V Fa. F. II. d. BOSCH RUIIÏIE BIJVERDIENSTE actief persoon Straatprediking voor UERUEn en sim naar HARDEVELD nomen Sport Hooldstr 12 - veenendaal IJsnaam Prijsvraag HET GROTE DORP" Bent II al Aüonne van je uallei' VOOR RHENEN IKKURDIB LUG 00RDELIG ELST Renswoude Spreekbeurt. Hengelsport. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de A. V. R. O. werd door het Personeel een schilderij aangeboden van de Directeur de Heer W. Vogt. P.V. „DE SNELPOST" Straatprediking. Onze Bakkers met Vacantie Hebt U al kennis genomen van onze I T Jiu Jitsu. Zaterdag j.L werden er in de Sport school Boersma te Amersfoort examens afgenomen voor het vaardigheidsdiplo ma C der Ned. Jiu Jitsu Bond. Hierbij slaagden de volgende candi- aaten uit Veenendaal t.w. de heren W. Kruidenier, H. Vermeer, J. M. de Vries en C. T. v. d. Sluis. Voor het jeugddiploma slaagden J. v. Barneveld, J. D. v. Barneveld, G. J. v. Eden en J. Vos. Deze candidaten waren opgeleid door het Sportinstituut Visscher uit Arnhem. De heer Th. Visscher geeft reeds gedurende enige maanden te Vee nendaal les in jiu jitsu, de perfecte zelfverdediging. In verband met de vacanties worden de lessen thans met ingang van. 17 Juli a.s. stopgezet. De eerste les na de vacantie begint op 11 September 1948. De Zaterdagvliegers. De postduiven-vereniging De Zater dagvliegers namen deel aan de wed vlucht van Chateauroux 644 km. Los gelaten Vrijdagmorgen 6 uur de eerste ste duif meldde zich reeds te 5 uur 52 waarna die dag nog 4 duiven bin nen kwamen, zodat Zaterdagmorgen weer vroeg kon worden begonnen. Doch het werd 8.48 eer de eerste Za terdag binnen kwam. De prijzen werden als volgt ver diend: 1. P. Vink, 2. H. v. Kooten, 3—5. W. Hardeman, 4. H. v. Leeuwen, 6. P. W. Boogaard, 7. C. v. Engelenburg, 89. A. v. d. Bos, 10. N. Nagel. Ook gaf deze vereniging hun eerste concours voor jonge duiven, waaraan werd deelgenomen met 480 duiven. De ze werden te Tilburg losgelaten om 3.10 uur. De eerste duif werd reeds 4.14 uur geklokt. De prijzen zijn als volgt verdeeld: 12 Gebr. Bouman, 3192021 47 A. v. d. Bos, 4—6—29—58—61—77 —89 A. W. v. Hardeveld, 5—67 P. v.* Dijk, 7—48 49 85—86 G. Heijkamp, 8—63—87 J. v. d. Weerdhof, 9—66 C. Muller, 105369 Gebr. H. Bouman, 11—18 44 59—81—99 G. v. Engelen burg, 22—23—31—41—70 Gebr. v. Nw. Amerongen, 2440 J. v. Kooten, 25 25—30—55—83 N. Nagel, 32—3362— 79 H. v. Kooten, 3496 J. W. Jansen, 35426494 G. Diepenveen, 2738 565792 G. Diepeveen, 283768 —95 M. Slotboom, 36 E? v. Hal, 39 G. v. Kooten, 43—71—98 P. Vink, 45 W. Septer, 50—75 W. H. v. Dijk, 12 H. v. Leeuwen, 1354 J. v. 't Veen, 1460 73 G. Ariesen, 151791 J. Anbeek, 4678C7 Schuurman, 51 G- v. d.