cJc/wmIwn<M Deosy sfetisliupeau Danslessan Hieuwsbiad vaar Veenendaal en Omstreken Onze Militairen in Indië benadeeld. STRAATPREDIKING De Troonrede V&ejnendaat Ro-nnenliidi 17e JAARGANG VRIJDAG] 24 SEPTEMBER 1948 No. 972 UITGAVE: DRUKKERIJ „DE GELDERSE VALLEI" ADVERTE NTI ES Verschijnt 1 keer per week inSTICHTS- en GELD.'-VEENENDAAL, AMERONGEN, ELST, RHENEN. ACHTERBERG, OVERBERG, DE HAAR, HEu7ÉlsË"tÉeg" gROEP b7nEDENEIND~~KM^ MAANDERBUURT, ederveen, renswoude, scherpenzeel ^lefWegers aan de hoek VEENENDAAL tel.S9& MOEDERS uppol ass, J. F TAK, Uerfrouu/d adres, ZATERDAGAVOND 8 UUR OTDE MARKT I^ast van zennwen? Onze po!itie-chef W van der Heiden gehuldigd. BONNEN VOOR BROOD. door Dansschool ARNXZ, Wageningen A.S. ZATERDAG 25 SEPTEMBER begint de# nieuwe cursus '48-'49 in 't gebouw REEHORST te Ede Abonnementsprijs F. 0.80 per kwartaal Losse nummers 6 cent Redactie en Administratie Parallelweg 8, Veenendaal Telefoon 601 Redactie W, F. ter Hoeven VALLEI Gewone advertentieprijs per m m. 12 cent. Minimumprijs per advertentie F. 3 Vra ag en aanbod F. 1 30 van 1-20 woorden. Elk woord meer 6 cent. DE EERSTE NIWIN-KERSTPAKKET- j and, niets wordt toegewezen. In verband met het feit, dat De heren ambtenaren hebben weer eens een kranige bezuiniging uitge kiend: een besparing van twee milli- oen gulden per jaar. Hulde! Driewerf hulde! De heren hebben zo geredeneerd: De brieven, die de moeders, verloof den en verdere familieleden naar die militairen in Indonesië sturen, zijn veel te talrijk en veel te dik. Te dik en te zwaar. Zo'n moederlijke brief weegt gemiddeld wel 10 of 11 gram. Als nu al die brieven op luchtpost bladen werden geschreven, dan zou het gewicht slechts 4,7 gram zijn. Daar kan wel niet zo veel opmaar dat mag niet hinderen. Achter z'n Haagse bureau heeft zo'n ambtenaar hierover zitten te piekeren het probleem van die steeds toe nemende post heeft hij er rustig ver der uitgewerkt en beredeneerd. Die man leefde echt mee met onze jongens overzee. Hij begreep, dat die bezuini ging niet rechtstreeks mocht worden gezocht in een drastische beperking van het aantal brieven. O nee, dat zou een storm van verontwaardiging doen opstekenDat zaakje moest han diger worden aangepaktop het gewicht en op de prijs, zouden ze het vinden het resultaat, zou hetzelfde zijn, maar de oplossing was stukken eleganter. Men moest er rekening mee hou den, dat er misschien van die eigen wijze moeders van militairen zijn, die toch een dikke brief willen sturen. Er zijn van die vervelende mensen, die hun zoon of verloofde volledig op de hoogte willen houden van wat er in en om het dierbaar ouderhuis gebeurt. Dat kan nu nogAls ze maar be talenals ze in plaats van 10 ct. een postzegel van60 cent op die brief plakken. Dan...'... is die brief plotseling niet meer te zwaar. Zo snijdt het mes van twee kanten: lichtere brieven én een verhoging met maar eventjes500 procent. Een compliment voor meneer-de- ambtenaar, die dit in de officiële me dedeling zó wist te camoufleren, dat men nauwelijks door had, dat hier zulk een groot onrecht aan de jongens overzee en aan hun familieleden werd gedaan. met net oog op de dreigende tekorten aan lollars gestreefd moet worden naar ien vermindering van het gebruik van TEN NAAR INDIE. Met het s.s. „Waterman", dat op 17 September van Rotterdam vertrekt, u,uuClmë Vüu na geuruiiL van Een groot onrecht?Inderdaad! ,2al de NIWIN de eerste 20.000 Kerst- importvoeders, is de tulaal-toewijzing Duizenden plaatselijke bladen wor- Pakkelten verzenden. Deze pakketten 1 voor contractvarkens op bedrijven met den dagelijks door familieleden en uit- z^n bestemd om op of omstreeks j minder dan 10 ha bouwland van 300 - stmis te worden uitgereikt aan de j kg op 250 kg gebrachl 26 September 1948 gevers per brief en per luchtpost naar Kerstmis te worden uitgereikt aan de j kg op 250 kg gebracht. Dit geldt voor de jongens gezonden en zij weten, hoe mibtairen en burger-pioniers in Indië varkens, die na deze zendingen, meer dan iets ander^ ials een groet van het Nederlandse worden gecontracteerd, op prijs worden gesteld. jvolk- Aangezien verwacht wordt, dat ruim Om de jongens niet van hun woon- j *°taal worden 200.000 pakketten voldoende voederaardappelen ter be- plaats te laten vervreemden, is het no-jverzonden- °P 22 September zal het schiking zullen komen, is deze verla- dig, dat zij dit contact houden en dat i s's' "Slamat met 10.000 Kerstpakket- ging niet bezwaarlijk te achten. ten naar Indië vertrekken. 