UfiCAHTIE I fint. de turner's ra. M. 0. lil. da Haas - lleeneadaal os. ura Bahhersbediende Koliandia Tricotage Fan Flinke meisjes Fa. wed. i. w. de Haas - veenendaal N E u E D A - Sirene - Breiwol FIRMA L. HEV Reist per uonh's Tours Een uulpen en een HLEEFSMAII. Groot RITMEESTER Ufaieroolo lournooi Afwezig KINDERKOUSEN Autorennen te Zandvoort. Brouwer akbeek manufacturen GESLOTEN EEK KAMER Voor onze VAC ANTIEREIZEN Familieberichten Jan van der Poel Janna van der Poel-Diepeveen L. H. UAH LIEflDtH-HBRSen sold. 1e Hl. C. HEY VAaag, en Aanbad HEEJÏEN* om Zstdrdag weder wat restanten. Manufacturenhandel Hoogstraat 12 ZATERDAG 7 Augustus per luxe touringcar naar NICO Peter vanBinsbergen Dankbetuiging. serg. mar. g. schoeiïiah AANBESTEDING. Fa. B. van KOOTEN Wij ontvingen weer voor U: bij do JORO BAZAR accounTonTSKamooR h. lakierus KERKEWIJK 65 vrtaagt zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. uan 15 JULI tot 15 AUGUSTUS Ik ben Wolletjevan ISeveda Voor hen die verleden Zaterdag werden teleurge steld, brengen wij a.s. Zaterdag 17 Juli weer: 100°lo ZUIVER WOL Zonecht Zeetuaterecht Chloorecht Lichtecht levens deze week: Nieuwe collectie OVERHEMDEN mat 2 losse boorden SCHOR!EBONT II SKI- SOKJES in alle maten Maandag 26 Juli a.s. en Woensdag 28 Juli Dinsdag 27 Juli Donderdag 29 Juli Vrijdag 30 Juli Zaterdag 31 Juli uieet (I, dal uiii op 5 duo. a.s. naar de zendinosdao in net Rijzenburgeroos rijden. Adverteert in dit blad t t De Heer en Mevrouw VAN S TUIJVENBERG- REEVERS geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter loeHe Euerdina Francina Veenendaal, 9 Juli 1948. Kerkewijk 22. hoven. Soldaat O.V.W. D. VAN BAAREN betuigt langs deze weg zijn zeer har telijke dank aan de Direc tie en Personeel van de «Pehavee« voor het prach tige pakket. X Brigade, Soerabaja. Zo de Heere wil en zij leven hopen onze lieve Ouders en Pleegouders de 28 Juli de dag te herdenken dat zij voor 25-jaar in het huwelijk zijo getreden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankba'e Kindereu en Pleegdochter. Receptie Woensdag, 21 Juli van 19 30-21,00 uur Veenendaol, 12 Juli 1918 Hol'eweg D 107 Wij brengen deze v. eek ext a aanbiedingen in allerlei artikelen, mocht U wat nodig hebben voor de vacan'ie kom even kijken. Zo de Heere wiï en zij Ie', en hopen onze geliefde Oudera en Grootouders G. J. UAtl LIEHDE1 de 30 Juli a s hun 10 jarige echtverei-iging te her denken. Dierbare Ouders leef nog jaren Met elkander in geluk en vree Blijft behouden voor ge varen Geluk en voorspoed ga U mee Veel zorgen hebt gij ge dragen Aan ons, Kinderen saam besteed Kwamen wij om bijstand vragen Aanstonds was Uw hulp gereed Daarom willen wij, Uw dierbaar blijde kinder schaar Juichen op dees blijden dag Met U echt van 10 ja r Wat niet elk gebeur-n raag Uw dierbare Kinderen en Kleinkinderen J. D. Struyken N. Siruyken-v. Lienden Thija, Dik je Lena. Herman Greta Gerrit. Eist. 1948 Rijksstraatweg 31 Heden nam God tot Zich onze innig geliefde Moe der, Behuwd- en Groot moeder lucrelia margaretna BuenH. Weduwe vaD BART KLEYWEGT. in de ouderdom van 78 jaar. Zeist, J. W. KLLYWEGT. Bayside (U.SAj, E. C. H. VAN LAAH- Kleyw gt. M. VAN LAAR Zeist, J. G KLEYWEGT. Semarang (N.O I.). A. VAN DER BURG E. M. VAN DtR BURG-Dietzel en Kleinkinderen. Zeist, 13 luli 1918. Lommerlus! 