- Lustgraaf, 52 A. D. v. d. Bosch, 1665 J. Boers, 7282 v. d. Dor van Zuigen, 71 Meurs, 76 T. Schoeman, 80 B. v. Kooten, 88 H. v. Ginkel. V.Z.C.Ritmeester-tournooi. Hoewel het weer momenteel niet erg aanlokkelijk is om te zwemmen, zal er op dit gebied binnenkortweer iets groots te zien zijn in „Berg- bad". Op Zaterdag 17 Juli wordt n.l. in Bergbad het door de V.Z.C. geor ganiseerde Ritmeester waterpolotour- nooi gehouden. De zilveren wisselbeker voor dit tournooi is beschikbaar gesteld door de N.V. Ritmeester Sigaren fabrier ken te Veenendaal. Velen zullen dit tournooi uit vorige jaren kennen en speciaal diegenen, die vorig jaar dit tournooi mochten bijwonen, zal de herinnering nog vers in het geheugen liggen. De spanning v/as toen in de finale zo groot, dat haast van sensatie gesproken kon worden en toen het V.Z.C. tenslotte gelukte de le prijs te behalen, kende het enthousiasme haast geen gren zen meer. De finale V.Z.C.Neptunus (Arn hem) bracht een gelijk spel, maar de beslissing viel toen met strafschoten. Zelden is nog een dergelijk ener verende wedstrijd in Bergbad te zien geweest. - Thans staat dit alles weer voor de deur. V.Z.C. zal dus de vorig jaar veroverde beker te verdedigen heb ben tegen Neptunus (Arnhem), de Vest (Naarden), Flevo (Nijkerk). Hoewel V.Z.C. in dit seizoen uitste kende resultaten boekte, zal het toch een harde dobber worden. Speciaal Neptunus, waarin de oud-internatio nale speler W. v. Setten, is een ge duchte rivaal. Evenwel, de spanning belooft er weer in volle mate te zijn. Indien het Neplunus gelukt deze be ker nu te veroveren, zal zij de beker behouden, daar zij dan in totaal 5 maal door deze vereniging gewonnen is. Ook Flevo en de Vest komen ech ter met sterke zeventallen, zodat ver rassingen zeer zeker niet uitgesloten zijn. Het programma luidt als volgt: Wedstrijd A, aanvang 3.30 uur. V.Z.C. (Veenendaal)Flevo (Nij kerk). Scheidsrechter: P. Heiliggers. Wedstrijd B, aanvang 4 uur. (Nep tunus (Arnhem)de Vest (Naar den). Scheidsrechtesr W. Meyer. Verliezersronde, aanvang 4.30 uur. Verliezer Wedstrijd AVerliezer wed strijd B. Scheidsrechter P. Heiliggers. Finale aanvang 5 uur. Winnaar Wedstrijd AWinnaar Wedstrijd B. Scheidsrechter W. Meyer. Komt dus allen Zaterdag 17 Juli naar Bergbad! Indien U dit tournooi eenmaal hebt bijgewoond, dan zult U het nooit meer willen missen. De Hengelsportvereniging „De Riet voorn" herdacht Maandagavond en Dinsdagavond haar 15-jarig bestaan met enkele feestavonden in de Kegel baan. De eensgezindheid van deze grote hengelvereniging werd op deze avon den nog eens bijzonder onderstreept. De avonden werden verzorgd door de muziek- en toneelvereniging „D.S.", die voor een vlot programma, vol af wisseling zorgdroegen. Ook het lief en leed van deze 15 jaar passeerde natuurlijk de revue. Beide avonden was de zaal geheel be zet. Voor de 2e klasse C. luidt de com petitie-indeling 19481949 in District III K.N.V.B. aldus: Arnhemse Boys, Dierense Boys, Ede, Esca, Gelria, Rheden, S.C.H., T.E.C., Theole, Veenendaal en W.A.V.V. Het Zutphense A.Z.C. heeft in deze afdeling plaats gemaakt voor Arn hemse Boys, terwijl Esca de nieuw gepromoveerde club is. Aanvankelijk had men gemeend, dat het gedegradeerde Vitesse in deze afdeling weer opgenomen zou wor den, daar het vroeger steeds in deze afdeling heeft gespeeld. Vitesse is echter ingedeeld in de 2e klasse B. In Velp is eeh protest vergadering ge houden tegen de indeling van Vitesse in 2 B. Afgevaardigden van de Arn hemse Boys, Esca, Gelria'en Rheden