1 Veehouders, die granen uit eigen DE NIWIN KERSTPAKKETTEN- °°gSt V°°r hUn dieren kreg0n toege" wezen, wordt er op gewezen, dat ver- ACTIE GAAT BEGINNEN. zij die bladen blijven ontvangen, iets wat met deze dure nieuwe regeling niet mogelijk is. Een schandaal was het al, dat nog niet de mogelijkheid bestond, dat plaatselijke bladen, die juist in den vreemde nog veel geliefder zijn dan dagbladen, niet tegen verminderd ta rief per luchtpost konden worden ver zonden, maar ditdoet de deur dicht. Het hele geval is des te erger lijker omdat de mogelijkheid tot ver rekening plaats vindt met de meng- 200.000 Kerstpakketten wil de Niwin voedertoewijzigingen. Vooral voor deze it, laar naar nn^o vveehouders is het van belang te weten. dit jaar naar onze soldaten en burger pioniers in Indonesië zenden en het spreekt vanzelf dat alle krachten moe ten worden ingespannen om dit doel te verwezenlijken. Ook de afdeling Veenendaal wil daar aan medewer ken en zal in de derde week van Oc I vv cctv v all UI- zending blijft bestaan en dat't tober een inzameling van gelden voor zaakje alleen meer geld moet opbren- dit zo mooie doel houden Evenals het gen. Zo wordt de leuze: wij leven mee vorige jaar bedraagt de prijs voor een met de jongens overzee tot een aan- heel zegel vijf gulden of twee gulden fiuitmg. vijfitg V001. een halve De naam van oor deze jongens, die de beste ja- de koper wordt ook weer op het pak- ren van hun leven moeten geven - ket vermeld, zodat de ontvanger weet misschien zelfs om onder te gaan in wie de schenker is. Ook zullen er de rimboe - is een onbelemmerd con- waarschijnlijk zegels van een gulden tact met huis en haard in Holland 'n 0f vijftig cent worden aangeboden doch deze worden niet op de pakket- inhoud van het allereerste vereiste. Daar, in Den Haag, slaat de een of an- ten vermeld. De dere ambtenaar zich misschien fier op J Kerstpakket is dit jaaT'op "aardige de borst, omdat hij dit sluwe bezuini- wijze samengesteld en bestaat uit vijf- gmgsbesluit „erdoor" heeft gekregen. tig sigaretten, een blik roggebrood, Twee millioen heeft hij voor de staat stroopwafels en kaas, een rol peper- verdiend! munt, 100 gram versnaperingen, een Die meneer heeft het mis. Wat mis- potlood, een zakagenda, een. Kerst- schien aan directe baten wordt gewon- gr0et en een fotoalbum, een foto nen, zal het moreel der troepen in In- kalender of een boekje met carica- die Voor het honderdvoudige schaden, turen. De afd. Veenendaal vertrouwt Men mag niet tornen aan het zo groot dat alle naar vermogen zullen doen mogelijke geestelijke contact met het 0m hen in staat te stellen een groot moederland. 'aantal pakketten- te kunnen ei zen rins Bernhard moge de Kerstpak- den, een ieder bedenke dat het voor kettenactie van de NIWIN in zijn ra- een zaak is welke waarlijk Nationaal dio-rede krachtig hebben gestimuleerd is; Onze jongens zien reeds met be dit porto-verhogings-besluit maakt veel meer kapot. Hiertegen past een krachtig protest „van het gehele Nederlandse volk voor allen overzee". Dit noodlottige plan mag niet worden uitgevoerd de ou de, niet eens zo gunstige regeling dient op z'n minst te worden gehand haafd! dat er zowel voor fokvarkens als voor contractvarkens geconcentreerd meng voeder wordt toegewezen. Dit voeder, waarvan per dier per dag maximaal 250 gram 2V2 ons) mag worden verstrekt, dient te worden gebruikt naast graanmeel of naast graanmeel en gekookte of gestoomde aardappelen. Voor volledige inlichtingen over de veevoederdistributie kunnen de vee houders zich wenden tot hun P.B.H. Koopt uw vitamine, levertraan, voedingsuiker, babyzalf en poeder langstelling uit naar K^stmis, laten wij hen niet teleur stellen, bedenk hoe moeilijk zij het hebben en gaar ne iets uit hun Vaderland vernemen. Geef dus alle met milde handen. Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. Onze nieuwe Koningin heefthaar eerste troonrede gehouden. Deze troonrede geeft in enkele so bere trekken een beeld van onze eigen nationale positie en van de interna tionale toestand. Van beiden moest getuigd worden, dat ze niet zonder ge vaar zijn, ook al kon gezegd worden, dat ons volk er deze keer beter voor staat, dan dit ooit na het einde van de oorlog het geval was, dank zij de hulp van Amerika. Sober is ook hetgeen over Oost- Indië, nu officieel Indonesië, wordt gezegd. De zwarte plek is de Repu bliek, waar nu de communisten een greep naar de macht hebben gedaan en zich meester wisten te maken van Madioen. De troonrede gewaagt in dit verband van een krachtig optreden tegen elke revolutionnaire beweging. Doelt dit alleen op de actie nu door de communisten ontwikkeld of geldt dit ook de republikeinse extremisten, die al brutaler optreden? We moeten afwachten wat onze regering zal doen om een eind te maken aan de steeds groter wordende verwarring op Mid den Java, wat tengevolge heeft, dat het aantal gesneuvelden van onze jon gens weer groeit. De troonrede somt een lange reeks van wetsontwerpen op, die öf reeds op stapel staan öf ingediend zullen worden. Er is voor de Staten-Generaal werk genoeg aan de winkel. Het is echter de vraag of het Ministerie de eindstreep halen zal, gelet op het he terogene karakter, dat het draagt. Hartelijk kunnen we instemmen met de bede aan het eind van de troon rede, dat God de Koningin en de Volksvertegenwoordiging wijsheid en kracht moge schenken voor de ver vulling van de taak, waartoe beiden worden geroepen. Wie met aandacht van de troonrede kennisneemt, moet wel onder de in druk komen van de moeilijke omstan digheden, waaronder Koningin Juliana haar regering heeft aanvaard. Het is waarlijk geen holle phrase geweest toen Zij bij haar troonsbestijging zei, dat ieder, die zich indacht wat het be tekent een kroon te dragen, haar niet zou begeren. Al moge er dan een zeker optimis me door de troonrede spelen, er zijn genoeg sombere tonen in om ons te weerhouden in een hoerastemming de toekomst tegen te gaan. Moeilijke, zeer moeilijke jaren lig gen er nog voor ons. Nogmaals heeft de regering aange spoord tot harde arbeid en grote spaar zaamheid om het hoofd boven water te kunnen houden. De inflatie heet bezworen te zijn en als dit inderdaad zo is, dan is daar mede een gevaar, dat onnoemelijke ellende over ons volk zou gebracht hebben, gelukkig afgewend. Maar dit verblijdend nieuws wordt weer in de troonrede een domper opgezet, door de mededeling, dat er factoren zijn, die het gevaar voor inflatie weer accuut kunnen maken. Laat ons echter hopen, dat ons volk onder de regering van onze Koningin Juliana, die een belofte van een wijs beleid inhoudt, en door de zegen Gods, langzaam maar zeker moge voort schrijden naar een gelukkige toe komst. VEEVOEDERNORMEN 26 September—-20 November 1948. Belangrijke wijziging in de vee voederdistributie. Met ingang van het eerstvolgende acht-wekelijkse distributie-tijdvak, t.w. 26 September20 November '48, zal hét toewijzen van mengvoeders geschieden door middel van zegels. Er worden zegels van 25, 50, 100 en 500 kg in omloop gebracht. Een der gelijke wijze van distributie stelt de veehouders in staat van meer dan één leverancier mengvoeders te be trekken. In verband met het nieuwe distri butiesysteem verliezen alle in om loop zijnde veehoudersbonnen, in zo verre het de keuzebon betreft, met ingang van 26 September 1948 hun geldigheid. Hiertoe behoren dus ook de bonnen voor voeder voor contract varkens. Mochten er veehouders zijn, die het hierop té ontvangen voeder niet vóór 26 September a.s. wensen af te nemen, dan kunnen zij deze bonnen ter omwisseling voor zegels bij hun P.B.H. inleveren. Op de zegels mag de veehouder naar keuze mengvoeders betrekken. In het algemeen betreft het de mengvoeder soorten voor de landbouwhuisdieren. Voor