PtediMeuAtesi tiff Rhenen Voor Zondag 26 Sept. 1948. Medisch Sportkeuringsbureou .VEWIBETO' wordt groots van opzet. standsruimte verhuurd, zodat de j - Eist—Amerongen—Leersum Jubileum Gediplomeerd Zr., Kloet wordt gedecoreert 10. Corry Baars 11. Geurt Turkesteen. Groepen: le prijs: „Weefgetouw" van de Ka tholieke Jeugdgemeenschap. 2e prijs: „Kabouters" van zusjes de Ruiter. 3e prijs: Mevr. van Essen. Lampions: le prijs: Henkie en Arie Pomp. Ont vingen tevens de Ereprijs van het N.U.D. 2e prijs: Jan Bouman; 3. Joop van Beek; 4. Marietje v. d. Lustgraaf; 5e Her mine Lasser; 6e Jan van Soest; 7 e Mart Bax 8. Dicky Prette; 9e Jan van Soest; 10. Marietje van de Craats. Het bleef nog lange tijd druk in de verschillende straten. Des avonds had den de autobusdiensten het mpeilijk om de bezoekers weer naar hun woon steden terug te brengen. Lampengietersavond 1948 is buiten gewoon geslaagd. VEENENDAAL. De aanvoer op de eiermarkt be droeg deze week 43.000 stuks. Prijzen: 13,- tof 13,60. INGEZONDEN. Een dringende behoefte. Al jaren lang wordt in Veenendaal betreurd dat hier ter plaatse geen ge legenheid is voor meisjes huishoudon- derwijs te ontvangen. Al voor de oor log gingen veel meisjes 's avonds na hun arbeid naar de avondhuishoudles- sen te Ede. In de oorlog werd dit on mogelijk en ook nu geeft dit allerlei bezwaren. Het zal U allen zeker ver blijden, nu wij U kunnen vertellen, dat enkele maanden geleden een be stuur gevormd is, dat zal proberen zo spoedig mogelijk in Veenendaal een Christelijke Huishoudschool voor meis jes te openen. Zowel van het dagelijks bestuur der gemeente, alsook van de gemeenteraad ontvangen wij alle me dewerking. Gemeentesubsidie werd ons toegezegd, alsmede het gebruik van het U allen bekende Oude Postkantoor. Wij doen nu onze uiterste best Rijks subsidie te verkrijgen, want zonder deze is het onmogelijk een dergelijke school te beginnen. Naast deze subsi die moeten wij echter binnen zeer kor te tijd ook een beroep doen op de fi nanciële steun van ieder die het be lang van deze school inziet. Hierover hoort U nog nader. Onze bedoeling is een daghuishoudschool voor meisjes die nog leerplichtig zijn, maar zes klas sen der lagere school met goed gevolg hebben doorlopen en daarnaast avond cursussen vah koken, huishoudkunde, wasbehandeling en naaien voor het werkende meisje. Natuurlijk moeten wij zeer bescheiden beginnen, zodat ook indien onze plannen lagen, een beperkt aantal dagleerlingen kan wor den aangenomen. Daar wij overtuigd zijn van Uw belangstelling, zullen wij U binnenkort weer iets van onze plan nen vertellen, indien tenminste de re dacties van onze pl. bladen weer zo vriendelijk willen zijn ons ingezonden stuk te plaatsen. Het Bestuur van de Chr. Huishoudschool. Wij hopen dat het Bestuur van bo vengenoemde school spoedig met hun cursussen kunnen beginnen. Wij zul len onze volle medewerking hiervoor verlenen. Red. Jubilea bij Ritmeester. VEENENDAAL. Ned. Herv Kerk. 9-30 uur Ds. v. Wijngaar den, 5 uur Ds. Hiensch van Kam pen, Julianakerk 9 30 uur Ds. Bakker, 5 uur Ds. v. d. Heide van Rhenen. Eltheto 9 30 uur Ds. Hiensch van Kampen. Veen- eind 3 uur dhr. v. Viegen van Achterberg. Dijkstraat 2.45 uur Ds. Bakker. Sola Fide 10 uur Ds. H. C. Kamsteeg van Gors- sel, 5 uur Ds. C. M. v. Endt van Utrecht. Ger. Kerk 9.30 en 5 uur Ds. D. v. Eek. Chr. Ger. Kerk 9 30 en 5 uur Prof. Hovius van Apeldoorn. Leger des Heils. Zaterdagavond Br^TrmTaL Openluchtsamenkomst, 8 uur De artlkelen: Koffle. thee, vleeswaren, Verlossingssamenkomst. \Ten tabak. Ned. Prot. Bond. 10.30 uur Ds. Brood normaal- In Veenendaal bestaat geen gem.