hielden een protestvergadering, waar bij besloten werd, dat Gelria a.s. Vrij dagavond op de Districts Bestuurs vergadering te Deventer hierover op heldering zal vragen en zo nodig pro test aantekenen. Tot nu toe werden de clubs steeds ingedeeld op geogra fische grondslag. Hoewel dit niet re glementair geregeld is, hield het Dis tricts Bestuur zich altijd aan deze regel. Het Oostelijk Sportblad tekent hier bij aan, dat het voor de hand ligt, dat de Arnhemse clubs protesteren, alléén al om de kasstukken, die de wedstrij den tegen Vitesse zouden betekenen. De bedrijfscompetitie is ten einde en in de laatste wedstrijd heeft het Ritmeester elftal beslag gelegd op het kampioenschap, door de wedstrijd te gen Hollandia met 10 te winnen. In de gehele competitie heeft het Ritmeester elftal zich superieur ge toond en bereikte ongeslagen het kam pioenschap. Over het algemeen was het spelpeil in deze competitie niet hoog. Een prijzenswaardige actie ten bate van de NIWIN. Iedere bezoeker aan Ouwehands Dierenpark brengt zijn offertje. Sinds jongstleden Zondag kan iedere bezoeker aan Ouwehands Dierenpark op de Grebbeberg bij Rhenen tot het park toegang verkrijgen door aan schaffing van een gewoon toegangs biljet niets bijzonders dus doch desgewenst ook door aankoop van een speciaal door de plaatselijke NIWIN afgestempeld biljet, dat vijf cent duur der is. Aan de cassa's van het park is deze mogelijkheid met een woord van aan beveling duidelijk aangegeven. Prettig is het, vast te stellen, dat het publiek deze actie waardeert: vrij- TIJDFLIJK ADRFS: wol iodoro bezoeker koopt een entreo- biljet met NIWIN-toealag! Aldus wordt daar in Ouwehands Dierenpark het aangename met het nuttige verbonden Naar de Ambachtsschool. Naar thans bekend is geworden, zijn bij het op 7 Juli j.l. te Wageningen gehouden toelatingsexamen voor de ambachtsschool aldaar, geslaagd de leerlingen: H. J. du Pré, J. du Pré, J. Rijksen, J. v. Gesink en R. v. Ge- sink, allen wonende te Achterberg, terwijl er geen werd afgewezen. Deze leerlingen werden opgeleid op de openbare lagere school te Achterberg, hoofd de heer A. M. van de Waal. Verbetering voor de boerenstand. Zaterdagavoifd, 10 Juli vergaderde in Achterberg de aankoopvereniging van de Landbouwvereniging Rhenen, onder voorzitterschap van Mr D. L. Leccius de Ridder. Na de gebruikelijke opening en enige discussie, werd on der meer het volgende besloten: a. De rekening courant, die aange gaan was met de Rotterdamse Bank- vereniging, zal bij deze Bank blijven, echter zal de verschuldigde credit rente nu met ongeveer 1 procent ver laagd worden. b. Een nieuwe meng installatie voor graan, meel, enz. zal in het gebouw der Vereniging aan de Vogelenzang te Rhenen worden ondergebracht. c. De weegbrug welke zich thans bij de voormalige fabriek bevindt van de firma Rutgers aan de Utrechtsestraat weg, zal op kosten der vereniging naar het genoemde gebouw aan de Voge lenzang worden overgebracht. De brug zelf is gratis aan de aankoopver eniging beschikbaar gesteld. Deze twee laatst genoemde punten houden zeer zeker een verbetering