1 ei. BONKAARTEN KA, KB. KC 808. 056 Algemeen: 125 gram koffie. 057 Algemeen: 50 gram thee. 058 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 059 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. 060 Algemeen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep. B 067: 800 gram brood (geldig t.e.m. 24 Juli). B 068: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. C 069: 400 gram brood (geldig t.e.m. 24 Juli). BONKAARTEN KD, KE 808. 071 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 072 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet. 073 Algemeen: 450 gram huishoud zeep of 360 gram toiletzeep. D 077: 800 gram brood (geldig t.e.m. 24 Juli). F, 079:' 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinderbiscuits of kin dermeel. TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 808. 81 Versnaperingen: 200 gram versna peringen, of 200 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 84 Versnaperingen: 100 gram versna peringen, of 100 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZE, MD. MF, MH, (Bijz. arbeid; a.s. moeder» en zieken). Geldig zijn de bonnen van de strook L. Deze bonnen zjjn 14 dagen geldig. DISTRIBUTIEDIENST VEENENDAAL. UITREIKING BONKAARTEN 81§. Renswoude zelf verzorgers Maandag 19 Juli F t.e.m. N; Woens dag 21 Juli O t.e.m. Z. Renswoude (niet-zelfverzorgers) Maandag 26 Juli Allen. Eist (niet-zelfverzorgers): Donderdag 22 Juli A t.e.m. S; Zaterdag 24 Juli T t.e.m. Z. Rhenen (zelfverzorgers): Dinsdag 20 Juli T t.e.m. Z. Rhenen (niet-zelfverzorgers): Vrijdag 23 Juli A en B. RANTSOENBONNEN VOOR SCHEERZEEP. Mannelijke personen geboren in '30 of eerder, die niet inliet bezit zijn van de Tabakskaart QA 808, kunnen in het bezit worden gesteld van een rantsoen bon voor 50 gram scheerzeep. Onder overlegging der T.D. van be trokkene, kunnen deze in ontvangst worden genomen aan de loketten te Veenendaal en Rhenen, op de beken de kantooruren. waarschijnlijk, dat de kaas in het aan staande voorjaar bon vrij zal worden, speciaal indien we weer een zachte, open winter zullen krijgen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 1