31. De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Woudenberg, Zaterdag 17 Juli te 13 uur. Vertrek van het sterfhuis te 12,15 Ondergetekende bedankt langs deze weg, Familie Buren en Bekenden voor de hartelijke ontvangst bij zijn terug keer uit Indië. Gelden voor hypotheek be schikbaar. rente 3>/t a 1% Makelaarskantoor Brouwer te Veenendaal. Oude verbleekte portretten ma ken wij weer ais nieuw. Portret- specialist Da Smalen Korte- gracht 6, Amersfoort. Iel. 3536 Mevr. Nel Ross .'erares f iano en Solozang (leerlinge van Mevr. Noordewier.) Genegen aan huis les te geven, Nieuwe- weg 10, Veenendaal. Bnvi Vloer dekken? Houten graniet, kurk, rubber, Asbest- plastic, parket zomede beperkt leverbaar. Linoleum Kroramoni- Inl. Patr. laan 20, Veenendaal Te koop een prima D.K W Anti rondom nieuwe banden, mooi uitziende. Br. onder nr. 591 b, h bur. v. d. blad, Te koop: PfatE trapnaai machine (in?inkbaar.) Weinig gebruikt. Acacialaan 2, Rhenen Te koop i. g, 8. z, Radio tOfiStel Groentlaan 45 Veenen daal. D.K W. Super Meisterklasse 1910 stalen carrosserie in z-'er fijne staat, vooraannt melijk bod Prette, Autobedrijf, Fde. Net persoon 30 jaar zoekt bij verdienste, I leeft 2 midda gen en 1 d g p.w beschikb. Er onder nr. 594 a/h bur. v/d bl Vertrek om 8.00 uur. Geeft U t ij dig op. MARKT 16 - TELEFOON 345 Wij betuigen hiermede onze welgemeende dank voor het hartelijk medeleven ge durende het verblijf in het ziekenhuis van onze alsmede voor de vele blijken van belang stelling bij zijn thuiskomst. Familie SCHOUTE Bergweg 12 Voor U zeer gewaardeerd medeleven en deelneming ondervonden gedurende de ziekte en bij het over lijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd-en Groot vader betuigen wij U langs deze weg onze oprechten dank. Uit aller naam, N. J. v. BINSBERGEN- v.d Berg Veenendaal, 16 Juli 1948. Groenelaan 15. Hiermede betuigt zijn hartelijke dank aan alle belangstellenden in het bijzonder aan de buurt bewoners voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij zijn thuis komst uit N.O.I. Molenstraat 45- De Sold. Ie klas D. v. MAANEN en de Sold J. BRAAFHART danken de Band Ned. Indië voor het door hen ontvangen pakket. Sumatra. Siantar Ned. Oost Indië. Langs deze weg dank ik de Spo'tver. „ORANJE- TAdT" Eist, voor het door mij ontvangen pakket. Sold. G. LOOIJEN M.L. Bandoeng- Op Vrijdag 23 Juli 1918 zal door ondergetekende, namens de Heer J. van oe Heuvel te G?ld. Veenendaal, in >Kotel Hotel »De Korenbeurs« te Veenendaal, des namiddags vijl uur worden aanbesteed Het bouwen uan een woning met logement aan de vij gendam te veenendaal. Besteding geschiedt in drie percelen. Perceel 1. Het gehele werk zonder loodgieters en schilder werk. Perceel 2. Hetloodgieterswerk Perceel 3. Het schilderwerk. Bestek en tekening verkrijgbaar bij ondergetekende, voor per ceel 1. a f 7 50., voor perceel 2 en 3 a f 5.per stel, restitu tie f 2.50. Inschrijvers moeten bestekhou ders zijn. De Achitect G. de GEIT. Woensdagavond 21 Juli om 7 uur spreekt van Rotterdam