voor de boerenstand in, doordat men nu b.v. met graanlevering de gehele vracht kan wegen. De derde VVV vacantie-feestweek voor de vreemdelingen in Rhenen. Toen wjj op het VW-verkeershuis te Rhenen kwamen, merkten wij, dat de informatrice, mej. van den Berg, reeds allerlei voorbereidingen trof voor de in aantocht zijnde derde VW vacantie-feestweek, die dit jaar zal worden gehouden van Zaterdag 31 Juli tot en met Zaterdag 7 Augustus. Want alle VW-bureaux, alle auto busondernemingen en alle rederijen in Nederland worden door VW-Rhenen vroegtijdig in kennis gesteld met dat gene, wat Rhenen in de reeds bekend geworden VVV-vacantie week alzo te bieden heeft. Ofschoon het weer niet bepaald gunstig is voor de vacantie- "ganger, kwamen toch diverse personen inlichtingen vragen over de vertrek tijden van de boot naar Arnhem, over de wandelweg der ANWB, over Braine Le Compte in België, over een spoor kaartje naar Den Haag, hoe laat de bussen vertrekken, etc. etc. Rustig „markten". De bezoekers van de Donderdagse warenmarkt zullen thans rustig hun inkopen kunnen gaan doen. Het ge meentebestuur heeft namelijk beslo ten alle rij verkeer over het lage ge deelte van het Fred. v. d. Paltshof iedere Donderdagochtend te verbie den. Aan beide ingangen zal de weg worden afgesloten. Voor bezoekers met rijwielen is er thans ook uitkomst. Indien gewenst, kunnen zij hun fietsje gratis stallen op het pleintje achter de firma van Drunick. Geslaagd. Voor het toelatingsexamen ambachts school te Wageningen slaagden de volgende leerlingen van de O.L.S. te Achterberg: H. J. du Pré, J. du Pré, J. Rijksen, J. van Gesink en R. van Gesink. Niet één candidaat van de ge noemde school werd afgewezen. De Goudschat van Rhenen. In het Centraal Museum te Utrecht wordt momenteel de tentoonstelling „Romeins Nederland" gehouden. En kele zalen zijn gevuld met schatten, die typisch behoren tot de Utrechtse kunst. Dit gedeelte van de expositie draagt de naam „Utrechts Kunst in Opkomst en Bloei 6501650". In deze afdeling bevindt zich de belangrijke Rhenense vondst van 1939 „De Goud schat van Rhenen". Het is een frag ment van een gouden sieraad, aan de uiteinden voorzien van een scharnier en ingezet met stenen, omgeven door een parelrand. Daarnaast twee gouden halsringen met ingehamerde palmet achtige ornamentjes versierd. Dezer dagen lazen wij over deze Rhenense vondst hat volgende: „Terwijl het eerste stuk geïdentificeerd is als Ro meins werk uit de 4e eeuw, zijn de halsringen erkend als Frankisch werk vermoedelijk uit het begin der vijfde eeuw. Men behoeft zeker geen des kundige op dit gebied te zijn om met zekere eerbied te staren naar deze weinig, maar daardoor juist verheven overblijfselen van een cultuur, waar van wij eigenlijk nog zo weinig we ten". Daar er tot nu toe nog maar zo weinig bekend was over de bovenom schreven vondst uit Rhenen, meen den wij onze lezers het bovenstaande niet te mogen onthouden. Wandelmarsen ln Rhenen's omgeving. Zaterdag zal in Rhenen's omgeving een wandeltocht worden gehouden, welke is uitgeschreven door de Oranje Garde ter plaatse onder