de niet volledig omwisselbare voeders worden bonnen uitgegeven. De normen met als basis de registratie van 5 September 1948. Melk- en kalfkoeien: 25 kg; melk- geiten: 25 kg voor 16 weken. Overi gens zijn de normen voor alle herkau wers gelijk aan die van de voorgaande weken. Hetzelfde geldt voor fokvar kens en jonge hennen, terwijl voor legkippen weer 1 kg voeder per 4 ge leverde eieren (eenden per 6 eieren) wordt verstrekt. De normen voor paarden van enkele rubrieken werden iets verlaagd, ter wijl voor landbouwwerkpaarden op bedrijven met minder dan 2 ha bouw- Een Chr. School voor buitengewoon Lager Onderwijs? In de Raadsvergadering van 26 Fe bruari boden B. en W. een adres aan van het bestuur der vereniging tot Stichting en instandhouding van Chris- üpïv'k.- ;-cholen voor buitengewoon on derwijs voor Veenendaal en Omstre ken, houdende het Verzoek om de no dige gelden uit de gemeentekas te ont vangen voor de bouw, de eerste inrich ting en de exploitatie van een school voor buitengewoon lager onderwijs in Veenendaal. Dit adres werd toen we derom aan B. en W. teruggegeven, teneinde hieromtrent nader prae-ad- vies uit te brengen. Thans brengen B. en W. in een prae- advies de Raad verslag uit, en doen een voorstel om in beginsel te beslui ten tot het bouwen van een 4-klassige semi-permanente school voor buiten gewoon lager onderwijs in Veenen daal en deze school t.z.t. in bruikleen te geven aan de vereniging voor noemd. De bouw van de semi-permanente school wordt geraamd op ƒ50475.-, en de kosten van eerste inrichting op 10.000.-. Gerekend kan worden op ongeveer 60 leerlingen uit Veenendaal en onge veer 14 uit andere gemeenten. Gezien de grote behoefte, die aan 'n dergelijke school te Veenendaal be- - Onder enorme belangstelling heeft Adjudant W. van der Heiden, de chef- politie van Veenendaal Zaterdag j.l. zijn zilveren ambtsjubileum herdacht. Een enorm aantal bloemstukken, brieven en telegrammen had de jubi laris in ontvangst te nemen, behalve de zeer vele persoonlijke felicitaties. Een deputatie van het politiecorps bracht in de morgenuren haar geluk wensen namens het korps over. Bri gadier Wesselo sprak namens het Hoofdbestuur van de Ned. Bond van Chr. Politie-ambtenaren en bood hem namens deze Bond een enveloppe met inhoud aan. Brigadier Hendrikse feli citeerde de chef namens het gehele corps. Onder de geschenken die aan geboden werden bevond zich een arm bandhorloge en een boekenkast. Nadat in de loop van de dag velen hun opwachting bij de jubilaris ge maakt hadden, brachten Burgemeester en Wethouders in gezelschap van de Gemeentesecretaris des avonds een be zoek aan de politie-chef. Met een har telijke toespraak reikte de Burgemees ter een gesloten enveloppe met inhoud over, terwijl ook bloemen van het Ge meentebestuur de hulde van de ge meente bekrachtigde. Het Chr. Tamboer- en Pijpercorps „Prins Bernhard" bracht des avonds onder enorme belangstelling een sere nade ten huize van de jubilaris aan het Kostverloren. Namens dit corps werd een bloemenmand aangeboden. Veenendaal heeft warm meegeleefd met dit zilveren jubileum. Raadsvergadering. De Raad der Gemeente Veenendaal kwam Donderdagavond om half acht in een openbare zitting bijeen ten ge meentehuize. Lampengietersavond. Het lampengietersavondfeest werd j.l. Maandagavond weer in volle luis ter gevierd. Een volksmenigte, zoals wij nog maar zelden op lampengieters avond gezien haden, bewoog zich door de straten. Ook zeer veel vreemc^lingen heb ben Veenendaal het lampengieters avondfeest zien vieren. De dames-juryleden hadden in de Eierhal een niet gemakkelijke taak. De inzendingen waren stijlvol en maakvol versierd of uitgesneden. Het was werkelijk een fleurige stoei, zo- of of staat, zijn B. en W. verheugd, dat deze als deze> voorafgegaan door het Tam vereniging werd opgericht en behoort haar alle mogelijke steun te worden verleend. In afwachting van de benodigde ver gunningen wordt voorgesteld in prin cipe te besluiten tot de bouw van een dergelijke school en na de definitieve gegevens nader te beslissen. Krijgen leden