- bureau voor medische sportkeuring, daarom worden de medische sportkeu ringen voor de Veenendaalse sport mensen verricht door het Gem. bureau voor Medische sportkeuring te Ede. Op verzoek, van de gemeente Ede, stellen B. en W. van Veenendaal thans aan de Raad voor, aan de gemeente Ede een bijdrage te verlenen van 34.30 over het jaar 1947, omdat 75 i dienet Veenendaal brengt in herinne ring dat aanvragen voor toeslag enz. bijz. en vuile arbeid, dienen te worden ingeleverd in de week van 26 Sept. t.e.m. 2 October 1948 en wej op de be kende kantooruren te Veenendaal en Rhenen. Formulieren die per post worden toegezonden of in de bus aan het kan toor te Veenendaal worden gedepo neerd, kunnen niet in behandeling worden genomen. Bij de aanvragen dienen tevens de oude naamlijsten te worden overge legd. Inleveringsoverzicht voor HH. detail listen. HH. Detaillisten dienen er rekening mee te houden, dat inname van bon nen der diverse artikelen, voorlopig als volgt is vastgesteld: Week 11—1 (26 Sept.—2 Oct.): De artikelen: Boter, margarine, vet, kaas, huishoudzeep, vleeswaren. D. v. Beukum, van Bussum. Eltheto. Dinsdagavond 7 uur Ds. Visser van Rotterdam. RHENEN. Ned. Herv. Kerk 10 uur Ds. v.cf. Heide, 5 uur Ds. v d. Linden Ned. Herv Ger. Evang. 10 er 3 uur Drs. C. Hooykaas van Amemuiden. Ger. Gero. 10 en 6 u ;r leen dienst. Ned. Piot. Bond 10 30 uur Ds Wolfson van Ede. naar de woning, van waaruit 't bruids- paar, gevolgd door een grole schare Geslaagde trip naar het Zuiden. bruiloftsgasten, in het huwelijksbootje De fa" De Haan Penning heeft aan zou gaan stappen. ihaar personeel met hunne dames en Toen de stoet keurige auto's in de verloofden een trip aangeboden, die straat arriveerde, stond menige voor- als een unicum beschouwd mag wor- bijganger stil om een glimp van het bruidie OU le vaneen De met hl nam en den' Emge hunner employé's, woon- De Jubileumbeurs en tentoon stelling „Vewibeto", welke door het Bestuur van de Winkeliersver. „Handel en Nijverheid" georga- bruidje op te vangen. De met bloemen niseerd wordt van 18 tot 23 Oc- versierde wagens stopten en na enige achtiS te Utrecht en Tiel waren reeds tober a s zal zeer groot van tijd wachten er kwam maar nie- zo vroeg uit de veren gehaald, dat 's opzet worden. .mand naar buiten besloot de chauf- ochtends om half zeven reeds kon wor- De tentoonstelling wordt onder jfeur van de trouwcoupé maar eens den tart via Arnh Nijmegen gebracht in vijf grote expositie- aan te bellen. De deur ging langzaam J J hallen, die gebouwd zullen wor- open en een even verrast als verbaasd Roermond> werd Valkenburg zonder den op het Gemeenteterrein aan gezicht, kwam om het hoekje kijken. stoornis bereikt. Onderweg werd een de j. G. Sandbrinkstraat. Deze De chauffeur behoefde eigenlijk niets ogenblik gepauzeerd om de koffie met straat zal door de P. U. E. M. op