in gebouw Eltheto. Gevraagd tn het «Tehuis voor [Ouden van Dagen* een net Aanmelden Kerkewijk 14 Veenendaal. Gevraagd (geen loopwerk) Hoofdstraat 96. Pracht celluloid rammelaars met grote bijtring. Stalen haarbor stels, Fietsvlaggen, Div, kleuren, Bolle'jestouw, 9 cent Fel. kaarten 3 cent, Haarkrullers waar U pijnloos op kunt slapen, 20 cent per kaart van 5 stuks, Poppenwagens 490. P.8. Degene die ingeschreven waren voor een servies, of kop en schotelè kutinen die afhalen, zo lang de voorraad strekt, Zandstraat 70 bij de Julianas'raat Net persoon biedt x ch aan voor incasso werk of iets der gelijks. Br. onder nr. 592 a, h. bur. v, d blad. Te ko -p aangeb. ongebruikte Electrische wasmachine f 200,-. J. Kooy. Melm D71 C Veen-ndaal. Te koop aang«b. beige- en bruine damesmantel m. 38 Julianastraar 72, Veenendaal, Te koop een prima Fordson tractor met poelie. Br, onder nr. 588 e/h bur. v/d blad, Aangeboden Boerenkool- planten f 1.- per 100 stuks A. Loef, Kwekerij, Sandbrink- straat. Wilt U weu n Of U te hoog bent aangeslagen? Of U in aanmerking komt voor een groter bedrag aan viijstellingen? niEUUIEUIEG 10 - UEE'EHOAAL - TELEF00I1 695 Ruime hypotheek gelden beschikbaar vanaf 37a% naar verkiezing 10 jaar vast. Taxatie's van vaste goederen voor successie en brandverzekering. Alle verzekeringen tegen de voordeligste tarieven bij soliede Maatschippijën of op beurspólis. Financiering van nieuwe en 2e hands- automobielen. Makelaars en Assurantiebedrijf te Veenendaal, Kanaalweg 2, Tel, 290 Ie koop n. Radio metk N.S.T kl. model zonder gebreken, evt. ruilen met d. herenrijwiel. Te bevr. Rijksstraatweg 39, Elst(U) Te huur Spuiten voor het spuiten van aardappelen. Poe der aanwezig A. Loef, Sand- brink8iraat 7, Veenendaal. Voor 1e en 2e hyp. in sommige gevallen ook los geld,verzeke ringen en taxaties naar Fa. Mulder en Z Kerkewijk 193. Te koop een nieuwe 3 tons Luchtbandenwagen zander vert-n maat 600 x 20. Lengte 3-40 m. breed 1,70 m, Met rechte assen. J Lokhorst, Munniken- weg B 150. Woningruil. Gezocht een net burgerwoonhuis in Gelders- Veenendaal of Ederveen. Kan hiervoor aanbieden een nieuwe woning in Ede. Brieven onder nr. 595 a. h bur. v. d. blad. Prima Radiotoestel. 3 golf lengten. Radio »Centrum« Hoofdstraat 36, Veenendaal lel. 785 van 18 tot 20 jaar. jongens van 16 tot 18 jaar. En enige jongens van 19 tot 22 jaar. AANMELDEN BIJ DE PORTIER is wegens VACANTIE Van 19 JULI tot 24 JULI HOOFDSTRAAT 73 - VEENENDAAX GEEFT U DUS TIJDIG OP Markt 16 - Telefoon 345 Mevr. Zaanen, Utiechisestr. 66 vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige met 1 September net Meisje v. d. of d. e. n. Sten o-t y p i 8 t e, middelbare schoolopleiding, zelfst. kr., zoekt werkkring, bij \oorkeur als Secretaresse. Brieven ender letter S aan bureau van dit blad In- en Verkoop. Nette Meu bilaire goederen, Biedt thans aan: Buffetten, Dressoirs, Thee-- meubels. Mahonie- en Eiken- kasten, Penantkastjes, Wai- kasten, Nachtkastjes, Schuif-, 2 Salon-, Bloem- en Bijsettafela. fauteuils 4 stoelen, diverse stoe len, Kamerorgel, 2 pers. eiken Ledikanten met of zonder spiraal, 2 pers. Bedstel, Divan, Boekeukast.Spiegels Schilder