der Adviescommissie Woonruimtewet 1947 presentiegeld? De Adviescommissie woonruimtewet 1947 heeft aan het Gemeentebestuur verzocht te willen bevorderen, dat aan haar leden voor het bijwonen der ver gaderingen een presentiegeld wordt toegekend. In een voorstel aan de Raad delen B. en W. mede, dat zij hiertegen geen bezwaren hebben en dat het presen tiegeld kan worden bepaald op de helft van dat voor het bijwonen van raads vergaderingen of wel de helft van 5,- is 2.50. De kosten per vergadering zulen dan bedragen 5 x 2.50 12.50. Rekening houdend met één vergadering per week bedraagt dit per jaar 625. Daar de commissie op 2 December van het vorig jaar werd geïnstalleerd, stellen B. en W. voor het presentiegeld te laten ingaan op 1 De cember 1947. boer- en Pijpercorps Prins Bernhard, tegen half negen door de straten trok. Aller aandacht ging natuurlijk naar deze optocht uit en sommige plaatsen stond het vele rijen dik om de optocht te laten passeren. Bij De Korenbeurs op de Markt werd de stoet ontbonden en werden de prijzen uitgereikt. Hier voerde de Voorzitter van de Winkeliersvereniging, de heer Ant. de Ruiter, nog even het woord, waarbij (Geldig van 26 Sept. t.e.m. 9 Oct.) 247—1, 247—2 Brood: 800 gr. brood. 248 Brood: 400 gram brood. ALLE BONKAARTEN. 249 Algemeen: 400 gram brood. 250 Algemeen: 250 gram boter margarine of 200 gram vet. 251 Algemeen: 200 gram bloem zelfrijzend bakmeel of kindermeel. 252 Algemeen: 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1000 gram jam, stroop enz. of 500 gram ver snaperingen. BONKAARTEN KA, KB, KC 810. 255 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. 256 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 257 Algemeen: 375 gram zachte zeep -f 250 gram soda. B 269, C 271: 500 gram boter of mar garine of 400 gram vet. BONKAARTEN KD, KE 810. 261 Algemeen: 125 gram boter of margarine 'of 100 gram vet. 262 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 263 Algemeen: 750 gram zachte zeep 500 gram soda. E 275: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kinder- biscuits. TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 808. 111 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 gram jam, stroop enz. 114 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 gram jam, stroop enz. Op bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 811 (bijz. arbeid, aam staande moeders en zieken) zijn gel dig de bonnen van de strook R. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 24 September worden ge bruikt. De niet-aangewezen' bonnen van strook 2 kunnen worden vernie tigd. Voorts werd ook Burgemeester Bak ker hartelijk welkom geheten. Bur gemeester Bakker had ook reeds ge ruime tijd in de Eierhal vertoef, waar hij kennis nam van elke inzending. Na de woorden van de heer De Rui ter sprak Burgemeester Bakker nog enkele woorden tot de aanwezige kin deren en ouders. De burgemeester vond het lampengietersavondfeest dit jaar geweldig. Hij had nu drie van deze avonden meegemaakt. De eerste keer waren kaarsen en lampions zeer moei lijk te krijgen. Vorig jaar was het al meer; maar dit jaar overtrof alles. Er was zeer veel werk gemaakt van de inzendingen. Hij bracht voorts dank aan de winkeliersvereniging „Handel AA^L ÏVVULU, VV OC4J. fcJIJ w va hij allen dankte voor dé medewerking. en Nijverheid" voor dit initiatief. Hij bond de jeugd op het hart, om dit feest altijd in ere te blijven houden, zodat lampegietersavond tot in lengte van dagen gevierd zal worden. Dank werd voorts gebracht aan de dames juryleden en aan de R.K. School voor het „en bloc" deelnemen aan de lam pionwedstrijd. De burgemeester reikte vervolgens de prijzen uit, in deze volgorde: Kalebassen: 1. zusjes Brinkhuis; 2. Jan de Kleuver; 3. Gebr. Boers; 4. Janny en Theo van Beek; 5. Roelof Beukhof; 6. Barendi- na Turkesteen; 7. Alie Diepeveen; 8. Johan Klumpenaar; 9. Sinie Beukhof; BOVENZAAL voor beginners van 7-9 uur voor gevorderden van 9 - 11 uur De nieuwste dansen uit LONDEN, PARIJS worden geleerd

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 1