meer te vragen, want wederzijds was gebak te gebruiken: In Valkenburg sprookjesachtige wijze verlicht er begrip voor hetgeen er was gebeurd, j werd de gemeentegrot bezichtigd en worden. De garagehouder had zich een week Nadat man de ingang zal zijn vergist in de huwelijksdatum* j de beroemde Ruïne, waarna in een gepasseerd komt men in een j prima hotel „stevig" werd gedineerd, ruime industriehal, waar verschil- Gift voor Ons Genoegen. De. tocht werd voortgezet naar Vaals lende Veenendaalse fabrieken Ter gelegenheid van de eerste steen-j waar een ogenblik werd vertoefd bij tentoonspreiden. ziekvereniging Ons Genoegen, over-1 j handigde de heer A. Stuivenberg eige-j glé en Duitsland- Te Vaals werd de Aansluitend op dit middenterrein naar van hotel Rustoord te Eist, de tentoonstelling „Eerste Miniatuur Ex- zijn de stands der leden onder- voorzitter der vereniging een bedrag positie" bezocht, welke indrukwekkend (Tonrafnf \n tmoo crmfQ ^iitMoiijYolo j: ne O VERBERG. Ned. H rv. Kerk If!" Van ™etbalvereniging DOVO 10 uur dhr. v. Noort. Jaai" te Ede gekeurd Zljn Oud Ger. Gem. 10 en 6.30 uir leesdien6t. ELS r, Ned. Herv. Kerk 9-30 en 6.30 uur Ds. Vlasblom. RENSWOUDE. Ned. Herv. Kerk 9.30 uur Ds van der End van Zeist, 6.30 uur Ds W. Hop. Ger. Kerk 10 en 6 uur Ds D. G. Mo lenaar van Renswoude. ACHTERBERG. Ned. Herv. Kerk 10 en 6 uur Ds. v. Gaaien van Brakel. EdeVeenendaal 00. Na 90 minuten spelen eindigde de wedstrijd EdeVeenendaal zoals hij begonnen was, n.l. met een eindstand 0—0. Hoewel er aan beide zijden niet slecht gespeeld werd, bleek in deze wedstrijd duidelijk, dat zowel Ede als Veenendaal geen sterk elftal in het veld kunnen brengen. Bij Veenendaal was de achterhoede weer in uitstekende vorm. Rechtsbin nen Meriijn was vervangen door Hei kamp, hetgeen evenmin een verbete- Winterdienst voor het veer. genoemd mag worden. Ook Maastricht werd tenslotte aangedaan en voor dat gebracht in twee grote zijvleugels.van 25.-. In totaal is reeds 2500 MY belangstelling voor deze tentoon- Voor het Rhenense veer over de Rijn 1 men bet wist, was men weer in de stelling en beurs van de zijde der is de winterdienstregeling weer inge-Grebbestad teruggekeerd. Veenendaalse handel en industrie 'gaan. I Men had yoIop geno{en bijzonder groot genoemd kan j Van 's nachts twaalf tot vier uur worden. wordt niet overgezet. v r-v 6 Rhenen s Rode Kruis sloeg schitterend De technische uitvoering van deze TT Gok Voorwaarts II won. figuur tentoonstelling zal ook tot in de s""*- De competitiewedstrijd Voorwaarts IID.E.V. III uit Doorn, werd door de Een pluim voor de dames! Rhenenaren gewonnen met 40. e a d. Rhenen van het Ned. Rode Voorwaarts sterker dan B.D.C. kleinste bijzonderheden groot van opzet zijn. Zo komen er twee rechtstreekse telefoonaansluitin gen. waterleiding, electriciteit zo wel binnen als buiten de gebou wen, een uitgebreide geluidsin- stallatie, moderne toiletten en een restaurant. Het Bestuur der Winkeliersver Kruis heeft in Bergen op Zoom niet Soestenaren met 31 verslagen, minder dan drie hoofdprijzen en e#n Voorwaarts heeft zich hersteld van f tweede prijs in de wacht gesleept ter de nederlaag tegen En Avant door met gelegenheid van de Zaterd en Zon_ 3—1 te winnen van BDC, na