stukken enz. enz. M. Vlastuin, Nieuweweg 60, Veenendaal, Gevraagd vrije boven of be neden - etage door Echtpaar met 1 kind liefst in Veenendaal. Achterbergaestr.w 34. Rhenen. Te koop Sparta motorrijwiel met jlo. voet8chakeling 125 c.c. C. Hovestad v. Zuylenplein 9. Rhenen. J, CORNELIS, (Internist) De praktijk voor spoedgevallen en consulten wordt waarge nomen door J. H. v. d. P O L, Internist te Ede. Tevens spreek uur te Wageningen, Maandag van 2 tot 3 uur en te Veenendaal Woensdagmorgen van 10.30 tot 12 uur. Govroagd te Veenendaal waarin een rustig klein kantoor gevestigd kan worden. Br. onder nr. 597 a. h. bur. v. d. blad. Regelrecht uit de wei kom ik hierheen gedraafd, om U, nu het badseizoen aan breekt iets te vertellen, over SIRENE, de speciale Neveda-wol voor badpakken en kinderpakjes. De kwaliteit is vooroorlogs; dus ouderwets soepel en sterk, èn (vooral voor badpakken en kinderpakjes héél belangrijk): door en door zon- licht- zee- water- en chloorecht. Verder is Sirène-wol als alle Neveda-wol extra fijn uitgesponnen. Dusméér wol per knot I Elke kleur heeft een vast verfnummer, op de omband der knot vermeld. Als U enkele knotten tegelijk koopt, let dan op deze verfnummers. Als ze gelijkluidend zijn, krijgt U, zonder mankeren, dezelfde kleur, zodat kleur verschillen bij het breien uitgesloten zijn! ELKE XEVEDA-KNOT. VOOROORLOGS BREIGENOT Vraagt Uw winkelier ons fraaie Breiboekje, Serie 700 met leuke modellen van bad pakken en kinderpakjes. Slechts 50 as. Wendt U voor Neved«-H*ndbrei- wol tot Uw winkelier. Terwille van een billijke verdeling kunnen wij onmogelijk aan particuliere aan vragen voldoen. Neveda is helaaa momenteel nog beperkt verkrijgb. Elke Nevcda-knot moet voorzien zijn van de originecle Neveda- omband. Let daarop! Leidsche Wolspinnerij N.V. ti Leiden tn Vtentndaal. 'V Wij hebben nog plaatsen vrij voor de navolgende reizen. Naar Apeldoorn (speeltuin-echoput enz.), vandaar naar Arnhem (Sonsbeek) en Oosterbeek (Golfslagbad). Vertrek 8 uur. Per persoon f3—, Kinderen f 2.-. Naar Valkenburg met rondrit door Zuid-JLitnburg. Vertrek 5 uur Per persoon f 7-50. Naar Amsterdam-Schiphol-Volendam, vandaar per boot naar Marken. Vertrek 7-30 uur. Per persoon f 5--- Naar Rotterdam (Maastunnel-Diergaarde-rondvaart door de havens) heen en terug langs verschillende route te rijden. Vertrek 7.30 uur. Per peraoon f 5.-. Als slot oen reis voor Jong en Oud. Naar Apeldoorn (speeltuin-echoput en bezichtiging bunker van Seyss-Inquart.) Vertrek 1 uur. Per persoon f 2.50, Kinderen f 1.50 Maandag 2 Aug. reis als op 26 Juli (Apeldoorn enz.) Dinsdag 3 Aug. reis als op 27 Juli (Valkenburg.) Woensdag 4 Aug. reis'aïfe op 29 Juli (Amsterdam enz.) Donderdag 5-Aug. reis als op 28 Juli (Apeldoorn enz) Vrijdag. 6 Aug. reis als op 30 Juli (Rotterdam en.z) Zaterdag 7 Aug. reis als op 31 Juli (Apeldoorn.) U kunt zich opgeven aan ons kantoor PARALLELWEG 2, telef. 255, Café B. VONK, telef. 350. Aangezien de plaatsruimte zeer beperkt is, is spoedige opgave gewenst. met Uw naam erin bij: A.S. Z A TE R D A G AANVANG 3.30 UUR ENTREE 50 CENT KINDEREN 35 CENT

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 3