auspiciën van de Nederlandse Chr. Wandelbond. De afstanden bedragen resp. 20 en 30 km. De start van de marsen vindt plaats op het Stationsplein om 3 uur. De wandelroute is zodanig uitgestippeld, dat de mooiste plekjes van Rhenen en omgeving erin zijn opgenomen. Allen die de tocht tot een goed einde bren gen ontvangen een fraaie herinnering. Voor groepen met minstens twaalf deelnemers zijn extra prijzen beschik baar, terwijl ook waarderingen, zullen worden uitgereikt voor de beste alge mene indruk. Wij wekken alle wan delsportliefhebbers op aan deze mar sen deel te nemen. Geslaagd. Voor de Ambachtsschool te Wage ningen slaagden de volgende leerlin gen van de openbare school v. voort gezet gewoon lager onderwijs: Jan Baars, Pieter Bochane, Gerrit van Eg- dom en Willem van der Meijden. Anjer-collecte. Ons werd medegedeeld, dat de col lecte voor het Anjer-fonds in de ge meente Rhenen heeft opgebracht een bedrag van 480,-. Burgerlijke stand. Géboren: Hendrika Johanna, d. van D. Baars en H. Francke. Francisca Johanna, d. van E. Hovestad en A. W. Kuypers. Jan, z. van J. van Daa- len en G. van Laar. Maaike Marga- retha Maria, d. van A. Kool en W. E Berlang. Reindert Albertus, z. van PI. Evers en G. de Wit. Jannie, d. van E. Koolma en J. M. Pitlo. Adrianus Gerardus Maria, z. van C. J. van Mil tenburg en A. Broeke. Anke, d. van H. Brouwer en W. Bolt. Gerard, z. van A. van Veenendaal en J. Reber- gen. Cornelis, z. vati C. van Stokkum en B. van Hunnik. Dirk, z. van E. J. Teunissen en G. Tijssen. Karei, z. van C. de Jong en J. Drost. Gehuwd: Cornelis Jacobus Klaassen en Gerritje Zwieserijn. Gevonden en verloren voorwerpen. Aan het bureau van politie alhier werden de volgende voorwerpen aan gegeven als verloren: Beige ceintuur, tas inh. zilveren beurs en flesje eau de cologne, bruin colbertjasje maat 46, 1 beige riem, rode kindertas, geruit meisjes mantel tje, stamkaart, lederen handschoen, bril met bruin montuur. Gevonden: textielkaart, groene Re genkap, groene muts, zeiltje kinder wagen, zilveren horloge, gouden da- mesring met steen, grote sleutel, bro che van drie zilveren dubbeltjes, bril en bril met doos. Voorwaarts in de komende competitie. De nieuwe voetbalcompetitie komt zo langzamerhand weer in zicht. En kele dagen geleden is de nieuwe in deling voor de afdeling Utrecht van de KNVB bekend geworden. Voor waarts zal uitkomen in de eerste klas B, waarin de volgende elftallen zijn ondergebracht. BDC, En Avant, FAK, Fortissimo, HDS, KVVA, Minerva, Oranje wit, Scherpenzeel, De Toekomst en Voorwaarts. We zien dat de kam pioen van de tweede klas van het vorig jaar thans wederom een van Voorwaarts' concurrenten gaat wor den. Soesterberg, de hekkensluiter van het vorig seizoen is van de lijst verdwenen door degradatie. Verder zijn En Avant en De Toekomst aan het lijstje toegevoegd. De ene ploeg als gedegradeerd vanuit de vierde klas KNVB en de andere ploeg als ge promoveerd vanuit de tweede klas afd. Utr. KNVB. Daar wij na de competi tie van vorig jaar nog nimmer de defi nitieve eindstanden hebben gepubli ceerd, laten wij deze hieronder