in de eerste helft met 0—1 te hebben ach-g J gehouden EHBO en verple- EDERVEEN. Ned. Herv. Kerk ring te zien gaf. De rechtervleugel 10 en 6 uur Ds. Vlasblom. speelde over het geheel erg zwak. En- 7 1 kele minuten na rust moest linkshalf Zondagsdienst doktoren. tVan Kooten zich wegens een enkel- Veenendaal blessure laten vervangen door E. Lei- dêkkGr Van Zaterdagmiddag 2 uur tot j Ook bij ,Ede was de achterhoede 't Maandagmorgen 8 uur alleen sterkste deel. en zij wist met het te voor zeer dringende gevallen doorzichtige spet van de Veenendaalse Dokter Reijdon, Kerkewijk, Tel. voorhoede wei raad. over het yfc* j meen wordt de bal niet snel genoeg jEderveen afgegeven. ,7 ry Opmerkelijk in deze wedstrijd was Van Zaterdagmiddag 6 uur tot voorts, dat Veeneiilaal voor rust en Zondagavond 12 uur alleen voor -Ede na rust tegen wind inspelend, ge- zeer dringende gevallen [Dokter Ringelestijn, Ederveen, Tel. 201. Van Zaterdagmiddag 2 uur to Maandagmorgen 10 uur aLeen voor zeer dringende gevallen Dokter Coster van Voorhout. Door de Ned. Herv. Kerkeraad is een beroep uitgebracht op Ds Bouw Ned. Herv. Predikant te Woudenberg, in de vacature Ds. R. de Bruin. eniging en de standhouders zuljter êestaan- Met de rust was de stand gings wedstrijden, uitgeschreven door len alles in het werk stellen om J §eLjb. Er stond een vrij sterke., wind jde Bergen op Zoomse afdeling. De van 18-23 October een tentoon-;Van deel tot deel> die de Rhenenaren helpstersploeg, bestaande uit de dames stelling klaar te maken, zoals in m de eerste belft tegen hadden. Of ditM G Souwprhrpn wiiifh™>c+ i de wijde omtrek nog dimmer is oorzaak is geweest, dat het in de Voor-M' G" Souwerbren-Wulfhorst, leidster, geweest. Naar men ons mede deelde hoopt onze plaatsgenoot de heer Hildebrand Groenelaan 33 t Veenendaal, op 1 October e.k. de dag te herdenken dat hij voo: 25 jaar in dienst kwam bij d Belastingen. Op een gehouden examen bij de Philipsfabrieken te Eindhoven slaagde voor het diploma Vi r lïchtings - Deskundigen de heren H. Diepeveen Fzn G. Diepeveen, Fzn, G. Hiensch en W. v. Schuj^ pen. oorzaak is geweest, dat het in de Voor- waarts-gelederen de eerste helft van de wedstrijd niet wilde vlotten, het is mogelijk. Reeds na vijf minuten kreeg de middenvoor via de voet van Evers een schitterende kans om te doelpun ten, maar hij was er een fractie van een seconde te laat bij, hetgeen hem meerdere malen overkwam, hoewel straks zal blijken, dat hij nog een paar schitterende doelpunten voor zijn re kening nam. Ongeveer 12 minuten was Groenen-Blok, G. de Rhoter, J. Kat en G. Post, bracht het er zeer goed af. Het hoogst aantal punten 655 werd n.l. behaald, waarmee de eerste prijs, zijn de een zilveren bocaal, naar huis werd gebracht. Daar kwam echter nog iets bij. De dames wisten het te leveren om het hoogste gemiddelde over de gehele dag gerekend, te vestigen. Hiervoor mochten zij een zilveren plaquette in vaarlijker waren. De scoringskansen die zich aan beide zijden voordeden werden echter niet benut en beide par tijen kunnen met dit gelijke spel te vreden zijn. DovoGenemuiden 40. Na de zware nederlaag van vorige week heeft Dovo zich Zaterdag vol komen hersteld door een klinkende o w 4 0 overwinning op Genemuiden