volgen, teneinde U een indruk te geven van de preetatie#, geleverd door de ver schillende elftellen ven Voorwaart#. le klas A: DEV 18 15 1 2 31 71—29 Minerva 18 11 2 5 24 40—26 Voorwaarts 18 7 5 6 19 3422 BDC 18 9 1 8 19 35—38 FAK 18 7 4 7 18 38—32 KWS 18 5 7 6 17 37—37 Scherpenzeel 18 5 4 9 14 2642 HDS 18 5 3 10 13 20—32 Fortissimo 18 5 3 10 13 30—49 Soesterberg 18 4 4 10 12 24—57 Reserve derde klas D: DEV 2 12 10 0 2 20 54—10 Voorwaar/s 2 12 7 1 0 15 28—18 HDS 2 12 7 0 5 14 34—31 Wijk bij Duurstede 12 6 1 5 13 33—27 Oranjewit 2 12. 5 0 7 10 2531 DVSA 2 12 4 1 7 9 25—47 Fortissimo 3 12 1 110 3 1505 Reserve 4e klas F: W. Boys 2 12 9 3 0 21 69—17 Oranjewit 3 12 7 3 2 17 43—17 Voorwaarts 3 12 7 2 3 16 41—19 EMS 3 12 7 1 4 15 36—23 Aurora 2 12 2 2 8 6 745 Schalkwijk 2 12 2 1 9 5 16—63 Wijk 3 12 1 2 9 4 13—41 De eerste drie elftallen zijn dus ge ëindigd als nummer twee en drie, ter wijl de junioren van Voorwaarts in hun afdeling kampioen zijn geworden. We zien vol spanning de nieuwe com petitie tegemoet. De gymnastiekafdeling van Oranje-Wit Voorafgegaan door het Fanfarecorps Crescendo maakte de gymnastiekaf deling van de sportvereniging Oranje- Wit j.l. Zaterdagmiddag een rondgang door het dorp. Bij de school, waarvan werd afge marcheerd stonden reeds tal van be langstellenden toen de pl.m. 130 gym nasten zich opstelden. Langs de gevolgde route nam een ieder dé moeite, de keurig in sportkle- ding gestoken gymnastiek, gade te slaan, daar zij voor het eerst in het openbaar kwamen. Over hetgeen Oranje-Wit tot stand had gebracht was een ieder voldaan eu hadden niet kunnen denken zoiets in Eist nog eens te bereiken. Dit mooie werk voor de jeugd werd dan ook spontaan gesteund door een gift in een der collectebussen. De opbrengst bedroeg deze middag 192.54. Hiervoor kan de inventaris van het lokaal weer aangevuld worden. Dit was dus de eerste kennismaking met het publiek en indien het gunstig zal zijn hopen zij hedenavond achter Hotel Stuyvenberg hun eerste demon stratie te geven. Op Zondag 28 Juli nemen de se riewedstrijden een aanvang uitgeschre ven door Oranje-Wit en welke gehou den worden op Remmerden. De eerste wedstrijd vangt aan om 1.30 uur en wordt gespeeld tussen Vee nendaal IOranje Wit I. Om 3.30 uur wordt gespeeld Lien- den IIngen I. Geslaagd. Voor het te Amersfoort afgenomen MULO examen, diploma A, slaagden onze plaatsgenoten Mej. A. Esser en Mej. W. van de Fliert. Verloren een lichtbruine hoornen bril. Terug te bezorgen bij Jakobs, Hoofdstraat 7 te Veenendaal. Gevonden een rood kindermutsje met bruine rand. Inlichtingen te be komen ten gemeentehuize van Rens woude. Burgerlijke stand. Geboren: Nicolaas, z. van F. van Maanen en W. van Ginkel. VEENENDAAL. Dinsdagavond a.s. om 7.30 uur hoopt in de Oude Kerk aan de Markt de beroepen predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier, Ds Lamens van Elspeet in een dienst des Woords voor te gaan. Men meldt ons, dat door ab normale hoge waterstand jvan de ,Yssel" het grote Nationale Hen- gelconcours van de Hengelaars vereniging „De Karper" te Brum- men, uitgeschreven op 18 Juli a s. moest worden uitgesteld tot 15 Aug. Deelnemers uit deze omgeving houden hiermede wel rekening. 