ie een garagehouder een afspraak ge- behalen. Aanvankelijk zag het er niet maakt, om met een achttal luxe wa- naar uit, dat Dovo deze wedstrijd zoulgens te zorgen voor de rit naar het gaan winnen. Voor rust gingen de par- stadhuis, op de dag waarop de ge tijen goed tegen elkaar op. Beide doe- wichtige stap van hun leven zou wor Nog te vroeg voor het bruidspaar. We leven in een tijd, waarin ieder een haast heeft. Dat men ook tè ge jaagd kan zijn, zal het nu volgende aantonen. Het gebeurde in het lieflijke dorpje Eist. Een trouwlustig paartje had met -OOw -A.4W AiiUiUl/VU vvao UIL XXI de wedstrijd oud, toen de BDC-aanval ontvangst nemen, welke was geschon- over de struikelende Keijman de score j k-en door Z.K.H. Prins Bernhard. En opende 0—1. Weer 12 minuten later jom de zaak te completeren, behaalde werd de BDC-doelman, die een erg de leidster van deze kranige ploeg het onzekere indruk maakte, met bal en al j ko°gst aantal leidsterspunten, waar achter de doellijn gelopen, hetgeen lY®®1 een keurige medaille werd uitge- Voorwaarfs de gelijkmaker bezorgde.pSifel. Nu de herenploeg. Deze bestond 1—1. Tien minuten na de rust kwam juit de commandant G. Lodder en de 'de thuisclub er pas iets beter in. Door- heren D. W. de Jong, R. van Ewijk, tastender aanvallen volgden en ble-[J°h- Klaassen en R. van Appeldoorn ven niet zonder succes. Uit werkelijk j ^r- 0°k deze helpersploeg behaalde 'n aardig samenspel joeg de midvoor de J schitterend resultaat, door met 588 p. bal letterlijk in de touwen 21 en na j heslag te leggen op de tweede prijs, twintig minuten leverde dezelfde spe- Bode Kruis van Rhenen heeft voor Ier het nogmaals ditmaal door foutief ingrijpen van een BDC-èr ongenadig af te straffen 31. Oudjes van dagen een dagje uit! Het gelukkig initiatief, om de oudjes van dagen een plezierig uitstapje aan de zoveelste maal de Rhenense kleu ren in de vreemde hoog gehouden. De prijzen zijn tentoongesteld in de etalage van de fa. Westera. Uitslaande brand bedwongen. Voor de tweede maal sinds korte tijd te bieden, vindt alom bijval en het be- werd Rhenens vrijw. brandweer Dins hoeft weinig betoog, dat Rhenen met dagmiddag door sirenegeloei opgeroe- zijn fraai Dierenpark daarbij een grote aantrekkingskracht uitoefent. Het gaat uiteraard niet aan, van elk bezoek van ia» T-i miciddiu mei. aan, van eiK oezoeK van len maakten gevaarlijke momenten den gedaan. De garagehouder, secuur deze soort in ons blad vermelding te mee. maar df» nist kwnm met oi+;;^ _4-j_ Intcxuuig ie De vlaggen op de beide gebouwen ten nog overbrengen, waarna deze er meester Sigarenfabrieken te prettige middag gesloten werd. Veenendaal wapperden vrolijk toen Namen der jubilarissen: - ------ oueze soort in ons blad vermelding Ie Maandagmiddag 20 September de ont- G. Achterberg, sigarenmaker, 40 j. '"f8' de "f1 kwam met 'n blanco als altijd, noteerde de bewuste datum maken, doch een bijzonder voorval in gkamer in het Kantoorgebouw zich in dienst; G. v. Eden, afdelingschef, 40 f. B e8rfe kwartler na de rust m het boek der afspraken en hetdit verband mogen we aan onze lezers vulde met een groot gezelschap. ,j. in dienst; R. v. Dijk, P. v. d. Kolk, 8g het zwaar te verduren. De paartje keerde huiswaarts om de irog 'niet onthouden J.l Woensdag waren We zagen daar, naast de gehele di- M. j. Muller, G. v. Reeden, J. Roelof- gaS, wlsten hun overmacht echter vele andere besognes, welke een hu- 1 er twee van zulke gezelschappen in recite, met minder dan 13 jubilarissen sen, G. Schoeman, J. J. Spronk, P. j d°«en uit te drukken. Hetwelijk altijd met zich mee placht te Ouwehands DierenparkTp bezoek een Vink, allen sigarenmaker; Jac. v. Ca- a£m de andere ^J- brengen, te gaan regelen. I van ruim honderd personen uit de de, waar C. Bolderman op onverwach- Er ging enige tijd overheen en op buurt van Apeldoorn en een van viff .lr AWrt J J1 - 1 1 f met hun echtgenoten. Twee hiervan waren 40 jaar en de overigen 25 jaar verbonden aan het bedrijf. Tot het herdenken op deze wijze werd de dag van de oprichting van het bedrijf ge kozen, de bedrijfs ver jaar dag, waardoor de feestelijkheid nog meer werd ver hoogd. Na een algemeen welkomstwoord, gevolgd door thee met gebak, nam één der Directeuren, de heer F. H. van Schuppen, het woord en sprak de ju- bilerenden toe, waarbij hij memoreer- re wat in het algemeen en aan ieder der jubilarissen in 't bijzonder, was gepasseerd tijdens hun dienst. pelle, sorteerder; T. Hey, Sorteerder; G. van Engelenburg Expeditie, allen 25 jaar in dienst. DISTRIBUTIEKRING VEENENDAAL. Uitreiking Bonkaarten 812 niet-zelf verzorgers en M.D. 812/813 voor a.s. en jonge moeders. RHENEN. Dinsdag 28 Sept. D t.e.m. H; Vrijdag 1 October I t.e.m. M; Dinsdag 5 October N t.e.m. S; langdurige yrijdag 8 October T t.e.m. Z VEENENDAAL. Daarna volgde onder het aanbieden Maandag 27 Sept. A en B tot Boonstra; van een fraai gedenkbord, een enve- Woensdag 29 Sept. Restant B; loppe en sigaren, een persoonlijk Donderdag 30 Sept. C en D; woord tot ieder, terwijl de dames een Zaterdag 2 Oct. E t.e.m. G; aardige attentie werd gepresenteerd. Maandag 4 Oct. H tot Hovestad; Ondef het genot van goede sigaren, Woensdag 6 Oct. Restant letter' H en wijn en gebak, dankte de heer Roelof- de letters len J; sen namens zijn collega's voor dil on- Donderdag 7 Oct.' de letter K; gedacht samenzijn en voerden nog di- Zaterdag 9 Oct. de letters L tot 11.30 verse heren het woord. Uur; Zeer prettig was het dat de reeds Maandag 11 Oct. M t.e.m. O; 81 jaar oude heer M. v. Schuppen Hzn., Dinsdag 12 Oct. P, Q, R en S tot Schip- oud-directêur der N.V., nog in 't mid- pers; den kon zijn en zelfs in enkele harte- j Woensdag 13 Oct. Restant letter S; lijke woorden zijn herinneringen aan Donderdag 14 Oct. T, U en V. de eerste jaren van het bedrijf en de Vrijdag 15 Oct. W t.e.m. Z. gemoedelijkheid van die tijd naar vo- De inwisselingsbonnen, welke zich ren bracht. bevinden links bovenaan de thans lo- Tegen 5 uur kwamen de beide fa- pende bonkaart, mogen los worden bnekscommissies en aan het eind der aangeboden. werktijd diverse chefs hun complimen-De wnd. Leider van de Distributie- up uuuu van Apeiaoorn en een van vnf- te wijze zijn kans benutte en Dovo zekere ochtend stapte de garagehou- tig uit de richting Nijmegen Na een de leiding bezorgde. Midvoor Kroes-der zijn bedrijf binnen met de op-'gezellig verblijf in het park vertrok bergen zorgde al zeer spoedig voor een dracht aan zijn personeel: Wagens ge- ken de beide groepen ongeveer gelijk- !1U ZZi?