26 jaar A.V.K.O. Ook wij waren getuigen van dit ga- denkwaardige feit. Op de Persconfe rentie in het AVRO-gebouw te Hilver sum op 6 Juli j.l. waar wij door het Bestuur waren uitgenodigd, werd door de Voorzitter, de heer G. de Clercq en door de Directeur de heer W. Vogt op duidelijke en vlotte wijze een uiteen zetting gegeven, hoe dit omroep-be- drijf is ontstaan en hoe dit zich heeft ontwikkeld in 25 jaar. Om daar een voorstelling van te geven, ontbreekt ons de ruimte. Maar wie zich de dagen kan indenken vanaf de eerste uitzen dingen en wat wij nu te horen krijgen, kan begrijpen dat er toch veel verzet moet zijn om dit tot stand te brengen. De prachtige gebouwen met zijn mooie studio's zitten vol geheimzinnige appa raten welke moeten helpen de klanken door het luchtruim te zenden. Deze conferentie werd besloten met een op voering van „De Vriendenbezoeker", in de grote schouwburgzaal. Een pracht toneelspel in drie bedrijven, dat werd opgevoerd door de leden van de hoor- spelkex*n van de Ned. Radio Unie met Paul Steenbergen en Louis Gimberg als gasten. Wij zijn het Bestuur dan ook zeer dankbaar voor deze genot volle en leerzame dag en hopen dat de AVRO onder hun bekwame leiding mag groeien en bloeien. Het Veenendaalse Meisjeskoor onder leiding van Gijs van Zan* ten zal a.s. Woensdag wederom voor de N.C.R.V. microloon zin gen om 4.15 uur. De Postduivenvereniging »De Snelpost« hield een wedvlucht van Chartareox afst. 645 Km. Daar het veer heel slecht was is het een groterampvluchtgeworden. De duiven werden gelost 11.20 u. De eerste duif werd geklokt 8.05 u. door den Heer H. L. Spies. De prijzen zijn als volg! verdeeld: H. L. Spies 1-7-23; T. Spies 2; C. v. Ginkel 3: J. C. v. d. Haar 4-6-13; G. J. Hendriks 5-19C. v. Asselt 8; D. J. Schans 9-14; W. A. Eimers 10; G. G. Schot 11 20; M. Lansing 12-15 18; H. Ulrich 16; G. de Geit 17-24E. Zanten 21; A. Spies 22-25. De wedvlucht van Pont Sint Max. die een Zondag werd gevlogen door de vereniging »De Snelpost« leverde weer grote verliezen op door het slechte weer. De vogels werden gelost om 1120 u. en gecon. om 16 16 u. door den Heer G. G. Schot 1-8; H. Ulrich 2; G. Muller 3-7D. G. Schans 4; A. v. Asselt 5; M. Lansing 6-12; C. v. Asselt 9; J. C. v. d Haar 10-13; T. Spies 11; C. v. Bos 14. Zaterdagavond 17 Juli zal er weer een straatprediking plaats hebben om 8 uur op de Markt. Onze vroegere plaatsgenoot J. W. v. Barneve'd thans predikant te Woerden ontving een beroep naar de Herv. Gemeente te 's Gra- venhage. I Naar men ons mededeelde zullen ren deel van de Bakkerijen te Veenendaal en Renswoude van 17-24 Juli en van 24-31 Juli ge sloten zijn wegens vacantie zie de aanplakbiljetten. ZIE BULLETIN Grote levensverzekerings-maat8chappij met bestaande portefeuille zoekt voor Veenendaal een Vast salaris plus provisie. Brieven onder nr. 596 a. h. bur. v. d. blad. Zaterdagavond 8 uur op de Maikt. Beairix8traat 37 Telefoon 264

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 2