°™ Z™~ r/Idm!kfn' °ver enkele uren t***. <»00l was evenwel de conster- derogen sterker en herwon het zelf vertrouwen. Bolderman bracht de den, zoals dit m vaktermen heet. 'natie, toen voor het vertrek der Apel- gezegd zo gedaan, de chauffeurs doornse groen bleek dat*Wn vrouw stand op 3—0 terwijl Kroesbergen op gingen met man en macht wagens tjê van ruim tachtig en een baas ie van zijn beurt no. 4 in de touwen joeg. wassen, wrijven en poetsen, totdat er'circa zeventig op het appèl ontbraken Een uitslag die misschien iets geflat- geen smetje meer op te vinden was en Heel het park werd afgezocht doch teerd was maar in het laatste gedeelte even voor het afgesproken tijdstip-ver-geen resultaat Totdat men de 'leiderc; van de wedstrijd zeker verdiend was. trokken acht glimmende automobielen hel advies gaf,' eens te denken aan de pen om hulp te bieden. Ditmaal was het voor een uitslaande brand in het pand van de fa. v. d. B. aan de Mo lenstraat. Het vuur, dat in de winkel gretig voedsel vond in de gummi- en andere brandbare artikelen greep snel om zich heen. De vlammen sloegen tot aan de overkant van de straat. De dichte rookmassa was voor de stoere werkers der brandweer geen beletsel om uit de naburige panden de gehele inventaris in veiligheid te brengen. Het dient gezegd: de vrijw. brandweer Rhenen heeft opnieuw bewezen bere kend te zijn op zeer zware taken. Zij wist door energiek optreden de belen dende percelen zowel voor water- als vuurschade te bewaren. Het pand van de heer v. d. B. be liep zeer grote schade. De gehele in ventaris ging in vlammen op. Ook het achterpand benevens de bovenkamers beide bussen van de, inmiddels ver- werden door het vuur zeer zwaar be trokken Nijmeegse groep. Gelukkig schadigd FOTO H LAMME wist de parkencontrole te vertellen, van welke maatschappij deze bussen waren. En inderdaad, dank zij ook de ac tiviteit van de Rhenense politie, kon den de Arnhemse politiemannen op de Rijnbrug bij Arnhem de Nijmeegse bus sen achterhalen, en warempel, bij on derzoek werd de „contrabande" aan getroffen! Per particuliere auto werden de beide oudjes, die nog niets van de ver wisseling hadden bemerkt men had ook in de Nijmeegse bus heel gezellig zitten keuvelen over die goede oude tijd naar de Apeldoornse groep te ruggebracht. En toen 's avonds het fanfare-corps klaar stond om het Apeldoornse gezel schap feestelijk in te halen, was er geen vuiltje meer aan de lucht, inte gendeel: er heerste dubbele vreugde om de behouden terugkeer van het verloren gewaande paar! Een woord van hulde aan het adres van onze mjw. brandweer. BURGERLIJKE STAND. van 16 t.e.m. 22 September 1948. Geboren. Johannes, z. van Roelof v. d. Oosterkamp en Derkje Folmer, Ach- terbergsestraatweg 36; Jan Thijmen, z. van Jan Tabak en Cornelia Jacoba v. Doorn, Veenendaal. Ondertrouwd: Antonie van de Klift, Rhenen en Hendrika Petronella van Grootheest, Veenendaal. Gehuwd: geen. Overleden: Leijn Verstraate, 67 jaar, weduwnaar van Maria Baurdoux. Ni- colaas de Graas, 62 jaar, gehuwd met Willemina Janna van Loon, Wagenin- gen; Neeltje Josina Kleijburg, 73 jaar, gehuwd met Arie Hoogendijk.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1948 | | pagina 2